Gemeente Amsterdam

Gemeente ondertekent Maatschappelijk Akkoord Ma.ak020

Tijdens de manifestatie over de Verenigde Straten van Amsterdam op 9 november in het Hyperion Lyceum heeft wethouder Rutger Groot Wassink het Maatschappelijk Akkoord Ma.ak020 ondertekend dat ontwikkeld is door een groot aanal actieve burgers van Amsterdam.

Het akkoord is bedoeld om de zeggenschap te verschuiven naar een zo lokaal mogelijk niveau, van de vertegenwoordigende democratie naar een meer directe democratie waarin burgers meer ruimte krijgen voor eigenaarschap en vormgeving van hun leefomgeving. Enkele punten uit het akkoord:

 • Er wordt tot 10% ruimte in de begroting gecreëerd voor maatschappelijk aanbesteden. Voor de komende twee jaar is dit uit de vrij besteedbare ruimte; voor de termijn erna jaarlijks oplopend van 1% tot 10% van de gehele begroting;

 • 10% van de gemeentebegroting wordt participatief begroot, zowel op stedelijk als op buurtniveau;

 • Gekoppeld aan bovenstaande: 2% van de vrij besteedbare begroting wordt vrijgemaakt voor de invoering van de nieuwe werkwijze die voortkomt uit het Maatschappelijk akkoord;

 • Buurtbegroten wordt ingevoerd met buurtbudgetten oplopend tot een half miljoen euro per buurtcombinatie (er zijn 99 buurtcombinaties);

 • Er komt verruiming van de inzet van social return inclusief meebepalen van de inzet ervan door de doelgroep;

 • Er wordt een maatschappelijk initiatievenfonds opgericht met bijdragen van verschillende partners.

Het akkoord is vanaf 1 januari 2020 van kracht en loopt tot tenminste 2025.

Lees hier het volledige akkoord en hier de krant die daarover is gemaakt. Zie ook www.ma.ak020.nl.

Omleiding fietsverkeer Weesperstraat wegens bouw Namenmonument leidt tot klachten

Op 31 oktober organiseerde de gemeente een informatieavond over de omleidng voor fietsers en voetgangers tijdens de bouw van het Holocaust Namenmonument aan de Weesperstraat. Fietspad en trottoir voor het bouwterrein worden afgesloten. Twee jaar lang wordt al het fietsverkeer op de Weesperstraat van west naar oost omgeleid over Nieuwe Herengracht oneven zijde, Amstel en Nieuwe Keizersgracht even zijde. Voetgangers moeten twee keer de Weesperstraat oversteken.

Bewoners zijn bang dat dit tot gevaarlijke situaties gaat leiden.:

 • De Nieuwe Herengracht en Nieuwe Keizersgracht. Dit zijn beiden smalle grachten, waar als er een auto staat fietsers al uitwijken naar het zeer smalle trottoir. Op deze grachten staan dagelijks vrachtwagens langere tijd te lossen voor bijvoorbeeld de hotels of bedrijven zoals een wijnimporteur.

 • Op de hoek van de Amstel en de Nieuwe Herengracht en op de hoek van de Amstel en de Nieuwe Keizersgracht kruisen fietsers twee keer doorgaande fietsers over de Amstel.
  De Amstel oneven zijde is een belangrijke fietsroute voor Amsterdam.

 • Het flatgebouw op de Weesperstraat. Fietsers die niet willen omfietsen zullen hier tegen het verkeer in gaan fietsen.

 • Voetgangers zullen in dde verleiding komen om over de rijbaan te lopen.

Als alternatief hebben bewoners voorgesteld om één rijbaan voor het autoverkeer vrij te maken voor fietsers en voietgangers.

Help de Kattenburgerstraat aan een prijs bij de verkiezing 'Meest Verenigde Straten' van Amsterdam

De gemeente hecht aan eigenwijze Amsterdammers die zich samen inzetten voor de stad. Een straat die het heft in eigen hand neemt, de buren daarin meekrijgt, samen weet te werken met anderen, en zo resultaat boekt. Dat noemt de gemeentej een verenigde straat.. De gemeente stelt prijzen ter beschikking voor de vijf meest verenigde straten van de stad, in totaal € 25.000. Een prijs om het goede werk voort te kunnen zetten.

