Dossier Eilandenboulevard herinrichting

De Werkgroep Eilandenboulevard van het Eilandenoverleg houdt zich al een aantal jaren bezig met de herprofilering van de Eilandenboulevard, in overleg met de Vereniging De Nieuwe Vaart van de woonbootbewoners. Het stadsdeel had vanaf het begin in 2011 ambitieuze plannen, die ook de groene inrichting van het talud, verblijfsplaatsen aan het water en de ligging van het kruispunt Kattenburgerplein betreffen. Lees de ontwikkelingen in de periode 2014 t/m 2016 in het Archief Eilandenboulevard.

ontwerp in bestuurscommissie Centrum 24-11-2015 

Op 24 november 20:00 uur gaat het algemeen bestuur van de Bestuurscommissie van stadsdeel Centrum zich beraden over een keuze uit de varianten voor het ontwerp voor de Eilandenboulevard en betrekt daarbij de resultaten van de inspraak zoals beschreven in de voordracht en de Nota van Beantwoording. Agendapunt 4. Locatie: Stadhuis, De Rooszaal (kr. 0.239). Zie voor agenda en stukken https://centrum.notubiz.nl/vergadering/214678/AB-vergadering+24-11-2015

Het is merkwaardig dat een verslag van de inspraakavond op 1 juli 2015 in Artis ontbreekt. Ook wordt niet ingegaan op de kritiek van het Eilandenoverleg dat ten onrechte wordt uitgegaan van minder parkeerplaatsen in variant 1, het buurtplan. En evenmin op het voorstel om een oversteekplaats toe te voegen bij de Oostenburgervoorstraat. 

De Bestuurscommissievergadering van 24 november is een voorbereidende vergadering. De besluitvorming vindt een week later plaats, op 1 december 2015.
Duidellijk wordt dat D66 en GroenLinks  het buurtplan waarschijnlijk niet steunen. 

Besluit in bestuurscommissie 1 december 2015

Op 1 december heeft de Bestuurscommissie van stadsdeel Centrum het besluit genomen om een aangepaste versie van variant 2 uit te voeren, de variant met rammelstroken. De aanpassing bestaat eruit dat in het voetpad aan de waterkant nu een informeel, onverplicht fietspad van een meter breed in parkverharding wordt opgenomen. Dit plan kreeg de steun van D66 en GroenLinks. Ze hebben één zetel meer dan PvdA, SP en VVD, die de buurtvariant met apart fietspad steunden.

Op andere onderdelen had de lobby vanuit het Eilandenoverleg en de Vereniging De Nieuwe Vaart meer succes: het Kattenburgerplein wordt uitgevoerd met een opstelstrook minder, waardoor bomenkap en aantasting van het plein niet nodig zijn. Tegelijk werd duidelijk dat ten onrechte was aangenomen dat deze variant zestien parkeerplaatsen zou kosten. 

De gekozen mix van varianten: Kattenburgerplein met opstelstrook minder, rammelstrook in het midden van de weg en smal fietspad in parkverharding aan de waterkant

De gekozen mix van varianten: Kattenburgerplein met opstelstrook minder, rammelstrook in het midden van de weg en smal fietspad in parkverharding aan de waterkant

De inbreng vanuit het Eilandenoverleg leidde er ook toe dat een oversteekplaats bij de Oostenburgervoorstraat wordt toegevoegd en dat er bij het Kattenburgerplein, bij de duikers, bij de oversteek Oostenburgervoorstraat en vlak voor het kruispunt Czaar Peterstraat verhoogde plateaus worden toegepast om de snelheid te remmen, naar het voorbeeld van de Cruquiuskade. De stoplichten bij de Oosterkerk gaan weg, maar de ondergrondse infrastructuur blijft liggen. Als na een half jaar blijkt dat ze niet gemist kunnen worden, komen ze terug.

Lees hier het memo van portefeuillehouder Van Pinxteren aan de Bestuurscommissie van 30 november met de voorgestelde aanpassingen. In de tekeningen is de op 1 december aangenomen  motie over de verhoogde plateaus nog niet verwerkt. Wel in de tekening van de nieuwe naast de bestaande situatie van het volledige profiel die op 8 december op de agenda van de Bestuurscommissie stond

Artist impression definitief profiel op de website van stadsdeel Centrum

Artist impression definitief profiel op de website van stadsdeel Centrum

Uitwerking Definitief Ontwerp 28 februari en 15 maart 2017 in Bestuurscommissie Centrum

Op 21 december 2016 vond in de Commandantszaal op het Marineterrein een informatieavond over de uitwerking van het plan voor de Eilandenboulevard. Lees hier het verslag en bekijk hier de presentatie die daar door stadsdeel Centrum getoond is. Daarna hebben de ambtenaren de plannen verder uitgewerkt en nu zijn ze klaar voor de laatste bestuurlijke behandeling.

Op dinsdagavond 28 februari 2017 besprak de Bestuurscommissie Centrum het Definitief Ontwerp voor de Eilandenboulevard en twee weken later, op 14 maart 2017 vindt de besluitvorming plaats.. De voordracht, alle tekeningen en stukken zijn hieronder te lezen onder het kopje 'Documenten' en ook op de website van de Bestuurscommissie onder agendapunt 5. 

