Czaar Peterbuurt

Bewonersgroep PanamaCruquius: dien zienswijzen in tegen Fibonacci-plan

Projectontwikkelaar VORM is bijna rond met de gemeente over nieuwbouwtoren 'Fibonacci' met 243 merendeels zeer kleine woningen (zonder balkons) met 24 parkeerplaatsen, 62 meter hoog (18 verdiepingen), op de hoek van de Cruquiuskade en de Panamalaan. Hier stonden twee huizen met in de tuin kippen, geiten en een pony. De grond is gekocht van NS.

De bewoners van het Sporenboogblok aan de andere kant van het spoor in Het Funenpark, verenigd in de bewonersgroep PanamaCruquius hebben zowel bij stadsdeel Oost als stadsdeel Centrum tevergeefs bezwaar tegen het enorme gebouw met zo'n hoge toren. Daarmee verdwijnt hun uitzicht. De bewoners van het nieuwe gebouw kijken zo in hun huiskamers en dakterrassen. Het kan parkeer- en verkeersoverlast opleveren en de bewoners zijn bang voor het klankkasteffect dat het spoorweglawaai zal verergeren.

Ontwikkelaar VORM heeft de plicht om omwonenden te informeren over "hun" ontwerpbestemmingsplan. Daarvoor organiseren ze een informatie-avond, waarschijnlijk op dinsdag 18 december 2018 van 18:00-20:00 uur, in Studio Zeeburg, Zeeburgerpad 58.
VORM zal hier zelf in de buurt een uitnodiging voor sturen, maar we raden aan deze datum alvast te noteren.

De gemeente legt het ontwerp-bestemmingsplan vanaf volgende week gedurende zes weken ter inzage. De bewonersgroep roept op om zienswijzen tegen het plan in te dienen. Zij stellen hiervoor een format op. Lees hier het bestemmingsplan.

Gemeentevoorstel locaties ondergrondse afvalcontainers Oostelijke Eilanden

Op 28 november heeft de gemeente tijdens een inloopavond in de Oosterkerk de locaties getoond waar op Kattenburg, Wittenburg, Oostenburg en de Czaar Peterbuurt de ondergrondse vuilcontainers geplaatst gaan worden.

De Oostelijke Eilanden zijn het eerste deel van een groter gebied in stadsdeel Centrum dat overstapt op ondergrondse afvalinzameling. Uiteindelijk worden in het gehele postcodegebied 1018, van de Oostelijke Eilanden tot de Amstel, ondergrondse containers geplaatst. Nadat in een buurt containers zijn geplaatst, komen de vaste ophaaldagen te vervallen en worden er geen losse zakken meer ingezameld.

De gemeente verzamelt op dit moment de reacties op de voorgestelde locaties en zal na verwerking met een aangepast voorstel komen. Dat wordt begin 2019 bestuurlijk vastgesteld. Daarna kunt u formeel bezwaar maken. In het voorjaar van 2019 volgt dan het definitieve besluit van het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Centrum. In de loop van 2019 worden de containers geplaatst.

Op 12 december bespreekt het Eilandenoverleg de locatievoorstellen.

Klik hieronder de kaarten per deelgebied aan met de containerlocaties. Klik om ze te bekijken.

Eilandenoverleg pleit voor behoud twee tramhaltes in Czaar Peterstraat

Het Eilandenoverlg vindt dat er twee haltes in de Czaar Peterstraat moeten blijven, omdat anders de loopafstanden veel te lang worden, met name vanaf de looproute Oostenburgerpark en vanaf de nieuwbouwwijk met 1500 woningen die op Oostenburg-Noord gebouwd wordt. Daarvandaan zijn maar twee looproutes omdat de Oostenburgervaart ertussen ligt.

