Bewonersactie tegen horeca-overlast Roest

Café Roest en de Van Gendthallen

Café Roest en de Van Gendthallen

Op dit moment zijn omwonenden bezig om de overlast van Roest via een andere weg aan te pakken, nadat een gesprek van omwonden met de uitbaters van Roest in juni niet heeft geleid tot een compromis. Omdat ook is gebleken dat het indienen van meldingen via de horeca-overlasttelefoon geen soelaas biedt, heeft de werkgroep besloten een handhavingsverzoek in te dienen bij het stadsdeel. Daarin wordt gevraagd om een einde te maken aan het illegaal gebruik van de terreinen rond het café voor evenementen. Hetzelfde wordt gevraagd voor de evenementen in de loods van de Van Gendthal. Volgens het bestemmingsplan zijn evenementen daar niet toegestaan.

Het stadsdeel geeft toe dat Roest veel meer ruimte gebruikt dan toegestaan, dat er objecten zonder vergunning staan op de terrassen en dat evenementen in de van Gendthallen niet toegestaan zijn. Het eerste gaat het stadsdeel nu aanpakken, maar de evenementen binnen en buiten wil het stadsdeel gedogen. Tegen dat laatste heeft de werkgroep nu officieel bezwaar gemaakt. Vanaf het begin hebben omwonenden bezwaar gemaakt tegen de overlast van stank en geluid maar na vijf jaar wordt nu duidelijk dat dit nooit op deze manier had gemogen. Terwijl het stadsdeel in het begin via een uitgereikt document met voorschriften aan de werkgroep liet weten dat aan alle voorschriften werd voldaan.

Omdat deze procedures veel tijd in beslag nemen en de gemeente dus deze zomer nog zou kunnen doorgaan met het afgeven van vergunningen voor overlast gevende evenementen overweegt de werkgroep een voorlopige voorziening bij de rechtbank te vragen om, zolang de procedure van het bezwaar loopt, geen vergunningen af te geven.