DIJKSGRACHT

belangenvereniging Dijksgracht

De belangenvereniging Dijksgracht is een  bewonersvereniging van de Dijksgracht-west waarin alle bewoners van het water en de wal, met uitzondering van 1 woonbootbewoner, participeren.

De bewoners hebben in 2014 deelgenomen aan overleg met de gemeente en andere partijen over de tijdelijke inrichting van de Dijksgracht-west en hebben hierover een Convenant Dijkspark afgesloten.

Informatie van stadsdeel Centrum: lees  hier over Kop Dijksgracht. 

Lees hier het complete plan voor de Kop Dijksgracht (onderaan de agenda van 27 januari 2015 onder 'Ter kennisname').

 Met de bewoners van de woonboten aan de Dijksgracht 7-9 heeft apart overleg plaatsgevonden in het kader van de planvorming voor de aanleg van een tijdelijke brug naar het Marineterrein. In de zomer van 2015 heeft het stadsdeel een plan gelanceerd voor herinrichting van de rijbaan, waartegen de bewoners zich fel verzetten.

Een wandeling over de Dijksgracht tovert bij vele inwoners en toeristen een glimlach op het gezicht. Een van de laatste ongerepte straatjes in het hart van ons mooie Amsterdam wordt door vele gewaardeerd.Het stadsdeel had plannen om de rijbaan te verbreden, de bomen aan de kadezijde te verwijderen en de huidige zelfbeheerplekken aanzienlijk te beperken en te versmallen. Hiermee verandert het groene karakter van de straat en wordt het een aangeharkt geheel. De bewoners waren hier faliekant tegen.  Omdat het overleg met de bewoners pas in een heel laat stadium tot stand was gekomen en de ambtenaren stug bleven vasthouden aan hun voorkeursvariant voor de inrichting zijn de bewoners gestart met een petitie. Er zijn meer dan 3000 handtekeningen verzameld.. Doel van de petitie was om het Stadsdeelbestuur te overtuigen dat ze naar de bewoners zouden moeten luisteren en het groen en het informele karakter van de gracht zouden moeten sparen.

Inmiddels is na veel strijd en overleg een compromis bereikt over de herinrichting van de Dijksgracht-west. Het ontwerp is uitgevoerd.

 

 

Kop Dijksgracht. De klimmuur aan de Oosterdoksdoorgang blijft gehandhaafd. Aan de Dijksgracht komen/blijven van links naar rechts: Hannekes Boom, toekomstige ligplaats horecaschip Barco, toekomstige Shaffy's tuin (zelfbeheer), vm. DIVV-werf wordt Mediamatic broedplaats, locatie tijdelijke brug naar Marineterrein,

Kop Dijksgracht. De klimmuur aan de Oosterdoksdoorgang blijft gehandhaafd. Aan de Dijksgracht komen/blijven van links naar rechts: Hannekes Boom, toekomstige ligplaats horecaschip Barco, toekomstige Shaffy's tuin (zelfbeheer), vm. DIVV-werf wordt Mediamatic broedplaats, locatie tijdelijke brug naar Marineterrein,

Shaffy's tuin

Gewapend met gieters en schoffels, de eerste tuinpioniers van de toekomstige Shaffy’s tuin betraden op 26 oktober 2016 het leeggekomen IVV terrein op de Dijksgracht. Ramses Shaffy woonde in de jaren zeventig op een woonboot aan de Dijksgracht.

In afwachting van een nieuwe bestemming hebben bootbewoners van de Dijksgracht de gemeente benaderd met het plan om hier een tijdelijke tuin voor buurtbewoners op te zetten. Tot 31 december 2018 wordt er getuinierd in bakken, daarna besluit de gemeente opnieuw over de toekomst van het terrein. De hoop is dat de tijdelijke tuin zich in de komende 4 jaar als onmisbare buurtvoorziening zal bewijzen. De eerste tuinpioniers komen uit de Nieuwmarktbuurt, Oosterdokseiland en Kattenburg.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij joanne@shaffystuin.nl, meer informatie over plannen kop Dijksgracht op www.enwatkomterdan.nl en toekomstvisie shaffystuin op www.shaffystuin.nl

Informatie van stadsdeel Centrum: lees hier over groot onderhoud Dijksgracht en hier over Kop Dijksgracht.