De Kattenburgerstraat is vanuit de buurt genomineerd voor deze prijs. Er zijn nu 35 genomineerder straten. Een jury gaat hieruit vijf straten selecteren en daarbij telt ook het aantal ‘likes’ mee. Het is dus belangrijk dat zoveel mogelijk buurtbewoners dat doen. Ga daarvoor naar https://deverenigdestratenvan.amsterdam.nl/straat/10657 en klik op het blauwe vakje ‘Like’. Daarna wordt je gevraagd je e-mail adres op te geven en daarna kan je inloggen om de like geldig te maken door nogmaals op het blauwe vakje te klikken.

Op woensdag 6 november wordt bekendgemaakt welke vijf straten genomineerd zijn.

Het publiek verdeelt op zaterdag 9 november €25.000,- onder de vijf meest verenigde straten, tijdens de manifestatie de Verenigde Straten van Amsterdam. Die wordt gehouden in het Hyperion College in Amsterdam-Noord, Badhuiskade 361 (500 meter vanaf pont Buiksloterweg). De manifestatie begint om 13:00 uur. Tussen 15:30 en 16:30 uur vindt de stemming plaats. Lees hier het complete programma van de manifestatie. Wilt u 9 november naar de manifestatie komen, vul dan het aanmeldformulier in. U kunt zich daar ook inschrijven voor een van de workshops.

Feest met Willleke Alberti bij opening Eilandenboulevard 29 oktober

Afgelopen dinsdag 29 oktober is de Eilandenboulevard feestelijk geopend met mooie woorden voor iedereen en veel vrolijke muziek van de ACCU-muziekgroep van Jos Zandvliet en het WitteKattenkoor .

Het hoogtepunt was het verrassingsoptreden van Willeke Alberti met haar band in het Scheepvaartmuseum. Zij was gevraagd omdat haar vader zestig jaar geleden zong bij de opening van de Eilandenboulevard.

Actie Kattenburgerstraat 26 oktober en verslag vergadering 29 oktober in Pakhuis de Zwijger

Op zaterdag 26 oktober hebben de bewoners van Kattenburg laten zien dat het menens is met hun bezwaren tegen 30 % meer autoverkeer in de Kattenburgerstraat in het kader van de Agenda Autoluw. Minstens 100 bewoners, jong en oud, blokkeerden tussen 12:00 en 13:00 uur de Kattenburgerstraat door met spandoeken heen en weer te lopen over de zebra en een laweaaiconcert uit te voeren met potten en pannen en toeters. Alle kranten schreven erover. De Kattenburgerstraat kwam op TV bij Pauw. Bekijk hier het fimpje van AT5.

Op maandag 28 oktober was er een informatiemarkt over de Agenda Autoluw in Hotel Double Trre by Hilton, waar de voorgestelde inrichting van Oostertoegang en Prins Hendrikkade te zien was en met ambtenaren gesproken kon worden. Daar was niet echt gelegenheid om te reageren. Die gelegenheid was er wel dinsdag 29 oktober, geheel gewijd aan de gevolgen voor de Kattenburgerstraat, in Pakhuis De Zwijger. De zaal was stampvol boze buurtbewoners. Dimitri Drijver, programmamanager Autoluw bij de gemeente, probeerde uit te leggen waarom de Kattenburgerstraat extra belast wordt en hoe dat berekend is en hoe weinig het uitmaakt voor de vuile lucht. Hij had nu eenmaal de opdracht dat het verkeer door afsluitingen elders niet vast mag komen te staan en dus moet de capaciteit van de Kattenburgerstraat vergroot.. Hij kreeg het flink om de oren vanuit de zaal: “Schande, jullie houden er helemaal geen rekening mee dat dit een woonwijk is”.” Jullie verplaatsen alleen het verkeer, maar verminderen niet”. Veel bewoners vertelden over hun gezondheidsklachten vanwege het verkeer. Lang niet alle bewoners konden aan het woord komen en ook was onduidelijk wat er gedaan werd met alle opmerkingen en vragen. Daarom is onder druk van de zaal afgesproken dat iedereen nog vragen kan doorgeven via autoluw@amsterdam.nl. Er komt dan schriftelijk antwoord op alle binnen en buiten de vergadering gestelde vragen.

