Dijksgracht

Plannen ProRail: fly-over en vrijkomend stuk grond Dijksgracht-Oost

ProRail en NS willen 40 % meer treinen laten rijden tussen CS en Muiderpoort. Doel is spoorboekloos rijden met 10-minutendiensten in elke richting. Om dat te realiseren is onder meer een fly-over nodig op het emplacement Dijksgracht achter Oostenburg.

Het Eilandenoverleg wil graag geluidsschermen langs het hele spoor, maar daaraan wil ProRail nog niet meewerken. Wel heeft het Eilandenoverleg zich mogen uitspreken over varianten voor de spoorligging. Gelukkig is de variant gekozen met de minste schade voor de buurt. Het Funenspoorblok krijgt de sporen niet dichterbij. 

Door de aanleg van de fly-over komt tussen het spoor en de Dijksgracht-oost in 2025 een stuk grond van NS vrij. De vraag hoe dit terrein te gebruiken komt aan de orde in het Eilandenoverleg van 10 september. Een optie is om er ruig groen gebied van te maken dat, net zoals nu, afloopt naar het water. Maar ook is denkbaar om te kiezen voor een meer parkachtige voorziening met sportveldjes, bijvoorbeeld tennisbanen zoals langs het spoor in het Westerpark. . Of moestuintjes of schoolwerktuinen.

In het eerste kwartaal van 2020 zullen het ontwerp Tracébesluit en de Milieu Effect Rapportage voor de fly-over voorgelegd worden, waarop belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen.

Spooronderdoorgang Kattenburgerstraat afgesloten in weekend 6 en 7 juli; hinder voor omwonenden

In twee weekenden, 29+30 juni en 6+7 juli gaan omwonenden van het spoor bij Oosterdok en Dijksgracht geluidsoverlast ondervinden van zware machines die ProRail inzet bij onderhoudswerkzaamheden aan het spoor.

In het tweede weekend, 6 en 7 juli, is de spooronderdoorgang Kattenburgerstraat afgesloten voor verkeer. Het verkeer wordt omgeleid.

Inspraakreactie Eilandenoverleg op Voorlopig Ontwerp Dijksgracht-oost

Op 25 april vond in het INIT-gebouw een inspraakavond plaats over het voorlopig ontwerp van de nieuwe fiets- en wandelroute Dijksgracht Oost, onderlangs de spoordijk tussen Kattenburgerstraat en Oostenburg-Noord.

Het fietspad wordt 4.50 m breed (in rood asfalt) en het voetpad 1.80 m. De toegang bij de Kattenburgerstraat wordt verbreed en er komt een oversteek met een vluchtheuvel naar de Dijksgracht-West. Zodra de Oosterdoksdraaibrug over twee jaar weer open is, wordt dit voor fietsers uit de Czaar Peterbuurt en Oostenburg de kortste weg naar OBA en CS.
Bekijk hier het ontwerp voor het fietspad met een plattegrond, een dwarsdoorsnede, een aanduiding van toegepaste materialen en een detail van de kruising met de Kattenburgerstraat.

Complicaties zijn nog dat het fietspad ook gebruikt gaat worden door de veegautootjes van de Reiniging Centrum en dat rekening wordt gehouden met een nachtstalling voor rondvaartboten.

Mede naar aanleiding van daar gemaakte opmerkingen en bespreking in het Buurtoverleg van 15 mei heeft het Eilandenoverleg een inspraakreactie ingezonden. Het Eilandenoverleg is blij met de nieuwe verbinding en vindt de hoofdlijnen van het ontwerp prima, maar dringt er wel op aan om bromfietsen en snorscooters op deze recreatieve route te verbieden en maakt ernstig bezwaar tegen de geplande nachtstalling voor rondvaartboten aan de Dijksgracht.
Het Eilandenoverleg steunt ook de suggestie die tijdens de inspraakavond naar voren kwam om te onderzoeken of de verbinding van Dijkgracht-west en Dijksgracht-oost ongelijkvloers de Kattenburgerstraat kan kruisen door aanleg van een verdiept fietspad onder de Mariniersbrug door.

