Nieuw onderzoek naar parkeergarage en verkeer Sint Jacob

De gemeente Amsterdam gaat een nieuw onderzoek uitvoeren naar de verkeerssituatie in de straten rond het voormalige verpleeghuis Sint Jacob. Dat is te danken aan het vasthoudende protest van bewoners tegen een in- en uitgang aan de Plantage Muidergracht van de parkeergarage van het nieuw te bouwen appartementencomplex De Nieuwe Plantage. De besluitvorming in de Bestuurscommissie Centrum over het toekennen van een vergunning voor de bouw, die voor dinsdag 17 oktober was gepland, is tot nader order uitgesteld.

Reden voor het bewonersprotest, dat werd ondersteund door 162 bij de bestuurscommissie Centrum ingediende bezwaarschriften (zienswijzen), is de vrees van de bewoners dat een uitrit aan de Plantage Muidergracht onverantwoorde risico’s met zich mee zal brengen voor het grote aantal spelende kinderen en fietsende scholieren en studenten in die straat. Een eerder door de gemeente uitgevoerd verkeerskundig onderzoek had uitgewezen dat het met die risico’s wel meevalt, maar de bewoners zijn buitengewoon ontevreden over de kwaliteit van dat onderzoek (Lees hier het onderzoeksrapport).

De afgelopen weken hebben zij bij de verschillende politieke partijen in de Bestuurscommissie Centrum zoveel steun voor hun standpunt weten te verwerven, dat het stadsbestuur nu heeft besloten om de besluitvorming op te schorten. Eerst moet een nieuw en completer onderzoek meer inzicht geven in de invloed van de parkeergarage op de verkeersstromen in de wijde omgeving van De Nieuwe Plantage. Een definitief besluit zal daarna niet, zoals gepland, in de bestuurscommissie Centrum vallen, maar op een nader te bepalen datum in de gemeenteraad.

De bewoners hebben inmiddels ook besloten om drie onafhankelijke experts uit te nodigen voor een second opinion over het ontwerp van architect Pi de Bruijn, dat volgens de bewoners zo kolossaal en massief is dat het zal detoneren met de lichte en luchtige baksteenarchitectuur die grote delen van de Plantagebuurt kenmerkt. Bovendien overschrijdt het ontwerp op verschillende punten de grenzen van het voor dat gebied geldende bestemmingsplan.

De commissie Welstand en Monumenten van de gemeente had het ontwerp in een eerder stadium met de nodige aarzeling goedgekeurd, maar de bewoners trekken de door de commissie gebruikte toetsingskaders in twijfel. Zij hebben drie onafhankelijke experts uitgenodigd om het ontwerp opnieuw te beoordelen in aanwezigheid van de architect en van de voorzitter van de welstandscommissie. Om de benodigde 1500 euro voor deze second opinion bij elkaar te krijgen, zijn de bewoners een crowdfundingactie gestart. Op het moment van schrijven van dit artikel stond de teller al op 1200 euro.

Eindelijk geld voor fiets-/voetpad Dijksgracht-Oost

Het Eilandenoverleg ijvert al twintig jaar voor een fiets-/voetpad langs de Dijksgracht-Oost, langs de zonnige zuidzijde van het spoorwegtalud tussen de Kattenburgerstraat en Oostenburg-Noord. De gemeente heeft daar al tien jaar gelden mee ingestemd , maar de uitvoering werd eindeloos uitgesteld wegens geldgebrek, ondanks harde toezeggingen, bijvoorbeeld bij het bestemmingsplan voor Oostenburg-Noord.

De laatste jaren was er weer een andere reden voor uittsel: de aanleg van het fietspad werd gekoppeld aan de aanleg van een nachtstalling voor rondvaartboten in de Dijksgracht-Oost op de plek waar nu dekschuiten liggen. En daar verzetten de rederijen zich tegen. Een ingewikkeld project met een onduidelijk tijdsperspectief.

Maar nu is het project fietspad tenslotte toch losgekoppeld van het project nachtstalling en is - volkomen onverwacht - in de gemeentebegroting voor 2018 EUR 950.000 opgenomen voor de aanleg van het fietspad in 2018 en 2019 (zie blz. 470), zodat het er eind 2019 moet kunnen liggen. 

Het is een aantrekkelijke verbinding voor bewoners van de Czaar Peterbuurt, Funen en Oostenburg-Noord richting Centraal Station en naar de pont, zonder stoplichten en auto-arm.
Ook ontstaat een interessant rondje voor joggers via Funenpark, Oostenburgerpark, Kippebrug - Marineterrein - Dijksgracht-West en Dijksgracht Oost.

