Weesperbuurt

Verzoek buurt 'Maak Weesperstraat 30 km-weg' 18 september in Stadsdeelcommissie

Het Plantage Weesperbuurt Overleg (PWO) vraagt samen met Wijkcentrum d’Oude Stadt aan de gemeente en stadsdeel Centrum om van de Valkenburgerstraat en Weesperstraat een 30 km-weg te maken, ten gunste van de luchtkwaliteit en de verkeersveiligheid.

In eerste instantie is dit verzoek door het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum afgewezen, maar er is wel toegezegd dat dit verzoek betrokken zal worden bij een onderzoek dat door de gemeenteraad is gevraagd om tot afwaardering van deze en andere autocorridors te komen. De buurt vindt dat het stadsdeel daar niet op moet wachten en stelt dit verzoek op dinsdag 18 september aan de orde in de Stadsdeelcommissie Centrum. De initiatiefnemers roepen de bewoners op de vergadering van de Stadsdeelcommissie bij te wonen. Die is om 20:00 uur in de Boekmanzaal op het Stadhuis.

Agenda SOOP in september en nieuwe cursussen

Programmma SOOP, Nieuwe Kerkstraat 124 hs. De SOOP is als ontmoetingsruimte geopend maandag t/m vrijdag 11:00 - 17:00 u.

 • Donderdag 20 september 16:30 uur SOOP-salon. Verrassingsconcert i.s.m. Conservatorium Amsterdam

 • Donderdag 27 september 16:30 uur Film Amsterdam Wildlife over natuur in Amsterdam (Lezing René Mentink over het Tropeninstituut UITGESTELD NAAR 27 OKT)

 • (Aansluitend) Donderdag 27 september 17:30 uur: Maandelijkse buurtborrel i.s.m. PWO/Vrienden v.d. Plantage.

 • 30 september 14:00 u (zaal open 13:30 u) SOOP-Cinema: Oh brother where art thou van Joel en Nathan Coen uit 2000. Toegang € 3,50.

SOOP organiseert tegen geringe kosten zeer veel cursussen. Over kunst en cultuur, talen, schrijven en computer- en tabletcursussen. Klik hier. voor info en aanmelding.

Bewonersprotest tegen nieuwbouw UvA op Roeterseiland in Het Parool

Op vrijdag 24 augustus is in Het Parool in de rubriek 'Het hoogste woord' een paginagroot artikel verschenen over de bezwaren van bewoners tegen het UvA-plan voor de bouw van een nieuwe collegezaal op het enige postzegelparkje op het Roeterseilandde UvA . Michel Snoeren, voorzitter van bewonerscommissie Sarphatiblok,  betoogt dat 'Klein Versailles' voor de bewoners behouden kan blijven als de Universiteit de bestaande gebouwen efficienter gaat gebruiken. Hij heeft gehoord dat de UvA het nieuwbouwplan gaat voorleggen aan architect Pi De Bruin en roept hem op om de UvA te overtuigen dat dit plan in strijd is met het concept van een open campus op het Roeterseiland.

Lees hier het hele artikel.  

Gemeenteraad stemt in met bouw Namenmonument in de Weesperstraat

Alle fracties in de gemeenteraad zijn blij met de komst van een Holocaust Namenmonument in de Weesperstraat. Zij stemmen ook in met de gemeentelijke bijdrage van drie miljoen euro. Dat bleek donderdagmiddag tijdens een bespreking in de commissie Algemene Zaken. Onder de indruk van de emotionele bijdragen van enkele voorstanders tijdens de inspraakronde hadden de nieuw gekozen raadsleden geen oor voor de meer juridische argumenten van de tegenstanders, veelal omwonenden.

Boze brief bewoners over update Namenmonument 5 juli in raadscommissie AZ

Op 5 juli spreekt de commissie Algemene Zaken over het Namenmonument. Het College van B&W heeft de Raad en ‘update’ gestuurd over het Namenmonument waarin het College betoogt dat de term 'randvoorwaarden'gelezen moet worden als 'aandachtspunten'en dat daarop niet getoetst hoeft te worden. Bezwaarmakende organisaties hebben hierover een brief aan het College gestuurd, cc aan de Raad, het DB Centrum en de bezwaarcommissie.

