Werkgroep Kunst en Cultuur Centrum Oost

Onderstaande informatie geeft een beeld wat de Werkgroep Kunst en Cultuur heeft gedaan en wat de stichting Kunst en Cultuur Amsterdam Centrum vanaf 2018 ook wilde doen. Maar intussen heeft stadsdeel Centrum de subsidie van de nieuwe stichting stopgezet en is de stichting een actie met petitie gestart om haar werk te kunnen voortzetten. Zie hiervoor de nieuwsberichten onderaan deze pagina.

Onderstaande informatie klopt dus niet meer voor het doen van nieuwe aanvragen door buurtinitiatieven. Zij moeten zich nu rechtstreeks tot het stadsdeel wenden via de heer Arjan Muggen, adviseur Basisvoorzieningen Sociaal, a.muggen@amsterdam.nl .

Voor kleinschalige culturele activiteiten gericht op de buurt 1018 kan een subsidie worden aangevraagd bij de werkgroep kunst en Cultuur Centrum Oost. De werkgroep, die bestaat uit buurtbewoners,  beoordeelt de subsidieaanvragen

Kunst en Cultuur Oostelijke Binenstad 2016.jpg

De Gemeente Amsterdam stelt jaarlijks een bedrag ter beschikking aan de Werkgroep Kunst en Cultuur Centrum Oost.  Deze werkgroep is al jaren actief binnen de Buurtorganisatie 1018 en maakt sinds 2018 onderdeel uit van de Stichting Kunst en Cultuur Centrum.

De subsidie is bedoeld voor kleinschalige kunst- en cultuurprojecten voor een zo breed mogelijk publiek, waarmee de leefbaarheid in de buurt wordt bevorderd. Centrum Oost bestrijkt het postcodegebied 1018.

voor Centrum Oost zijn voor 2018 en 2019 de volgende speerpunten bepaald:

het bereiken van meer diversiteit in doelgroepen en nieuwe initiatieven

Gebruikmaking van bijzondere locaties en gebouwen - die bij voorbeeld anders niet  toegankelijk zouden zijn - wordt extra gewaardeerd, evenals de inzet van meerdere financieringsbronnen (zie ook subsidievoorwaarden).
De projecten worden georganiseerd voor bewoners, bij voorkeur dóór bewoners; samenwerking met middenstand of professionals uit de buurt is mogelijk.
Te denken valt aan openluchtvoorstellingen, workshops voor bewoners, concerten, poëzievoordrachten, theater, dans en exposities. Andere vormen zijn welkom.
Afgelopen jaren is bij voorbeeld subsidie verleend aan de gratis concerten in de Oosterkerk, culturele activiteiten van de SOOP (sociëteit voor ouderen), het Plantage-Buurtfestival en Het Gezicht van 1018.

De stichting legt jaarlijks verantwoording af aan Stadsdeel Centrum met een jaarverslag (klik hier voor jaarverslag 2017).

De Werkgroep Centrum Oost beoordeelt de aanvragen.

De middelen van de stichting zijn beperkt. Aanvragen die worden ingediend nadat de stichting haar budget voor een kalenderjaar al heeft besteed, worden om die reden afgewezen. Daarom zullen de aanvragen die tijdig (3-6 maanden voorafgaand aan de activiteit) gedaan worden een wat grotere kans van toekenning hebben. 

De werkgroep bestaat uit buurtbewoners: Frans Kraal (voorzitter), Hetty Leijdekkers (secretaris), Jeane Breij-Patrick, Janny Lok, Inge Blaauw, Marlies Rouweler, Pieter Teepe en René Mentink.

Concert in de Oosterkerk

Concert in de Oosterkerk


Subsidievoorwaarden

Allereerst wordt gekeken of het project past binnen de doelstelling van de stichting, de voorwaarden van de gemeente en vervolgens binnen de speerpunten van de Werkgroep Centrum Oost. De samenhang met andere binnengekomen aanvragen kan een rol spelen.

Bij het vervolg van de beoordeling wordt gekeken in het dekkingsplan naar de hoogte van de bijdragen die door anderen gegeven worden, bij voorbeeld sponsoring, deelnemersbijdragen, fondsen, andere subsidie of crowdfunding. 

Materiële en directe kosten komen voor subsidiëring in aanmerking, evenals bescheiden honoraria (all-in BTW) van artiesten.

De subsidie wordt achteraf uitgekeerd onder overlegging van een financieel verslag met originele facturen waaruit blijkt dat de kosten daadwerkelijk gemaakt zijn. Daarbij is een kort inhoudelijk verslag gevoegd (inclusief het aantal deelnemers/bezoekers met doelgroep informatie) met wat foto’s voor gebruik in het jaarverslag van de stichting en op de website.

Dit gecombineerde verslag moet binnen 6 weken na het einde van de activiteit ingestuurd zijn aan het aangegeven mailadres.


Subsidie-aanvraag en besluitvorming

Aanvragen worden per kwartaal beoordeeld. Ingediende aanvragen vóór 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 oktober worden in die maand in behandeling genomen, waarna binnen twee weken na die maand (resp. maart, juni, september of november) het besluit aan de aanvrager wordt toegestuurd. Bij afwijzing wordt een korte toelichting gegeven.


Informatie, contact en aanvraag

Via een mail, en onder vermelding van “Centrum Oost”, kun je je vraag of plan kenbaar maken: info@kunstencultuurcentrum.nl

Binnen 2 weken na verzending ontvang je een eerste inhoudelijke reactie.

De website van de Stichting Kunst en Cultuur Centrum is eind 2018 gereed.


jaarverslag 2017 

Lees hier het jaarverslag 2017 met daarin ook de financiele verantwoording.

Jaarverslag 2016

Lees hier het jaarverslag 2016 met daarin ook de financiele verantwoording. Twee punten ontbreken in het jaarverslag. Patatatoe kreeg in 2016 een bijdrage in de vorm van voorbereidingskosten voor het 100-jarig bestaan in 2017. Door een misverstand is het verslag van het videofilmproject Erezmo/Moes ook niet in het verslag opgenomen. Lees dat hier.

 

Activiteiten in 2015

Over 2015 is geen jaarverslag, maar wel een beknopt omschrijving van de uitgevoerde activiteiten. Klik hier voor het document.

Jaarverslag 2014

Klik hier voor het jaarverslag 2014 van de Werkgroep Kunst en Cultuur Oostelijke Binnenstad. Op de laatste pagina staat een financieel overzicht van de aangevraagde en toegekende bijdragen, in totaal circa € 24.000. Hieronder een afbeelding uit het jaarverslag. 

Zie voor het activiteitenprogramma van de Stichting Oosterkerk  www.oosterkerk-amsterdam.nl

Zie voor het activiteitenprogramma van de Stichting Oosterkerk www.oosterkerk-amsterdam.nl

Nieuws