1018 Magazine septembernummer 2017

Artikelen in het septembernummer van 1018 Magazine:

 • Ontmoetingscentrum De Keyzer, Czaar Peterstraat: dagbesteding en buurtrestaurant
 • Haalbaarheidsonderzoek zonnepanelen op Kattenburg
 • Interview Job Cohen, bewoner 1018
 • Column Rob Zwetsloot overCinekid op het Marineterrein
 • De Outsider Art ateliers in de Hermitage
 • Bestemming Wittenburg: interview mewt een Syrische vluchteling
 • Bewonersverzet tegen Plantage Middenlaan op de schop
 • 25-jarig bestaan Plantage Poezieprijs
 • SOOP: tentoonstelling eigen werk
 • Opening Witte Boei en buurtfeest 4 oktober 16:30 u
 • Czaar Peter 51: vrije inloop
 • Expositie Het Gezicht van 1018 30 september t/m 15 oktober met uitklapkaartvan de plekken waar de foto's hangen.

Lees hier het het complete septembernummer.

Agenda SOOP in oktober

Programmma SOOP, Nieuwe Kerkstraat 124 hs. De SOOP is als ontmoetingsruimte geopend maandag t/m vrijdag 11:00 - 17:00 uur.

 • Donderdag 12 oktober 16:30 uur SOOP-salon. Nicolea Stiuca, klassiek accordeonist, speelt muziek van Bach, Rameau, Arkhipovsky, Amihalachioaie, Voytenko en Bizet.
 • Dinsdag 17 oktober 16:30 uur: Extra SOOP-uur. Vertoning van de bijzondere film 'Adieu a G.' over de beeldend kunstanaar Ger van Elk (1941-2014), ingeleid door filmer Jeroen Visser. Vanaf 17:30 uur bar open en napraten.
 • Donderdag 26 oktober 16:30 uur: SOOP-uur. Buurtgenoten Marijke Janssens en Olaf Hoonhout vertellen over het ontstaan van en woen in het VIERWINDENHUIS op het Windroosplein op Wittenburg. In samenwerking met de Vrienden van de Plantage.
 • (Aansluitend) Donderdag 26 oktober 17:30 uur: Maandelijkse buurtborrel.
 • Zondag 29 oktober14:00 uur SOOP-Cinema: Il Postino, film over de vriendschap tussen een postbode en de dischter Pablo Neruda op een klein Italiaans eilandje. Kaarten € 3,50 verkrijgbaar aan de bar van de SOOP. Zaal open 13:30 uur.

Slecht nieuws over bomen Czaar Peterstraat

Mede op voorstel van het Eilandenoverleg Heeft Prohold-boomdeskundige Van Proojen het rapport 'Second opinion bomen Czaar Peterstraat' uitgebracht (juli 2017). Dit rapport is op 3 oktober ter kennisname gezonden aan de Bestuurscommissie van stadsdeel Centrum.  De second opnion was gevraagd naar aanleiding van het rapport 'Boomtechnisch onderzoek 100 bomen Czaar Peterstraat' van de Bomenwacht uit 2016.

Het slechte nieuws is dat de bomen in slechte staat verkeren en voor het grootste deel niet meer te redden zijn. Negen bomen zijn zo slecht dat ze op zeer korte termijn gekapt moeten worden.
De bomen hebben zwaar te lijden gehad van de verhoging van de grondwaterstand met 60-80 cm sinds eind 2003. Dit heeft geleid tot sterfte van wortels en heeft kansen geboden aan de reuzenzwam en de dikrandtonderzwam, die beide de wortels aantasten.. Ook is veel schade toegebracht door graafwerkzaamheden.

Aanbevolen wordt om driekwart van de bomen in de Czaar Peterstraat - het zuidwestelijke deel - in zijn geheel te vervangen. Alleen dan is het mogelijk om de groeiplaatscondities duurzaam te verbeteren, bijvoorbeeld door het inrichten van een doorlopende groeisleuf met bomenzand onder het trottoir.
Het noordoostelijke kwart - vanaf de Tweede Leeghwaterstraat tot het spoor - kan voorlopig gehandhaafd worden, maar moet wel bewaakt worden middels jaarlijkse controle.

Lees hier het complete rapport van Prohold en hier het eerdere rapport uit 2016 van de Bomenwacht.

Buurt laat van zich horen bij avond over Marinetterrein 4 oktober in Pakhuis De Zwijger

Op 4 oktober vond in Pakhuis de Zwijger een afrondende avond plaats over de Principenota Marineterrein.van B&W. Daar waren circa 200 geinteresseerden op afgekomen, waaronder ook een flink aantal van het Buurtplatform Kattenburg-Marineterrein. Er zijn honderden reacties binnengekomen op de Principenota, maar die kwamen die avond nauwelijk aan de orde. Er waren drie presentaties zonder enige mogelijkheid voor vragen en discussie.
Stedenbouwkundige Veronika Meijer van de gemeente Amsterdam vertelde dat er geen eindbeeld is, maar dat het terrein adaptief wordt ontwikkeld. Toch bevatte haar verhaal een aantal heel concrete, nog niet eerder genoemde elementen:

