Uitwerkingsplan deelplan Dijksgracht Oostenburg-Noord ter visie t/m 4 juli

 Kavel 6, 7 en 8 van Uitwerkingsplan Dijksgracht tegenover INIT. Kavel 2 aan de andere kant van de Oostenburgermidden-straat is hier niet afgebeeld.

Kavel 6, 7 en 8 van Uitwerkingsplan Dijksgracht tegenover INIT. Kavel 2 aan de andere kant van de Oostenburgermidden-straat is hier niet afgebeeld.

Van 24 mei t/m 4 juli 2018 ligt het Uitwerkingsplan Dijksgracht ter visie. Dat betreft een blok naast het hotel aan de Dijksgracht, bestemd voor wonen (Kavel 2),  en een blok tussen het INIT-gebouw en de spoorbaan, bestaande uit twee kavels voor wonen (Kavel 6 en 8) en in het midden een parkeergarage (Kavel 7). In- en uitrit van de garage liggen aan de Dijksgracht.
Het uitwerkingsplan wordt het toetsingskader voor omgevingsvergunningen.
Gebouwen mogen niet hoger zijn dan 26 meter (acht bouwlagen), met uitzondering van een toren van maximaal 42 meter die mag worden gerealiseerd op de hoek van Dijksgracht en de Oostenburgermiddenstraat.

Tegelijkertijd ligt een ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder ter visie. Dat is nodig omdat de voorkeurswaarden voor geluid op een aantal plaatsen worden overschreden.

Op een aantal plaatsen (kavel 7 en woningen op verdiepingen lager dan 20 meter) moeten vanwege de geluidshinder 'dove gevels'(zonder te openen ramen) worden toegepast. Op andere plaatsen geluiddempende uitblaasroosters.
Alle documenten (totaat 900 blz.) zijn te vinden in het dossier Oostenburg-Noord op deze website onder 'Documenten'.
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingedien bij het College van B&W van Amsterdam, Per adres: Directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Voor mondelingen zienswijzen kunt u bellen met team Centrum van Ruimte en Duurzaamheid, tel. 020-2564416.

Op woensdagavond 27 juni 18:00 - 19:00 uur is er gelegenheid om vragen te stellen aan medewerkers van de gemeente en van Stadgenoot over Uitwerkingsplan Dijksgracht in het INIT-gebouw aan de  Bontiusplaats, Manifestatieruimte, niveau 2.