De gemeente stelt in de Nota van Uitgangspunten Czaar Peterstraat voor om de strengelhalte bij de 1e Leegheaterstraat op te heffen en alleen de halte nabij de Eerste Coehoornstraat te behouden. Het Eilandenoverleg wil achterin de Czaar Peterstraat een halte ter hoogte van de Lijndenstraat laten aanleggen of de bestaande strengelhalte behouden. Lees hier de inspraakreactie van het Eilandenoverleg van 28 juni.

Vier nieuwe winkels Czaar Peterstraat

In het afgelopen halfjaar hebben zich vier nieuwe winkels gevestigd in de Czaar Peterstraat:


Ontwerp Oosterspeeltuin en schoolplein BOE vastgesteld

Op 19 december 2017 heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum het definitief ontwerp vastgesteld van de Oosterspeeltuin (door het stadsdeel ten onrechte 'speeltuin Oostenburg' genoemd) en het schoolplein van de BOE.

Het concept inrichtingsplan is met een werkgroep bestaande uit bewoners, overige belanghebbenden (BOE, DOCK, Wereldkids, Sciandri) en stadsdeel Centrum in een aantal bijeenkomsten besproken. Dit participatietraject met de werkgroep is afgerond in mei 2017. De uitkomsten van de verschillende bijeenkomsten zijn uitgewerkt door de ontwerper tot een Definitief Ontwerp (DO) (PNG, 4,8 MB).. De omgevingsvergunning heeft in oktober 2017 ter visie gelegen.

Naar verwachting is de technische uitwerking en aanbesteding gereed rond zomer 2018. Dan volgt de start uitvoering in het najaar 2018.
Omwonenden en belanghebbenden worden tijdig vooraf hierover geïnformeerd.

Petersburgjournaal #5, december 2017

Het Petersburgjournaal is een uitgave van Stadsdeel Centrum met nieuws over de Oostelijke Eilanden. Artikelen in het decembernummer 2017:

 • Waar gebeurt wat? met o.a transformatie Zeeburgerpad, exploitatie en verhuur Hoogte Kadijk 401, Speeltuin Funenpark, herinrichting Mauritskade en Eilandenboulevard, verkoop kavels Oostenburg-Noord.
 • Ecologisch onderzoek, bomenonderzoek en onderzoek oeverbescherming Eilandenboulevard
 • Taludgesprekken Eilandenboulevard begonnen
 • Verzakking bij Kattenburgerbrug
 • Interview met Kristiaan Boret, supervisor architectuur Oostenburg-Noord
 • Lichtplan Czaar Peterstraat
 • Drie meet-ups op Marineterrein in de Commandantswoning:
  17 januari 17:00 - 19:00 u Smart Roof 2.0: blauwgroene daken
  31 januari 19:00 - 21:00 u Erfgoed op het Marineterrein
  13 februari 19:00 - 21:00 u Sport spel en beweging. In 2018 komt het militaire deel van het Marineterrein vrij, met een sportzaal, een sintelbaan, een voetbalveld en twee tennisbanen.
  Aanmelden meet-ups via info@marineterrein.nl
 • Interview met Ada Bergh (83), bewoonster Kattenburg
 • Gevecht tegen het vuil. Projectleider Joke Walstra vertelt over de speciale aanpak in Het Funen en de Loise Wentstraat
 • Lichtfestival op het Marineterrein

Lees hier het hele nummer.

Twee nieuwe zaken in de Czaar Peterstraat

Lunchroom 'Rianna & Friends' heeft zich gevestigd in de Czaar Peterstraat 106. In Het Parool van 23 oktober staat een artikel hierover. Rianna is van oorsprong verpleegkunige, deed snuffelstages in de horeca en volgde een koksopleiding. Ze zocht een pand buiten het toeristische centrum. Haar zaak oogt met leren zitbanken,houten eettafels en kinderspeelgoed als een huiskamer.  Alle gerechten zijn zelfgemaakt, bijvoorbeeld wortelsoep voor € 5,50. Je kunt er Texels bier bij krijgen.

