Groen

Stem voor plan watertuinen in de Nieuwe Keizersgracht

De kade van de Nieuwe Keizersgracht tussen Amstel en Weesperstraat aan de Hermitagezijde heeft een aanlegverbod. Alleen in het middenstuk is er een laad- en losplaats voor boten. Aan weerszijden van deze laad- en losplaats is ruimte voor drijvende tuinen over een totale lengte van ongeveer 100 meter.

De aanblik van de kade wordt met de drijvende tuinen weer groen. Voor de komst van de Hermitage was er een grasveldje en enkele bosschages.
Watertuinen zullen overtreding van het aanlegverbod tegengaan. Drijvende tuinen dragen bovendien bij aan verbetering van de luchtkwaliteit. Lees hier meer over het plan.

Dit plan is door buurtbewoner Dirk Jan Veldman ingebracht bij stadsdeel Centrum via ‘De Stem van Centrum’. Via een website kunnen bewoners een stem uitbrengen op ingediende bewonersinitiatieven. Bij voldoende positieve stemmen (meer dan 100) wordt het plan in de stadsdeelcommissie besproken. Er zijn al 50 positieve stemmen uitgebracht. U kunt het plan steunen door hier te klikken en het duimpje omhoog onder het plan ‘Watertuinen’ aan te klikken.

Wensenlijst Eilandenoverleg voor Gebiedsjaarplan 2019 en kleine projecten op korte termijn

In het Eilandenoverleg van 13 juni is een wensenlijst opgesteld voor het Gebiedsjaarplan 2019 Centrum-Oost van stadsdeel Centrum en een lijst met kortetermijnmaatregelen om de leefbaarheid te verbeteren. Enkele punten uit de wensenlijst: glasvezelnet voor de Oostelijke Eilanden, bierfietsverbod, behoud Oosterkerk als cultureel centrum van de buurt, verbetering van de verbinding Marineterrein - Oostelijke Eilanden, minder doorgaand autoverkeer Kattenburgerstraat, geen nachtstalling voor rondvaartboten aan de Dijksgracht-oost, medewerking stadsdeel aan initiatif Werkspoorhal als ontmoetingscentrum, beperking bouwhoogte Zeeburgerpad tot12 meter, behoud drijvende tuin van Arie Taal.

Confrontatie voor- en tegenstanders Namenmonument in hoorzitting

Op 15 mei vond de hoorzitting plaats van de bezwaarcommissie over de brzwaren tegen de locatie van het Holocaust Namenmonument aan de Weesperstraat. Een tiental organisaties en particulieren vochten daarbij de omgevingsvergunning voor het monument op deze plek aan en het Auschwitz Comité en de gemeente verdedigden het besluit. Behalve over de grootte van het monument, de 25 te kappen bomen en de zichtlijnen ging het ook over de procedure. Het nieuwe ontwerp van architect Libeskind is nooit in de raadscommissie of de gemeenteraad besproken en bewoners kregen te horen dat het besluit al genomen was. 

De bezwaarcommissie heeft nog geen uitspraak gedaan. De bezwaarmakers zijn van plan om naar de rechter te gaan als de bezwaren worden afgewezen.

Lees hier het artikel in Het Parool van 16 mei over de hoorzitting.

Zie voor drie pleitnota's van bezwaarmakers het dossier Namenmonument onder 'Documenten'.

Ontwikkelingen rond het Touwbaanpark op Oostenburg-zuid

Het Touwbaanpark is aan de kant van het Wienerterrein klaar en ook het fietspad ligt er mooi bij. Stadsdeel Centrum heeft twee bewonersbrieven verspreid over ontwikkelingen rond het Touwbaanpark. In de biref van 17 oktober worden voorbereidende werkzaamheden aangekondigd voor de ruimte aan de andere kant van het fietspad. De gemeente start met het bouwrijp maken voor de koppanden die tegen de panden van Oud-Oostenburg gebouwd worden. Hier komen tien vrije sectorwoningen, zoals vastgelegd in het bestemmingsplan. Vanuit de buurt was hiertegen destijds veel verzet, maar dat heeft niet mogen baten. Jarenlang was dit stukje aan de Nieuwe Oostenburgerstraat  bekend als het “Groene Balkon. Hier werd genoten van een filmpje, een hapje en het groen, dat door de buurt met liefde werd verzorgd. Het zelfbeheer van deze ruimte is inmiddels beëindigd.
In het kader van het bowurijp maken zullen de twee grote elzen naast de bandenboot worden gekapt en moet het terrein vrij zijn van objecten. Begin 2018 start de bouw.

