De Stichting Buurtorganisatie 1018 heeft als doel om bewonersparticipatie en bewonersinitiatieven in postcodegebied 1018 te stimuleren en te ondersteunen.

Aanleiding was de opheffing van de Stichting Wijkcentrum Oostelijke Binnenstad begin 2014. Het  bestuur van de nieuwe stichting bestaat uit leden die actief zijn in het Eilandenoverleg en het Plantage-Weesperbuurtoverleg. Beide Buurtplatforms houden zich bezig met leefbaarheid, wonen, de openbare ruimte en plannen en beleid van het stadsdeel. De Buurtorganisatie heeft een ondersteunende rol, brengt mensen en groepen met elkaar in contact, organiseert bijeenkomsten en cursussen en helpt bij het verwerven van subsidies.

Buurtorganisatie 1018 stelt haar website beschikbaar aan actieve Werkgroepen in de buurt. Ze kunnen een eigen pagina aanvragen en daarop documenten en afbeeldingen plaatsen. Of mededelingen plaatsen of oproepen doen via de rubriek Nieuws. Iedereen kan daarop reageren via de website of - indien actief op Facebook - via  www.facebook.com/buurtorganisatie1018. Aankondigingen van vergaderingen en evenementen kunnen opgenomen worden in de Agenda. Stuur je nieuws en aankondigingen naar info@buurtorganisatie1018.nl . Nieuws op de website verschijnt automatisch ook op Facebook.

Achtereenvolgens komen onderstaand aan de orde:

 • Werkgebied
 • Startnota en statuten BO 1018
 • Crowdfunding via BO 1018
 • Noodfonds BO 1018
 • ANBI-status
 • Voorstellen BO 1018 voor bewonersparticipatie in de nieuwe bestuursstructuur
 • Administratieve gegevens BO 1018
 • Jaarverslagen 2015 en 2016
 • Begroting 2017
 • Bestuursleden BO 1018
 • Leden Commissie van Toezicht BO 1018
 • Nieuwsbrieven BO 1018

Werkgebied

Het gebied tussen de Nieuwe Herengracht, de Amstel, de Singelgracht/Lozingskanaal, de spoorlijn Centraal-Muiderpoort en de Oosterdokstoegang. Samen postcodegebied 1018.

Daarbinnen zijn twee buurtplatforrms actief:

 • Het Eilandenoverleg met als werkgebied Kattenburg, Wittenburg, Oostenburg, Czaar Peterbuurt, Funen, Kadijken, Dijksgracht en Zeeburgerpad-Centrum.
 • Het Plantage-Weesperbuurtoverleg, met als werkgebied de Plantagebuurt (inclusief Artis en Oranje-Nassaukazerne) en de Weesperbuurt.

Startnota & statuten Buurtorganisatie 1018 

In de Startnota Buurtorganisatie 1018 (lees hier) staan beschreven de aanleiding voor de oprichting van de nieuwe stichting, de beleidsdoelstellingen en de middelen om die te bereiken, de rol van de Commissie van Toezicht en de voorgenomen activiteiten.

Lees hier de statuten van Stichting Buurtorganisatie 1018. In artikel 2 staan de doelstellingen van de Stichting uitgebreid omschreven en in artikel 3 de middelen waarmee de Stichting die doelen wil bereiken. De artikelen 5 t/m 8 gaan over de samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de Commissie van Toezicht. Daarnaast biedt artikel 15 de mogelijkheid om een beklagcommissie in te stellen voor degenen die zich gedupeerd voelen door een bestuursbesluit.

 

CRowdfunding via Buurtorganisatie 1018

Bewoners(groepen) in postcodegebied 1018 kunnen een beroep doen op Buurtorganisatie 1018 als ze een crowdfundingsactie willen organiseren die te maken heeft met het woon- en leefklimaat. Te denken valt aan kosten verbonden aan juridische procedures, contra-expertise, publiciteit, zaalhuur etc.
De verantwoordelijkheid voor de campagne en de besteding van het geld blijft bij de aanvrager. De medewerking van BO 1018 houdt in dat wij als ‘bank’ fungeren. De meerwaarde van de medewerking van BO 1018 is dat we volgens vaste procedures werken (o.a. waarborgen anonimiteit contribuanten) en zorg dragen voor verantwoording van inkomsten en uitgaven. Dat wekt vertrouwen.

