Dossier Kattenburg/Marineterrein

Bij de start van de planvorming in 2014 was het uitgangspunt dat de Marine in 2018 het terrein verlaten en het het dus in zijn geheel vrij zou komen. Inmiddels wil Defensie een deel van het terrein behouden. Daarover wordt nog onderhandeld. Vast staat wel dat het grootste deel van het terrein een nieuwe bestemming zal krijgen.

Ontwikkeling van het terrein is onlosmakelijk verbonden met de verdere ontwikkeling van Kattenburg. Keuzes voor de inrichting van het terrein hebben directe gevolgen voor de bewoners van Kattenburg op het gebied van verkeer, infrastructuur, het soort activiteiten.

BUURTPLATFORM KATTENBURG-MARINETERREIN

De leden van het Buurtplatform zijn actieve bewoners van de Oostelijke Eilanden en een ieder die zich hierbij betrokken voelt, dus ook bewoners van de Dijksgracht en de Piet Heinkade. en de Kadijken.

Doel van het Platform is om van het Marineterrein een mooi stukje Amsterdam te maken, waar niet alleen gekeken wordt naar wat het economisch oplevert door het vol te bouwen met kantoorgebouwen, maar naar behoud van het maritieme karakter van het terrein en met behoud van veel groen. Geen Zuid-as aan het IJ, maar naast commercieel vastgoed ook voldoende betaalbare woningen voor Amsterdammers en sociale en culturele voorzieningen op het terrein. Sportvoorzieningen, fietsroutes, wandelpaden langs de oevers.

Marineterrein-Kattenburg logo.jpg

Het Marineterrein is Kattenburg en mag geen geen aparte enclave achter een muur worden. Een belangrijk aandachtspunt van het Platform is de Kattenburgerstraat. De hoeveelheid autoverkeer heeft de toelaatbare grens al lang bereikt.  Het Marineterrein wordt autovrij. Wat heeft dit tot gevolg voor de Kattenburgerstraat? Nog meer autoverkeer? Nog meer luchtverontreiniging en geluidsoverlast? Het Platform zet in op een autoluwe Kattenburgerstraat en geen hoofdverkeersader. Voor de invulling van het Marineterrein kiest het Buurtplatform Kattenburg-Marineterrein voor een groene economie. Voor heel Kattenburg willen ze: verduurzaming, door o.m. opwekking van energie (zonnecellen), opslag van energie, een betere waterhuishouding.

Er is nog geen uitgewerkt stedenbouwkundig plan voor het Marineterrein. Vanaf begin 2019 wordt een nieuwe Nota van Uitgangspunten opgesteld, waarover in het najaar inspraak plaats vindt. De uiteindelijke besluitvorming over het Marineterrein vindt plaats begin 2019.

In de tussentijd probeert het Platform door in overleg te gaan met betrokken ambtenaren en gemeenteraadsleden zo veel mogelijk zijn doelen te bereiken.

 Voor de beginselverklaring van het Buurtplatform lees hier.

Lees hier de Agenda 2016 Duurzaam Kattenburg van het Buurtplatform

Zie verder: Van verdedigingswal tot scheepsbouwcomplex, de geschiedenis van het Marine complex door Lyn Erisman (Magaine 1018, De Eilanden & Plantage Weesperbuurt, nummer 6, april 2015)

In november 2016 heeft het Buurtplatform een voortgangsbericht uitgebracht en In januari 2018 het manifest 1Kattenburg

In de zomer van 2017 brachten B&W de Principenota voor het Marineterrein in de inspraak. Op 31 oktober vergaderde de gemeenteraadscommissie Ruimtelijke Ordening hierover  Dankzij de steun van coalitiepartij SP kreeg de Principenota van B&W over de invulling van het Marineterrein geen meerderheid. De behandeling van zowel de Principenota als het initiatiefvoorstel van GroenLinksraadslid Jorrit Nuijens werden aangehouden tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Dit is een belangrijke overwinning voor het platform Kattenburg-Marineterrein. 

Op 11 maart 2018 organiseerde het Buurtplatform een conferentie over de toekomst van het Marienetrrein en de gevolgen voor de omgeving. Lees hier de uitkomsten van deze conferentie.

Sinds de zomer van 2018 ligt de plannenmakerij voor het Marineterrein stil. Defensie wil nu toch een groot deel van het terrein in bezit houden. Gemeente en Defensie zijn nu al meer dan een jaar in onderhandeling hierover.

Herinrichting Kattenburgerkruisstraat

Stadsdeel en bewoners hebben met elkaar overlegd in de eerste helft van 2019 over herinrichting van de Kattenburgerkruisstraat.

De doodlopende straat op Kattenburgereiland wordt vooral gebruikt om de auto te parkeren. Ook is er sprake van veel grauw en grijs beton, achterstallig onderhoud en gebrek aan groen. Er is nu een voorlopig ontwerp opgesteld dat tussen 21 augustus en 2 oktober ter inzage ligt. In deze periode hebben bewoners de tijd om hierop te reageren. Dat kan per mail: vernieuwen.kattenburgerkruisstraat@amsterdam.nl of op afspraak bij het Stadsloket Centrum.

Bekijk het voorlopig ontwerp (PDF, 6,6 MB) en de tekening (PDF, 5,2 MB)

Een groep bewoners is ontevreden over het voorlopig ontwerp omdat zij graag aan de noordoostzijde ten koste van vijf parkeerplaatsen meer ruimte zouden willen hebben voor activiteiten van bewoners en levendigheid door bijvoorbeeld een kiosk. Dit met het oog op sociale cohesie en vergroting van de levendigheid. Lees hier hun brief aan de projectleider.

Na de inspraakperiode wordt met medeneming van de uitkomsten van de inspraak het voorlopig ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De planning is om in de tweede helft van 2020 met de werkzaamheden te starten.

 

Lichtgroen: het openbare deel van het Marineterrein juni 2019. Gebouw 001 Marineterrein, 006 Pension Homeland, 027O Brouwerij Homeland, 039 ICT-school CODAM, 024A Restaurant Scheepskameel, 027A Nemo de Studio.  Zie voor alle bestemmingen  https://www.marineterrein.nl/plattegrond/

Lichtgroen: het openbare deel van het Marineterrein juni 2019. Gebouw 001 Marineterrein, 006 Pension Homeland, 027O Brouwerij Homeland, 039 ICT-school CODAM, 024A Restaurant Scheepskameel, 027A Nemo de Studio.

Zie voor alle bestemmingen https://www.marineterrein.nl/plattegrond/

Voorwerf tijdens de open dag op 21 maart 2015

Voorwerf tijdens de open dag op 21 maart 2015