De tweede Bewonersbrief is van 9 november. Daarin wordt een wijziging van de uitrit van de parkeergarage van het Wienerterrein aangekondigd. Nu wordt daarvoor het fietspad gebruikt en dat is niet de bedoeling. Daarom wordt naast de inrit ook de uitrit over de Oostenburgerdwarsstraat geleid. Daarvoor wordt het plantvak verkleind en het fietsenrek verplaatstt. Er wordt een spiegel aangebracht om het zicht voor de uitrijdende auto's te verbeteren. Ook het inrijden wordt vergemakkelijkt omdat de bocht vanuit de Oostenburgerdwarsstraat nu breder wordt. 
De werkzaamheden worden in de week van 20-24 november uitgevoerd. Een week later worden de stalen randen en zitelementen aan de plantvakken geplaatst.

Download hier alle documenten over het Touwbaanpark.

Slecht nieuws over bomen Czaar Peterstraat

Mede op voorstel van het Eilandenoverleg Heeft Prohold-boomdeskundige Van Proojen het rapport 'Second opinion bomen Czaar Peterstraat' uitgebracht (juli 2017). Dit rapport is op 3 oktober ter kennisname gezonden aan de Bestuurscommissie van stadsdeel Centrum.  De second opnion was gevraagd naar aanleiding van het rapport 'Boomtechnisch onderzoek 100 bomen Czaar Peterstraat' van de Bomenwacht uit 2016.

Het slechte nieuws is dat de bomen in slechte staat verkeren en voor het grootste deel niet meer te redden zijn. Negen bomen zijn zo slecht dat ze op zeer korte termijn gekapt moeten worden.
De bomen hebben zwaar te lijden gehad van de verhoging van de grondwaterstand met 60-80 cm sinds eind 2003. Dit heeft geleid tot sterfte van wortels en heeft kansen geboden aan de reuzenzwam en de dikrandtonderzwam, die beide de wortels aantasten.. Ook is veel schade toegebracht door graafwerkzaamheden.

Aanbevolen wordt om driekwart van de bomen in de Czaar Peterstraat - het zuidwestelijke deel - in zijn geheel te vervangen. Alleen dan is het mogelijk om de groeiplaatscondities duurzaam te verbeteren, bijvoorbeeld door het inrichten van een doorlopende groeisleuf met bomenzand onder het trottoir.
Het noordoostelijke kwart - vanaf de Tweede Leeghwaterstraat tot het spoor - kan voorlopig gehandhaafd worden, maar moet wel bewaakt worden middels jaarlijkse controle.

Lees hier het complete rapport van Prohold en hier het eerdere rapport uit 2016 van de Bomenwacht.

Contra-expertise bomenonderzoek Czaar Peterstraat

Vorig jaar heeft de Bomenwacht in opdracht van stadsdeel Centrum onderzoek gedaan naar de staat van de honderd bomen in de Czaar Peterstraat. Volgens dit onmderzoek moesten 7 bomen binnen zes maanden gekapt worden, 35 waren in slechte staat, 51 matig en slechts 11 van voldoende kwaliteit.

Enkele jaren geleden is uit een enquête van het stadsdeel duidelijk geworden dat een overgrote meerderheid van de bewoners van de Czaar Peterbuurt de bomen in de Czaar Peterstraat wil behouden. Het Eilandenoverleg heeft daarom in januari dit jaar een brief aan de Bestuurscommissie Centrum geschreven met het verzoek om een ander onderzoeksbureau - het Eilandenoverleg stelde Prohold voor - opnieuw naar de bomen te laten kijken en dat bureau advies te vragen wat er gedaan kan worden om de bomen te behouden. 

Lange tijd was onduidelijk hoe het vervolgonderzoek eruit ging zien, maar uiteindelijk is het verzoek van het Eilandenoverleg door het stadsdeel gehonoreerd. Prohold heeft nu opdracht gekregen voor een nieuw bomenonderzoek. Bij alle bomen wordt een bodem- en bewortelingsonderzoek uitgevoerd om de oorzaak van de slechte conditie en groei te achterhalen.