 • Een gemiddelde bouwhoogte van 30 meter, met enkele hogere uitschieters. Lagere bebouwing richting Kattenburgerstraat.
 • De kade van de Dijksgracht blijft niet openbaar, want wordt tot de rand van het water bebouwd met panden van 20 m breed.Geen gesloten wand.
 • Watertrap in de binnenhaven

Suzanne in 't Veld van het Rijksvastgoedbedrijf zette uiteen waarom Innovatie als hoofdthema was gekozen voor de ontwikkeling. Innovatie trekt talent aan en dat is weer aantrekkelijk voor bedrijven. En dat is goed voor de stad en voor Nederland. Er wordt gemikt op kleine startende of doorontwikkelende bedrijven, beslist geen hoofdkantoren. Trefwoorden: 'sustainable desing' en 'digital innovation'.

Patrick Spaans van 'Grond en ontwikkeling'van de gemeente gaf aan dat het wonen nadrukkelijker geintegreerd zal worden dan op de Zuid-as, anders ontstaat geen levendig milieu en dat is slecht voor de innovatie. Horeca hoort er ook bij, maar kleinschalig. Het nieuwe beleidsuitgangspunt van de gemeente van 40 % sociale huur, 40 % middenhuur en 20 % vrije sector kan hier ook toegepast worden, maar is op dit moment niet de eerste zorg. het proces moet flexibel blijven.  De doelgroep is divers, maar in elk geval horen daar de talenten bij die er komen te werken.

Om te voorkomen dat het Marineterrein met de rug naar de Oostelijke Eilanden komt te staan wordt een Gebiedsuitwerking Oostelijke Binnenstad gemaakt, om te zorgen voor inpassing in het hogere schaalniveau. Daar hoort ook de Prins Hendrikkade bij en de brug over het IJ.
Na het Principebesluit volgt het Projectbesluit en daarna het Investeringsbesluit. Een bestemmingsplan komt er voorlopig niet. 
Op 18 oktober komt de Principenota in de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening.
Bekijk hier een videoverslag van de inleidingen en interviews. 

Vervolgens werd aan kleinere tafels over een aantal themas's met het publike gediscussieerd. Enkele opvallende punten die daaruit naar voren kwamen:

 • Doordat er geen bestemmingsplan wordt gemaakt is onduidelijk hoe de participatie en inspraak van burgers vorm moet krijgen. Er zal duidelijk aangegeven moeten worden op welke momenten dat kan plaatsvinden.
 • Er leven veel zorgen over het verkeer in de Kattenburgerstraat en de barrierewerking die daarvan uitgaat.
 • Aan een gesprekstafel bleek dat het niet de bedoeling van de ontwikkelaars is om de bestaande sportvelden te handhaven. Wel zou er evntueel een sportveld op een dak aangelegd kunnen worden.
 • Planoloog Eric Buursema kon zich wel vinden in de suggestie om bij de ontwikkeling niet te beginnen met het volbouwen van het groen, maar eerst het bestaande groen goed te gebruiken en pas in een later stadium te overwegen wat er verder mee gedaan wordt.

Het Buurtplatform Kattenburg-Marineterrein liet in de tafelgesprekken flink van zich horen en verzamelde aan het eind veel geinteresseerden aan een eigen tafel.

Gemeente gaat onderzoek doen naar autoverkeer Amstel Oostzijde

Voordat een definitief besluit valt over het afsluiten voor auto’s van de Amstel oostzijde op de brug over de Nieuwe Keizergracht, gaat de gemeente Amsterdam het effect onderzoeken van die maatregel. De bewoners die bezwaar hebben gemaakt tegen de afsluiting, hebben met dit plan ingestemd.

Deze zomer maakte de gemeente bekend een uitneembare paal te gaan plaatsen op de brug over de Nieuwe Keizersgracht. Doel van deze maatregel was om het sluipverkeer – vooral van taxi’s – langs de Amstel tegen te gaan. Volgens de gemeente zal zo’n maatregel ervoor zorgen dat auto’s die vanaf de Sarphatistraat het Muntplein willen bereiken, voortaan voor de Weesperstraat zullen kiezen. De bewoners vrezen echter dat zij de voorkeur aan de Amstel zullen blijven geven om ter hoogte van de uitneembare paal rechtsaf te slaan. Dat gaat volgens hen niet alleen leiden tot veel meer drukte op de smalle Nieuwe Keizersgracht, maar ook tot een onveilige situatie voor fietsers langs de Amstel en voor auto’s op de hoek van de Weesperstraat.

