wie zijn wij? Wat doen wij?

Het Plantage-Weesperbuurtoverleg is een buurtplatform van organisaties en personen uit de Plantagebuurt en de Weesperbuurt. Het PWO is een platform of netwerk waar ideeën, wensen en zorgen die in onze buurten leven, kunnen worden gedeeld. Een belangrijk doel is dat (buurt) organisaties, mensen en bedrijven uit de buurt elkaar (leren) kennen en kunnen vinden wanneer nuttig of nodig. Behalve een groeiend aantal individuele bewoners zijn regelmatige deelnemers aan het PWO de Plantage WeesperbuurtVereniging, de Stichting De Groene Plantage, Vereniging Vrienden van de Plantage, de Stichting tussen Amstel en Artis, de gemeentelijke gebiedsmakelaar en wijkagent(en).

Het PWO vergadert circa 8 keer per jaar. Er is met zekere regelmaat overleg met bestuurders en ambtenaren van stadsdeel Centrum over nieuwe plannen voor de buurt en de stand van zaken van gestarte planvorming.

WEKELIJKS BUURTSPREEKUUR PLANTAGE WEESPERBUURT

Iedereen kan elke woensdag tussen 11:00 en 12:00 uur  terecht bij het Buurtspreekuur in café Eik en Linde aan de Plantage Middenlaan  22 met vragen over ontwikkelingen of problemen in de buurt, veiligheid, en hulpvragen. Deelnemers: Plantage Weesperbuurtvereniging, Stichting Tussen Amstel en Artis, Sociaal Wijkteam en de wijkagent.
 

Agenda

VERGADERINGEN PLANTAGE WEESPERBUURTOVERLEG

Steeds op maandag om 20:00 uur in café Eik en Linde:

  • 16 december 2019

Verder elke woensdag 11:00 - 12:00 u Buurtspreekuur in café Eik en Linde.

 

VERSLAGEN

 documenten PWO

GEbiedscyclus deelgebied Oost stadsdeel centrum

STICHTING TUSSEN AMSTEL EN ARTIS

De Stichting Tussen Amstel en Artis is in het najaar van 2019 opgeheven.

De Stichting tussen Amstel en Artis (STAA) werd in de jaren negentig van de vorige eeuw opgericht met als doel het behartigen van de belangen van bewoners en gebruikers van de Plantage Weesperbuurt in de breedste zin des woords. De stichting tracht dit doel te bereiken door het inwinnen en uitwisselen van informatie over ontwikkelingen en plannen voor de buurt, en door waar nodig actie te ondernemen, bijvoorbeeld door het opstellen en versturen van een zienswijze of een bezwaarschrift. In de in 2006 opnieuw vastgestelde statuten wordt met nadruk vermeld dat de STAA om deze doelstellingen te realiseren contact houdt met buurtbewoners en andere buurtorganisaties via het Plantage Weesperbuurt Overleg (PWO). Het bestuur van STAA bestaat uit drie leden die eenmaal in de maand vergaderen. De bestuursleden participeren actief in de activiteiten van het PWO.

Als meest recente activiteit verzond het STAA-bestuur in november 2018 een zienswijze naar stadsdeel Centrum over de voorgenomen bouw van een collegezaal op het terrein van het Roeterseilandcomplex van de UvA. Voor de volledige tekst van de zienswijze lees hier .

In de periodieke verslagen van de Stichting Tussen Amstel en Artis (STAA) staan de voornaamste ontwikkelingen in Plantage en Weesperbuurt en de bemoeienis van het PWO beschreven.

De Stichting Tussen Amstel en Artis is in het najaar van 2019 opgeheven.

 

Nieuws