Op de Czaar Peterstraat 68 is pop-up store Spott opgedoken. Ook hierover schreef een langsfietsende Parool-journalist een artikeltje, op 19 oktober. Deze winkel is een initiatief van studenten van de Hogeschool van Amsterdam die de minor Ondernemerschap hebben doorlopen. Ze richten zich op trendgeveoelige, innovatieve producten. Je vindt er lampen van gasleidingen € 130-225),, suede T-shirts (€ 50) en kuipstoeltjes met een ziiting van geperste vodden (€ 350), maar ook bijzondere olijfolie en wodka. Ze zijn er in elk geval tot eind december, maar als het goed gaat blijven ze langer.

Eindelijk geld voor fiets-/voetpad Dijksgracht-Oost

Het Eilandenoverleg ijvert al twintig jaar voor een fiets-/voetpad langs de Dijksgracht-Oost, langs de zonnige zuidzijde van het spoorwegtalud tussen de Kattenburgerstraat en Oostenburg-Noord. De gemeente heeft daar al tien jaar gelden mee ingestemd , maar de uitvoering werd eindeloos uitgesteld wegens geldgebrek, ondanks harde toezeggingen, bijvoorbeeld bij het bestemmingsplan voor Oostenburg-Noord.

De laatste jaren was er weer een andere reden voor uittsel: de aanleg van het fietspad werd gekoppeld aan de aanleg van een nachtstalling voor rondvaartboten in de Dijksgracht-Oost op de plek waar nu dekschuiten liggen. En daar verzetten de rederijen zich tegen. Een ingewikkeld project met een onduidelijk tijdsperspectief.

Maar nu is het project fietspad tenslotte toch losgekoppeld van het project nachtstalling en is - volkomen onverwacht - in de gemeentebegroting voor 2018 EUR 950.000 opgenomen voor de aanleg van het fietspad in 2018 en 2019 (zie blz. 470), zodat het er eind 2019 moet kunnen liggen. 

Het is een aantrekkelijke verbinding voor bewoners van de Czaar Peterbuurt, Funen en Oostenburg-Noord richting Centraal Station en naar de pont, zonder stoplichten en auto-arm.
Ook ontstaat een interessant rondje voor joggers via Funenpark, Oostenburgerpark, Kippebrug - Marineterrein - Dijksgracht-West en Dijksgracht Oost.

Slecht nieuws over bomen Czaar Peterstraat

Mede op voorstel van het Eilandenoverleg Heeft Prohold-boomdeskundige Van Proojen het rapport 'Second opinion bomen Czaar Peterstraat' uitgebracht (juli 2017). Dit rapport is op 3 oktober ter kennisname gezonden aan de Bestuurscommissie van stadsdeel Centrum.  De second opnion was gevraagd naar aanleiding van het rapport 'Boomtechnisch onderzoek 100 bomen Czaar Peterstraat' van de Bomenwacht uit 2016.

Het slechte nieuws is dat de bomen in slechte staat verkeren en voor het grootste deel niet meer te redden zijn. Negen bomen zijn zo slecht dat ze op zeer korte termijn gekapt moeten worden.
De bomen hebben zwaar te lijden gehad van de verhoging van de grondwaterstand met 60-80 cm sinds eind 2003. Dit heeft geleid tot sterfte van wortels en heeft kansen geboden aan de reuzenzwam en de dikrandtonderzwam, die beide de wortels aantasten.. Ook is veel schade toegebracht door graafwerkzaamheden.

Aanbevolen wordt om driekwart van de bomen in de Czaar Peterstraat - het zuidwestelijke deel - in zijn geheel te vervangen. Alleen dan is het mogelijk om de groeiplaatscondities duurzaam te verbeteren, bijvoorbeeld door het inrichten van een doorlopende groeisleuf met bomenzand onder het trottoir.
Het noordoostelijke kwart - vanaf de Tweede Leeghwaterstraat tot het spoor - kan voorlopig gehandhaafd worden, maar moet wel bewaakt worden middels jaarlijkse controle.