Omdat een aantal buurtbewoners bezwaar maakte tegen de aangekondigde maatregel, werd die door de gemeente opgeschort in afwachting van overleg met de bewoners. Dat overleg heeft er nu toe geleid dat de gemeente dit najaar gaat onderzoeken welk effect het afsluiten van de Amstel zal hebben op de door automobilisten gekozen route. Op korte termijn zal meetapparatuur worden geïnstalleerd om te bepalen hoeveel auto’s op dit moment voor de route langs de Amstel kiezen. Enkele weken nadat de uitneembare paal geplaatst is, zal een vergelijkbare meting worden uitgevoerd. Die moet uitwijzen of het pessimistische scenario van de bewoners is uitgekomen of dat de gemeente het met haar optimistische visie bij het rechte eind had.   

Emplacement Dijksgracht woningbouwlocatie?

De Metropoolregio Amsterdam, een samenwerkingsverband tussen de provincies Noord-Holland, Flevoland, de gemeente Amsterdam en 32 andere gemeenten, hebben locaties aangewezen voor in totaal zo'n 300.000 nieuwe woningen tot 2040. Ze staan op een digitale kaart die sinds 28 september door iedereen te bekijken is. Op de kaart is tot op detailniveau te zien in welke wijk of weiland gebouwd kan worden, om hoeveel woningen het gaat en hoe ver de plannen al zijn gevorderd. Klik hier voor de kaart. Zoom in om de woningbouwlocaties in 1018 te bekijken.

Veel gegevens kloppen niet op die kaart.

Zo wordt het spoorwegemplacement Dijksgracht als mogelijke woningbouwlocatie aangegeven. ProRail heeft ons echter bevestigd dat dat absoluut niet gaat gebeuren. Hier gaat Prorail een ongelijkvloerse kruising aanleggen in het kader van het Programma Hoogfrequent spoor en daarbij komt geen ruimte vrij. Het zou ook geen prettig wonen worden temidden van het spoorlawaai. Wie verzint dit? Toch komen we naar aanleiding van deze kaart de woningbouwlocatie Dijksgracht ook tegen in Het Parool en Nul20, het volkshuisvestingsblad van Amsterdam.

Wat ook niet klopt, is dat op Oostenburg-Noord 940 woningen gebouwd worden. Stadgenoot en Rijksvastgoedbedrijf, de eigenaren van de grond, hebben dit aantal door hoger, dichter en kleiner bouwen inmiddels opgevoerd tot 1500 woningen

Comité 'Niet hier' in geweer tegen komst Namenmonument

Het comité ‘Niet Hier’ legt zich niet neer bij de oprichting van een Holocaust Namenmonument langs de Weesperstraat ter hoogte van de Hoftuin. Dat heeft Eric Matser, initiatiefnemer van het comité, half september verklaard in een vergadering van het Plantage Weesperbuurt Overleg (PWO). Zijn bezwaar geldt niet het monument als zodanig, maar de plek langs de Weesperstraat, die hij om meerdere redenen volstrekt ongeschikt noemt.

De groenstrook langs de Weesperstraat werd vorig jaar door de Amsterdamse gemeenteraad aangewezen als meest geschikte plek voor het in opdracht van het Auschwitz Comité te plaatsen ‘monument ter nagedachtenis van de Nederlandse slachtoffers van de Holocaust’. Dit gebeurde na felle protesten vanuit de buurt tegen plaatsing van het monument in het Wertheimpark, de eerste voorkeur van het Auschwitz Comité.

In een inmiddels door ruim zestig buurtbewoners ondertekende petitie somt Matser een aantal argumenten tegen de nu gekozen plek op. Hij noemt de drukke Weesperstraat ongeschikt voor een stille gedenkplaats, stelt dat de noodzaak om ter plekke op één na alle bomen te kappen in strijd is met de geplande vergroening van de Weesperstraat en constateert dat de buurt ten onrechte niet bij de besluitvorming is betrokken. Een belangrijk argument is wat hem betreft ook het feit dat UNESCO de Amsterdamse grachtengordel in 2010 op de werelderfgoedlijst heeft geplaatst. Een reusachtig monument zoals nu gepland zal in die historische omgeving naar zijn mening te veel detoneren.

Tijdens de PWO-vergadering kondigde Matser aan dat zijn comité in eerste instantie gebruik zal maken van de mogelijkheid om bij de gemeente Amsterdam bezwaar aan te tekenen tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor de oprichting van het monument langs de Weesperstraat. In zo’n vergunning wordt geregeld aan welke voorwaarden op het gebied van onder meer milieu, veiligheid, ruimtelijke ordening en bouwtechnische aspecten een te bouwen object moet voldoen. Inmiddels heeft de gemeente op 28 september een kennisgeving van de aanvraag gepubliceerd. Lees hier.

Mocht dat bezwaar niet worden gehonoreerd, dan zei Matser niet te zullen aarzelen om naar de rechter te stappen met het verzoek om de oprichting van het Namenmonument te verbieden op basis van de gebrekkige manier waarop de inspraakprocedure door de gemeente is georganiseerd. Ook heeft hij het Parijse hoofdkwartier van UNESCO inmiddels ingelicht over de op handen zijnde aantasting van het cultureel erfgoed in de oostelijke binnenstad van Amsterdam.

