Namenmonument

3 oktober 16:00 u Presentatie boek 'Bedenkt eer gij herdenkt' in ARCAM

De discussie over het geplande Holocaust Namenmonument in Amsterdam kwam voornamelijk in het nieuws door de juridische strijd die werd gevoerd. De inhoud van de argumenten kwam weinig aan bod en de achterliggende ideeën over waar herdenken eigenlijk over gaat nog minder.

Op 3 oktober 16:00 - 17:30 uur wordt in Architectuurcentrum ARCAM, Prins Hendrikkade 600, de bundel ‘Bedenk eer gij herdenkt’ gepresenteerd, samengesteld door Petra Catz, Abram de Swaan en Herman Vuijsje.

In deze bundel formuleren zestien mensen waarom ze niet gelukkig zijn met het ontwerp op de gekozen plek in de stad. Onder hen kunstenaars, architecten, wetenschappers, mensen vanuit de joodse gemeenschap en buurtbewoners. De kritiek betreft ook de manier waarop het plan voor het monument tot stand is gekomen. Wie betrek je in het bedenken van een zinvol monument en hoe ziet het herdenken van de Holocaust en allen die zijn omgekomen er in de toekomst uit?
De vragen, argumenten en overwegingen in deze bundel blijven actueel zolang er reden is om te herdenken.

De bundel kost € 12,50 en is te koop tijdens de presentatie. Exemplaren kunnen ook rechtstreeks besteld worden door een email te sturen naar info@campcatz.nl. Vermeld het aantal exemplaren dat je wilt, plus naam en adres. Je ontvangt dan een mail met het bankrekening-nummer. Na betaling komt de bestelling direct naar je toe.

Lees hier meer over de 16 auteurs.

Rechtbank Amsterdam wijst bezwaren tegen locatie Namenmonument af

Op 9 juli deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in de bodemprocedure over de bezwaren van buurtbewoners tegen de bouw van het Namenmonument aan de Weesperstraat. Zij vinden het monument veel te groot voor deze plek en willen voorkomen dat 24 bomen ervoor gekapt worden. En er heeft geen inspraak plaatsgevonden over deze locatie.

De rechter veegde al die argumenten één voor één van tafel. De gemeente was helemaal niet verplicht om inspraak te organiseren en toch had het college van burgemeester en wethouder goed geluisterd naar de voor- en tegenstanders van het monument. Bovendien is er een groot politiek draagvlak: de gemeenteraad heeft tot twee keer toe unaniem ingestemd met de bouw.

De tegenstanders zijn teleurgesteld over deze uitspraak. Ze vinden dat de rechter wel erg gemakkelijk over de bezwaren tegen het gebrek aan inspraak heenstapt. Zij wilenl nu eerst de uitspraak bestuderen en dan een beslissing nemen over hoger beroep. Dat moet binnen zes weken worden aangetekend.

Lees hier de volledige uitspraak.

De gemeente verwacht in oktovber te kunnen beginnen met de bouw van het monument. Daarna gaat het nog minstens twee jaar duren voordat het monument klaar is.

28 mei: erop of eronder voor Namenmonument

Dinsdag 28 mei staat al een tijdlang met rood omcirkeld in de agenda van bewoners van de Plantage Weesperbuurt. Die dag behandelt de Amsterdamse rechtbank in een bodemprocedure het door verschillende buurtorganisaties aangespannen beroep tegen het toekennen van een vergunning voor de bouw van een Holocaust Namenmonument aan de Weesperstraat. Zij hebben geen bezwaar tegen het monument als zodanig, maar verzetten zich tegen dit specifieke ontwerp op deze specifieke locatie.

In een column in de Volkskrant werden de buurtbewoners onlangs afgeschilderd als verwende grachtengordelbewoners die nimby (not in my backyard) gedrag vertonen. In een lezenswaardig overzichtsartikel in het meinummer van Vrij Nederland (tinyurl.com/y3nav365) maakt voorzitter Petra Catz van de Plantage Weesperbuurtvereniging korte metten met deze aantijging, die zij kwaadsprekerij en stemmingmakerij noemt. De behandeling van het beroep start op 28 mei om 9 uur in de rechtbank aan de Parnassusweg. Een uitspraak wordt zes weken later verwacht. Meer informatie is te vinden in het dossier Holocaust Namenmonument op onze website..

Verbod bomenkap voor Namenmonument door uitspraak rechtbank

De Amsterdamse rechtbank heeft de gemeente verboden om op 1 maart te beginnen met de kap van 25 bomen langs de Weesperstraat ter hoogte van de Hoftuin. Met die kap zou een onomkeerbare stap zijn gezet op weg naar de geplande bouw van het Holocaust Namenmonument op die plek.

De rechter heeft op 28 februari geoordeeld dat met de kap en met de bouw moet worden gewacht totdat later dit jaar duidelijk wordt of de gemeente het Auschwitz Comité terecht een vergunning voor de bouw heeft gegeven. Verschillende bewonersgroepen uit de Plantage en de Weesperbuurt maken al een tijdlang bezwaar tegen het verlenen van die vergunning. Zij zijn niet tegen de bouw van een Namenmonument, maar vinden de nu gekozen plek om meerdere redenen ongeschikt.

Afgelopen najaar verklaarde de bezwaarschriftencommissie van de gemeente een door de omwonenden aangetekend bezwaar tegen het verlenen van een vergunning voor de bouw van het monument ongegrond. Tegen deze uitspraak hebben de omwonenden beroep aangetekend bij de rechtbank, die de zaak op 28 mei zal behandelen. Dat zal voor het eerst zijn dat een onafhankelijke rechter zich over de zaak uitspreekt. De uitspraak van deze week impliceert dat de gemeente de bomen langs de Weesperstraat tot dat moment met rust moet laten en dat het Auschwitz Comité niet mag beginnen met bouwen..