Lees hier het complete rapport van Prohold en hier het eerdere rapport uit 2016 van de Bomenwacht.

Petersburgjournaal # 4, september 2017

Het Petersburgjournaal is een uitgave van Stadsdeel Centrum met nieuws over de Oostelijke Eilanden. Artikelen in het septembernummer 2017:

 • Waar gebeurt wat? met o.a transformatie Zeeburgerpad en onderhoud Czaar Peterstraat.
 • 10.000 auto's per dag. Nulmeting Eilandenboulevard en start evaluatie talud en water.
 • Oostenburg ontwikkelt: nieuws van Stadgenoot over o.a. verkoop kavels en ontwerpatelier jonge architecten.
 • Second opnion bomenonderzoek Czaar Peterstraat
 • Marinetterrein wacht innovatieve toekomst
 • Zon op Kattenburg.. Gerrd Klamer en Agnes Laan vertellen over hun inspanningen om zonnepanelen op de daken te krijgen.
 • Vericale scheepstuinen op Kattenburg: met buxus en kruiden op de kale muren een beeld vormen van de zeilschepen uit de VOC-tijd.
 • Gezichten van 1018: expositie van fotografe Maria Heijdendael in vele straten in 1018.

Lees hier het hele nummer.

Expositie 1018 'Gezichten van 1018' is gestart en duurt t/m 15 oktober

Vandaag, zaterdag 30 september is de opening van de expositie van 'Het Gezicht van 1018', het fotoproject van Maria Heijdendael. Om 16:00 uur start de openbare wandel- en fietstocht bij Bar Czaar, Czaar Peterstraat 281. Achter ramen van honderden huizen, winkels en kantoren zijn de portretten te zien tot en met zondag 15 oktober. De route volgt o.a. de Czaar Peterstraat en Funen, Wittenburgergracht, Marineterrein, Hoogte Kadijk en Entrepotdok, Weesperstraat, Roetersstraat en de Sarphatistraat.

De tocht eindigt om 17:30 uur bij Bar Czaar (Cz. Peterstr. 281) om 17:30 uur, alwaar gezellig nakletsen.

Lees meer over de expositie in ons eerdere bericht en vind alle foto's op www.hetgezichtvan1018.nl (zoeken op voornaam mogelijk).

Contra-expertise bomenonderzoek Czaar Peterstraat

Vorig jaar heeft de Bomenwacht in opdracht van stadsdeel Centrum onderzoek gedaan naar de staat van de honderd bomen in de Czaar Peterstraat. Volgens dit onmderzoek moesten 7 bomen binnen zes maanden gekapt worden, 35 waren in slechte staat, 51 matig en slechts 11 van voldoende kwaliteit.

Enkele jaren geleden is uit een enquête van het stadsdeel duidelijk geworden dat een overgrote meerderheid van de bewoners van de Czaar Peterbuurt de bomen in de Czaar Peterstraat wil behouden. Het Eilandenoverleg heeft daarom in januari dit jaar een brief aan de Bestuurscommissie Centrum geschreven met het verzoek om een ander onderzoeksbureau - het Eilandenoverleg stelde Prohold voor - opnieuw naar de bomen te laten kijken en dat bureau advies te vragen wat er gedaan kan worden om de bomen te behouden. 

Lange tijd was onduidelijk hoe het vervolgonderzoek eruit ging zien, maar uiteindelijk is het verzoek van het Eilandenoverleg door het stadsdeel gehonoreerd. Prohold heeft nu opdracht gekregen voor een nieuw bomenonderzoek. Bij alle bomen wordt een bodem- en bewortelingsonderzoek uitgevoerd om de oorzaak van de slechte conditie en groei te achterhalen.