Woensdag 4 oktober 16:30 feestelijke heropening Buurthuis De Witte Boei op Wittenburg

Woensdag 4 oktober van 16:30 - 19:00 uur is het feest in De Witte Boei omdat de verbouwing klaar is. Alle buurtbewoners zijn welkom. Er is muziek en andere optredens. Kom kijken en drink een glaasje! Alle bezoekers maken kans op een leuke prijs.. 

Bewoners hebben in een aantal bijeenkomsten meegedacht over de verbouwing. In overleg met de architecte is de ingang verplaatst en toegankelijker gemaakt, de keuken vernieuwd, de ruimtes logischer ingedeeld en zijn aankleding en meubilair vernieuwd. Alles is erop gericht om het buurthuis opener en gezelliger te maken, een plek waar bewoners makkelijk binnen kunnen lopen en een kopje koffie kunnen drinken. Er is een nieuwe ruimte gecreeerd speciaal gericht op meidenactiviteiten.

Een veelbezochte activiteit is het Pluspunt waar bewoners aan kunnen kloppen met hun vragen en problemen. Bewonersgroepen krijgen de gelegenheid om in de Witte Boei te vergaderen of een kopietje te maken.Er is ook een beamer en een groot TV-scherm beschikbaar.
Op maandag 18:00 uur is het Buurtrestaurant (tevoren opgeven. Elke dinsdag 12:30-13:30 Buurtsoep. Op woensdag 13:15- 14:45 u computerinloop en 15:00 - 17:00 uur Woonspreekuur !WOON. En nog veel meer. Zie voor het complete activiteitenoverzicht van De Witte Boei https://www.dock.nl/locaties/de-witte-boei/

Ook het speeltuingebouw van Speeltuin Wittenburg is verbouwd en geschikt gemaakt voor jongerenactiviteiten. Er zijn hier meer werkplekken gecreëerd, een multifunctionele activiteitenruimte en er komt een muziekstudio voor de jongeren..

Stadsdeel Centrum publiceert Petersburgjournaal nr. 4

Het Petersburgjournaal is een uitgave van Stadsdeel Centrum met nieuws over de Oostelijke Eilanden. Artikelen in het septembernummer 2017:

 • Waar gebeurt wat? met o.a transformatie Zeeburgerpad en onderhoud Czaar Peterstraat.
 • 10.000 auto's per dag. Nulmeting Eilandenboulevard en start evaluatie talud en water.
 • Oostenburg ontwikkelt: nieuws van Stadgenoot over o.a. verkoop kavels en ontwerpatelier jonge architecten.
 • Second opnion bomenonderzoek Czaar Peterstraat
 • Marinetterrein wacht innovatieve toekomst
 • Zon op Kattenburg.. Gerrd Klamer en Agnes Laan vertellen over hun inspanningen om zonnepanelen op de daken te krijgen.
 • Vericale scheepstuinen op Kattenburg: met buxus en kruiden op de kale muren een beeld vormen van de zeilschepen uit de VOC-tijd.
 • Gezichten van 1018: expositie van fotografe Maria Heijdendael in vele straten in 1018.

Lees hier het hele nummer.

Concerten Oosterkerk t/m 7 november

Alle concerten toegang gratis/vrijwillige bijdrage tenzij anders vermeld.

 • Dinsdag 3 oktober 20:00 - 21:20 u: Jong Talent: harpist Julian Stivas Cardenas en fluitiste Sherezada Navarro spelen 20e eeuwse muziek van Damaste, Borne, Piazzola en Fauré.

 • Zondag 8 oktober 12:00 u Koffieconcert saxofonist Vitaly Vatulya en pianiste Maria Nemtsova spelen Michat, Schumann, Hindemith en de Nederlandse componistb Jacob ter Veldhuis.

 • WSoensdag 18 oktober 17:45 uur CityKerk: De kunst van (niets) hebben. Inclusief dinner-to-go € 25

 • Vrijdag 20 oktober 14:30 - 15:15 u Accordeonist Nicolae Stiuca speelt Bach, hedendaags klassiek en balkanmuziek.

 • 29 oktober 16:00 u openingexpositie: Groeten aan Griekenland. Dertien beeldende kunstenaars exposeren t/m 26 november hun werk.

 • Zaterdag 4 november 15:15 u AUK Kamerkoor - Licht uit licht. Lux aeterna van Morten Lauridsen, omlijkst met zestiende eeuwse muziekvan De Cleve, Guerrero en Gabrieli.. Toegang € 12, met korting € 10.

 • Zondag 5 november 14:00 u Amsterdams Havenkoor - Jubileum Concert 25-jarig bestaan.