Voor de 7 bomen die volgens de Bomenwacht gekapt zouden moeten worden, is de kapvergunning opgeschort, in afwachting van de uitkomsten van het nieuwe onderzoek.

Verslag informatiebijeenkomst 'Verkenning Plantage Middenlaan' 12 december

Op maandag 12 december vond in Desmet studio´s aan de Plantage Middenlaan een informatiebijeenkomst plaats over de ‘Verkenning Plantage Middenlaan’. Aanleiding was de nieuwe start van de planvorming na de bezwaren van de buurt tegen de verlegging van de Artis-tramhalte. Op deze bijeenkomst waren ca. 50 buurtbewoners aanwezig. Het doel van de bijeenkomst was de buurt te informeren over de verkenning en vooral te luisteren naar de ideeën en wensen van de buurt.

Lees hier het sfeerverslag dat de gemeente daarvan heeft gemaakt.

De wensen en ideeen van de buurt die naar voren zijn gekomen zijn hier in beeld gebracht.

En lees hier het tijdschema van de vervolgprocedure.

Deze en meer documenten zijn terug te vinden op webpagina www.amsterdam.nl/projecten/plantagemiddenlaan/

Uitwerking ontwerp Eilandenboulevard levert nieuwe problemen op

Op 8 november was er een technische sessie voor de Bestuurscommissie over de uitwerking van het ontwerp voor de Eilandenboulevard. Daarbij kwamen wijzigingen naar vorten ten opzichte van het ontwerp waartoe in december 2015 besloten is:

 • Het voetpad langs de huizen wordt uitgevoerd in roodbruine klinkers in plaats van tegels
 • De ruimte voor de Oosterkerk wordt tussen kerk en oever geheel in klinkers uitgevoerd
 • Roodbruine klinkers in plaats van parkverhadring op het Czaar Peterplein
 • Er komen geen plateaus bij de kruisingen behalve bij de Oosterkerk, ze komen wel bij de twee duikers
 • Zes bomen, waarvan twee monumentaal, hebben een levensverwachting van minder dan vijf jaar en worden daarom gekapt in het kader van de herprofilering
 • De twee bomen voor de Oosterkerk die wegens ziekte gekapt zijn, worden niet op die plek vervangen maar elders langs de Eilandenboulevard
 • Tien bomen, waarvan vijf monumentaal, hebben een levensverwachting van minder dan tien jaar en zouden eigenlijk gekapt moeten worden. Die probeert men door wortelbescherming langer te behouden
 • Er komen ondergronds afvalcontainers in sets van vier: voor glas, papier, plastic en restafval. De locaties zijn nog niet precies bekend
 • Er komen fietsnietjes tussen de bomen (even veel als nu) en verder fietsvakken
 • De halfverharding op het Kattenburgerplein blijft gehandhaafd, maar er  komt wel een trottoir langs de randen met een afscheiding met plantenbakken zodat niet dwars over het plein gefietst kan worden. Op het plein komt de viskraam die nu voor de Oosterkerk staat.
 • De Bestuurscommissie heeft in december 2015 bij motie gekozen voor halfverharding van het voet-/fietspad langs de oever. Nu blijkt dat leemverharding slecht is voor de bomen, zodat alleen halfverharding met grind zoals bij  het Kattenburgerplein mogelijk is. Het beheer daarvan is duur. De  keuze ligt nu voor tussen halfverharding of klinkers. Bij halfverharding is het niet mogelijk om het deel waar gefietst kan worden apart te markeren.

Op woensdag 21 december zal een informatie-avond in de buurt gehouden worden over het ontwerp en op 28 februari vindt besluitvorming plaats in de Bestuurscommissie.

Het Eilandenoverleg had een brief naar de Bestuurscommissie gestuurd om te protesteren dat de bomen voor de Oosterkerk niet herplant worden. Dit is in strijd met het amendement dat in februari 2014 bij de vaststelling van het Masterplan is aangenomen dat de bomenstructuur beschermd wordt en geen bomen voor de Oosterkerk om esthetische redenen worden gekapt. Een aantal partijen was het daarmee eens, maar D66 wilde zich nog hierover beraden. Ook over de halfverharding werd nog geen besluit genomen. Dat komt dus pas na de informatieavond..