Voor de 7 bomen die volgens de Bomenwacht gekapt zouden moeten worden, is de kapvergunning opgeschort, in afwachting van de uitkomsten van het nieuwe onderzoek.

Nieuw: Cacaomuseum in Czaar Peterstraat 175

Sinds maart is er een Cacaomuseum gevestigd in de Czaar Peterstraat 175. Hier wordt ook een verrassend groot en divers assortiment chocoladeproducten uit de gehele wereld verkocht, zelfs kaas, worst en bier.

De eigenaar, HenkJan Laats is een groot kenner van cacao en chocolade en heeft twintig jaar in landen met cacaoproductie gewerkt.  Bovendien is hij een professionele kok, gespecialiseerd in gerechten met chocolade.. Het Cacaomuseum organiseert workshops, proeverijeen en chocoladediners. Zie http://cacaomuseum.nl/events/

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 10:00 - 18:00 uur

 

Stadsdeel Centrum publiceert Petersburgjournaal nr. 2

Stadsdeel Centrum heeft het tweede nummer van het Petersburgjournaal uitgebracht met nieuws over de Oostelijke Eilanden. Artikelen in het maartnummer 2017:

 • Directeur Peter Kramer van Stadgenoot over de bouwplannen van 1500 woningen op Oostenburg-Noord
 • Ontwerp Eilandenboulevard vastgesteld. Reacties uit de buurt
 • Werkteater aan de Oostenburgergracht weer geopend
 • Groene vingers gezocht om de nieuwe plantenbakken in de Czaar Peterstraat te onderhouden
 •  Een eeuw Wiener & Co; parkeerplaats wordt Touwbaanpark
 • Buurtbijeenkomsten voor jongeren en ouders over veiligheid.

Lees hier het hele nummer.

Fietsparkeerders Czaar Peterbuurt en Funen, let op!

Een fiets mag niet langer dan 6 weken onafgebroken op dezelfde plek staan. Vanaf 13 februari a.s. start de handhaving op fietsen die te lang ongebruikt op dezelfde plek geparkeerd staan in de Czaar Peterbuurt en het Funen. Dat meldt stadsdeel Centrum in een nieuwsbericht.

De zogenaamde zeswekenregel is in 2016 gestart. De gemeente wil daarmee ongebruikte fietsen van de straat halen, omdat ze onnodig de schaarse fietsparkeerplekken bezetten.

Eerst markeren de handhavers alle fietsen. Met deze markering kunnen zij constateren of er op fietsen is gefietst. Fietsen die langer dan zes weken ongebruikt op straat staan, krijgen dan een waarschuwingslabel. Een week later worden ze verwijderd. De fiets gaat naar het Fietsdepot. U hebt dan nog 6 weken om uw fiets op te halen bij het Fietsdepot (adres: Bornhout 8, ver weg in het Westelijk Havengebied).

Hoe voorkom ik dat mijn fiets wordt verwijderd?

Het is voldoende om de fiets te gebruiken. Hebt u uw fiets langere tijd niet gebruikt en is er een label op geplakt? Verwijder dan het label en gebruik de fiets. Alleen het label verwijderen is niet voldoende.

En als ik mijn fiets langere tijd niet kan gebruiken?

Het kan natuurlijk voorkomen dat u uw fiets langere tijd niet gebruikt door een lange vakantie of door ziekte. De beste oplossing is dan om de fiets binnen te zetten. Maar dat kan niet altijd. Vraag dan aan uw buren of vrienden om uw fiets in de gaten te houden. Als de gemeente een label op de fiets geplakt heeft, is het verstandig de fiets een stukje te verplaatsen en het label te verwijderen. De fiets wordt dan niet verwijderd.

Meer informatie

Meer informatie over het verwijderen van ongebruikte fietsen en het inleveren van uw ongebruikte fiets kunt u vinden op www.amsterdam.nl/fiets.

