Dossier Holocaust Namenmonument

Zo’n jaar of zeven al ijvert het Nederlands Auschwitz Comité voor een Holocaust Namen-monument in de Plantagebuurt. Hoewel het toenmalige Stadsdeel Centrum daar positief tegenover stond, wilde het de steun van het College van B&W voor dit initiatief.

 • in 2009 werd door het College van B&W op basis van de argumenten van de Hollandsche Schouwburg geen steun verleend aan dit initiatief.

 • in november 2012 werd na een bemiddelingspoging echter beslist om de plaatsing van een Holocaust Namenmonument in één aanpak te verenigen met de vestiging van een Sjoahmuseum.

Vanaf dat moment kwam de besluitvorming en inspraak rond het Namenmonument echt en goed op gang:

 • 29 juni 2013 vond de overlegbijeenkomst plaats met de belangrijkste Joodse instellingen.

 • december 2013 verscheen het rapport van de werkgroep die was ingesteld om de inpassing van het Holocaust Namenmonument in het Wertheimpark te onderzoeken.

 • 18 maart 2014, daags voor de gemeenteraadsverkiezingen, besloot het College van B&W in te stemmen met het voornemen om een Holocaust Namenmonument te vestigen in het Wertheimpark en het Stadsdeel Centrum samen met het Nederlands Auschwitz Comité daar uitvoering aan te laten geven en een inspraakprocedure over te laten regelen.

 • 16 april 2014 was er een informatie- en inspraakavond en konden er tot 15 mei 2014 inspraak-reacties worden ingediend.

 • 3 juni 2014 stond het Holocaust Namenmonument op de agenda van de voorbereidende vergadering van wat inmiddels na de verkiezingen de Bestuurscommissie was geworden van het Stadsdeel Centrum.

 • 10 juni 2014 werd officieel het ontwerp gepresenteerd voor het Holocaust Namenmonument in het Wertheimpark.

 • 17 juni 2014 nam de Bestuurscommissie een motie aan, waarin het College van B&W werd verzocht kennis te nemen van de resultaten van de inspraak, zelf het gesprek daarover te voeren met de buurt en haar besluit te bekrachtigen dan wel te heroverwegen.

 • 2 juli 2014 had er op uitnodiging van burgemeester van der Laan en de voorzitter van de Bestuurscommissie, Boudewijn Oranje, een gesprek plaats met een vijftiental betrokkenen en bewoners.

 • Op 3 november 2014 heeft burgemeester van der Laan het verslag van de bijeenkomst van 2 juli aan de deelnemers gezonden en aangekondigd dat het College van B&W  zijn standpunt nog niet bepaald heeft. Alle bezwaren worden onderzocht en er wordt uitdrukkelijk ook gekeken naar alternatieve locaties. Begin 2015 worden de resultaten van het onderzoek met de deelnemers van het gesprek van 2 juli besproken.

 • Op 24 september 2015 kondigen B&W een onderzoek aan naar 15 mogelijke locaties voor het Namenmonument. Eerst wordt de gemeenteraad gevraagd om beoordelingscriteria vast te stellen en eventueel de lijst met mogelijke locaties aan te passen. Zie hier het persbericht en lees hier het onderzoeksvoorstel en een bezoekersonderzoek van het Wertheimpark.

 • Op 21 april 2016 melden De Volkskrant en Het Parool dat Burgemeester van der Laan aan B&W en de gemeenteraad gaat voorstellen om het Namenmonument te plaatsen in  het plantsoentje tussen de Hermitage en de Weesperstraat, op de plaats van het Dankbaarheidsmonument. Daarvoor moet dan een andere locatie gevonden worden. Het Auschwitzcomité kan zich daarin vinden. Architect Libeskind zal het ontwerp aanpassen aan de locatie.

 • Op 16 april 2016 presenteerden het Nederlands Auschwitzcomité en hun architect Daniel Libeskind  het aangepaste ontwerp van het Holocaust Namenmonument zoals dat aan de Weesperstraat komt te staan tegenover de studentenflat.

  In het nieuwe ontwerp is de namenwand vervangen door 103.000 bakstenen, elk met een naam en sterfdatum, die samen het Hebreeuwse woord voor gedenken vormen.

  Naar verwachting kan het nieuwe monument begin 2018 worden onthuld, maar dan moet er eerst geld worden ingezameld. Het Auschwitz Comité nodigt alle Nederlanders uit om voor € 50 een steen te adopteren.

  Lees hier het artikel in het Parool van 17 december 2016.

   

December 2016: nieuw ontwerp Holocaust Namenmonument, locatie Weesperstraat

December 2016: nieuw ontwerp Holocaust Namenmonument, locatie Weesperstraat

Meer informatie is te vinden op de gemeentelijk webpagina .