Bewoners Sarphatiblok geschoffeerd door UvA

Het plan van de UvA om op een grasveld achter de Sarphatistraat een nieuw onderwijsgebouw neer te zetten, zorgde maandag op een door de universiteit georganiseerde bewonersavond voor woedende reacties. De omwonenden voorzien een ernstige aantasting van hun woongenot als er pal achter hun huizen een ‘zwarte doos’ met een hoogte van vijftien meter wordt neergezet.

Agenda SOOP 31 mei t/m 28 juni 2018

Programmma SOOP, Nieuwe Kerkstraat 124 hs. De SOOP is als ontmoetingsruimte geopend maandag t/m vrijdag 11:00 - 17:00 uur.

De zomersluiting dit jaar is van 16 juli tot en met 3 augustus. Dan zijn wij open van 11.00 tot 14.00 uur en van 6 augustus tot en met 24 augustus zijn wij 's middags open van 14.00 tot 17.00 uur.

Zie voor info en aanmelding voor nieuwe cursussen de SOOP-Nieuwsbrief. Klik hier.

Gemeente Amsterdam gaat € 3 miljoen bijdragen aan Namenmonument

Op 16 mei, de dag dat de hoorzitting plaats vond van de bezwarencommissie over de bezwaren tegen de Omgevingsvergunning voor het Namenmonument aan de Weesperstraat, besloot het College van B&W om drie miljoen Euro bij te dragen aan de kosten van het monument. ook gaat de gemeente € 200.000 per jaar betalen voor beheer en beveiliging.

Dit meldt Het Parool op zijn website op 16 mei 2018. Lees hier het hele bericht.

Confrontatie voor- en tegenstanders Namenmonument in hoorzitting

Op 15 mei vond de hoorzitting plaats van de bezwaarcommissie over de brzwaren tegen de locatie van het Holocaust Namenmonument aan de Weesperstraat. Een tiental organisaties en particulieren vochten daarbij de omgevingsvergunning voor het monument op deze plek aan en het Auschwitz Comité en de gemeente verdedigden het besluit. Behalve over de grootte van het monument, de 25 te kappen bomen en de zichtlijnen ging het ook over de procedure. Het nieuwe ontwerp van architect Libeskind is nooit in de raadscommissie of de gemeenteraad besproken en bewoners kregen te horen dat het besluit al genomen was. 

De bezwaarcommissie heeft nog geen uitspraak gedaan. De bezwaarmakers zijn van plan om naar de rechter te gaan als de bezwaren worden afgewezen.

Lees hier het artikel in Het Parool van 16 mei over de hoorzitting.

Zie voor drie pleitnota's van bezwaarmakers het dossier Namenmonument onder 'Documenten'.

Nieuw onderwijsgebouw UvA op Roeterseiland

Tussen het CREA-gebouw aan de Nieuwe Achtergracht en de Valckeniersstraat ter hoogte van de Pancrasstraat gaat de UvA een nieuw, flexibel onderwijsgebouw bouwen. Op dit moment is dit een groen gebied.

Het flexibele onderwijsgebouw kan behalve voor colleges ook voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals diploma-uitreikingen en voorlichtingsbijeenkomsten.De plannen worden op dit moment uitgewerkt en de UvA is van plan om in de tweede week van juni een inloopavond voor omwonenden organiseren. Daarna volgt de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Buurt maakt bezwaar tegen omgevingsvergunning Namenmonument en kap 25 bomen

De Plantage Weesperbuurtvereniging, de Bewonersvereniging Studentenflat Weesperstraat, de Stichting de Groene Plantage, de Stichting tussen Amstel en Artis en een aantal omwonenden maken bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor het Namenmonument en tegen de kapvergunning voor 25 bomen. Op 7 februari 2018 hebben zij hun bezwaar ingediend en op 14 maart zijn daarvoor de gronden aangevoerd met een groot aantal bijlagen. 

De bezwaarmakers verklaren nadrukkelijk niet tegen het Namenmonument te zijn, maar wel tegen deze plek. Zij voelen zich overvallen door de wijze van besluitvorming en door de vormgeving van het gedenkteken voor deze locatie. Er is geen enkele vorm van inspraak geweest, terwijl het vergunde ontwerp door zijn omvang en vormgeving enorme impact heeft op de omgeving en de facto schaarse openbare ruimte onttrekt. Juist bij een gedenkteken, dat zoveel mensen aangaat en dat zoveel emotie oproept, is een mooie locatie en zorgvuldigheid van de besluitvorming volgens hen van eminent belang. Een zorgvuldige beoordeling van de ruimtelijke inpasbaarheid heeft echter niet plaats gevonden en de gemeenteraad heeft de locatiekeuze gemaakt zonder kennis van het ontwerp en zonder kennis te hebben genomen van de resultaten van de inspraak van de burgers. Nadat de contouren van het ontwerp beetje voor beetje duidelijk werden, is Iedere poging vanuit de buurt om deze problematiek bespreekbaar te maken genegeerd en zonder reactie gebleven. Meer dan 1500 personen en instellingen maken bezwaar tegen de opoffering van deze groenstrook. Lees alle documenten hier in het dossier over het Namenmonument op deze website, onder 'Documenten'.

