Archief dossier Eilandenboulevard

De Werkgroep Eilandenboulevard van het Eilandenoverleg houdt zich al een aantal jaren bezig met de herprofilering van de Eilandenboulevard, in overleg met de Vereniging De Nieuwe Vaart van de woonbootbewoners. Het stadsdeel had vanaf het begin in 2011 ambitieuze plannen, die ook de groene inrichting van het talud, verblijfsplaatsen aan het water en de ligging van het kruispunt Kattenburgerplein betreffen. Lees de ontwikkelingen in de periode 2014 t/m 2016 in het Archief Eilandenboulevard

Op 18 februari 2014 heeft de deelraad Centrum het Masterplan Eilandenboulevard behandeld en de reacties vanuit de buurt, waaronder de reactie van het Eilandenoverleg. De buurt heeft daar bereikt dat de Oesjesduiker niet wordt verhoogd en dat geen bomen om esthetische redenen worden gekapt. Al eerder was toegezegd dat er geen woonboten gedwongen worden verplaatst. Geen discussie was er over de opheffing van de ventweg ten gunste van een breder trottoir en een tweerichting fietspad. De deelraad besloot verder dat er eerst een Voorlopig Ontwerp moet komen waarin naast de variant Masterplan ook andere varianten, waaronder varianten vanuit de buurt, worden uitgewerkt. Deze worden in de inspraak gebracht, waarna de Bestuurscommissie daarover zal beslissen. Lees hier het besluit van 18 februari 2014.

DE DRIE VARIANTEN

Variant 2 (stadsdeel) borduurt voort op het Masterplan: de kruising Kattenburgerplein wordt verlegd richting huizen, opheffing ventweg, tweerichting fietspad aan de huizenkant, opheffing fietspad aan de waterkant, geen stoplichten en opstelvakken meer bij de Oosterkerk, rammelstroken 1 m breed tussen de rijstroken en 0,50 m langs de parkeerplaatsen. Informeel fietspad 1 m. breed slingert over het voetpad aan de waterzijde.

Variant 2 (stadsdeel) borduurt voort op het Masterplan: de kruising Kattenburgerplein wordt verlegd richting huizen, opheffing ventweg, tweerichting fietspad aan de huizenkant, opheffing fietspad aan de waterkant, geen stoplichten en opstelvakken meer bij de Oosterkerk, rammelstroken 1 m breed tussen de rijstroken en 0,50 m langs de parkeerplaatsen. Informeel fietspad 1 m. breed slingert over het voetpad aan de waterzijde.

Dwarsprofiel variant 2 (stadsdeel) met fiets op voetpad en rammelstroken

Dwarsprofiel variant 2 (stadsdeel) met fiets op voetpad en rammelstroken

Het Eilandenoverleg en de Vereniging De Nieuwe Vaart zijn door het stadsdeel betrokken bij de uitwerking van de variant met een volwaardig  fietspad langs het water. Deze wordt als variant 1 in de inspraak gebracht. In deze variant blijft het voetpad langs het water even breed als nu, maar door de boomkransen op gelijk niveau te brengen ontstaat toch meer ruimte. Het fietspad wordt 20 cm breder dan nu in verband met nieuwe normen. De wijziging van de ventweg in tweerichtingfietspad is hetzelfde als bij variant 2 (stadsdeel). Omdat het voetpad langs het water bij het Kattenmburgerplein nu te smal is, is extra ruimte gevonden door de twee  voorsorteervakken op de Kattenburgergracht terug te brengen naar één rijbaan (zoals bijv. ook op de Zeeburgerdijk bij de kruising Pontanusstraat).. Dit past bij het streven om doorgaand verkeer te verminderen. In de variant van het stadsdeel komt de meest beeldbepalende boom op een vluchtheuveltje te staan en moeten twee grote bomen voor het Scheepvaartmuseum worden gekapt. In de variant van het Eilandenoverleg kunnen alle bomen op de huidige plek blijven staan. Op het plein voor de Oosterkerk worden de bestaande stoplichten en opstelvakken gehandhaafd.
Het Eilandenoverleg is niet tevreden hoe de parkeerplaatsen in variant 1 zijn uitgewerkt door het stadsdeel, met enkele wijzigingen zijn meer parkeerplaatsen mogelijk. In variant 1 en 2 is de vermindering van het aantal parkeerplaatsen dan minder dan 10.

Variant 1 (Eilandenoverleg) met volwaardig fietspad langs het water, handhaving Kattenburgerplein en bomen, voorsorteerstrook minder, handhaving stoplichten en opstelvakken bij Oosterkerk.

Variant 1 (Eilandenoverleg) met volwaardig fietspad langs het water, handhaving Kattenburgerplein en bomen, voorsorteerstrook minder, handhaving stoplichten en opstelvakken bij Oosterkerk.

Dwarsprofiel variant 1 (Eilandenoverleg) met fietspad langs het water. Fietspad en voetpad langs de gevel zijn hetzelfde als in variant 2 hierboven.