Vervolg:
Op 12 november 19:00-21:00 uur is er in de Oosterkerk een informatieavond speciaal over de mogelijke nieuwe inrichting van de Kattenburgerstraat. Bewoners worden uitgenodigd om met wensen en suggesties te komen.
Op 16 januari spreekt de gemeenteraadscommissie MLD over de plannen en kunnen bewoners inspreektijd aanvragen (waarschijnlijk 1-2 minuten) en 22 en 23 januari beslist de gemeenteraad. Daarna gaat de besluitvorming over de afzonderlijke plannen (met inspraak!) zeker nog wel een jaar duren.

Doe mee met de protestactie Kattenburgerstraat zaterdag 26 oktober 12:00 uuur

Op zaterdag 26 oktober 12:00 uur organiseren bewoners van Kattenburg een protestactie in de Kattenburgerstraat bij het kruispunt Kattenburgerkruisstraat. Verzamelen 11:30 uur. De media hebben toegezegd dat ze komen en politici zijn uitgenodigd. Hoe meer mensen, des te meer effect.

De gemeente wil veel meer autoverkeer door de Kattenburgerstraat laten rijden na afsluiting van de Oostertoegang voor noord-zuidverkeer. Dat staat in de Agenda Autoluw die in januari door de gemeenteraad behandeld gaat worden. De bewoners willen dat deze maatregel wordt geschrapt of aangepast.

Lees hier de flyer.

De bewoners roepen op om mee te doen op 26 oktober en de petitie te ondertekenen op HTTPS://KATTENBURGERSTRAAT.PETITIES.NL/

Blijf je graag op de hoogte? Mail dan naar actie@grootkattenburg.nl

Bewoners Kattenburgerstraat komen in actie tegen verkeerstoename in Agenda Autoluw

De bewoners van Kattenburg zijn ernstig verontwaardigd over het gemeentelijke plan om nog meer verkeer door de Kattenbugerstraat te laten rijden door gedeeltelijke afsluiting van de Oostertoegang en verplicht rechtsafslaan vanaf de Geldersekade.

Zij roepen de bewoners van Kattenburg op om dinsdag 15 oktober 20:00 uur naar de Boekmanzaal in het Stadhuis te komen om in te spreken of de inspraak van anderen te ondersteunen in de Stadsdeelcommissievergadering. De Stadsdeelcommissie is door de centrale stad om advies gevraagd over de voorstellen in de Agenda Autoluw.

Lees hier het pamflet dat op Kattenburg is/wordt verspreid.

Uitwerkingsplan Lijnbaan (Oostenburg-Noord) ter visie t/m 17 oktober

Het Uitwerkingsplan Lijnbaan is de vierde en laatste uitwerking van het bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg. Hierin wordt precies vastgelegd waar de gebouwen komen te staan en hoe hoog ze mogen worden. Het deelgebied Lijnbaan ligt tussen de Conradstraat, de spoorbaan, de Isaac Titsinghkade en de Oostenburgervaart. het plangebied is op dit moment volledig onbebouwd en vrijwel geheel in gebruik als parkeerterrein.

het nieuwbouwplan bestaat uit een langgerekte strip van gebouwen die in bouwhoogte sterk varieren; van 7 m tot 19 m. Helemaal in de noordwestelijke hoek, tegen het spoor, komt een toren van 52 m hoog. Ter hoogte van restaurant Rosa en Rita is een autoluw buurtplein gepland met een doorsteek naar het INIT-gebouw.

Er is in het plangebied sprake van spoorweglawaai. De geluidsgrenswaarden voor de nachtperiode worden met maximaal 10 dB(A) overschreden. Hiervoor worden maatregelen getroffen. Woningen in de geluidsbelaste zone moeten voorzien zijn van een dove gevel en een stille zijde.

Schriftelijke zienswijzen kunnen t/m 17 oktober worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, p/a de directeur van Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Het plan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl , ID NL.IMRO.0363.A1608BPSTD-OW01. Lees of download hier de plankaart , lees hier de planregels (dat is het juridisch harde deel) en lees of download ook de Toelichting van het Uitwerkingsplan.

Pilot Weesperstraat autoluw en Kattenburgerstraat drukker in Agenda Autoluw

De gemeente Amsterdam heeft op 2 oktober de langverwachte concept-Agenda Autoluw gepubliceerd.

Maatregel 12 is een pilot van een of meer aaneengesloten weken voor een knip in de Weesperstraat voor autoverkeer om doorgaand autoverkeer door de stad tegen te gaan. Maar eerst komt er een nieuw kentekenonderzoek en wordt overleg gevoerd met bewoners en ondernemers.

