CROWDFUNDING VIA BUURTORGANISATIE 1018

Bewoners(groepen) in postcodegebied 1018 kunnen een beroep doen op Buurtorganisatie 1018 als ze een crowdfundingsactie willen organiseren die te maken heeft met het woon- en leefklimaat. Te denken valt aan kosten verbonden aan juridische procedures, contra-expertise, publiciteit, zaalhuur etc.
De verantwoordelijkheid voor de campagne en de besteding van het geld blijft bij de aanvrager. De medewerking van BO 1018 houdt in dat wij als ‘bank’ fungeren. De meerwaarde van de medewerking van BO 1018 is dat we volgens vaste procedures werken (o.a. waarborgen anonimiteit contribuanten) en zorg dragen voor verantwoording van inkomsten en uitgaven. Dat wekt vertrouwen.

De medewerking van Buurtorganisatie 1018 houdt het volgende in:

 • Beschikbaar stellen van haar bankrekening als inzamelingspunt en betaalkantoor
 • Verantwoording van inkomsten en uitgaven
 • Bekendheid geven aan de crowdfunding via de website, de Facebookpagina, de Nieuwsbrief en/of mailinglijsten
 • Waarborgen van de anonimiteit van de contribuanten
 • Zorgen dat de contribuanten hun geld terugkrijgen als niet genoeg geld wordt opgehaald of de geplande actie om een andere reden niet doorgaat
 • Zorgen dat de contribuanten geïnformeerd worden over het resultaat van de actie met financiële verantwoording.

Gemotiveerde aanvragen kunnen schriftelijk worden  ingediend bij info@buurtorganisatie1018.nl .  Download hieronder het aanvraagformulier.

Voorwaarden voor ondersteuning door BO 1018:

 • Het initiatief wordt ondersteund door tenminste drie bewoners
 • Past binnen de statutaire doelstellingen van Stichting Buurtorganisatie 1018, dus gericht op de woon- en leefomgeving
 • Juridisch/politieke wenselijkheid
 • Het initiatief heeft geen commercieel oogmerk, maar sponsors zijn welkom
 • Voor ondersteuning komen niet in aanmerking; politieke partijen, discriminerende groepen of activiteiten, commerciële instellingen of activiteiten.

Duidelijk moet zijn namens wie de aanvraag wordt ingediend en /of wie de aanvraag steunen en op welke termijn een reactie nodig is. Een kostenraming moet deel uitmaken van de aanvraag. Behalve het streefbedrag moet duidelijk aangegeven worden op welke datum het streefbedrag bereikt moet zijn. Indien het streefbedrag niet is bereikt, volgt terugstorting aan de gevers of wordt de termijn (in overleg) verlengd. Eventueel kan bij aanvang van de actie een percentage van het streefbedrag genoemd worden, of een lager uiteindelijk bedrag waarmeej de voorgenomen actie op een eenvoudiger manier toch uitgevoerd kan worden. Dit dient vooraf bij de donoren bekend te zijn.

Besluitvorming vindt plaats door het bestuur van BO 1018. Middels een brief worden de bewoners/de bewonersgroep van het besluit op de hoogte gebracht.

Declaraties worden alleen vergoed als ze voorzien zijn van bewijsstukken.

 

NOODFONDS BUURTORGANISATIE 1018

Voor gevallen waarin onvoldoende tijd is om het resultaat van een crowdfundingsactie af te wachten, gaat Buurtorganisatie 1018 een Noodfonds in het leven roepen. Voorwaarde voor financiering vanuit het Noodfonds is wel dat de aanvrager direct een crowdfundingsactie start om het aangevraagde bedrag te kunnen terugbetalen. Het Noodfonds fungeert dus als achtervang. We denken hierbij aan kosten van bezwaar en beroep en legeskosten die aan een termijn gebonden zijn.

Voor gevallen waarin het niet lukt om via crowdfunding het beschikbaar gestelde bedrag terug te betalen is een buffer in het Noodfonds nodig.

Inkomsten en uitgaven van het Noodfonds worden apart verantwoord in het jaarverslag van Buurtorganisatie 1018.

Om dit Noodfonds te vullen, doen we een beroep op vrijwillige bijdragen van buurtbewoners. Deze bijdragen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting omdat de Stichting Buurtorganisatie 1018 de ANBI-status heeft, d.w.z. een ‘goede doelen’-instelling is. Bij een eenmalige gift geldt een drempel van 1 % van drempelinkomen, met een minimumdrempel van € 60. Voor een periodieke gift met een looptijd van 5 jaar of langer geldt geen drempel en is het hele bedrag aftrekbaar. Hiervoor is een schriftelijke overeenkomst nodig. U kunt hierover contact met ons opnemen via info@buurtorganisatie1018.nl n

U kunt uw bijdrage storten op Bankrekening NL65INGB0006526271 t.n.v. Buurtorganisatie 1018, Amsterdam onder vermelding van 'Noodfonds'.

 

ANBI-STATUS

De Stichting Buurtorganisatie 1018 heeft per 1 januari 2017 de ANBI-status verkregen. Dat is schriftelijk bevestigd door de Belastingdienst. De Stichting Buurtorganisatie 1018 voldoet aan de vereisten die de Belastingdienst stelt aan de ANBI-status voor goededoelenorganisaties:

 • De Buurtorganisatie zet zich voor 100 % in voor het algemeen belang
 • De Buurtorganisatie heeft geen winstoogmerk
 • De Stichting en de mensen die daarbij betrokken zijn voldoen aan de integriteitseisen
 • De bestuurders kunnen niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het hun eigen vermogen is. De stichting heeft een eigen bankrekening
 • De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden
 • De stichting beschikt over een actueel beleidsplan: zie de Startnota op deze webpagina
 • De stichting heeft een redelijke verhouding tussn kosten en bestedingen. Zie het jaarverslag en de begroting op deze webpagina
 • Geld dat overblijft na opheffing van de stichting wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel. Het bestuur heeft hierover afspraken gemaakt met de Commissie van Toezicht die schriftelijk zijn vastgelegd.
 • De stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen. Zie de administratieve gegevens op deze webpagina
 • De stichting publiceert haar gegevens op een internetsite. Dat is www.buurtorganisatie1018.nl. Hier zijn niet alleen statuten, jaarverslagen (inclusief financiele verantwoording), begrotingen, beleidplan en administratieve gegevens te vinden, maar ook nieuws dat verband houdt met de doelstellingen van de stichting.