Compromis herinrichting Dijksgracht-West met behoud groen karakter

Op 5 januari 2016 heeft de Bestuurscommissie Centrum besloten dat de rijweg in het nieuwe wegprofiel van de Dijksgracht niet 4.00 m breed wordt, zoals voorgesteld op 8 december, maar 3,50 m. Dat is wel breder dan nu. Het voetpad aan de waterzijde wordt 2.50 m breed, dat is 1 meter breder dan nu. Daarmee kunnen de bomen aan de waterzijde behouden blijven en blijft toch voldoende loopruimte over. Het aantal parkeervakken blijft gelijk. Ze worden afgewisseld met zelfbeheervakken die zo gesitueerd zijn dat op vier na alle bomen aan de taludzijde gespaard kunnen blijven. In de eerste plannen zouden 27 bomen sneuvelen. Ter plaatse van de zelfbeheervakken versmalt de weg naar 3.00 m. Er komen ondergrondse vuilcontainers. Een jaar na de herinrichting is besloten om  een verzinkbare paal te plaatsen  om autoverkeer te beperken tot bestemmingsverkeer.

De bewoners van de Dijksgracht zijn teleurgesteld dat hun 0-variant en een tussenoplossing met iets minder brede stoep en rijweg  het niet gehaald hebben. Positief is dat het groene karakter grotendeels behouden blijft en dat zij bij de verdere uitwerking van het plan betrokken werden.

Een bak huren? Mail naar  joanne@shaffystuin.n l

Een bak huren? Mail naar joanne@shaffystuin.nl

DIJKSGRACHT-OOST

De Dijksgracht-oost is nu nog een afgesloten gebied tussen Kattenburgerstraat en Oostenburg-Noord. Er liggen alleen dekschuiten afgemeerd.

Het Eilandenoverleg heeft twintig jaar aangedrongen op aanleg van een fiets-/voetpad, zowel om Oostenburg en Czaar Peterbuurt een snelle en aangename verbinding te geven met CS en het stadshart, als vanwege de recreatieve betekenis.

In 2018 heeft de gemeente eindelijk een begin gemaakt met de planvorming en heeft over het Voorlopig Ontwerp op 25 april een informatie- en inspraakavond gehouden. 

Op 18 december 2018 heeft de Bestuurscommissie Cenntrum ingestemd met het definitief ontwerp. Voornaamste aanpassingen ten opzichte van het Voorlopig Ontwerp:

  • Fietspad is met de nieuwe regelgeving verboden voor brom- en snorfietsers

  • Fietspadbreedte is 4.0 m.

  • Voetgangersstrook van 2.30 m

  • Geen kade uitbreiding bij de aansluiting op de Kattenburgerstraat in verband met behoud architectonische elementen en zichtlijnen van de Mariniersbrug (Rijksmonument) Aparte voetgangersentree vanaf de Kattenburgerstraat.

In 2019 moet het pad klaar zijn. 

Zie voor meer informatie en artists impressions https://www.amsterdam.nl/projecten/dijksgracht/

DOCUMENTEN DIJKSGRACHT-OOST

Definitief ontwerp Dijksgracht-oost, december 2018

Aansluiting op Kattenburgerstraat, december 2018

Kruising Dijksgracht - Kattenburgerstraat, december 2018

Ecologisch onderzoek Touw, augustus 2018

SPOOORPLANNEN: programma hoogfrequent spoor (phs) van prorail

 In het kader van het Programma Hoogfrequent Spoor Amsterdam-Centraal zal het trerinverkeer langs Kattenburg, Wittenburg, Oostenburg, Czaar Peterbuurt en Funen met 40 % toenemen en gaan de treinen harder rijden. Op het emplacement Dijksgracht moet een fly-over het mogelijk maken om treinen kruisingsvrij van Utrecht naar Noord-Holland te laten rijden. Langs de Dijksgracht komt een wachtspoor voor goederentreinen. Voor dergelijke grote veranderingen is een Milieueffectrapportage nodig en op het voornemen daartoe konden t/m 2 november 2017 zienswijzen worden ingediend. Het Eilandenoverleg dringt in zijn zienswijze aan op plaatsing van geluidsschermen langs het hele traject. Langs alle spoortrajecten in Oost staan ze, maar hier niet. En er komt nog veel woningbouw bij langs het spoor, op Oostenburg en het Marineterrein. 
Als de schermen er komen, moeten ze wel begroeid worden, zodat de bewoners niet tegen graffiti aan hoeven te kijken.

Het Eilandenoverleg,de bewoners Dijksgracht-west, de VVE Sporenboog (Het Funen) en de Ondernemersvereniging Czaar Peterbuurt hebben elk een vertegenwoordiger in de onregelmatig vergaderende Omgevingstafel van Prorail.

In het voorjaar van 2019 presenteerde ProRail het voorlopige plan voor de spoorligging en de fly-over. Er komt in 2025 een groot stuk grond vrij aan de Dijksgracht-oost van circa 300 x 60 meter. Een landschapsarchitect heeft een globaal plan gepresenteerd voor de mogelijke inrichting. Dit biedt mogelijkheden voor groenaanleg en sportvoorzieningen. Voorwaarde is wel dat de gemeente de grond in beheer wil nemen.

Vooralsnog is ProRail niet van plan om geluidsschermen te plaatsen.

documenten

NIEUWS