De medewerking van Buurtorganisatie 1018 houdt het volgende in:

 • Beschikbaar stellen van haar bankrekening als inzamelingspunt en betaalkantoor
 • Verantwoording van inkomsten en uitgaven
 • Bekendheid geven aan de crowdfunding via de website, de Facebookpagina, de Nieuwsbrief en/of mailinglijsten
 • Waarborgen van de anonimiteit van de contribuanten
 • Zorgen dat de contribuanten hun geld terugkrijgen als niet genoeg geld wordt opgehaald of de geplande actie om een andere reden niet doorgaat
 • Zorgen dat de contribuanten geïnformeerd worden over het resultaat van de actie met financiële verantwoording.

Gemotiveerde aanvragen kunnen schriftelijk worden  ingediend bij info@buurtorganisatie1018.nl .  Download hieronder het aanvraagformulier.

Voorwaarden voor ondersteuning door BO 1018:

 • Het initiatief wordt ondersteund door tenminste drie bewoners
 • Past binnen de statutaire doelstellingen van Stichting Buurtorganisatie 1018, dus gericht op de woon- en leefomgeving
 • Juridisch/politieke wenselijkheid
 • Het initiatief heeft geen commercieel oogmerk, maar sponsors zijn welkom
 • Voor ondersteuning komen niet in aanmerking; politieke partijen, discriminerende groepen of activiteiten, commerciële instellingen of activiteiten.

Duidelijk moet zijn namens wie de aanvraag wordt ingediend en /of wie de aanvraag steunen en op welke termijn een reactie nodig is. Een kostenraming moet deel uitmaken van de aanvraag. Behalve het streefbedrag moet duidelijk aangegeven worden op welke datum het streefbedrag bereikt moet zijn. Indien het streefbedrag niet is bereikt, volgt terugstorting aan de gevers of wordt de termijn (in overleg) verlengd. Eventueel kan bij aanvang van de actie een percentage van het streefbedrag genoemd worden, of een lager uiteindelijk bedrag waarmeej de voorgenomen actie op een eenvoudiger manier toch uitgevoerd kan worden. Dit dient vooraf bij de donoren bekend te zijn.

Besluitvorming vindt plaats door het bestuur van BO 1018. Middels een brief worden de bewoners/de bewonersgroep van het besluit op de hoogte gebracht.

Declaraties worden alleen vergoed als ze voorzien zijn van bewijsstukken.

 

Noodfonds buurtorganisatie 1018

Voor gevallen waarin onvoldoende tijd is om het resultaat van een crowdfundingsactie af te wachten, gaat Buurtorganisatie 1018 een Noodfonds in het leven roepen. Voorwaarde voor financiering vanuit het Noodfonds is wel dat de aanvrager direct een crowdfundingsactie start om het aangevraagde bedrag te kunnen terugbetalen. Het Noodfonds fungeert dus als achtervang. We denken hierbij aan kosten van bezwaar en beroep en legeskosten die aan een termijn gebonden zijn.

Voor gevallen waarin het niet lukt om via crowdfunding het beschikbaar gestelde bedrag terug te betalen is een buffer in het Noodfonds nodig.

Inkomsten en uitgaven van het Noodfonds worden apart verantwoord in het jaarverslag van Buurtorganisatie 1018.

Om dit Noodfonds te vullen, doen we een beroep op vrijwillige bijdragen van buurtbewoners. Deze bijdragen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting omdat de Stichting Buurtorganisatie 1018 de ANBI-status heeft, d.w.z. een ‘goede doelen’-instelling is. Bij een eenmalige gift geldt een drempel van 1 % van drempelinkomen, met een minimumdrempel van € 60. Voor een periodieke gift met een looptijd van 5 jaar of langer geldt geen drempel en is het hele bedrag aftrekbaar. Hiervoor is een schriftelijke overeenkomst nodig. U kunt hierover contact met ons opnemen via info@buurtorganisatie1018.nl n

U kunt uw bijdrage storten op Bankrekening NL65INGB0006526271 t.n.v. Buurtorganisatie 1018, Amsterdam onder vermelding van 'Noodfonds'.