Uitkomst onderzoek gemeente naar parkeergarage omgeving Artis

In het kader van de Uitvoeringsagenda Mobiliteit heeft de gemeente onderzoek gedaan in negen zoekgebieden naar de haalbaarheid van realisering van een parkeergarage. Een van de zoekgebieden is 'Omgeving Artis'. In dat kader zijn twee locaties onderozcht: het huidige parkeerterrein van Artis en een garage onder de Plantage Muidergracht/Nieuwe Prinsengracht.  Omdat Artis op dit moment  geen prioriteit geeft aan een ondergrondse garage op haar terrein, is alleen de tweede variant uitgewerkt. Het gaat dan om een drielaagse parkeergarage voor 150 auto's onder de kruising Nieuwe Prinsengracht/Plantage Muidergracht. De in- en uitgang zouden dan komen in de groene driehoek in de Roetersstraat tegenover het Dr.Sarphatihuis. De parkeergagarage wordt mechanisch, waardoor minder ruimte nodig is. Volgens de snelst mogelijke planning zou de garage over vijf jaar gered kunnen zijn. De garage is bedoeld om 150 parkeerplaatsen op straat te kunnen opheffen in de Plantage Kerklaan en Plantage Middeenlaan, zodat daar meer ruimte komt voor fietsers en voetgangers.

In de B&W-voordracht van 7 juni wordt het vervolg afhankelijk gesteld van een procedure van Artis tegen vermindering van subsidie: "Afwachten  i.v.m. een afhankelijkheid met een parallel juridisch proces over subsidies;. - Een verdere verkenning snel - en met relatief weinig hinder - kan leiden tot resultaat in de openbare ruimte; - De strategie is wachten en mogelijk verder verkennen na lopende procedure Artis."

Lees hier een factsheet over deze mogelijke parkeergarage. Het zeer omvangrijke rapport over alle aspecten van alle zoeklocaties is hier te vinden onder agendapunt 8b.

Rechtbank verklaart beroep inzake kapvergunning iep voor Oosterkerk ongegrond

Stadsdeel Centrum heeft in het najaar van 2015 een kapvergunning verleend voor een grote iep die voor de Oosterkerk staat. De  boom zou op grond van een rapport van de Bomenwacht onveilig zijn vanwege een kleine holte in de stamvoet. Hiertegen zijn vanuit de buurt 57 bezwaarschriften ingediend. De Werkgroep Groen en Milieu heeft toen geld ingezameld voor een contra-expertise door een eigen boomdeskundige, Veronica van Amerongen. De bewoners plaatsten hun bezwaren ook in een algemenere kader: de normen en methodes die het stadsdeel hanteert bij beslissingen om bomen te kappen zijn onvoldoende gefundeerd. Ze drongen aan op  heroverweging daarvan. 
De bezwaren werden op 3 december 2015 door het stadsdeel ongegrond verklaard. 
Vervolgens is een aantal bewoners hiertegen in beropep gegaan bij de rechtbank. Om de kosten daarvan te betalen is met succes opnieuw een crowdfundingsactie gehouden in de buurt.

Op 22 april vond de zitting plaats bij de Rechtbank Amsterdam. De buurtbewoners werden gesteund door een deskundige van de Bomenstichting die de bezwaren tegen de door de gemeente gehanteerde methode bevestigde.

Op 6 juni heeft de rechtbank uiitspraak gedaan: het beroep wordt ongegrond verklaard. De rechtbank wil zich niet uitspreken welke methode het meest geschiklt is om de toestand van de boom te beoordelen. De rechtbank vindt dat het stadsdeel voldoende heeft aangetoond dat het hier niet gaat om een kerngezonde boom en dat er op de duur sprake kan zijn van veiligheidsrisico's. Lees hier de volledige uitspraak.