Maatregel 15 is gericht op verbetering van de fietsroute van Geldersekade naar het toekomstihge Pontplein aan de De Ruyterkade. De Kattenburgerstraat zal 30 % drukker worden doordat eenrichtingverkeer wordt ingevoerd op de Oostertoegang in noordelijke richting. Autoverkeer vanaf de Geldersekade wordt gewiongen rechtsaf de Prins Hendrikkade op te gaan. Dit betekent dat het doorgaand autoverkeer van de De Ruitertunnel richting IJtunnel via de Piet Heinkade en de Kattenburgerstraat zal moeten rijden.. Citaat van blz. 47: “Op de Kattenburgerstraat nemen we maatregelen om de effecten van het extra verkeer op de lchtkwaliteit en het geluid te beperken. We gaan de straat zo inrichten dat deze minder uitnodigt tot te hard rijden. We denken daarbij aan het substantieel opschuiven van de rijbaan weg van de gevels richting het Marineterrein en het verlagen en versmallen van de rijbaan. Bij deze herinrichting zetten we in op het versterken van het groene karakter van de straat. Ook kiezen we voor verbetering van de fiets- en voetpaden, onder andere door het aanleggen van een tweerichtingenfietspad aan de zuidzijde, aansluitend op het eerder genoemde toekomstige tweerichtingenfietspad langs de Prins Hendrikkade. Hiermee ontstaat een hoogwaardige fietsverbinding helemaal van de Kattenburgerstraat tot voorbij het Centraal Station.”

Het college heeft de stadsdelen gevraagd om de conceptversie van de Agenda Amsterdam Autoluw te voorzien van advies. Die adviezen worden vervolgens door het college besproken. De definitieve agenda wordt eind dit jaar gepresenteerd. Behandeling in de gemeenteraad vindt naar verwachting begin 2020 plaats.

Lees hier de complete Agenda Autoluw. Klik hier voor meer info documenten over de agenda Autoluw .

Plantage Muidergracht 14: plan opvang 140 ongedocumenteerden

De gemeente Amsterdam wil in het pand Plantage Muidergracht 14 een 24-uursopvang vestigen voor maximaal 140 vreemdelingen zonder geldige papieren. Het gaat om migranten die via een ander land Europa zijn binnengekomen en daarna zijn doorgereisd naar Nederland en volgens het Dublin-akkoord in het land van binnenkomst een asielprocedure hadden moeten volgen. Uitzetting lukt vaak niet. Tot nu toe is voor deze ongedocumenteerden alleen nachtopvang (de bed-, bad- en broodregeling) beschikbaar. De gemeente wil hen nu uit humane overwegingen tijdelijk een stabiele omgeving bieden. Per persoon kunnen zij voor maximaal een half jaar in de opvang terecht. In totaal zal het pand gedurende drie jaar voor dit doel gebruikt worden. In andere delen van de stad komen vergelijkbare opvanglocaties voor nog eens 360 mensen.

Op maandag 23 september heeft de buurt de gelegenheid gehad om in te spreken. Wethouder Groot Wassink deelde mee dat de groep zal bestaan uit ongetrouwde mannen en vrouwen in een verhouding van ongeveer 70 – 30, en dat er 24 uur lang toezicht in en rond het pand aanwezig zal zijn.
Uit de soms zeer emotionele en af en toe ronduit vijandige reacties vanuit de stampvolle zaal bleek dat met name het grote aantal jonge mannen dat in het pand zal worden ondergebracht veel aanwezigen zorgen baart. Veel bewoners zeiden op zich geen probleem te hebben met de opvang van migranten maar wel met de grootschaligheid ervan.in de buurt: “Het is vaak juist kleinschaligheid en een goede man-vrouw verhouding die bepaalt of opvang een succes wordt. Wij willen dat u daar goed naar kijkt.” Groot Wassink gaf toe dat ook hij liever een kleiner aantal migranten in de Plantage Muidergracht had ondergebracht, maar dat hij te weinig andere geschikte locaties heeft kunnen vinden.
Een definitief besluit moet nog worden genomen en toegezegd is dat daarbij de draagkracht van de buurt een belangrijke rol zal spelen. Op dinsdag 1 oktober 20:00 u bespreekt de stadsdeelcommissie Centrum het voorstel van B&W in een openbare vergadering in de Boekmanzaal op het stadhuis.. (https://centrum.notubiz.nl/vergadering/563917/Stadsdeelcommissie%2001-10-2019)

