Holocaust Namenmonument

Zo’n jaar of zeven al ijvert het Nederlands Auschwitz Comité voor een Holocaust Namen-monument in de Plantagebuurt. Hoewel het toenmalige Stadsdeel Centrum daar positief tegenover stond, wilde het de steun van het College van B&W voor dit initiatief.

 • in 2009 werd door het College van B&W op basis van de argumenten van de Hollandsche Schouwburg geen steun verleend aan dit initiatief.

 • in november 2012 werd na een bemiddelingspoging echter beslist om de plaatsing van een Holocaust Namenmonument in één aanpak te verenigen met de vestiging van een Sjoahmuseum.

Vanaf dat moment kwam de besluitvorming en inspraak rond het Namenmonument echt en goed op gang:

 • 29 juni 2013 vond de overlegbijeenkomst plaats met de belangrijkste Joodse instellingen.

 • december 2013 verscheen het rapport van de werkgroep die was ingesteld om de inpassing van het Holocaust Namenmonument in het Wertheimpark te onderzoeken.

 • 18 maart 2014, daags voor de gemeenteraadsverkiezingen, besloot het College van B&W in te stemmen met het voornemen om een Holocaust Namenmonument te vestigen in het Wertheimpark en het Stadsdeel Centrum samen met het Nederlands Auschwitz Comité daar uitvoering aan te laten geven en een inspraakprocedure over te laten regelen.

 • 16 april 2014 was er een informatie- en inspraakavond en konden er tot 15 mei 2014 inspraak-reacties worden ingediend.

 • 3 juni 2014 stond het Holocaust Namenmonument op de agenda van de voorbereidende vergadering van wat inmiddels na de verkiezingen de Bestuurscommissie was geworden van het Stadsdeel Centrum.

 • 10 juni 2014 werd officieel het ontwerp gepresenteerd voor het Holocaust Namenmonument in het Wertheimpark.

 • 17 juni 2014 nam de Bestuurscommissie een motie aan, waarin het College van B&W werd verzocht kennis te nemen van de resultaten van de inspraak, zelf het gesprek daarover te voeren met de buurt en haar besluit te bekrachtigen dan wel te heroverwegen.

 • 2 juli 2014 had er op uitnodiging van burgemeester van der Laan en de voorzitter van de Bestuurscommissie, Boudewijn Oranje, een gesprek plaats met een vijftiental betrokkenen en bewoners.

 • Op 3 november 2014 heeft burgemeester van der Laan het verslag van de bijeenkomst van 2 juli aan de deelnemers gezonden en aangekondigd dat het College van B&W  zijn standpunt nog niet bepaald heeft. Alle bezwaren worden onderzocht en er wordt uitdrukkelijk ook gekeken naar alternatieve locaties. Begin 2015 worden de resultaten van het onderzoek met de deelnemers van het gesprek van 2 juli besproken.

 • Op 24 september 2015 kondigen B&W een onderzoek aan naar 15 mogelijke locaties voor het Namenmonument. Eerst wordt de gemeenteraad gevraagd om beoordelingscriteria vast te stellen en eventueel de lijst met mogelijke locaties aan te passen. Zie hier het persbericht en lees hier het onderzoeksvoorstel en een bezoekersonderzoek van het Wertheimpark.

 • Op 21 april 2016 melden De Volkskrant en Het Parool dat Burgemeester van der Laan aan B&W en de gemeenteraad gaat voorstellen om het Namenmonument te plaatsen in  het plantsoentje tussen de Hermitage en de Weesperstraat, op de plaats van het Dankbaarheidsmonument. Daarvoor moet dan een andere locatie gevonden worden. Het Auschwitzcomité kan zich daarin vinden. Architect Libeskind zal het ontwerp aanpassen aan de locatie.

 • Op 16 april 2016 presenteerden het Nederlands Auschwitzcomité en hun architect Daniel Libeskind  het aangepaste ontwerp van het Holocaust Namenmonument zoals dat aan de Weesperstraat komt te staan tegenover de studentenflat.
  In het nieuwe ontwerp is de namenwand vervangen door 103.000 bakstenen, elk met een naam en sterfdatum, die samen het Hebreeuwse woord voor gedenken vormen.
  Lees hier het artikel in het Parool van 17 december 2016.

 • September 2016: Het comité ‘Niet Hier’ legt zich niet neer bij de oprichting van een Holocaust Namenmonument langs de Weesperstraat ter hoogte van de Hoftuin. Het bezwaar geldt niet het monument als zodanig, maar de plek langs de Weesperstraat. Zestig buurtbewoners ondertekenden een petitie met de volgende argumenten: de drukke Weesperstraat is ongeschikt voor een stille gedenkplaats, de noodzaak om ter plekke op één na alle bomen te kappen  is in strijd is met de geplande vergroening van de Weesperstraat ende buurt is ten onrechte niet bij de besluitvorming is betrokken. Een belangrijk argument is ook het feit dat UNESCO de Amsterdamse grachtengordel in 2010 op de werelderfgoedlijst heeft geplaatst. Een reusachtig monument zoals nu gepland zal in die historische omgeving detoneren.

 • November 2017: kunstenaars presenteren een alternatieve locatie voor het Namen monument in een ruimte onder het Mr. Visserplein.

 • 7 februari 2018: de Plantage Weesperbuurtvereniging, de Bewonersvereniging Studentenflat Weesperstraat, de Stichting de Groene Plantage, de Stichting tussen Amstel en Artis en een aantal omwonenden maken bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor het monument en tegen de kapvergunning voor 25 bomen. Op 14 maart 2018 zijn hiervoor gronden aangevoerd met een groot aantal producties. Zie hieronder onder 'Documenten'.

 • 15 mei 2018 13:30 uur hoorzitting over bezwaarschriften Namenmonument in 'De Balie'. 150 aanwezigen. Lees hier het uitgebreide verslag in de nieuwsbrief van Wuijkcentrum 'd  Oude Stadt van 31 mei 2018.
  De bezwaarcommissie zal waarschijnlijk in juni een advies uitbrengen. Het besluit zal genomen worden door het nieuwe stadsdeelbestuur. 

 • 27 november 2018: Het Dagelijks Bestuur volgt het advies van de bezwaarschriftencommissie en wijst de bezwaren van omwonenden tegen de locatie van het Namenmonument af.

 • 5 februari 2019: Plantage Weesperbuurtvereniging, Stichting De Groene Plantage, STAA en Bewonersvereniging studentenflat Weesperstraat en een aantal omwonenden dienen een beroepschrift in bij de Rechtbank Amsterdam.

 • 28 februari 2019: De Rechtbank Amsterdam verbiedt de gemeente Amsterdam om bomen te kappen of een begin te maken met de bouw van het monument tot zes weken na de uitspraak in de bodemprocedure die op 28 mei 2019 door de rechtbank behandeld zal worden.

 • 28 mei 2019 Behandeling beroep bij de Rechtbank Amsterdam.

 • 9 juli 2019 Uitspraak van de Rechtbank Amsterdam in de bodemprocedure. Alle bezwaren worden afgewezen. De bouw van het Namenmonument kan doorgaan. Lees hier de volledige uitspraak.

Het juridische werk kost veel geld. Daarom vragen de initiatiefnemers om een bijdrage te storten  op bankrekening NL65INGB0006526271 t.n.v. Buurtorganisatie 1018 onder vermelding van ‘Namenmonument”

December 2016: nieuw ontwerp Holocaust Namenmonument, locatie Weesperstraat

December 2016: nieuw ontwerp Holocaust Namenmonument, locatie Weesperstraat

Documenten

Namenmonument in het nieuws

 

NIEUWS