Maurits Herben overleden. Hij kwam op voor behoud en herstel van de Czaar Peterbuurt

Maurits Herben was vanaf de jaren zeventig tot in de jaren negentig een voorvechter van het behoud en het herstel van de Czaar Peterbuurt. In de jaren zeventig wilden de gemeente en de woningcorporaties de buurt slopen om er nieuwbouw neer te zetten. Ze vonden te huizen te klein en de binnenterreinen veel te benauwd, zodat een nieuw stratenpatroon nodig was en niets behouden kon blijven. Dat beleid leidde tot verdergaande verloedering en verval. Maurits Herben heeft de sloop van een aantal blokken , waaronder Blok N40 waar hij zelf woonde, niet kunnen voorkomen, maar heeft wel een doorslaggevende rol gespeeld in het behoud van de stedenbouwkundige structuur - het stratenpatroon - en daarme het behoud en de latere renovatie van de meeste andere blokken in de Czaar Peterbuurt.

Maurits Herben richtte in 1966 Galerie de Tor op, in een voormalige apotheek in de Czaar Peterstraat. Het beleid van de galerie was er aanvankelijk op gericht betaalbare grafiek en keramiek te exposeren, maar omdat bezoekers niet uit de buurt kwamen werd uiteindelijk besloten om in samenwerking met kunstenaars zoals Constant, Lucebert, Opland en anderen, tentoonstellingen te organiseren rond maatschapplelijke thema's waarmee mensen die niet in eerste instantie in kunst geinteresseerd waren zich konden identificeren.,  o.a. de verbetering van de Czaar Peterbuurt. In 1977 werd aan Galerie De Tor de Sikkensprijs toegekend.

Maurits Herben richtte onder de dreiging van de slopersbal de Stichting Behoud en Herstel Czaar Peterbuurt op, een rechtspersoon waarmee hij tal van bezwaarprocedures en rechtszaken voerde, contra-expertises liet maken bij veronderstelde funderingsproblemen en vele raadsadressen aan de gemeenteraad richtte. Hij nam vele jaren deel aan het Eilandenoverleg. Een belangrijk keerpunt was de stedenbouwkundige studie die hij door architect RudiyUytenhaak liet maken, die liet zien dat het behoud van het stratenpatroon van de Czaar Peterbuurt een goed uitgangspunt was voor de vernieuwing. Daarmee ontstonden mogelijkheden voor renovatie van de oude blokken, mede gesteund door de jonge mensen die in steeds grotere getalen in de Czaar Peterbuurt kwamen wonen en de buurt wilden opknappen.

Nadat hij een jaar of twintig geleden naar Wittenburg verhuisde, stopte hij radicaal met zijn activiteiten voor de buurt en richtte zich op spirituele onderwerpen. Maurits is 87 jaar geworden.

Het afscheid van Maurits is op woensdag 8 februari in Langerlust, Provincialeweg 24, 1108 AB in Amsterdam Zuidoost. 11:30 uur Inloop. 12:00 uur start bijeenkomst.De familie stelt het op prijs als je een mooie bloem meeneemt.

Correspondentie-adres: Mirjam Herben, Rontgenstraat 4, 1097 GE Amsterdam

17 januari 11:30 - 12:30 u eerste Buurtoverleg in De Witte Boei (komt in plaats van Buurtspreekuur Oostelijke Eilanden)

Het Eilandenoverleg gaat eens per twee maanden, tussen twee Eilandenoverleggen in, overdag een ‘Buurtoverleg’ van een uur houden, te beginnen op dinsdag 17 januari 11:30 - 12:30 uur in De Witte Boei. Het wekelijkse Buurtspreekuur Oostelijke Eilanden en Kadijken komt te vervallen. 

Het eerste Buurtoverleg zal speciale aandacht besteden aan het Bomenonderzoek Czaar Peterstraat en de voorbereiding van de besluitvorming over de uitwerking van de Eilandenboulevard in de Bestuurscommissie. Lees hier de complete agenda.