Lees hier alle elf gemaakte opmerkingen van het Eilandenoverleg.

Nog meer afsluitingen rond Oosterdoksdraaibrug

Nadat per 1 januari de Oosterdoksdraaibrug en de Oosterdokskade voor 2,5 jaar voor alle verkeer zijn afgesloten ten behoeve van de nieuwbouw van Booking.com op het Oosterdokseiland (zie ons eerdere bericht), wordt per 1 april nu ook de Oosterdoksstraat aan de oostzijde afgesloten voor alle verkeer tot augustus 2019 . Dat betekent dat ook een voetganger vanaf het Oosterdokseiland niet meer naar de Kop Dijksgracht en het Marineterrein kan komen. De enige route is nu via de IJzijde: de Ruyterkade/Piet Heinkade naar de tramhalte bij het muziekgebouw en daar per trap of lift naar beneden. 

Het Eilandenoverleg blijft aandringen op maatregelen om de bereikbaarheid van het Marineterrein te verbeteren.

Oosterdoksdraaibrug nu echt dicht; antwoord B&W raadsadres Eilandenoverleg

Per 1 januari is de Oosterdoksdraaibrug tussen Dijksgracht-West en Oosterdokskade voor 2,5 jaar afgesloten vanwege de bouwwerkzaamheden voor het gebouw van Booking.com op het Oosterdokseiland. Het Marineterrein is daardoor via de Commandantsbrug nauwelijks nog bereikbaar. Hetzelfde geldt voor Hanneke's Boom. 
Voetgangers kunnen via twee liften en de brug in de Piet Heinkade de Kop Dijksgracht nog wel bereiken, maar erg sociaal veilig is die route niet. Fietsers moeten omrijden via NEMO-brug en Prins Hendrikkade naar het Marineterrein. Een reusachtige omweg om bijvoorbeeld naar restaurant de Scheepskameel te gaan. Lees hier ons bericht van 29 november over alle omleidingen

Ons bericht van 17 november ging over het raadsadres van het Eilandenoverleg waarin het ernstig bezwaar maakt hiertegen en, voor het geval dit toch doorgaat, aandringt op het zo snel mogelijk aanleggen van een nieuwe brug tussen de Nemo-pier en het Marineterrein.

Hierop heeft het College van B&W nu geantwoord dat er uitveiligheidsoverwegingen geen andere oplossing is. Wel wordt toegezegd dat de gemeente ook de wenselijkheid en haalbaarheid van aanvullende maatregelen gaat onderzoeken om de omgeving van het Oosterdok bereikbaar te houden. De precieze opdracht voor dit onderzoek zal nog worden geformuleerd in samenspraak met stadsdeel Centrum. De suggestie van het Eilandenoverleg voor een brug van Nemo naar Marineterrein zal daarbij worden betrokken.

Lees hier de volledige reactie van B&W.

Verkeersbesluit 2,5 jaar afsluiting Oosterdoksdraaibrug

In ons bericht van 10 november meldden wij dat projectontwikkelaar BPD In verband met de nieuwbouw van Booking.com op het Oosterdokseiland  de Oosterdoksdraaibrug en de Oosterdokskade ten noorden van de NEMO-brug voor 2,5 jaar volledig wil afsluiten, waardoor isolement dreigt voor de Kop Dijksgracht en het Marineterrein. 

Ons bericht van 17 november ging over het raadsadres van het Eilandenoverleg waarin het ernstig bezwaar maakt hiertegen en, voor het geval dit toch doorgaat, aandringt op het zo snel mogelijk aanleggen van een nieuwe brug tussen de Nemo-pier en het Marineterrein.