Dwarsprofiel variant 1 (Eilandenoverleg) met fietspad langs het water. Fietspad en voetpad langs de gevel zijn hetzelfde als in variant 2 hierboven.

De derde variant die in de inspraak wordt gebracht is een variant met een fietsstrook op de rijbaan (hier niet afgebeeld). Deze variant is opgenomen vanwege een motie in de deelraad in februari 2014. Het Eilandenoverleg ziet geen voordeel in deze variant ten opzichte van het volwaardige fietspad. Weliswaar is het voetpad dan iets breder, maar een nadeel is het gevaar van openslaande portieren van geparkeerde auto's en de mindere beleving van het water doordat je dan langs geparkeerde auto's fietst. De gemeentelijke verkeerscommissie heeft deze variant afgekeurd. 

Ten behoeve van de inspraakavond op 1 juli heeft het stadsdeel een presentatieboekje van 52 bladzijden gemaakt. Lees het hier.

In een later stadium volgt inspraak over de inrichting van de oever en de verblijfsplaatsen aan het water.

UITKOMSTEN VOORBEREIDENDE BUURTVERGADERING 22 JUNI 2014 IN DE WITTE BOEI

Het Eilandenoverleg heeft op 22 juni een buurtbijeenkomst georganiseerd om de mening van de buurt te peilen en zonodig de voorkeuren aan te passen. Tevoren is op de gehele Oostelijke Eilanden en Kadijken een oproep verspreid voor deze bijeenkomst. Met ruim zestig aanwezigen was de Witte Boei goed gevuld. Tijdens de bijeenkomsten zijn alle varianten en beslispunten aan de hand van een presentatie besproken en is per beslispunt de mening van de aanwezigen gepeild. Een overgrote meerderheid sprak zich uit voor de variant van het Eilandenoverleg met eenrichtingfietspad aan de waterkant en behoud van het Kattenburgerplein in de huidige vorm, waarbij extra ruimte voor het voetpad aan de waterkant geboden wordt dankzij versmalling van de twee voorsorteervakken op de Kattenburgergracht naar één rijstrook. Er was ook een overgrote meerderheid voor behoud van de stoplichtehn bij de Oosterkerk. Op een aantal onderdelen is besloten tot wijziging van het ontwerp, onder andere een extra oversteek voor fietsers en voetgangers bij de Oostenburgervoorstraat. Lees hier  de meningspeiling over alle beslispunten en gevraagde aanpassingen. 

VERSLAG INFORMATIE- EN INSPRAAKAVOND 1 JULI 2015

Op 1 juli organiseerde het stadsdeel in de Koningszaal van Artis een inspraakavond over de varianten voor de herinrichting van de Eilandenboulevard. Daar kwamen naar schatting 90 bewoners op af. Hoewel er niet gestemd werd, was uit het applaus duidelijk op te maken dat variant 1 met fietspad aan de waterkant favoriet was, evenals de variant 1 voor het Kattenburgerplein met één rijstrook minder en behoud van plein en bomen. Dat was ook al gebleken tijdens de bewonersavond die het Eilandenoverleg op 22 juni organiseerde. Daar waren  60 bewoners aanwezig. Naar aanleiding van reacties op deze avond kwam het Eilandenoverleg met voorstellen voor aanpassingen ten opzichte van variant 1 zoals getekend in het presentatieboekje.  Onder meer een oversteekmogelijkheid bij de Oostenburgervoorstraat en verlegging van de bushaltes, waardoor het aantal parkeerplaatsen kan stijgen naar 167, slechts drie minder dan nu aanwezig. Zie voor alle informatie www.buurtorganisatie1018.nl onder 'dossiers'.

schriftelijke inspraakreactie eilandenoverleg van 18 augustus 2015

De inspraakpunten die het Eilandenoverleg op 22 juni in een buurtvergadering heeft besproken en op 1 juli heeft toegelicht in de inspraakvergadering van het stadsdeel, zijn in de schriftelijke inspraakreactie volledig uitgeschreven en voorzien van veel afbeeldingen, zodat het stuk ook geschikt is om de bestuurscommissieleden van het stadsdeel te informeren en te overtuigen. Die zal uiteindelijk beslissen over de keuze uit de varianten voor wegprofiel en Kattenburgerplein. Wanneer behandeling in de Bestuurscommissie plaatsvindt, is nog niet bekend.

De voornaamste punten zijn:
- Kies variant 1 wegprofiel met vrijliggend fietspad aan de waterzijde.
- Kies de variant Kattenburgerplein met één opstelvak minder, omdat dan plein en bomen behouden kunnen blijven.
- Behoud de stoplichten bij de Oosterkerk, want die zijn noodzakelijk voor de veiligheid.
- Neem een oversteek op voor fietsers en voetgangers bij de Oostenburgervoorstraat.
- Ten onrechte wordt in variant 1 van een te laag aantal parkeerplaatsen uitgegaan. Dat komt door het onnodig verschuiven van bushaltes.

Lees hier de complete inspraakreactie (18 blz.)

