STICHTING DE GROENE PLANTAGE

Sedert 1991

Stichting De Groene Plantage vindt de vitaliteit van het groen in al zijn verscheidenheid
belangrijk voor het leven op aarde. Zij strijdt daarom op vreedzame manier voor een realisatie, behoud en uitbreiding van een duurzaam evenwicht tussen mens en milieu.
Stichting De Groene Plantage (SDGP) is een onafhankelijke milieuorganisatie. Door innovatieve ingrepen en acties stimuleren we oplossingen voor behoud en uitbreiding van het ‘groen’ in de Plantage- en Weesperbuurt in Amsterdam.

KERNWAARDEN: missie en visie

  • liefde voor onze groene planeet is de motivatie voor al ons handelen
  • onafhankelijkheid in ons handelen
  • betrokkenheid bij eenieder die onze kernwaardes onderschrijft
  • oplossings- en resultaatgerichtheid
  • voorzorgprincipe. Bij twijfel over mogelijk schadelijke gevolgen voor het groen, kiest SDGP voor het voorzorgprincipe op basis van de gedachte: voorkomen isbeter dan genezen.
  • eerlijke duurzaamheid en ‘sustainability for all’: er ligt voor het behoud van een gezond milieu geen inkomensgrens. Voor eenieder is een gezonde en groene woonomgeving van cruciaal belang voor de toekomst

MIDDELEN en STRATEGIE OM ONS DOEL TE BEREIKEN:
Om onze doelen te bereiken zetten we in op diverse soorten acties. We combineren onze acties om groen te behouden door onderzoek te doen naar en advies te vragen aan zg. Boomdeskundigen, alsook aan de Bomenstichting e.d., bewustwording tot stand brengen bij mensen over het belang van groen, adviezen aan zusterinstellingen en particulieren te verstrekken, lobbywerk, educatie en inspreken bij gemeentelijke commissies naast bezwaarschriften tegen Omgevingsvergunningen schrijven en indien nodig juridische actie voeren om onze doelen te bereiken.
Daarnaast weten en voelen we ons gesprekspartner in het gebied van de Plantage en Weesperbuurt door nauw overleg met buurtbewoners en groen- en gebiedsbeheerders van de Gemeente Amsterdam.
Ook het inspreken en onder de aandacht brengen van het belang van groen als publieke ruimte staat hoog op de agenda. Zo is de aanwezigheid van SDGP gewenst bij het inspreken op voorlichtings- en inspraakavonden, waar zeer vaak ‘groen’ wordt gezien als een plek waar ‘niets’ staat en er dus best wel gebouwd zou kunnen worden. Het
verdedigen van het belang van zowel het stedenbouwkundige als het milieubelang is een kerntaak van de Stichting. De hoge mate van exploitatie van het openbare groen door commerciële bedrijven die daarvoor geen kosten dan wel belasting hoeven te betalen is de Stichting logischerwijs een doorn in het oog. Daarnaast stelt de Stichting zich als
vertegenwoordiger op van de buurt bij Buurtoverleg en andere instellingen.

TERMIJN
SDGP werd opgericht in 1991 en heeft een doorlopende taakstelling, die moeilijk in termijnen is in te delen. Wel is er een voortdurende ontwikkeling gaande in de  gedragscodes in de diverse gebieden van de maatschappij en ook in de wijze van opereren.
Daarnaast is de functie van groen intussen essentieel gebleken, de wet van voortschrijdend inzicht, in het bestrijden van zogeheten ‘heat- islands’. Dit zijn, zoals de naam al zegt, stenige delen van onze leef- omgeving, zoals steden en bebouwing, die door hun eigenschap om warmte op te nemen en vervolgens op te slaan en maar zeer langzaam weer los te laten, zeer onwenselijk. Het kappen van bomen heeft op heatislands een negatief effect. Ook de schaduw- functie van gebladerte van bomen en het reguleren van de waterhuishouding is essentieel. Het effect van ‘heat- islands’ is in het
gebied van de Plantage Weesperbuurt het meest aan de orde is op plekken zoals de Wibaut/ Weesperstraat.

FINANCIËN
De Stichting heeft een fondsenwerver (vrijwilliger) in de arm genomen om de nodige gelden voor de juridische acties tegen de voorgenomen kap van bomen aan de te financieren. Ze is daarbij afhankelijk van genereuze giften van mensen die het belang van de acties onderschrijven. Ook vindt er crowdfunding plaats door acties zoals de
verkoop van kunst, organiseren van benefietmaaltijden etc.

TRIODOS BANK: NL23 TRIO 0338816259
KvK nummer: (geregistreerd 10 juni 1991)
94996 Milieuverenigingen, ideëele organisatie: KvK41210588
RSIN: 814571591
ANBI

Algemeen e-mail adres: info@stichtingdegroeneplantage.nl
(ook voor inschrijven op de nieuwsbrief van de stichting)