Stadsdeel Centrum heeft nu twee verkeersbesluiten gepubliceerd waarin deze afsluiting wordt geformaliseerd. Het eerste verkeersbesluit [klik hier om te openen] gaat over de afsluiting van de Oosterdoksdraaibrug. Daarin worden de omleidingsroutes aangegeven voor fietsers en voetgangers. Fietsers met bestemming Kop Dijksgracht of Marineterrein moeten een lange omweg maken via de Prins Hendrikkade. Voor voetgangers komt er een tijdelijke lift naar het voetpad langs de trambaan op de Piet Heinkade aan de westzijde van de Oosterdoksdoorgang. Aan de oostkant is er al een lift naar de tramhalte.
Het stadsdeel geeft wel aan dat vanaf de derde bouwfase opnieuw een plan moet worden aangeboden en dat het verkenningen naar alternatieve routes daarbij zal betrekken.

Het tweede verkeersbesluit gaat over de afsluiting van de Oosterdokskade. Klik hier om te openen. Hier is voor fietsers en voetgangers nog een mogelijkheid om vanaf de OBA onder het spoorwegviaduct door de De Ruyterkade te bereiken via de Annie M.G. Schmidtstraat en de Oosterdokstraat. .Zie tekening hieronder. Met de twee bovengenoemde liften kan de voetganger dan nog bij de Kop Dijksgracht en de Commandantsbrug komen

Tegen beide verkeersbesluiten kan nog t/m 3 januari 2018 bezwaar gemaakt worden bij het Algemeen Bestuur van stadsdeel Centrum, afd. Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Raadsadres Eilandenoverleg over 2,5 jaar afsluiting Oosterdoksdraaibrug

In ons bericht van 10 november meldden wij dat projectontwikkelaar BPD In verband met de nieuwbouw van Booking.com op het Oosterdokseiland  de Oosterdoksdraaibrug en de Oosterdokskade ten noorden van de NEMO-brug voor 2,5 jaar volledig wil afsluiten, tussen januari 2018 en medio 2020. Een draconische maatregel waardoor isolement dreigt voor de Kop Dijksgracht en het Marineterrein. 

Het Eilandenoverleg heeft nu een adres aan de gemeentraad gestuurd waarin het ernstig bezwaar maakt hiertegen. Indien idt niet voorkomen kan worden, dan dringt het Eilandenoverleg aan op het zo snel mogelijk aanleggen van een nieuwe brug tussen de Nemo-pier en het Marineterrein, een brug die toch al in de plannen is opgenomen en die door niemand wordt bestreden. Hoe eerder die brug klaar is, des te korter is de periode van isolement voor Marineterrein en Kop Dijksgracht.

Lees hier een uittreksel uit de de Nieuwsbrief van BPD met alle details over de nieuwbouw en over de afsluiting en hier het raadsadres van het Eilandenoverleg. Een brief met gelijke strekking is naar het Algemeen Bestuur van stadsdeel Centrum gestuurd.

2½ jaar isolement voor Dijksgracht en Marineterrein door afsluiting Oosterdoksdraaibrug

In verband met de nieuwbouw van Booking.com op het Oosterdokseiland wil projectontwikkelaar BPD de Oosterdoksdraaibrug en de Oosterdokskade ten noorden van de NEMO-brug voor 2,5 jaar volledig afsluiten, tussen januari 2018 en medio 2020. Een draconische maatregel waardoor isolement dreigt voor de Dijksgracht en het Marineterrein. Voor fietsers heeft de Commandantsbrug over de Dijksgracht dan geen nut meer, want ze kunnen er niet komen, Voetgangers kunnen er alleen komen via CS en de trap vanaf de Piet Heinkade. Hanneke's Boom en de Scheepskameel worden slecht bereikbaar. Dit zal geen impuls geven aan de organische toename van het gebruik van het Marineterrein, waar Defensie in de loop van 2018 geheel gaat verdwijnen.
Het zuidelijk deel van de Oosterdokskade blijft vanaf de NEMO-brug bereikbaar via een brede steiger.