 

ANBI-STATUS

De Stichting Buurtorganisatie 1018 heeft per 1 januari 2017 de ANBI-status verkregen. Dat is schriftelijk bevestigd door de Belastingdienst. De Stichting Buurtorganisatie 1018 voldoet aan de vereisten die de Belastingdienst stelt aan de ANBI-status voor goededoelenorganisaties:

 • De Buurtorganisatie zet zich voor 100 % in voor het algemeen belang
 • De Buurtorganisatie heeft geen winstoogmerk
 • De Stichting en de mensen die daarbij betrokken zijn voldoen aan de integriteitseisen
 • De bestuurders kunnen niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het hun eigen vermogen is. De stichting heeft een eigen bankrekening
 • De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden
 • De stichting beschikt over een actueel beleidsplan: zie de Startnota op deze webpagina
 • De stichting heeft een redelijke verhouding tussn kosten en bestedingen. Zie het jaarverslag en de begroting op deze webpagina
 • Geld dat overblijft na opheffing van de stichting wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel. Het bestuur heeft hierover afspraken gemaakt met de Commissie van Toezicht die schriftelijk zijn vastgelegd.
 • De stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen. Zie de administratieve gegevens op deze webpagina
 • De stichting publiceert haar gegevens op een internetsite. Dat is www.buurtorganisatie1018.nl. Hier zijn niet alleen statuten, jaarverslagen (inclusief financiele verantwoording), begrotingen, beleidplan en administratieve gegevens te vinden, maar ook nieuws dat verband houdt met de doelstellingen van de stichting.
 •  

VOORSTELLEN BO 1018 over bewonersparticipatie in de nieuwe bestuursstructuur

In juni 2017 heeft Buurtorganisatie 1018 voorstellen geformuleerd over de vormgeving van bewonersparticipatie in de nieuwe bestuursstructuur na maart 2018. De Buurtorganisatie ziet niets in de tandeloze adviescommissies die in de plaats moeten komen van de Bestuurscommissies. De Buurtorganisatie pleit ervoor dat de gemeente de bestaande bewonersgroepen in buurten en wijken serieus neemt en ze in een vroeg stadium betrekt bij grote projecten en bestemmingsplannen. Laat ze gevraagd en ongevraagd adviseren. Gebruik de besparing door het afschaffen van de Bestuurscommissies om bewonersinitiatieven te ondersteunen en de communicatie tussen bestuur en burgers te verbeteren. In het document worden vier voorstellen uitgewerkt:

 • Bouw aan vertrouwen tussen bestuur en burgers
 • Centrale rol voor buurtcentra en buurtorganisaties. Versterk bestaande fora en overlegstructuren in wijken en buurten
 • Open een 'bewonersloket', waar ambtenaren zo onafhankelijk mogelijk bewoners die met vragen komen de weg wijzen en ondersteunen 
 • Vroegtijdige informatieplicht  over bouwprojecten, gebieds- en bestemmingsplannen.

Buurtorganisatie 1018 roept de politieke partijen op om deze ideeen op te nemen in hun verkiezingsprogramma en om financiele ruimte te garanderen op buurtniveau om participatie te faciliteren.

Lees hier het complete document en hier de beknopte samenvatting in Het Parool van 12 juni 2017.

Het College van B&W heeft op 4 juli 2017 het besluit genomen om een uitwerking met nadere keuzes voor inspraak vrij te geven, samen met een Verordening op het lokaal bestuur. 

In juni 2017 heeft de Buurtorganisatie ene uitgebreide reactie ingezonden bij de inspraak over de voorstellen voor wijziging van het bestuurlijks stelsel. En in september 2017 nog een aanvullende reactie.

Bestuursleden bezochten vele inspraakbijeenkomsten over dit onderwerp

Op 27 november organiseerde Buurtorganisatie 1018 een thema-avond over de wijziging van het bestuurlijks stelsel na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Daarin werd uitgelegd wat het nieuwe stelsel met gekozen adviesraden per stadsdeel inhoudt. Gemeenteraadslid Maarten Poorter (PvdA) gaf kritisch commentaar over de in houd en de totstandkoming van de veranderingen.Ook werd de procedure oom mee te doen met de kandidaatstelling voor de verkiezingen toegelicht. De discussie spitste zich toe op de betekenis van de veranderingen voor de bewonersparticipatie en wat daarin nog aan verbeteringen mogelijk is.

 

Administratieve gegevens

Naam:                 Stichting Buurtorganisatie 1018
Adres:                 Binnenkadijk 232, 1018ZJ Amsterdam
Email:                  info@buurtorganisatie1018.nl
Website:             www.buurtorganisatie1018.nl
Bankrekening:   NL65INGB0006526271
KvK-nummer:     34236999
RSIN-nummer:   815105927

 

JAARVERSLAGEN 2015 en 2016

Lees hier het Jaarverslag 2015 van de Stichting Buurtorganisatie 1018

en hier het Jaarverslag 2016.

