Nieuw bestuurlijk stelsel na gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

In 2018 verandert het bestuurlijk stelsel van de gemeente Amsterdam. In het nieuwe bestuurlijk stelsel blijven de zeven stadsdelen bestaan met een eigen dagelijks bestuur, met eigen taken en bevoegdheden. Daarnaast kunnen Amsterdammers het dagelijks
bestuur adviseren via de stadsdeelcommissie.
Het dagelijks bestuur van de stadsdelen wordt na de gemeenteraadsverkiezingen benoemd door het college van burgemeester en wethouders. Hoe het college de leden van deze besturen kiest, wordt na de verkiezingen bekend. Het dagelijks bestuur van elk stadsdeel bestaat straks uit drie leden.
Om de belangen van Amsterdammers op lokaal niveau te behartigen, wordt in elk stadsdeel een stadsdeelcommissie ingesteld. Bewoners die belangstelling hebben voor een plek in de stadsdeelcommissie kunnen zich hiervoor aanmelden.

  • Per woongebied in het stadsdeel nemen minimaal vier en maximaal zes bewoners deel aan de stadsdeelcommissie.

  • Het aantal commissieleden is per stadsdeel als volgt: Centrum (8 leden), Noord en Zuidoost (elk 12 leden), Zuid (13 leden) en Nieuw-West en Oost (elk 16 leden).

Wat doet de stadsdeelcommissie?
De stadsdeelcommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het dagelijks bestuur. Dit advies is zwaarwegend. Daarnaast kan de stadsdeelcommissie onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad zetten.Het College van B&W heeft op 4 juli het besluit genomen om een uitwerking met nadere keuzes voor inspraak vrij te geven, samen met een Verordening op het lokaal bestuur.

Lees alle documenten hieronder.
Zie voor een korte uitleg hier de video van de gemeente

VOORSTELLEN BUURTORGANISATIE 1018

In juni 2017 heeft Buurtorganisatie 1018 voorstellen geformuleerd over de vormgeving van bewonersparticipatie in de nieuwe bestuursstructuur na maart 2018. De Buurtorganisatie ziet niets in de tandeloze adviescommissies die in de plaats moeten komen van de Bestuurscommissies. De Buurtorganisatie pleit ervoor dat de gemeente de bestaande bewonersgroepen in buurten en wijken serieus neemt en ze in een vroeg stadium betrekt bij grote projecten en bestemmingsplannen. Laat ze gevraagd en ongevraagd adviseren. Gebruik de besparing door het afschaffen van de Bestuurscommissies om bewonersinitiatieven te ondersteunen en de communicatie tussen bestuur en burgers te verbeteren. In het document worden vier voorstellen uitgewerkt:

  • Bouw aan vertrouwen tussen bestuur en burgers

  • Centrale rol voor buurtcentra en buurtorganisaties. Versterk bestaande fora en overlegstructuren in wijken en buurten

  • Open een 'bewonersloket', waar ambtenaren zo onafhankelijk mogelijk bewoners die met vragen komen de weg wijzen en ondersteunen

  • Vroegtijdige informatieplicht over bouwprojecten, gebieds- en bestemmingsplannen.

Buurtorganisatie 1018 roept de politieke partijen op om deze ideeen op te nemen in hun verkiezingsprogramma en om financiele ruimte te garanderen op buurtniveau om participatie te faciliteren.

Lees hier het complete document en hier de beknopte samenvatting in Het Parool van 12 juni 2017.

Documenten

Lees meer over de stelselwijzigiging in onderstaande documenten (aanklikken om te openen):