Waarom deze afsluiting? De ondergrondse parkeergarage moet tot aan de waterkant onder de weg doorlopen , waardoor de aanlanding van de Westerdoksdraaibrug eindigt in een bouwput. De aanvoer van bouwmaterialen gaat over het water en de hijskranen draaien over weg en Oosterdoksdraaibrug. Veiligheid is daarom het voornaamste motief voor afsluiting. De Omgevingsvergunning voor het bouwplan is al verleend, maar die voor de tijdelijke maatregelen en bijbehorende Verkeersbesluiten nog niet.

Eindelijk geld voor fiets-/voetpad Dijksgracht-Oost

Het Eilandenoverleg ijvert al twintig jaar voor een fiets-/voetpad langs de Dijksgracht-Oost, langs de zonnige zuidzijde van het spoorwegtalud tussen de Kattenburgerstraat en Oostenburg-Noord. De gemeente heeft daar al tien jaar gelden mee ingestemd , maar de uitvoering werd eindeloos uitgesteld wegens geldgebrek, ondanks harde toezeggingen, bijvoorbeeld bij het bestemmingsplan voor Oostenburg-Noord.

De laatste jaren was er weer een andere reden voor uittsel: de aanleg van het fietspad werd gekoppeld aan de aanleg van een nachtstalling voor rondvaartboten in de Dijksgracht-Oost op de plek waar nu dekschuiten liggen. En daar verzetten de rederijen zich tegen. Een ingewikkeld project met een onduidelijk tijdsperspectief.

Maar nu is het project fietspad tenslotte toch losgekoppeld van het project nachtstalling en is - volkomen onverwacht - in de gemeentebegroting voor 2018 EUR 950.000 opgenomen voor de aanleg van het fietspad in 2018 en 2019 (zie blz. 470), zodat het er eind 2019 moet kunnen liggen. 

Het is een aantrekkelijke verbinding voor bewoners van de Czaar Peterbuurt, Funen en Oostenburg-Noord richting Centraal Station en naar de pont, zonder stoplichten en auto-arm.
Ook ontstaat een interessant rondje voor joggers via Funenpark, Oostenburgerpark, Kippebrug - Marineterrein - Dijksgracht-West en Dijksgracht Oost.

Emplacement Dijksgracht woningbouwlocatie?

De Metropoolregio Amsterdam, een samenwerkingsverband tussen de provincies Noord-Holland, Flevoland, de gemeente Amsterdam en 32 andere gemeenten, hebben locaties aangewezen voor in totaal zo'n 300.000 nieuwe woningen tot 2040. Ze staan op een digitale kaart die sinds 28 september door iedereen te bekijken is. Op de kaart is tot op detailniveau te zien in welke wijk of weiland gebouwd kan worden, om hoeveel woningen het gaat en hoe ver de plannen al zijn gevorderd. Klik hier voor de kaart. Zoom in om de woningbouwlocaties in 1018 te bekijken.

Veel gegevens kloppen niet op die kaart.

Zo wordt het spoorwegemplacement Dijksgracht als mogelijke woningbouwlocatie aangegeven. ProRail heeft ons echter bevestigd dat dat absoluut niet gaat gebeuren. Hier gaat Prorail een ongelijkvloerse kruising aanleggen in het kader van het Programma Hoogfrequent spoor en daarbij komt geen ruimte vrij. Het zou ook geen prettig wonen worden temidden van het spoorlawaai. Wie verzint dit? Toch komen we naar aanleiding van deze kaart de woningbouwlocatie Dijksgracht ook tegen in Het Parool en Nul20, het volkshuisvestingsblad van Amsterdam.