 • Dinsdag 7 november 20:00 u Jong Talent: CVA-SAX, de klassieke saxofoonklas van het Conservatoriumo.l.v. docent Arno Bornkamp.

Zie voor meer info en het programma voor de komende maanden  http://www.oosterkerk-amsterdam.nl/agenda/ 

 •  

Expositie 1018 'Gezichten van 1018' is gestart en duurt t/m 15 oktober

Vandaag, zaterdag 30 september is de opening van de expositie van 'Het Gezicht van 1018', het fotoproject van Maria Heijdendael. Om 16:00 uur start de openbare wandel- en fietstocht bij Bar Czaar, Czaar Peterstraat 281. Achter ramen van honderden huizen, winkels en kantoren zijn de portretten te zien tot en met zondag 15 oktober. De route volgt o.a. de Czaar Peterstraat en Funen, Wittenburgergracht, Marineterrein, Hoogte Kadijk en Entrepotdok, Weesperstraat, Roetersstraat en de Sarphatistraat.

De tocht eindigt om 17:30 uur bij Bar Czaar (Cz. Peterstr. 281) om 17:30 uur, alwaar gezellig nakletsen.

Lees meer over de expositie in ons eerdere bericht en vind alle foto's op www.hetgezichtvan1018.nl (zoeken op voornaam mogelijk).

PlantageMiddenlaan: Buurtoverleg wil wethouder op informatieavond

Bij de presentatie van het definitieve voorstel voor de herinrichting van de Plantage Middenlaan moet volgens het Plantage Weesperbuurtoverleg (PWO) ook wethouder Litjens aanwezig zijn. Het PWO vindt dat nodig, omdat de ambtenaren die de plannen tot nu toe met de buurt hebben besproken, niet het mandaat bleken te hebben om inhoudelijk op door de buurt aangedragen alternatieven te reageren.

In de discussie over de toekomstige inrichting van de Plantage Middenlaan staan gemeente en bewoners lijnrecht tegenover elkaar. Waar de gemeente op het gedeelte tussen Plantage Park en Kerklaan eenrichtingsverkeer wil invoeren om de tramhaltes te kunnen verbreden, zijn de bewoners hier mordicus tegen. Zij vrezen een toename van sluipverkeer in de zijstraten en zetten vraagtekens bij de onveiligheid van de huidige tramhaltes. Hoewel de bewoners verschillende alternatieven hebben aangedragen die bredere haltes mogelijk maken, zoals het aanleggen van een strengelspoor, heeft de gemeente eind augustus duidelijk gemaakt te zullen vasthouden aan de keuze voor eenrichtingsverkeer (zie nieuwsbericht van 3 september). Het definitieve voorstel zal in oktober op een informatieavond aan de bewoners worden voorgelegd.

In een op 18 september gehouden vergadering van het PWO pleitten verschillende aanwezigen ervoor om op die avond Pieter Litjens, de voor de herinrichting verantwoordelijkewethouder, uit te nodigen. In de brief waarin dat gebeurt stelt het PWO dat een zinvolle dialoog tussen gemeente en bewoners alleen mogelijk is in aanwezigheid van de bestuurlijk en politiek verantwoordelijk wethouder. In zijn brief wijst het PWO op een aantal tegenstrijdigheden in de argumentatie van de gemeente, waarover men graag met de wethouder in gesprek wil. Op het moment van plaatsen van dit bericht was nog niet bekend wanneer de informatieavond zal plaatsvinden.

Lees hier de brief van het PWO aan wethouder Litjens van 27 september.

Nieuw hotel met 300 kamers op Oostenburg, hoek Dijksgracht VOC-kade

Landmark Hotel Oostenburg heeft een koopovereenkomst gesloten met Oostenburg SGN (=woningcorporatie Stadgenoot) voor een grondkavel op Oostenburg in Amsterdam. Hier wordt een viersterrenhotel voor Inntel met 300 kamers ontwikkeld. In 2008 kocht Stadgenoot de ontwikkellocatie Oostenburg van bouwbedrijf Heijmans. Stadgenoot nam toen de verplichting van Heijmans over de bouwkavel te zijner tijd aan te bieden aan Introvast voor de ontwikkeling van een hotel.

In Landmark Hotel Oostenburg participeren Inntel Hotels en Introvast. Inntel heeft al een hotel in Amsterdam aan de Nieuwezijds Kolk. 

Op de begane grond, aan de VOC-kade, komt een bijzonder restaurant gericht op de gasten van het hotel en bewoners uit de buurt. Op de eerste en tweede verdieping zijn vergaderzalen en een wellnessruimte met zwembad voorzien. Het hotel krijgt ook een sauna en/of whirlpool.
Bureau Ulrich Architectuur refereert met het ontwerp van het gebouw aan het rijke industriële verleden van de locatie. Het moet met zijn zestien versiepingen een landmark voor de omgeving vormen.