BUURTENQUETE EILANDENBOULEVARD

Het stadsdeel heeft op 13 juli 2015 een brief aan alle 9000 bewoners van de Oostelijke Eilanden en Kadijken gestuurd met het verzoek om een enquête in te vullen met drie vragen over de voorkeur voor de varianten voor wegprofiel, Kattenburgerplein en al dan niet stoplichten bij de Oosterkerk.  De werkgroep Eilandenboulevard van het Eilandenoverleg vindt de vraagstelling  onduidelijk, onvolledig, onjuist en tendentieus. Omdat in de vraagstelling ten onrechte verwerkt is dat in variant 1 - het buurtplan - veel minder parkeerplaatsen aanwezig zijn, zal de uitkomst worden vertekend. 
Lees hier de brief van het Eilandenoverleg. De Vereniging De Nieuwe Vaart schreef een soortgelijke brief aan de bestuurscommissie.
Op 27 oktober 2015 is over het concept-antwoord aan de Vereniging De Nieuwe Vaart gesproken in de bestuurscommissie van stadsdeel Centrum. Hoewel de kritiek formeel werd afgewezen, kwam toch wel duidelijk naar voren dat de uitslag van deze enquête niet zaligmakend is voor de leden van de Bestuurscommissie. 

ontwerp in bestuurscommissie Centrum 24-11-2015 

Op 24 november 20:00 uur gaat het algemeen bestuur van de Bestuurscommissie van stadsdeel Centrum zich beraden over een keuze uit de varianten voor het ontwerp voor de Eilandenboulevard en betrekt daarbij de resultaten van de inspraak zoals beschreven in de voordracht en de Nota van Beantwoording. Agendapunt 4. Locatie: Stadhuis, De Rooszaal (kr. 0.239). Zie voor agenda en stukken https://centrum.notubiz.nl/vergadering/214678/AB-vergadering+24-11-2015

Het is merkwaardig dat een verslag van de inspraakavond op 1 juli 2015 in Artis ontbreekt. Ook wordt niet ingegaan op de kritiek van het Eilandenoverleg dat ten onrechte wordt uitgegaan van minder parkeerplaatsen in variant 1, het buurtplan. En evenmin op het voorstel om een oversteekplaats toe te voegen bij de Oostenburgervoorstraat. 

De Bestuurscommissievergadering van 24 november is een voorbereidende vergadering. De besluitvorming vindt een week later plaats, op 1 december 2015.
Duidellijk wordt dat D66 en GroenLinks  het buurtplan waarschijnlijk niet steunen. 

Besluit in bestuurscommissie 1 december 2015

Op 1 december heeft de Bestuurscommissie van stadsdeel Centrum het besluit genomen om een aangepaste versie van variant 2 uit te voeren, de variant met rammelstroken. De aanpassing bestaat eruit dat in het voetpad aan de waterkant nu een informeel, onverplicht fietspad van een meter breed in parkverharding wordt opgenomen. Dit plan kreeg de steun van D66 en GroenLinks. Ze hebben één zetel meer dan PvdA, SP en VVD, die de buurtvariant met apart fietspad steunden.

Op andere onderdelen had de lobby vanuit het Eilandenoverleg en de Vereniging De Nieuwe Vaart meer succes: het Kattenburgerplein wordt uitgevoerd met een opstelstrook minder, waardoor bomenkap en aantasting van het plein niet nodig zijn. Tegelijk werd duidelijk dat ten onrechte was aangenomen dat deze variant zestien parkeerplaatsen zou kosten. 

De gekozen mix van varianten: Kattenburgerplein met opstelstrook minder, rammelstrook in het midden van de weg en smal fietspad in parkverharding aan de waterkant

De gekozen mix van varianten: Kattenburgerplein met opstelstrook minder, rammelstrook in het midden van de weg en smal fietspad in parkverharding aan de waterkant

De inbreng vanuit het Eilandenoverleg leidde er ook toe dat een oversteekplaats bij de Oostenburgervoorstraat wordt toegevoegd en dat er bij het Kattenburgerplein, bij de duikers, bij de oversteek Oostenburgervoorstraat en vlak voor het kruispunt Czaar Peterstraat verhoogde plateaus worden toegepast om de snelheid te remmen, naar het voorbeeld van de Cruquiuskade. De stoplichten bij de Oosterkerk gaan weg, maar de ondergrondse infrastructuur blijft liggen. Als na een half jaar blijkt dat ze niet gemist kunnen worden, komen ze terug.

Lees hier het memo van portefeuillehouder Van Pinxteren aan de Bestuurscommissie van 30 november met de voorgestelde aanpassingen. In de tekeningen is de op 1 december aangenomen  motie over de verhoogde plateaus nog niet verwerkt. Wel in de tekening van de nieuwe naast de bestaande situatie van het volledige profiel die op 8 december op de agenda van de Bestuurscommissie stond

Artist impression definitief profiel op de website van stadsdeel Centrum

Artist impression definitief profiel op de website van stadsdeel Centrum