Wat ook niet klopt, is dat op Oostenburg-Noord 940 woningen gebouwd worden. Stadgenoot en Rijksvastgoedbedrijf, de eigenaren van de grond, hebben dit aantal door hoger, dichter en kleiner bouwen inmiddels opgevoerd tot 1500 woningen

Eilandenoverleg dringt aan op geluidsschermen langs het spoor in zienswijze voornemen MER

In het kader van het Programma Hoogfrequent Spoor Amsterdam-Centraal zal het trerinverkeer langs Kattenburg, Wittenburg, Oostenburg, Czaar Peterbuurt en Funen met 40 % toenemen en gaan de treinen harder rijden. Op het emplacement Dijksgracht moet een fly-over het mogelijkm maken om treinen kruisingsvrij van Utrecht naar Noord-Holland te laten rijden. Langs de Dijksgracht komt een wachtspoor voor goederentreinen. Voor dergelijke grote veranderingen is een Milieueffectrapportage nodig en op het voornemen daartoe konden t/m 2 november zienswijzen worden ingediend.

Het Eilandenoverleg dringt in zijn zienswijze aan op plaatsing van geluidsschermen langs het hele traject. Langs alle spoortrajecten in Oost staan ze, maar hier niet. En er komt nog veel woningbouw bij langs het spoor, op Oostenburg en het Marineterrein. 
Als de schermen er komen, moeten ze wel begroeid worden, zodat de bewoners niet tegen graffiti aan hoeven te kijken.

De wet Geluidhinder werkt alleen met het (vooruit)berekende geluid op basis van intensiteiten. Met het oorverdovende, snerpende geluid in de bocht achter de Czaar Peterbuurt wordt dan geen rekening gehouden.  Het Eilandenoverleg vindt dat deze ernstige vorm van geluidshinder niet veronachtzaamd mag worden in een Milieueffectrapoportage. Dit is ook een hoofdpunt in een bezwaarschrift van bewoners van Het Funen.

Lees hier de complete zienswijze.

Compromis herinrichting Dijksgracht-West met behoud groen karakter

Op 5 januari heeft de Bestuurscommissie Centrum besloten dat de rijweg in het nieuwe wegprofiel van de Dijksgracht niet 4.00 m breed wordt, zoals voorgesteld op 8 december, maar 3,50 m. Dat is wel breder dan nu. Het voetpad aan de waterzijde wordt 2.50 m breed, dat is 1 meter breder dan nu. Daarmee kunnen de bomen aan de waterzijde behouden blijven en blijft toch voldoende loopruimte over. Het aantal parkeervakken blijft gelijk. Ze worden afgewisseld met zelfbeheervakken die zo gesitueerd zijn dat op vier na alle bomen aan de taludzijde gespaard kunnen blijven. In de eerste plannen zouden 27 bomen sneuvelen. Ter plaatse van de zelfbeheervakken versmalt de weg naar 3.00 m. Er komen ondergrondse vuilcontainers. Een jaar na de herinrichting wordt besloten of er aanleiding is om  een verzinkbare paal te plaatsen  om autoverkeer te beperken tot bestemmingsverkeer..

De bewoners van de Dijksgracht hebben een succesvolle petitie-actie gehouden om het groene karakter te redden. Zij zijn teleurgesteld dat hun 0-variant en een tussenoplossing met iets minder brede stoep en rijweg  het niet gehaald hebben. Positief is dat het groene karakter grotendeels behouden blijft en dat zij bij de verdere uitwerking van het plan betrokken worden.

Eindelijk hellingbaan fietsbrug Oosterdokstoegang naar Dijksgracht

Fiets nu vanaf Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg sneller naar de OBA en CS via de Dijksgracht-West. Eindelijk is de trap bij de fietsbrug over de Oosterdokstoegang vervangen door een hellingbaan. Het rechthoekige blauwe bord 'Fietspad' betekent dat snorfietsen en brommers hier niet mogen rijden.

In januari gaat ook de nieuwe brug over de Dijksgracht naar het Marineterrein open. Lees hier meer over deze brug.