In het voorjaar van 2018 start de bouw. Het zal in 2020 geopend worden.

Op dinsdag 26 september 19:30 - 21:30 uur zal dit plan en andere plannen op Oostenburg toegelicht worden tijdens een rondleiding/informatie-avond die Stadgenoot organiseert voor buurtbewoners. Verzamelen bij de ingang van INIT, Jacob Bontiusplaats 9. Lees hier meer. 

Willem Meijer overleden

Willem Meijer, penningmeester van de Stichting Oosterkerk en ruim 25 jaar actief betrokken bij de Oosterkerk, is op 4 september onverwacht overleden.

Henk Verhoef heeft namens de Stichting Oosterkerk en de Stichting Van Oeckelenorgel op de website van de Oosterkerk een 'In Memoriam' geschreven. Enkele citaten: "Behalve de vrijwillige brandweer, was de Oosterkerk Willems grote passie. Na zijn verhuizing naar de Oostenburgergracht, begin jaren ’90, is hij bij het gebouw betrokken geraakt. Hij werd secretaris van de Stichting Oosterkerk, en later penningmeester. In de tijd dat de sociale instellingen in de kerk waren gehuisvest, was hij een van de drijvende krachten achter het succes van dit model. De Stichting Oosterkerk bloeide, en kon bijvoorbeeld eind jaren 1990 het monumentale Van Oeckelen-orgel laten restaureren. Na de restauratie werd Willem, vanzelfsprekend, penningmeester van de Stichting Van Oeckelen-orgel, opgericht om het instrument te beheren en te onderhouden. Maar Willem was in de Oosterkerk ook regelaar, gids, stoelensjouwer, concertorganisator, spreekstalmeester en geluidstechnicus. Iedereen die de kerk meer dan een of twee keer heeft bezocht, is hem tegengekomen. (.....)"

Op dinsdagochtend 12 september is het afscheid van Willem in de Oosterkerk. Vanaf 9:30 uur bent u daar welkom voor een kopje koffie. Om 10:15 uur wacht iedereen Willem op bij de voetgangersbrug voor de Oosterkerk (Overhaalsgang). Vervolgens vindt een afscheidsbijeenkomst plaats in de kerk.

Lees hier het complete In Memoriam 

Tweede Ramses Shaffyhuis op Oostenburg

Het Ramses Shaffyhuis aan de Oostelijke Handelskade is een woon-zorgcentrum voor jonge en oude kunstenaars.
In Laren is een soortgelijk huis, het Rosa Spierhuis, maar veel oudere kunstenaars uit Amsterdam blijven liever in hun eigen stad. Woningcorporatie Stadgenoot verhuurt hier 24 woningen voor ouderen en 12 studio's voor jonge, pas afgestudeerde kunstenaars..Er zijn gezamenlijke  ateliers en expositieruimtes. Wie zorg nodig heeft, kan terecht op het wekelijkse spreekuur en er wordt nauw samengewerkt met Zorggroep Amsterdam. In de kunstenaarssocieteit op de begane grond worden lezingen, ballet- en muziekvoorstellingen gehouden.

De Volkskrant schrijft hierover op  1 september. In het artikel wordt gemeld dat er een tweede Ramses Shaffyhuis gaat komen in de nieuwbouw op Oostenburg-Noord, het voormalige Storkterrein. Het gaat 'Het Leven Lief-huis' heten. Stadgenoot zal daar extra ruimte maken voor kunstenaars met (beginnende) dementie. Maar ook hier is de uitwisseling met jonge kunstenaars belangrijk. Het duurt nog een paar jaar voor het wordt opgeleverd, maar de intentieovereenkomsten zijn getekend.

Buurtplatform Kattenburg-Marineterrein: Marineterrein moet innovatiever

Sinds september 2014 komen de leden van het Buurtplatform Kattenburg / Marineterrein (15 buurtbewoners) regelmatig bijeen om te praten over de inpassing van het Marineterrein in het weefsel van de Oostelijke Eilanden en de invulling van het Marineterrein. Van tijd tot tijd wordt er in het Eilandenoverleg gesproken over de voortgang.

Het Buurtplatform maakt gebruik van de inspraak in september om duidelijk te maken dat de uitgangspunten van het Buurtplatform onvoldoende terug te vinden zijn in de Principenota Marineterrein, die het College van B&W in samenwerking met het projectburau Marineterrein heeft opgesteld. 

