Werkgroep VOC-kade

De VOC-kade is de kade op Oostenburg-Noord (voormalig Stork-terrein) die grenst aan de Wittenburgervaart.

De werkgroep VOC-kade is in 2013 ontstaan nadat de eigenaar van Oostenburg-Noord dit gebied wilde gebruiken om Oostenburg Noord meer bekendheid te geven. Dat wilde men bereiken door daar een stadstrand, horeca en evenementen mogelijk te maken. Al vanaf het begin veroorzaakten die activiteiten overlast voor de directe woonomgeving. Vanuit het Eilanden-overleg is toen een aparte werkgroep gevormd waar omwonenden van de VOC-kade aan kunnen deelnemen. Ze houden zich bezig met het tegengaan van overlast die veroorzaakt wordt door horeca, kleine en grootschalige evenementen die daar plaatsvinden aan de VOC-kade en in de middelste Van Gendthal. Klachten worden geïnventariseerd en er wordt overlegd met het stadsdeel, ondernemers en de eigenaar van het terrein. Daarbij is het doel om de aantasting van het woon- en leefklimaat door eerder genoemde activiteiten zoveel mogelijk te beperken. Ook vindt er informatieuitwisseling plaats met het Eilandenoverleg.

Handhavingsverzoek werkgroep VOC-kade 2016

Nadat een gesprek van omwonden met de uitbaters van Roest in juni 2015 niet heeft geleid tot een compromis, zijn de omwonenden aan de slag gegaanom de overlast van Roest via een andere weg aan te pakken, . Omdat ook is gebleken dat het indienen van meldingen via de horeca-overlasttelefoon geen soelaas biedt, heeft de werkgroep besloten een handhavingsverzoek ingediend bij het stadsdeel. Daarin wordt gevraagd om een einde te maken aan het illegaal gebruik van de terreinen rond het café voor evenementen. Hetzelfde wordt gevraagd voor de evenementen in de loods van de Van Gendthal. Volgens het bestemmingsplan zijn evenementen daar niet toegestaan.

Het stadsdeel heeft op 23 juni 2016 een schriftelijke reactie gezonden op het handhavingsverzoek. Het stadsdeel geeft toe dat Roest veel meer ruimte gebruikt dan toegestaan, dat er objecten zonder vergunning staan op de terrassen en dat evenementen in de van Gendthallen niet toegestaan zijn. Het eerste gaat het stadsdeel nu aanpakken, maar de evenementen binnen en buiten wil het stadsdeel gedogen. Tegen dat laatste heeft de werkgroep nu officieel bezwaar gemaakt. Vanaf het begin hebben omwonenden bezwaar gemaakt tegen de overlast van stank en geluid maar na vijf jaar wordt nu duidelijk dat dit nooit op deze manier had gemogen. Terwijl het stadsdeel in het begin via een uitgereikt document met voorschriften aan de werkgroep liet weten dat aan alle voorschriften werd voldaan.

De werkgroep VOC-kade heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van de gemeente om, het gebruik van de van Gendthal en omliggende terreinen voor evenementen in strijd met debestemmingsplannen door Roest, niet te handhaven. Waarna bij de bezwaarschriftencommissie op 3 oktober 2016 een uitspraak volgde die er in het kort op neer komt dat de gemeente inderdaad allerlei zaken onterecht heeft toegestaan maar omdat de bezwaarcommissie de verwachting heeft dat de gemeente zich in de toekomst wél aan het bestemmingsplan en de juiste procedures zal houden wordt ons bezwaar ongegrond verklaard.

De werkgroep gaat niet in beroep bij de rechtbank tegen deze uitspraak maar blijft de situatie nauwlettend in de gaten houden.


Deelnemers

Vaste leden: acht actieve omwonenden.

Betrokken omwonenden: een groep van meer dan 30 omwonenden die wel alle uitnodigingen, agenda’s en verslagen ontvangen via de e-mail lijst maar die niet regelmatig aanwezig zijn op de vergaderingen.AGENDA


NIEUWS