Holocaust Namenmonument komt in de Weesperstraat

Het Holocaust Namenmonument is weer volop in het nieuws. Het wordt steeds duidelijker dat het verzet van de buurt tegen plaatsing in het Wertheimpark van de slingerende muur van ruim vierhonderd meter beton succes heeft gehad. De Volkskrant meldt in een paginagroot artikel op 21 april uit welingelichte kring te hebben vernomen dat Burgemeester Van der Laan aan het College van B&W en de gemeenteraad gaat voorstellen om het Holocaust Namenmonument te plaatsen in het plantsoentje tussen de Weesperstraat en de Hermitage, waar nu het monument van Dankbaarheid staat, dat in 1950 is gemaakt als teken van erkentelijkheid aan Amsterdammers die Joden tijdens de oorlog hebben geholpen. 

De initiatiefnemer van het Namenmonument, Jacques Grishaver van het Auschwitzcomité, vindt de locatie aan de Weesperstraat een aanvaardbaar alternatief. Het Parool meldt in zijn artikel van 21 april zelfs dat het Auschwitz Comité deze plek zelf heeft voorgesteld. Architect Libeskind is bereid om zijn ontwerp aan de locatie aan te passen. De Lutherse Diaconie die ernaast gevestigd is, heeft geen bezwaar tegen plaatsing op deze plek.

Een heet hangijzer is nog wel wat er nu gaat gebeuren met het Dankbaarheidsmonument. Het Auschwitzcomité suggereert om het te verplaatsen naar het Weesperplein, voor de Diamantbeurs. Daar heeft het oorspronkelijk gestaan, todat het wegens de metroaanleg 'tijdelijk' verplaatst is naar de huidige plaats.

Rapport Universiteit Wageningen verschenen: Een (be)leefbare stad. Openbare ruimte in eigen beheer - De Eilandenboulevard

Woonbootbewoners aan de Eilandenboulevard hebben in 2014 aan de Wetenschapswinkel van de Universiteit Wageningen gevraagd om advies over de mogelijkheden voor inrichting van de oever en en de organisatie van zelfbeheer door bewoners.

Op 17 maart vond in De Witte Boei de presentatie plaats van het onderzoeksrapport van de Universiteit Wageningen met de titel "Een (be)leefbare stad. Openbare ruimte in eigen beheer - de Eilandenboulevard".  Initiatiefnemer André Agterof overhandigde het eerste exemplaar aan Gebiedscoordinator Roeland Lagendijk van stadsdeel Centrum. 

De onderzoekers stellen vast dat het groene talud langs de Nieuwe Vaart een zeldzaam verschijnsel is in Amsterdam en dat het door (woonboot)bewoners en voorbijgangers wordt gewaardeerd. De beleving van deze oever als openbare ruimte is niet vanzelfsprekend, maar kan versterkt worden door vormgevingsaspecten en informatievoorziening. Zelfbeheer als bewonersactiviteit kan van grote waarde zijn voor meer betrokkenheid van bewoners bij hun buurt. De vraag is of een formule voor zelfbeheer, teruggebracht tot overeenkomsten tussen individuele woonbootbewoners en gemeente voldoende basisi is voor het vergroten van het zelforganiserende vermogen van de buurt. Een ander aandachtspunt is hoe een ecologische inrichting gewaarborgd kan worden bij individuele afspraken per boot. 

het rapport bevat veel foto's van de oever van de Nieuwe Vaart. Lees hier het hele rapport. 

Voetbalvereniging Torpedo Kattenburg in oprichting (Marineterrein)

Marineterrein.blogspot.nl maakt melding dat twee professionals in de nieuwe media - Lucien Burm en Martijn Wuite -  op dit moment bezig zijn een nieuwe voetbalvereniging op het Marineterrein op te zetten. De naam: Torpedo Kattenburg. Slogan: Midden in de stad bevindt zich een mooie middenstip, die vraagt om een aftrap!
Meld je hier aan: www.torpedokattenburg.com

Bewonersverzet tegen fitnesstoestellen Oostenburgerpark heeft succes

Op 8 december heeft de Bestuurscommissie van stadsdeel Centrum besloten om af te zien van plaatsing van fitnesstoestellen in het Oostenburgerpark. Dit naar aanleiding van felle protesten van bewoners tijdens de inspraak op 1 december in de Bestuurscommissie. De fitnesstoestellen waren in het bijzonder bedoeld voor jongeren. Dit idee werd ondersteund door jongerenwerkers van De Clutch. Op 4 september vond een informatie- en inspraakavond plaats voor omwonenden. Een twintigtal bewoners heeft hierna schriftelijk bezwaar gemaakt tegen plaatsing van de fitnesstoestellen. Zij hebben nu al veel overlast van de hangplek rond de balfontein  in het Oostenburgerpark en vrezen nog meer overlast, want de toestellen zouden vlakbij de huizen komen te staan. Bij de aanleg 25 jaar geleden is uitdrukkelijk niet gekozen voor vaste toestellen, maar voor groen. De samenhang in het park mag niet verloren gaan.