Hoger beroep tegen ongegrond verklaren bezwaren inzake Namenmonument

De rechtbank in Amsterdam heeft in juli het beroep inzake het Holocaust Namenmonument ongegrond verklaard. Het beroep was ingediend door de Plantage-Weesperbuurtvereniging (PWBV) samen met de Stichting de Groene Plantage en een aantal individuele buurtbewoners. Zij gaan nu in hoger beroep bij de Raad van State, niet alleen vanwege de uitkomst van de rechtszaak, maar met name ook vanwege de motivering.

De PWBV focust in het hoger beroep in het bijzonder op de afwezigheid van een behoorlijke belangenafweging. Het belang van DIT monument op DEZE plek is nooit geëxpliciteerd. Dat is vooral zorgelijk omdat het ontwerp niet voldoet aan de randvoorwaarden die de gemeente aan het begin van het traject zelf speciaal voor deze plek heeft vastgesteld om een goede inpassing in de omgeving te garanderen.
Van belang is dat er een rondschrijven is van het Auschwitz Comité aan de eigen achterban, vlak na vaststellen van de locatie, waarin zij stellen heus heel goed te weten wat de randvoorwaarden zijn, en dat zij zich daar heus wel aan zullen houden. Zij realiseerden zich het belang van de randvoorwaarden dus terdege, maar kwamen desalniettemin met een ontwerp dat in strijd was met deze voorwaarden. De PWBV voert in het hoger beroep gemotiveerd aan waarom de randvoorwaarden wel als toetsingskader gezien moeten worden.  Ook is een belangrijk punt van het hoger beroep dat er sprake is van strijd met het vertrouwensbeginsel: de gemeente moet zich houden aan toezeggingen die uitdrukkelijk aan de buurtbewoners zijn gedaan, zoals die inzake inspraak en onderzoek naar draagvlak.

Lees hier het hogerberoepschrift en hier de bijlagen.

Uitkomsten mini-enquete afvalinzameling Plantage Weesperbuurt

In ons bericht van 21 juni maakten wij melding van de mini-enquete over afvalinzameling die BAC (BewonersAmsterdamCentrum) in de Plantage en Weesperbuurt ging houden over afvalinzameling en recycling van afvalstromen.

Inmiddels is de rapportage van deze enquete beschikbaar. Ut de meer dan zeventig reacties komt naar voren dat er behoefte bestaat aan terugkeer van de chemokar of - in hedendaagse termen - een lokaal recyclepunt. Er blijkt ook uit dat er veel meer voorlichting nodig is over waar batterijen, lampen, kleine elektrische apparaten e.d. kunnen worden ingeleverd. Met Stadswerken zal worden nagegaan welke concrete vervolgstappen en acties kunnen worden gedaan: samen voor een schone buurt

Lees hier het complete enqueteverslag.

Bezwaren tegen uitbreiding Bridge Hotel (naast Carré)

Bewoners van de Onbekendegracht en de Nieuwe Prinsengracht maken bezwaar tegen een aan het Bridge Hotel verleende bouwvergunning. Het hotel aan de Amstel naast Carré wil aan de achterkant nieuwbouw plegen en zo het aantal kamers fors uitbreiden. Ook krijgt het hotel een openbaar restaurant en een sauna. De bewoners verwijten de gemeente de hand te hebben gelicht met de eisen die in Amsterdam aan hotelontwikkeling worden gesteld. Zij verwachten geluidsoverlast vanwege de Franse balkons tegenover hun huizen en maken bezwaar tegen de hoogte van de nieuwbouw die hun avondzon zal wegnemen. Ook vrezen zij voor overlast door meer taxi’s in de nacht en een grotere druk op de parkeerplaatsen in de buurt. Een aanvraag van de hoteleigenaar om ook een aantal bestaande appartementen aan de Amstel en de Nieuwe Prinsengracht om te mogen zetten naar hotelkamers is nog in de maak. Om de gemeente gunstig te stemmen heeft hij toegezegd om de Barbacan, een erkend overlasthotel op de Plantage Muidergracht, te sluiten en op die plek appartementen in het middensegment te realiseren. Aan zulke appartementen bestaat in Amsterdam veel behoefte.