De start uitvoering staat gepland medio april 2018 en zal in maart 2020 gereed zijn. Dat is 15 jaar na de eerste voorbereidingen voor de herprofilering. Voor de start uitvoering zaler nog een brede informatiebijeenkomst(en) plaatsvinden voor bewoners en ondernemers over de
bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie tijdens de uitvoering.

Het Eilandenoverleg vraagt aanpassing op twee onderdelen:

 1. Het stadsdeel stelt voor om twee bomen voor de Oosterkerk die wegens ziekte zijn gekapt niet te herplanten. Dit is in tegenspraak met het aangenomen amendement van de deelraad bij het Masterplan dat de bomenstructiuur langs de Eilandenboulevard gehandhaafd blijft. Het Eilandenoverleg vraagt om ze wel te herplanten.

 2. Bij de vaststelling van het ontwerp in de Bestuurscommissie in december 2015 is na veel discussie besloten om fietsen toe te staan aan de waterzijde (fietsen te gast, geen scooters). Daarbij hoorde een tekening van een 1 meter breed fietspad. Bij toepassing van halfverharding is er echter geen afscheiding tussen fiets en wandelgedeelte mogelijk. Bovendien gaat dit samen met het versamllen van het voetpad met 1,5 meter tussen de bomen tegen het talud aan. Het Eilandenoverleg pleit voor rode baksteen als materiaal, want danb is versmalling van het voetpad niet noidig en kan het deel waar gefietst kan worden, gemarkeed worden. Klinkers zijn ook beter begaanbaar dan parkverharding voor rolsoelen, rollators en kinderwagens.

Wat wordt er nog meer besloten?

 • De viskraam gaat naar het Kattenburgerplein en de bloemenstal naar het Czaar Peterplein.

 • De Verkeerslichten bij de Oosterkerk gaan weg, maar op verzoek van het Eilandenoverleg en de Clientenbond wordt de nieuwe verkeersdsituatie tezijnertijd geevalueerd en kunnen eventueel alsnog voetgangerslichten geplaatst worden.

 • Er verdwijnen 15 parkeerplaatsen. Compensatie zal gezocht worden in de Kattenburggarages.

 • Het blijft een 50 km-weg. Er komen 50 km-drempels bij de duikers en de Oostenburgervoorstraat.

 • Geveltuinen tot 60 cm diep worden toegestaan (nu 30 cm)

 • Het Kattenburgerplein wordt met groenbakken (aan de wegzijde) en een haag (huizenzijde) aangekleed.

 • De inrichting van talud en water blijven nu buiten beschouwing, daarvoor komt een apart vervolgtraject.

 • Er komen ondergrondse afvalcontainers.Op de tekening zijn er twee te zien voor restafval. Loopafstand is volgens de toelichting maximaal 120 meter.

 • Tegelijk met het wegontwerp wordt een concept terrassenplan behandeld, dat na instemming van de Bestuurscommissie gedurende 6 weken ter inzage gelegd zal worden.

Stand van zaken april 2018

Op woensdag 21 februari organiseerde de omgevingsmanager Eilandenboulevard  een inloopbijeenkomst in Buurthuis De Witte Boei over de aanpak en de planning van de herinrichting van de Eilandenboulevard: op tekeningen was te zien wanneer volgens de planning een bepaald weggedeelte is afgesloten waardoor tijdelijke een andere route gevolgd moet worden. lees meer details hierover in het Petersburgjournaal van maart 2018 op blz. 6-7. De artistst impression van de situatie voor de Oosterkerk geeft niet het juiste ontwerp weer. Het ontwerp is ter plaatse van de Oosterkerk aangepast. Er komt nu een vluchtheuvel midden voor de kerk, zodat voor het afslaande verkeer vanaf de westkant naar de Kleine Wittenburgerstraat maar opstelruimte is voor één auto. Het rechtdoorgaande oost-westverkeer zal moeten wachten als er twee auto's of meer linksaf willen slaan. Zie afbeelding hieronder.

Ontwerpversie april 2018. De bushaltes liggen tegenover elkaar ten oosten van de kruising.

Ontwerpversie april 2018. De bushaltes liggen tegenover elkaar ten oosten van de kruising.

Op 4 juni 2018 start de gemeente Amsterdam met de herinrichting. Voorafgaand worden werkzaamheden aan kabels en leidingen uitgevoerd. Het gaat om de ventweg vanaf de Grote Wittenburgerstraat tot het Kattenburgerplein. Op 26 februari starten op drie plaatsen werkzaamheden aan de gasleidingen: tussen Kattenburgerstraat en Bijltjespad, op trottoir en fietspad bij 'Doe Het Zelf Wittenburg' en op trottoir en fietspad van de Oostenburgergracht bij NewWerkteater.

Als u vragen heeft, kunt u naar de gemeente mailen via vernieuwen.eilandenboulevard@amsterdam.nl 

 

DOCUMENTEN

 

Overige bronnen

Nieuws