In ons bericht van 30 november 2017 berichtten wij over de kunstenaars die voorstellen om het Namenmonument te situeren in een ruimte onder het Mr. Visserplein.  Zij presenteren hun voorstel op dinsdag 27 maart 20:00 uur in het Pintohuis, St. Antoniesbreestraat 69. Hun voorstel; komt in het kort op het volgende neer:
Onder het Mr.Visserplein ligt een groot ondergronds gebied van ±1500-2000 vierkante meter. De twee koperkleurige daken die dit gebied afschermen worden verwijderd. Aan weerskanten van de trambaan die het Mr.Visserplein doorkruist worden twee 'wanden van water’ geplaatst die ± 8-10 meter boven het maaiveld uitsteken en waartussen de tram rijdt. Deze wanden lopen door tot op de bodem van het lager gelegen niveau en verbinden de bovengrondse en ondergrondse ruimte met elkaar. Op het lager gelegen niveau is plaatst voor de stenen met de namen van de Holocaustslachtoffers waardoor een waardige en rustige herdenking mogelijk is.

Verbouwing Diamantbeurs door Capital C: eind februari start gevelrestauratie

De Diamantbeurs wordt ontwikkeld tot een centrum voor de creatieve industrie met ruimte voor kleinschalige workshops, lezingen, debatten en tentoonstellingen. Ook komt er plek voor freelancers, zelfstandigen en een horecavoorziening aan het plein en op de bovenste
verdieping. Zie www.capitalc.amsterdam

In een nieuwsbrief van 31 januari meldt Capaital C dat de damwanden die het grondwater reguleren zijn geplaatst en 80 % van de nieuwe fundering. Op dit moment wordt de beganegrondvloer verwijderd zodat er straks een nieuwe vloer gelegd kan worden. Zodra de nieuwe vloer is geplaatst, wordt gestart met het uitgraven van de kelderverdieping.

Eind februari start de restauratie van de gevel. De dakrand wordt in oorspronkelijke staat teruggebracht en de twee originele torens aan de zijkant van het gebouw  (Nieuwe Achtergracht) worden in ere hersteld. Naar verwachting gaat het vernieuwde gebouw in 2019 officieel open.

Kunstenaars en ontwerpers worden betrokken bij de inrichting. Ook worden er kunstinstallaties gemaakt die in het gebouw een plek krijgen. Bekijk de film: https://www.youtube.com/watch?v=wZXQ5e3Vyws&feature=youtu.be

Lees hier de complete nieuwsbrief van Capital C.

Buurtconferentie Plantage-Weesperbuurtvereniging: grote opkomst, levendige discussies

Wij zijn heel goed in het vormen van groepjes die ergens tegen zijn. Maar waar zijn we in deze buurt nu eigenlijk voor? Daar willen wij vanavond achter komen.” Met die woorden gaf spreekstalmeester Anton Arts op maandag 22 januari het startsein voor een door ruim honderd bewoners bezochte buurtconferentie.  

De opzet van de door de Plantage Weesperbuurtvereniging georganiseerde conferentie was even simpel als doeltreffend. Eerst was het de beurt aan de – in hoofdzaak oudere - bezoekers om, verdeeld over zes thematische groepen, te noteren wat hen dwars zit in de buurt en wat daaraan gedaan zou moeten worden. Duidelijk als ergernis nummer één eindigde de toenemende hoeveelheid zwerfafval met als gewenste oplossing onder meer ondergrondse vuilcontainers en grotere afvalbakken die vaker geleegd worden. Ook meer sociale woningbouw en betaalbare woonruimte voor ouderen staan hoog op de prioriteitenlijst van veel bewoners, zo bleek. En dan was er nog de ergernis over de oprukkende horeca op plekken waar tot voor kort kleinschalige winkels voor leefbaarheid in de buurt zorgden.