Het stadsdeel vindt wel dat de fitnesstoestellen voor jongeren er moeten komen, maar gaat nu op zoek naar een andere locatie. Gedacht wordt onder meer aan een plek nabij de voetbalkooi in de Conradstraat. Daarover moet dan eerst inspraak plaatsvinden voordat de Bestuurscommissie een nieuw voorstel voorgelegd krijgt.

Strijd om boom voor Oosterkerk

Het stadsdeel wil een kapvergunning verlenen voor een grote iep die voor de Oosterkerk staat. De  boom zou op grond van een rapport van de Bomenwacht onveilig zijn vanwege een kleine holte in de stamvoet. Hiertegen zijn vanuit de buurt 57 bezwaarschriften ingediend. De Werkgroep Groen en Milieu heeft geld ingezameld voor een contra-expertise door een eigen boomdeskundige. 

Op 6 november 2015 was de hoorzitting over de bezwaren, waarbij ook  boomdeskundige Veronica van Amerongen van de Werkgroep Groen en Milieu aanwezig was. Zij zei:
“De in 1993 opgestelde VTA methode van Mattheck  is niet geschikt voor deze boom met een holte. In 1993 is de VTA methode opgesteld. Deze wordt door Amsterdam overal toegepast. Het is een methode ‘van dik hout zaagt men planken’. Bovendien is in 2013 na de februaristorm stilzwijgend voor alle bomen een ongefundeerde veiligheidsmarge van 40% toegevoegd.
In 1995 is echter ook de SIA methode ontwikkeld door Wessoly. Als men deze op de Oosterkerkboom toepast, blijkt hij niet breukgevaarlijk, kan hij blijven staan met een jaarlijkse inspectie en indien nodig met het terugsnoeien van de kroon. Deze methode is wetenschappelijk onderbouwd, zorgvuldiger en boomvriendelijker dan de VTA methode".

De ambtenaar van de afdeling Groen had geen gefundeerde tegenargumenten.

De bewoners plaatsten hun bezwaren ook in een algemenere kader: de normen en methodes die het stadsdeel hanteert bij beslissingen om bomen te kappen zijn onvoldoende gefundeerd. Ze drongen aan op  heroverweging daarvan.

 Uiterlijk 8 december 2015 neemt het stadsdeel de beslissing op bezwaar. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend, worden hierover bericht.

Meer ruimte voor schoolplein BOE-school

De Bestuurscommissie van stadsdeel Centrum vergaderde op 6 oktober over het herinrichtingsplan rond de nieuwbouw Katharina, op de kop van de Czaar Peterstraat en het aansluitend deel van het Funenpark. Er is vanaf juli massaal door ouders van de BOE-school geprotesteerd tegen de verkleining van het speelterrein van de BOE-school. Het was bij het stadsdeel niet bekend dat de BOE-school 501 leerlingen telt; er was uitgegaan van 270. Het Dagelijks Bestuur stelt nu voor om het speelterrein uit te breiden en via een bestemmingsplanwijziging dubbelgebruik van de speeltuin mogelijk te maken voor kinderen vanaf groep 4. Bewoners van het Funenpark maakten gebruik van de inspraak in de Bestuurscommissie om duidelijk te maken dat ze dan teveel overlast zouden ondervinden en dat helemaal niet duidelijk is hoeveel dichterbij het schoolplein komt. De uitkomst is dat het plan wordt aangenomen met de intentie om het schoolplein te vergroten en dubbelgebruik van de speeltuin mogelijk te maken, maar dat ruimte wordt geboden aan de directie van de BOE-school om met omwonenden en de ontwerper van het park het gesprek aan te gaan over de preciese inrichting en het gebruik in het kader van de procedure over de bestemmingsplanwijziging. Ook was er brede steun voor het voorstel van GroenLinks om uit te gaan van een 2-richtingfietspad aan de huizenkant van de Cruquiuskade. Lees hier de vergaderstukken onder agendapunt 4.