Bewonersgroep PanamaCruquius vraagt raadscommissie RO om niet akkoord te gaan met bestemmingsplan Fibonaccitoren

Op woensdag 11 september staat op de agenda van de gemeenteraadscommissie Ruimteijke Ordening als agendapunt 12 de behandeling van het bestemmingsplan Fibonacci. De bewonersgroep PanamaCruquius vraagt de raadscommissie per brief om niet akkoord te gaan met dit plan voor een woontoren van 62 meter hoog met meer dan twintig verdiepingen, omdat het niet past op de plek en omdat de omwoneneden onvoldoende kans hebben gehad om invloed uit te oefenen op het plan. Lees hier hun brief.

De vergadering van de raadscommissie begint om 13:30 uur en vindt plaast op het Stadhuis in de Commissiezaal.

Autovrije zondag op de Weesperstraat/Wibautas gaat niet door

Na langdurig lobbywerk van Fietsersbond en buurtgroepen was de gemeente in april uiteindelijk bereid om mee te werken aan de organisatie van een autovrije zondag op de as Wibautstraat - Weesperstraat - Valkenburgerstraat. Er zou dan gespeeld, geskate en gesport kunnen worden. Daarna was het wachten op een datum: 22 september (Europese autovrije zondag) kon niet: te druk vanwege DamtotDamloop, 1 september: te snel. Dan maar 29 september.

Eind augustus kwam helaas het nieuws dat politie en hulpdiensten tegen deze route zijn. Onder de vorige burgemeester zou zijn afgesproken dat die altijd vrij moet blijven voor auto's. De hulpdiensten (ook brandweer en ambulancedienst) hadden natuurlijk in het voorjaar als eerste geraadpleegd moeten worden, maar dat is helaas vergeten.

Het is nu weer wachten, op de formele reden voor afwijzing, op het prikken van een nieuwe route, en een nieuwe datum. Dat wordt volgend voorjaar, want de raderen draaien traag op de Stopera.

Herinrichting Amstel oostzijde is klaar. Schouw donderdag 29 augustus 16:00 u

In de zomer is het laatste stukje Amstel afgerond. Van februari tot juli werkte de gemeente aan het herinrichten van de straat en kade tussen de Nieuwe Keizersgracht en de Nieuwe Prinsengracht. 
De nieuwe situatie heeft nu:

 • meer ruimte voor voetgangers en fietsers

 • een wandelstrook langs het water

 • geen parkeerplaatsen meer langs het water

 • op twee locaties ondergrondse afvalcontainers

 • klassieke straatlantaarns

De gemeente nodigt bewoners uit om mee te lopen met een schouw over de Amstel a.s. donderdag 29 september 16:00 uur. Als er dingen mis gegaan zijn, dan kunt u dat dan aangeven..

Meer info: https://www.amsterdam.nl/projecten/amstel-oostzijde/

Nieuwe opening voor behoud kastanjeboom Entrepotdok

In ons bericht van 11 juli 2019 meldden wij het voornemen van de gemeente om de monumentale Kastanjeboom aan het Entrepotdok te kappen in verband met de kadevernieuwing. Op 11 juli is daarover een informatiebijeenkomst gehouden.. Veel bewoners maakten bezwaar tegen de kap.

In ons bericht van 11 augustus berichtten wij dat het besluit over de kapvergunning was uitgesteld tot na de zomervakantie en plaatsten wij een link naar de uitgebreide brief van bewoners met een pleidooi voor maatwerk door het opschuiven van de kademuur, waardoor de kastanjeboom zou kunnen blijven staan..

Enkele woonbootbewoners en bewoners van het Entrepotdok hebben op 19 augustus een gesprek gevoerd met Waternet, want Waternet hield deze optie tegen vanwege het belang van doorstromingscapaciteit. Waternernet bleek in dat gesprek bereid om af te zien van hun bezwaar tegen het naar buiten plaatsen van de nieuwe kademuur, mits elders compenserend wateroppervlak beschikbaar zou komen. De bewoners stelden voor om een ongebruikte, met planten begroeide betonnen bak in een hoekje aan de overkant van het Entrepotdok te verwijderen. De gemeente zou moeten onderzoeken of dit mogelijk is.