Na dit levendige begin van de avond was het tijd voor de zes aanwezige politici om aan de hand van vragen uit de zaal op de wensen te reageren. Dat leek een goede kans om hen het vuur na aan de schenen te leggen, maar zoals wel vaker in dit soort gevallen kreeg de zaal niet echt vat op het panel. Opvallend was hoe vriendelijke de politici voor elkaar waren. Hoewel de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht zijn, was van enige vorm van verkiezingsstrijd binnen het panel geen sprake, of het moest het moment zijn waarop Anke Bakker van de Partij voor de Dieren pleitte voor een bouwstop in Amsterdam.

“Al deze heren willen nog meer huizen in een stad die al zo vol is. Dat betekent nog meer voorzieningen en nog meer drukte. Dat kan de stad gewoon niet aan.” Bij deze woorden ontplofte VVD’er Bas van der Sande. “Zullen we dan maar geen kinderen meer nemen, want als die later groot zijn, kunnen ze in de stad zoals die nu is, onmogelijk woonruimte vinden.” Hij werd bijgevallen door Zeeger Ernsting (Groen Links). “Bouwen is nodig en bovendien is het een van de instrumenten om wonen betaalbaar te houden.” En tegen een vragenstelster die klaagde over plannen voor nieuwbouw op een plek waar zich nu volkstuintjes bevinden: “Natuurlijk moeten we zorgvuldig bouwen, maar niet bouwen is in de huidige situatie geen optie.”

Het afvalprobleem was voor CDA’er Jacques Klok een mooie gelegenheid voor een steek onder water. “D66, VVD en SP hebben honderden stadsreinigers aan de straat gezet. Wij vinden dat die mensen weer terug moeten komen en met hen meer afvalbakken, liefst met een chip erin die een signaal geeft als de bak driekwart vol is.” Maar dat lieten de partijen uit het huidige stadsbestuur niet op zich zitten. Mark van der Veer (D66) nodigde alle aanwezigen uit om tijdens bestuursvergaderingen te komen inspreken - ‘Een extra prullenbak is altijd te regelen’ - en de VVD beloofde zelfs 500 extra stadsreinigers aan te zullen stellen.

Het slotakkoord kwam van voorzitter René Mentink van de Vrienden van de Plantage, die een warm pleidooi hield voor continuering van het in zijn voortbestaan bedreigde jaarlijkse Buurtfeest in het Wertheimpark. Ook op deze bijdrage kwam geen duidelijk antwoord, al lieten verschillende politici onder wie Tiers Bakker (SP) merken dat zij het van den zotte zouden vinden als zo’n eenmalig feest op zondagmiddag vanwege iets te harde muziek zou worden verboden. Onder een gul applaus maakte Arts daarna een einde aan de discussie. Het was een mooie avond geweest.

Vervolg knip Amstel-Oost: Nieuwe Keizersgracht krijgt linksaf-verbod

Op de Nieuwe Keizersgracht komt ter hoogte van de kruising met de Weesperstraat een linksaf-verbod voor autoverkeer vanaf de Amstel. Met deze maatregel hoopt het stadsdeel de overlast van sluipverkeer op de Nieuwe Keizersgracht te beperken. Tot de maatregel is eind januari besloten in een overleg van bewoners van Amstel en Nieuwe Keizersgracht met bestuurslid Jeanine van Pinxteren van stadsdeel Centrum.

Aanleiding voor het overleg was het grote aantal auto’s dat op de hoek van Amstel en Nieuwe Keizersgracht rechtsaf slaat, vooral tijdens de avondspits en in de vroege avond. De stroom auto’s over de smalle gracht is op gang gekomen sinds de doorgang langs de Hermitage voor autoverkeer is afgesloten door twee paaltjes op de brug over de Nieuwe Keizersgracht  Met die afgelopen najaar genomen maatregel hoopte het stadsdeel een einde te maken aan het gebruik van de Amstel Oostzijde als sluiproute tussen de Sarphatistraat en het stadscentrum.

Dat sluipverkeer was het gevolg van het afsluiten van de Munt voor autoverkeer eind 2016. De gemeente en het stadsdeel hadden verwacht dat auto’s die vanuit de omgeving van de Pijp en de Rivierenbuurt naar het centrum willen rijden, zouden kiezen voor de route via de Sarphatistraat en de Weesperstraat. Zij hadden echter geen rekening gehouden met de enorm lange wachttijden voor het stoplicht op de kruising van die twee straten. Vooral taxi’s hadden snel door dat de Amstel Oostzijde een snellere route richting Centrum bood.