Het Eilandenoverleg wil het Buurtoverleg gebruiken voor signaleringen (met open inloop voor buurtbewoners) wat er speelt in de buurt en bewaken van lopende zaken. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk actieve leden van het Eilandenoverleg deelnemen en hopelijk anderen die ’s avonds niet kunnen komen.
Data komend halfjaar: 17 januari, 14 maart, 9 mei en 4 juli, steeds 11:30 – 12:30 u.
De eindtijd sluit aan op de Buurtsoep in De Witte Boei.

Daarnaast kunnen buurtbewoners met vragen en signalen terecht bij eilandenoverleg@buurtorganisatie1018.nl en in het tweemaandelijkse Eilandenoverleg (agendapunt: Wat speelt er in de buurt?)

eilandenoverleg@buurtorganisatie1018.nl

Nieuwe horeca en winkels in de Czaar Peterstraat

Onderin complex Katharina op de kop van de Czaar Peterstraat zijn op 10 december twee grootschalige nieuwe vestigingen geopend van samen 1000 m2:

 • Spirit, Czaar Peterstraat 2A: stel uit een uitgebreid buffet zelf je ontbijt, lunch of diner samen. Vijftig zelf bereide gerechten, 100 % biologisch en 100 % vegetarisch. Kijk hier. Het heeft de uitstraling van een Grand Café. Je kunt er ook terecht voor een kop koffie of een drankje. Vanuit Spirit kan je rechtstreeks doorlopen naar:
 • Odin: grote biologische supermarkt, Czaar Peterstraat 2C. Dit is geen privé onderneming, maar een cooperatie met 2500 leden - consumenten, Odin-medewerkers en leveranciers. Je kunt voor € 16 p.p. (studenten € 11) pere maand lid worden en dan krijg je forse korting op de artikelen. Odin bezorgt ook aan huis.

Verderop in de Czaar Peterstraat zijn gekomen:

 • De Schoen Herstel Salon, Czaar Peterstraat 114.. Dit is de enige schoenmaker in heel postcodegebied 1018. Bijzonder: de schoenmaker is een vrouw.
 • De taarten van Linn, Czaar Peterstraat 128Eigenaresse Melinda Boldewijn makt taarten op aanvraag (vanaf € 45). Klanten kunnen met de meest uitbundige ideeen bij haar aankloppen.. Je kunt er ook terecht voor een taartpunt van € 4.  Lees hier meer.
 • De Pindakaaswinkel, Czaar Peterstraat 169E. Michiel Vos maakt zelf bijzondere pindakaas. Hij gebruikt alleen echte ingrediënten, geen palmolie, toegevoegde suikers of kunstmatige smaakstoffen. Daarbij zoekt hijwij naar de eerlijkste ingrediënten, fair trade en/of biologisch. De pinda’s worden gemalen, en daarna worden de potjes met de hand gemengd en gevuld. Zie www.depindakaaswinkel.nl 

Stadsdeel Centrum start opnieuw met Petersburgjournaal

Na vele jaren brengt stadsdeel Centrum opnieuw een Petersburgjournaal uit om bewoners van de Oostelijke Eilanden te informeren over de vele nieuwe ontwikkelingen in hun gebied. Onder meer:

 • Rattenplaag dreigt
 • Fris projectteam Eilandenboulevard werkt aan herinrichting
 • Aantrekkelijker maken Czaar Peterstraat als winkelstraat
 • Katharinacomplex bijna klaar
 • Wonen aan het Zeeburgerpad. In januari/februari komt een concept Ruimtelijk Functioneel Kader ter inzage.
 • 1500 nieuwe woningen voor zo'n 2500 bewoners op Oostenburg-Noord 
 • Verbouwing Witte Boei, meer uitnodigend voor alle buurtbewoners

Lees hier het hele Petersburgjournaal #1