 

BEGROTING 2017 en 2018

Buurtorganisatie heeft voor 2017 geen subsidie aangevraagd bij Stadsdeel Centrum omdat er voldoende middelen beschikbaar waren voor de begroting 2017. Lees hier de begroting 2017.

Ook voor 2018 is geen subsidie aangevraagd. Lees hier de begroting 2018.


Bestuur Buurtorganisatie 1018

André Agterof.jpg

André Agterof, voorzitter

 • Lid Eilandenoverleg
 • Lid Vereniging De Nieuwe Vaart
 • Initiatiefnemer zelfbeheerproject talud Nieuwe Vaart
 • Deelnemer Buurtplatform Kattenburg-Marineterrein
 • Studeerde filosofie, theologie en podiumkunsten
 • Werkt aan boek over Kees Hoekert

Jeroen Verhulst.jpg

Jeroen Verhulst, secretaris

 • Deelnemer Eilandenoverleg (sinds 1972) en agendacommissie
 • Deelnemer werkgroep Eilandenboulevard
 • Deelnemer werkgroep Oostenburg-Noord
 • Deelnemer Buurtplatform Kattenburg-Marineterrein
 • Studeerde Sociologie en Planologie
 • Oprichter Basisschool Oostelijke Eilanden
 • Werkzaam bij Stichting Stedelijke Vraagstukken (adviesbureau)

Peter Kroon.JPG

Peter Kroon, penningmeester

 • Bewoner Vierwindenhuis en 6 jaar penningmeester VVE
 • Financieel beleidsmedewerker stadsdeel Nieuw-West
 • Bestuurservaring bij diverse organisaties
 • Studeerde Economie
 • Vrijwilliger bij atletiekvereniging AV’23

Petra Catz.JPG

petra catz, bestuurslid

 • Sinds 1982 woonachtig in de Plantagebuurt
 • Bestuurslid van Plantage WeesperbuurtVereniging
 • Lid Vereniging Vrienden van de Plantage
 • Was vele jaren actief en werkzaam op het gebied van mensenrechten en vluchteling

 

 

 


Henk van der Westen.jpg

Henk van der Westen, bestuurslid      

 • VoorzitterPlantageWeesperbuurtOverleg (PWO)
 • Lid PlantageWeesperBuurtVereniging
 • Lid Vereniging Vrienden van de Plantage
 • Lid van en coördinator bij het StadsdorpCentrumOost·        
 • Steunt het Behoud van het Wertheimpark
 • Docent in ruste en bewoner in actie

Bart 10 2013.jpg

Bart Uitdenbogaart, Bestuurslid

 • Voorzitter Eilandenoverleg
 • Deelnemer Werkgroep VOC-kade
 • Deelnemer Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord
 • Bewoner Vierwindenhuis, Wittenburg
 • Ruim tien jaar actief geweest in de lokale politek

 

 

 

 


VACATURE BESTUURSLID

We zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid, bij voorkeur uit de Plantage Weesperbuurt. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij info@buurtorganisatie1018.nl


Commissie van Toezicht Buurtorganisatie 1018

De Commissie van Toezicht kan bestuursleden aanstellen en ontslaan en moet goedkeuring geven aan statutenwijziging en ontbinding van de Stichting.

Namens PlantageWeesperbuurtOverleg:  

 • Jocelyn Daris
 • Marlies Steverink

Namens Eilandenoverleg: 

 • Barbara Kist (voorzitter)
 • Sybrand Hekking

 

Nieuwsbrieven Buurtorganisatie 1018

Nieuwsbrief 16, december 2017

Nieuwsbrief 15, oktober 2017

Nieuwsbrief 14, september 2017

Nieuwsbrief 13, juni 2017

Nieuwsbrief 12, mei 2017

Nieuwsbrief 11, maart 2017

Nieuwsbrief 10, december 2016

Nieuwsbrief 9, september 2016

Nieuwsbrief 8, juni 2016

Nieuwsbrief 7, april 2016

Nieuwsbrief 6, februari 2016

Nieuwsbrief 5, december 2015

Nieuwsbrief 4, september 2015

Nieuwsbrief 3, juni 2015

Nieuwsbrief 2, april 2015

Nieuwsbrief 1, februari 2015


 

 

 

 


Archief Wijkcentrum Oostelijke Binnenstad

Een aantal documenten uit de periode van het Wijkcentrum Oostelijke Binnenstad zijn te vinden in het archief