De hoop van het stadsdeel was dat het afsluiten van de brug over de Nieuwe Keizersgracht een voldoende afschrikkende werking zou hebben, maar dat bleek niet het geval. Uit een telling werd duidelijk dat het verkeer over de Amstel Oostzijde als gevolg van de afsluiting weliswaar was afgenomen, maar dat de overlast voor de bewoners van de Nieuwe Keizersgracht fors was toegenomen, omdat alle verkeer dat tot dan toe langs de Hermitage reed, nu de gracht opdraait. (zie ons  nieuwsbericht over knip Amstel-Oost van 12 december en ons nieuwsbericht van 5 oktober).

Tijdens het overleg tussen bewoners en stadsdeelbestuur kwam als mogelijke oplossing ter tafel om de Amstel al af te sluiten voor doorgaand verkeer ter hoogte van de Nieuwe Prinsengracht. Gevreesd werd echter dat deze maatregel de problemen niet zou oplossen maar slechts verplaatsen. Om het verkeer verder te ontmoedigen van de sluiproute gebruik te maken leek het stadsdeelbestuur een linksaf-verbod op de hoek Nieuwe Keizersgracht – Weesperstraat een betere oplossing. Ook rechtdoor rijden wordt er verboden. Die maatregel zal met name het verkeer treffen dat de sluiproute gebruikt om snel het centrum te bereiken.

Hoewel met enige scepsis over het te verwachten resultaat stemden de bewoners in met een proefperiode, waarin het linksaf-verbod zijn waarde moet bewijzen. Afgesproken werd dat het in een later stadium zal worden aangevuld met een zodanige aanpassing van de kruising dat linksaf slaan ook fysiek moeilijker wordt. Bovendien kregen de bewoners, omdat het plaatsen van camera’s bij een linksaf-verbod niet is toegestaan, de toezegging dat de politie ter plekke streng zal gaan controleren. Tenslotte werd afgesproken dat enkele maanden na invoering van de maatregel een onderzoek zal worden uitgevoerd naar het effect ervan.

Lees hier de nieuwsbrief van de bewoners.

Maandag 22 januari 20:00 u Buurtconferentie Plantage Weesperbuurt in de Dokzaal

Op  maandag 22 januari 20:00 uur organiseert de Plantage Weesperbuurt Vereniging een Buurtconferentie in de Dokzaal, Plantage Doklaan 8, waarin kandidaten voor de gemeenteraad reageren op wensen van de buurt..

Nadat de buurtbewoners hun wensen hebben uitgesproken wordt hierover per theema in groepjes gediscussieerd. Tenslotte volgt de reactie van de politieke partijen.

Aangemeld: Tiers Bakker (SP), Claire martens (VVD), Johnas van Lammeren (Partij van de Dieren), Mark van der Veer (D66), Mich Mos (GL) en Michel van Wijk (Kandidaat buurtvertegenwoordiger voor de stadsdeelcommissie)

Deelname is gratis.

Agenda SOOP in januari en februari 2018

Programmma SOOP, Nieuwe Kerkstraat 124 hs. De SOOP is als ontmoetingsruimte geopend maandag t/m vrijdag 11:00 - 17:00 uur.

 • Dinsdag 16 januari 16:30 u SOOPsalon. Het gitaarduo Silvan de Smit en Iason Daskalakis, speelt naast eigen composities van Iason Daskalakis muziekstukken van E. Gismonti,  Pixinguinha, E. Granados en A. Piazzolla.
 • Donderdag 25 januari 17:30 u Buurtborrel i.s.m. Plantage-Weesperbuurtvereniging en Vrienden van de Plantage.
 • Zondag 28 januari 14:00 u SOOPcinema Pane e Tulipani. Toegang € 3,50.
 • Donderdag 1 februari 16:30 u Feestelijke opening expositie 'Op muziek gezet'van beeldend kunstenaar en illustrator Corri Janssen.
 • Donderdag 8 februari 16:30 u SOOPsalon Pianist Max van Platen 
 • Zondag 25 februari 14:00 u SOOPcinema: De Noordelingen van Alex van Warmerdam. Toegang € 3,50

Zie voor info en aanmelding voor nieuwe cursussen de SOOP-Nieuwsbrief. Klik hier.
Nieuwe cursussen:
Beginnerscursus Spaans
Duits: gedichten van Gertrud Kolmar
Geschiedenis van de Islam
Cursus Feldenkrais en Zen
Bridge cursus voor beginners
Cursus Fitness dans
Open middag computercursussen woensdag 24 januari, vanaf 13.00 uur
De computercursussen bij de SOOP zijn vernieuwd. In plaats van lange cursussen gaan we juist korte workshops geven. Wij presenteren het nieuwe cursusprogramma op de open middag op woensdag 24 januari, vanaf 13.00 uur. Je kunt er ook inschrijven voor een cursus.