De gemeente heeft zich intussen bereid verklaard om dit te onderzoeken en verwacht binnen twee weken een haalbaarheidsonderzoek te hebben afgerond. De deelnemers aan de informatiebijeenkomst van 11 juli zullen hierover worden geinformeerd.

Van Roet naar Servies & Ontbijt: help roet oogsten 2 september in de IJtunnel

Het is algemeen bekend hoe slecht de luchtkwaliteit inhet oostelijk deel van de binnenstad is. Met name de P rins Hendrikkade en de Valkenburgerstraat zijn nog altijd boven de Europese norm. De verwachting is dat binnenkort ook de Kattenburgerstraat dit lot zal treffen.

Samen met het kunstenaarscollectief SerVies (www.ser-vies.nl) en de HvA/Amfi gaat de Bewonersgroep Valkenburgerstraat ROET oogsten in Amsterdam. 

Van het roet worden glazuren gemaakt die vervolgens in het Amsterdamse Servies verwerkt worden. De kleuren zacht geel tot donker bruin zeggen iets over de luchtkwaliteit die wij in onze buurt inademen. In oktober gaan we met dit Servies een Openbaar Roet-Ontbijt aanbieden aan de Gemeenteraad. Durf jij van zo’n bord te eten? 

UITNODIGING: Buurbewoners van 1018 zijn van harte uitgenodigd om mee te doen met deze UNIEKE expeditie: URBAN MINING in de IJTUNNEL. Kom helpen roet te scheppen. Er zijn nog een paar plekken.
Datum: Maandag 2 september van 00.00 -01.00 uur.  De IJtunnel is dan dicht en materiaal krijg je van de bewonersgroep.. 

Info & aanmelden bij Manu Hartsuyker: amstel-ijpark@xs4all.nl 

 Lees ook het Paroolartikkel: https://www.parool.nl/amsterdam/roet-uit-de-ijtunnel-wordt-een-bordje-van-fijnstof~b75c6b93/

Meld je aan voor Keep it Clean Day 20 september

Vrijdag 20 september 2019 is het Keep it Clean Day. In het hele land worden leuke acties georganiseerd om samen de buurt of straat schoon te maken. Ook in Amsterdam kan je meedoen.

Zwerfafval is voor veel mensen een doorn in het oog. Om de omgeving schoon te houden, moeten we elkaar soms een handje helpen. Het samen opruimen van zwerfafval is een leuke manier om de buurt schoon te krijgen. En het versterkt de saamhorigheid.

De gemeente roept iedereen die het leuk vindt op om vrijdag 20 september samen aan de slag te gaan. Als iedereen een uurtje zwerfvuil prikt is je buurt zo weer schoon. Je mag ook zelf een opruimactiviteit bedenken  De gemeente faciliteert de schoonmaakacties met materialen, zoals handschoenen, ringen of vuilgrijpers. Nederland Schoon levert de andere materialen, als vuilniszakken en hesjes.

Je kunt meedoen met een bestaande actie of zelf een activiteit organiseren. Wat je gaat doen, kan je invullen op het aanmeldformulier. Stuur dit op voor 13 september.

Aanmeldformulier Keep it Clean Day

Besluit kapvergunning monumentale kastanjeboom Entrepotdok uitgesteld

In ons bericht van 11 juli 2019 meldden wij het voornemen van de gemeente om de monumentale Kastanjeboom aan het Entrepotdok te kappen in verband met de kadevernieuwing. Op 11 juli is daarover een informatiebijeenkomst gehouden.. Veel bewoners maakten bezwaar tegen de kap.

Vooralsnog houden gemeente en Waternet voet bij stuk, maar debeslissing over de kapvergunning is wel uitgesteld tot na de zomervakantie.

Twee woonbootbewoners hebben de gemeentelijke projectleider na de informatiebijeenkomst een uitgebreide brief gestuurd, waarin ze het technisch onderzoek kritiseren en bepleiten om gebruik te maken van de bestaande fundering van houten palen. Houten funderingspalen hebben het euwige leven zolang ze maar onder water staan. Er is geen onderzoek gedaan naar de staat van de fundering van het afgebroken kadedeel, terwijl dat achter de damwand goed mogelijk zou zijn.. Dat geldt ook voor het deel van de kademuur ter hoogte van de kastanjeboom, dat nog stevig overeind staat. Zij pleiten voor maatwerk met een kleine verberding bij de ter hoogte van de kastanjeboom. Lees hier de complete brief.