Het Buurtplatform ziet zijn uitgangspunten wel terug in het initiatiefvoorstel van gemeenteraadslid Jorrit Nuyens van GroenLinks

Het Buurtplatform vraagt om:

 • Stadspark: ruim baan voor een groot stadspark als een oase van rust, water, groen, oude en nieuwe bomen. Geen: opgeknipte stukjes groen tussen de bebouwing. Ruimte voor sport, spel en culturele activiteiten voor iedereen.
 • Duurzaam: Duurzaamheid niet langer als één van de velethema’s die op het marineterrein onderzocht wordt door de creatieve industrie, maar nu meteen toepassen. Het is nu de tijd om onze stadswijk vanuit de basis duurzaam te ontwikkelen.
 • Marineterrein = Kattenburg: De inrichting van het Marineterrein kan niet los gezien worden van de inrichting van de rest van Kattenburg (de woningen). Dat levert wederzijds profijt op. Geen eiland op een eiland, de muur overwonnen.    

Reactie B&W op raadsadres PWO herinrichting Plantage Middenlaan

Het Plantage Weesperbuurtoverleg (PWO) heeft in juli een raadsdres geschreven over het bureaucratisch proces rond de herinrichting van de Plantage Middenlaan. In verband met de noodzaak om de tramhaltes bij het kruispunt Plantage Kerklaan te verbreden, had de gemeente een groot aantal planvarianten gemaakt waar uiteindelijk na een niet zo helder inspraakproces maar een paar door de bewoners niet-gewenst varianten overbleven. Vooral het plan voor eenrichtingverkeer (stad uit) op de Plantage Midenlaan tussen Plantage Parklaan en Plantage Kerklaan stuitte op verzet. De bewoners verzochten om het project te stoppen of in elk geval eerst meer onderzoek te doen. Zie onze nieuwsberichten van 21 juni en van 3 juli

Het College van B&W heeft op 24 augustus een reactie gestuurd op dit raadsadres. Daarin wordt gesteld dat het belang van kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer, een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving en de verkeersveiligheid altijd voorop hebben gestaan, en dat de voorkeursvariant met eenrichtingverkeer nu verder intern technisch getoetst wordt en uitgewerkt tot een voorstel voor herinrichting. Zodra die toets heeft plaatsgevonden wordt een informatieavond belegd. In het najaar neemt het college vervolgens een principebesluit over de herinrichting van de halte Artis en de Plantage Middenlaan.
In een bijlage wordt nader ingegaan op de bezwaarpunten uit het raadsadres. Uit nieuwe verkeerstellingen zou blijken dat het autoverkeer stad in op de Plantage Middenlaan de minst drukke rijrichting is en dat het verwijderen van deze rijrichting nagenoeg geen effect zal hebben om het omliggende verkeersnet. Het grootste deel van het verkeer stad in (54 %) is geen bestemmingsverkeer, maar doorgaand verkeer en dit verkeer zal de Plantage Middenlaan dan gaan mijden. 
Lees hier de volledige reactie van B&W.

Bezwaar bewoners tegen ‘knip’ op de Amstel

In ons nieuwsbericht van 20 augustus melldden wij dat de gemeente de Amstel-oostzijde bij de brug vover de Nieuwe Keizersgracht wil afsluiten voor autoverkeer om het toegenomen sluipverkeer tegen te gaan.

Een groot aantal bewoners van de Nieuwe Keizersgracht heeft nu bij de gemeente bezwaar aangetekend tegen dit besluit.. 

Om het sluipverkeer – vooral van taxi’s – langs de Amstel tegen te gaan, heeft de gemeente aangekondigd een uitneembare paal te willen plaatsen op de brug over de Nieuwe Keizersgracht. De bewoners stellen dat het autoverkeer als gevolg hiervan straks rechtsaf zal slaan. Dat gaat volgens hen niet alleen leiden tot veel meer drukte op de smalle Nieuwe Keizersgracht, maar ook tot een onveilige situatie voor fietsers langs de Amstel en voor auto’s op de hoek van de Weesperstraat.

Het werkelijke probleem is in de ogen van de bewoners de toegenomen drukte aan de oostkant van de Amstel als gevolg van het feit dat het Muntplein, de Vijzelstraat en de westkant van de Amstel eind 2016 werden afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat automobilisten niet kiezen voor de Weesperstraat als logische toegang tot het centrum, komt mede doordat verschillende routeplanners de Amstel Oostzijde nu als doorgaande route aangeven.

Volgens de bewoners heeft de gemeente met de ‘knip’ op de Amstel gekozen voor een halfslachtige oplossing in plaats van het probleem bij de bron aan te pakken. Zij pleiten voor effectieve maatregelen om het sluipverkeer langs de hele Amstel tegen te gaan, zoals een inrijverbod met een uitzondering voor bestemmingsverkeer of het omvormen van de Amstel tot fietsstraat.

In een brief aan de buurt had stadsdeel Centrum aangekondigd dat de paal in augustus zou worden geplaatst, maar volgens een woordvoerder van het stadsdeel volgt er voordat de werkzaamheden worden gestart eerst overleg met de bewoners die bezwaar hebben tegen de voorgenomen maatregel. Lees hier het complete bezwaarschrift