Cineville-groep op donderdagmiddag. Met een kleine groep samen naar de film

Bewoners corrigeren foute tellingen gemeente bij evaluatie knip Amstel-oostzijde

In ons nieuwsbericht van 5 oktober meldden wij dat de gemeente de knip met paaltjes voor autoverkeer in de Amstel-oostzijde bij de brug over de Nieuwe Keizersgracht aan de hand van verkeerstellingen zou evalueren. Op grond daarvan zou overleg met de bewoners volgen over het definitief maken van de knip. De bewoners van de Nieuwe Keizersgracht vreesden namelijk extra overlast van sluipverkeer en hadden bezwaar gemaakt tegen de knip en het achterwege laten van inspraak. De bewoners zijn uiteindelijk met het voorstelvan een tijdeliijke knip en evaluatie akkoord gegaan.

Na het plaatsen van de knip zagen de bewoners dat de verkeersintensiteit op de Amstel Oostzijde en Nieuwe Keizersgracht vooral in de middag en vroege avond ongewenst groot bleef. Zij hebben daarom enkele dagen nauwkeurige metingen gedaan met camerabewaking. De beelden werden bekeken en de voorbijrazende auto's werden met vrijwilligers geturfd. De resultaten bevestigden hun indruk dat de overlast na  de knip aanzienlijk was toegenomen.

De tellingen van de gemeente gaven een geheel ander beeld.
Op 1 december was er een overleg hierover van de bewoners met de gemeente. Er werd geen verklaring gegeven voor de verschillen tussen de gemeentelijke tellingen en die van de bewoners.
Na de vergadering stuurde de gemeente een e-mailbericht dat er een structurele fout zat in de getallen die de gemeente aangeleverd had gekregen. Op 8 december ontvingen de bewoners de gecorrigeerde meetgegevens van de gemeente. Daaruit komt naar voren dat de knip op de Amstel-oostzijde heeft geleid tot een halvering van de hoeveelheid autoverkeer op de Amstel-oostzijde, maar dat het in de avondspits tussen 15:00 en 19:00 uur druk wordt op de Amstel. Het komt voor dat er op het drukste moment meer dan 125 auto’s per uur over de Amstel rijden. Ongeveer de helft daarvan rijdt over de Nieuwe Keizersgracht richting Weesperstraat.

Inmiddels hebben de bewoners laten weten, gezien de aanhoudende gevaarlijke verkeerssituatie, dat zij hun bezwaar tegen de knip handhaven en wachten op een hoorzitting.De bewoners benadrukken dat de spits, voorheen niet bestaand, nu een enorm probleem is geworden, met name voor fietsende schoolkinderen.
De te korte groenfase op het Weesperplein voor autoverkeer van de Sarphatistraat naar de Weesperstraat is de uitlokkende factor voor het sluipverkeer. Een structurele oplossing is mogelijk met een verlenging van de groenfase in combinatie met een linksafverbod vanaf de Sarphatistraat richting Amstel en een wijziging van het eenrichtingverkeer op de Nieuwe Achtergracht en op de Amstel tussen Sarphatistraat en Nieuwe Achtergracht.

Op 6 december, bij de bespreking van de eindevaluatie Maatregelen omgeving Munt in de Raadscommissie Verkeer,  benoemde wethouder Litjens de huidige overlast op de Nieuwe Keizersgracht als punt van zorg.
Op 20 december staan de Verkeersmaatregelen Omgeving Munt op de agenda van de gemeenteraad.

Agenda SOOP in december 2017

Programmma SOOP, Nieuwe Kerkstraat 124 hs. De SOOP is als ontmoetingsruimte geopend maandag t/m vrijdag 11:00 - 17:00 uur.

De SOOP is van maandag 25 december t/m maandag 1 januari gesloten.