Buurtprotest tegen plan verplaatsing Artis-tramhalte ten koste van vijf bomen

De Plantage Weesperbuurt Vereniging heeft een zienswijze d.d. 24 september 2015 ingediend met bezwaren tegen het plan om de tramhalte bij Artis stad uit te verleggen naar de andere kant van het kruispunt Plantage Middenlaan - Plantage Kerklaan. De verplaatsing zou nodig zijn om snelheidswinst voor lijn 9 te bereiken en omdat de bestaande halte te smal en te onveilig zou zijn. De Plantage Weesperbuurt Vereniging herkent de problemen waarvoor dit een oplossing zou moeten vormen niet. De tijdwinst is minimaal en kan ook met andere middelen worden bereikt. De onveiligheid is bij de buurt niet bekend en onderbouwing in de vorm van  ongevalcijfers ontbreekt.  Lees hier het plan van de gemeente en hier de zienswijze van de buurtvereniging.

Onderzoek naar vijftien locaties voor het Holocaust Namenmonument

Onderzoek naar vijftien locaties voor het Holocaust Namenmonument

Het College van B&W heeft op 24 september een persbericht doen uitgaan 'Zorgvudlige procedure voor keuze Namenwand'. De keuze verloopt in twee fasen. Eerst gaat de gemeenteraad beoordelingscriteria en wegingsfactoren vaststellen, alsmede de lijst met locaties. Er kunnen nog locaties worden toegevoegd. In de tweede fase worden de locaties gewogen en maakt de gemeenteraad een keuze.

B&W steunen de realisatie van een Namenmonument ten volle, maar erkennen ook dat er een verkeerde start is gemaakt met de aanwijzing van het Wertheimpark als locatie. In het rapport "Studie effecten Holocaust Namenmonument in het Wertheimpark Amsterdam'van Royal Haskoning worden de mogelijke effecten behandeld, waaronder ook de negatieve effecten in de vorm van de door gebruikers gevreesde sfeerverandering. Maar de locatie valt nog niet af.

In een tweede rapport 'Vooronderzoek Locatiekeuze Holocaust Namenmonument in Amsterdam' worden vijftien locaties in beeld gebracht. Naast het Wertheimpark onder meer het Amsterdamse Bos, Amstelpark, Beatrixpark, Mr. Visserplein, het stadhuis en de Hollandse Schouwburg.

Groenstrook Entrepotdok/Plantage Kerklaan gered; parkeergarage op de lange baan geschoven

De omwonenden van Artis waren erg geschrokken van plannen van Artis om de groenstrook langs het Entrepotdok en de Plantage Kerklaan geheel te kappen ten behoeve van een weg voor het bouwverkeer naar het nieuw te bouwen Olifantenverblijf, dat deels op en deels achter het parkeerterrein gebouwd wordt.  Ze hebben zich de afgelopen weken sterk gemaakt voor behoud van het resterende groen. Aanvankelijk kregen ze met een verzoek om met Artis te praten geen gehoor. De bewoners benaderden vervolgens de Bestuurscommissie Centrum, de Gemeenteraad, de buurtvereniging en de Raad van Toezicht van Artis. 

Tot verrassing van de bewoners stond vandaag Artisdirecteur Haig Balian bij hen voor de deur.. In het gesprek dat volgde maakte hij duidelijk dat dat de groenstrook langs de kade en langs de Plantage Kerklaan niet wordt aangetast en dat de plannen voor de aanleg van de parkeergarage op de lange baan geschoven worden. Artis heeft er geen geld voor..

 

Plan Touwbaanpark Oostenburg klaar voor inspraak

Op 15 september beslist de Bestuurscommissie van stadsdeel Centrum of het plan voor het Touwbaanpark op Oostenburg vrijgegeven kan worden voor inspraak.  Het plan beslaat het gebied tussen de bebouwing van het Wienerterrein en Oud-Oostenburg. Het is de bedoeling dat het plan van 18 september t/m 30 oktober ter inzage ligt. Op 8 oktober is er een inspraakavond, locatie nog onbekend.

Lees hier het complete plan.