Nieuws van het Marineterrein

De bouw van de tijdelijke fiets-/voetgangersbrug over de Dijksgracht is begonnen en zal waarschijnlijk eind november klaar zijn. In december draagt Defensie delen van het terrein over, waardoor de brug ook publiek toegankelijk wordt. Lees meer in de Nieuwsbrief Marineterrein. Rechts op de pagina kunt u zich abonneren op de Nieuwsbrief.

Een andere intereessante nieuwsbron over het Marineterrein is het Blog http://marineterrein.blogspot.nl/. Dit blog meldt over de brug Dijksgracht dat de veronderstelde tijdwinst van 3 minuten tussen Oostelijke Eilanden en CS verloren gaat omdat de gemeente de fietsbrug over de Oostertoegang gaat afsluiten, zodat fietsers vanaf het Oosterdokseiland via de Odebrug en de Prins Hendrikkade naar de rijwielstalling van het CS moeten rijden. 

Bezwaar tegen kap iep op Marineterrein

De werkgroep Groen en Milieu vraagt steun van bewoners van Kattenburg en de Dijksgracht bij haar bezwaar tegen kap van een iep op het Marineterrein in verband met aanleg van een tijdelijke brug naar de Dijksgracht.  Wie dit bezwaar wil steunen, kan hier het bezwaarschrift downloaden en na ondertekening vóór maandag 22 juni inleveren bij T. Neleman, Kattenburgerhof 99.

Steun de petitie voor behoud groene oase Dijksgracht

De gemeente wil de Dijksgracht-West herprofileren om er een officiële fietsstraat van te maken. Lees hier de plannen. Op 17 juni 19:00 uur wordt daarover een inspraakavond gehouden in de OBA. De Bewoners van de Dijksgracht-west zien met deze plannen veel van hun groen verdwijnen en zijn een petitie-initiatief gestart om het weelderige groen te behouden. Klik hier als u de petitie wilt steunen. Lees meer op www.facebook.com/dijksgrachtamsterdam

Marine wil uitstel fietsbrug naar Dijksgracht

In Het Parool van 18 mei staat een artikel 'Officieren vrezen onveilig marineterrein'. De Voorwerf is al openbaar, maar de rest van het terrein is nog in militair gebruik. De officiersvereniging vindt dat teveel haast gemaakt wordt met de verdere openstelling van het terrein die gepaard gaat met de aanleg van een fietsbrug naar de Kop Dijksgracht. De aanleg is binnen een jaar gepland, maar de volledige openstelling van het terrein volgt pas in 2018. In de tussentijd moet het terrein volgens de officieren kunnen dienen als 'safe haven'. Voor de veiligheid van de 800 militairen die er werken wordt gevreesd. Lees hier het volledige Parool-artikel. 

Initiatief buurtmoestuin kop Dijksgracht

Gewapend met gieters en schoffels, de eerste tuinpioniers van de toekomstige Shaffy’s tuin betraden op 26 oktober het leeggekomen IVV terrein op de Dijksgracht. Ramses Shaffy woonde in de jaren zeventig op een woonboot aan de Dijksgracht.

In afwachting van een nieuwe bestemming hebben bootbewoners van de Dijksgracht de gemeente benaderd met het plan om hier een tijdelijke tuin voor buurtbewoners op te zetten. Tot 31 december 2018 wordt er getuinierd in bakken, daarna besluit de gemeente opnieuw over de toekomst van het terrein. De hoop is dat de tijdelijke tuin zich in de komende 4 jaar als onmisbare buurtvoorziening zal bewijzen. De eerste tuinpioniers komen uit de Nieuwmarktbuurt, Oosterdokseiland en Kattenburg.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij joanne@shaffystuin.nl, meer informatie over plannen kop Dijksgracht op www.enwatkomterdan.nl en toekomstvisie shaffystuin op www.shaffystuin.nl