 • Donderdag 7 december, 16.30 uur: Feestelijke opening van de expositie “DAGBOEKFRAGMENTEN” van Gerda Roodenburg. Tegelijkertijd vindt ook de opening plaats van een tentoonstelling van de SOOP-Fotoclub.Muzikale begeleiding door het Trio Blue Band.
 • Donderdag 14 december, 16.30 uur: SOOPSALON Muzieklezing door Harald Kunst, “Heine op muziek”. Veel van Heines gedichten zijn door diverse componisten op muziek gezet. Harald vertelt er over en laat fragmenten horen.
 • Zondag 17 decemeber, 14.00 uur: SOOPCINEMA The Polar Express, een echte kerstfilm met een bijzondere mix van animatie en echte acteurs. Toegangskaarten € 3,50, verkrijgbaar aan de bar.

Zie voor info en aanmelding voor nieuwe cursussen de SOOP-Nieuwsbrief. Klik hier.
Nieuwe cursussen:
Workshop schrijven met Maarten Borger
Beginnerscursussen Spaans en Frans
Duits: gedichten van Gertrud Kolmar
Boetseren in klei
Grafiek-atelier

Kunstenaars : plaats het Holocaust Namenmonument onder het Mr. Visserplein

De Volkskrant van 29 november meldt dat de kunstenaars Marien Schouten en Roos Theeuws, tevens buurtbewoners, de beoogde locatie van het Holocaust Namenmonument aan de Weesperstraat ongeschikt vinden en het zonde vinden dat daarvoor 36 bomen gekapt moeten worden. Ze presenteren een alternatieve locatie iets verderop, in een ruimte onder het Mr. Visserplein waar ooit een autotunnel liep en die nu grotendeels leegstaat.. Het plein moet deels worden geopend zodat er beneden heel veel icht komt. En middenop het plein komen twee glazen wanden van twaalf meter hoog, waarlangs water stroomt. Tussen de glazen platen rijdt de tram.

Jacques Grishaver, voorzitter van het Auschwitz Comité heeft als volgt gereageerd: "Dit voorstel komt gewoon te laat. Ik heb de ontwerpers een vriendelijk briefje gestuurd."

Lees hier de column van Auke Kok in de NRC van 2 december over hetzelfde onderwerp.

Agenda SOOP in november

Programmma SOOP, Nieuwe Kerkstraat 124 hs. De SOOP is als ontmoetingsruimte geopend maandag t/m vrijdag 11:00 - 17:00 uur.

 • Tot en met woensdag 6 december: Expositie “BOURBONNAISE IMPRESSIES” van Josee Voormans. 
 • Donderdag 7 december, 16.30 uur: Feestelijke opening van de expositie “DAGBOEKFRAGMENTEN” van Gerda Roodenburg. Tegelijkertijd vindt ook de opening plaats van een tentoonstelling van de SOOP-Fotoclub.Muzikale begeleiding door het Trio Blue Band.
 • Donderdag 9 november, 16.30 uur: SOOP-salon: Duo concert door violistes Natálie Kulina en Francisca Portugal. Op het programma staan Fuga g klein van Bach, Danse Rustique van Ysaye, Elegie van Holacky, Sonata for two violins van Prokofiev en Chau Paris van Piazzola.
  In samenwerking met het Conservatorium Amsterdam.
 • Donderdag 14 december, 16.30 uur: Muzieklezing door Harald Kunst, “Heine op muziek”. Veel van Heines gedichten zijn door diverse componisten op muziek gezet. Harald vertelt er over en laat fragmenten horen.
 • FILM OP ZONDAG (SOOPCINEMA). Op zondag 26 november, 14.00 uur: Een heerlijke, zomerse Franse komedie. Meer informatie en kaartjes (3,50 euro)  zijn te verkrijgen bij de bar van de SOOP, Nieuwe Kerkstraat 124.
 • LEZINGEN (SOOP-UUR) Op donderdag 30 november, 16.30 uur: Ontmoeting tussen twee zeer bekende Plantagebuurtbewoners: Ko van Geemert in gesprek met Karel Warmenhoven. (Onder voorbehoud).
  In samenwerking met de Vrienden van de Plantage
 •  SOOP-EXTRA: Op donderdag 30 november, 17.30 uur: Maandelijkse buurtborrel. 
  In samenwerking met de  Plantage- Weesperbuurtvereniging en de Vrienden van de Plantage.