Wat doen wij?

Het Plantage-Weesperbuurtoverleg is een buurtplatform van actieve groepen en personen uit de Plantagebuurt en de Weesperbuurt. Belangrijke spelers in dit overleg zijn de PlantageWeesperbuurtVereniging en de Stichting tussen Amstel en Artis. Onder ‘Documenten’ zijn ook de STAA-documenten opgenomen.

Het Plantage-Weesperbuurtoverleg vergadert circa 8 keer per jaar. Twee keer per jaar vindt een voortgangsoverleg plaats met ambtenaren van stadsdeel Centrum over nieuwe plannen voor de buurt en de stand van zaken van gestarte planvorming.

WEKELIJKS BUURTSPREEKUUR PLANTAGE WEESPERBUURT

Iedereen kan elke woensdag tussen 11:00 en 12:00 uur  terecht bij het Buurtspreekuur in café Eik en Linde aan de Plantage Middenlaan  22 met vragen over ontwikkelingen of problemen in de buurt, veiligheid, en hulpvragen. Deelnemers: Plantage Weesperbuurtvereniging, Stichting Tussen Amstel en Artis, Sociaal Wijkteam en de wijkagent.
 

Agenda

VERGADERINGEN PLANTAGE WEESPERBUURTOVERLEG

Steeds op maandag om 20:00 uur in café Eik en Linde:

  • 17 december 2018

  • 4 februari 2019

  • 1 april 2019

  • 27 mei 2019

  • 8 juli 2019 (reserve)

  • 2 september 2019

  • 28 oktober 2019

  • 16 december 2019

Verder elke woensdag 11:00 - 12:00 u Buurtspreekuur in café Eik en Linde.

 

VERSLAGEN

 documenten PWO

GEbiedscyclus deelgebied Oost stadsdeel centrum

STICHTING TUSSEN AMSTEL EN ARTIS

De Stichting tussen Amstel en Artis (STAA) werd in de jaren negentig van de vorige eeuw opgericht met als doel het behartigen van de belangen van bewoners en gebruikers van de Plantage Weesperbuurt in de breedste zin des woords. De stichting tracht dit doel te bereiken door het inwinnen en uitwisselen van informatie over ontwikkelingen en plannen voor de buurt, en door waar nodig actie te ondernemen, bijvoorbeeld door het opstellen en versturen van een zienswijze of een bezwaarschrift. In de in 2006 opnieuw vastgestelde statuten wordt met nadruk vermeld dat de STAA om deze doelstellingen te realiseren contact houdt met buurtbewoners en andere buurtorganisaties via het Plantage Weesperbuurt Overleg (PWO). Het bestuur van STAA bestaat uit drie leden die eenmaal in de maand vergaderen. De bestuursleden participeren actief in de activiteiten van het PWO.

Als meest recente activiteit verzond het STAA-bestuur in november een zienswijze naar stadsdeel Centrum over de voorgenomen bouw van een collegezaal op het terrein van het Roeterseilandcomplex van de UvA. Voor de volledige tekst van de zienswijze lees hier .

In de kwartaalverslagen van de Stichting Tussen Amstel en Artis (STAA) staan de voornaamste ontwikkelingen in Plantage en Weesperbuurt en de bemoeienis van het PWO beschreven.

 

Nieuws