De gemeente is ook veroordeeld tot betaling van de griffierechten en de door de verzoekers gemaakte proceskosten.

Lees hier de complete uitspraak van de rechtbank.

28 februari: erop of eronder voor beroepsprocedure Namenmonument

Op 25 februari vond bij de rechtbank Amsterdam de zitting van de voorlopig voorziening in het kader van de beroepsprocedure Namenmonument plaats. Aan de orde is of het Nederlands Auschwitz Comité (NAC) en de gemeente al mogen gaan bouwen respectievelijk kappen voordat de rechter uitspraak zal hebben gedaan in de bodemprocedure.

Het NAC stelt in de zitting niet te willen wachten omdat de kosten in de tussenliggende tijd zullen stijgen. Inmiddels is de bouwsom, zo blijkt uit de brief waarmee de extra subsidie van VWS wordt bekend gemaakt, 14,6 miljoen, en zal voor meer dan 90 % uit publiek geld worden gefinancierd. De buurt voert aan dat, als er begonnen wordt met de bouw, er vanuit kan worden gegaan dat dat het definitief begin zal blijken te zijn. Ook als de rechter straks de zaak gegrond verklaart, zou de situatie de facto verloren zijn omdat er min of meer vanuit moet worden gegaan dat er dan  gewoon zou worden doorgebouwd.

Uitspraak 28 februari. Zitting bodemprocedcure 28 mei

Lees hier de door buurtorganisaties voor de voorlopige voorziening ingediende achtergrondinformatie.

Namenmonument twee keer zo duur

Het nog te bouwen nationaal Holocaust Namenmonument wordt ruim twee keer zo duur als verwacht. Dat verschil wordt bijna in zijn geheel betaald door het Rijk, schrijft staatssecretaris Blokhuis in een brief aan de Tweede Kamer. Blokhuis noemt het herdenken van de Holocaust van essentieel belang.

Aanvankelijk werden de kosten van het monument, een gangenstelsel van namen langs de Amsterdamse Weesperstraat, geschat op 7 miljoen euro. Die kosten zijn inmiddels ruim verdubbeld tot 14,6 miljoen euro.
De staat zou in eerste instantie 2,3 miljoen euro meebetalen. Dat bedrag wordt verhoogd naar 8,3 miljoen euro. Voor de overige benodigde 1,7 miljoen euro staat de Rijksoverheid garant. Als dat bedrag niet wordt opgehaald via fondsenwerving, betaalt de overheid het alsnog.
De resterende 4,6 miljoen euro wordt betaald door de gemeente Amsterdam, bedrijven en particulieren. Hoe die kostenverdeling is, staat niet in de brief. Volgens Het Parool trekt Amsterdam 3 miljoen euro uit voor de bouw en het onderhoud.

Holocaust Namenmonument: beroepschrift ingediend

Na de negatieve beschikking op het bezwaarschrift , eind november 2018, hebben de bezwaarmakers uit de buurt besloten in beroep te gaan. Op 5 februari werden de gronden van het beroep bij de rechtbank ingeleverd. De belangrijkste punten waarop wordt gefocust zijn de gebrekkige besluitvormingsprocedure, het feit dat het ontwerp zich niet aan gestelde randvoorwaarden heeft gehouden en dat er nooit enige inspraak is geweest noch enig onderzoek naar draagvlak. Ook gaat het beroepschrift in op elementen als veiligheid en verkeer, en een aparte paragraaf word besteed aan de kapvergunning. En tenslotte wordt gesteld dat er geen behoorlijke belangenafweging heeft plaatsgevonden.

De gemeente heeft aangekondigd op 1 maart te willen gaan beginnen met kappen. Daarom heeft de buurt een voorlopige voorziening moeten aanvragen, een verzoek aan de rechtbank om de gemeente te verbieden met kap en bouw te beginnen voor een rechter inhoudelijk op het beroepschrift heeft beslist. De zitting zal eind februari plaatsvinden.

Alle stukken zijn te vinden op https://www.buurtorganisatie1018.nl/holocaust-namenmomument/ onder documenten.

Tweede Kamer stelt minister vragen over Marineterrein

De Tweede Kamer wil dat de onderhandelingen tussen de gemeente Amsterdam en Defensie over de verdeling van het Marineterrein stilgelegd worden totdat haar vragen beantwoord zijn over nut en noodzaak van handhaving van Defensie op het Marineterrein en over de financiele gevolgen hiervan.

Defensie wil nu het terrein niet per 1 januari openstellen voor publiek en eerst het voortgangsoverleg van 16 januari 2019 afwachten.

Lees hier het Parool-artikel van 28 november 2018.

Bezwaren omwonenden tegen locatiekeuze Namenmonument afgewezen

Op 27 november heeft het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum groen licht gegeven voor de bouw van het Holocaust Namenmonument aan de Weesperstraat en de daarvoor benodigde kap van 25 bomen. Het Dagelijks bestuur volgt daarmee het advies van de Bezwaarschriftencommissie, die daar een half jaar aan had gewerkt.

De bezwaarmakers hebben nu zes weken de tijd om in beroep te gaan. Daarna is alleen nog een gang naar de rechter mogelijk.

Lees hier het Parool-artikel van 28 november over de afwijzing van de bezwaren.

Overeenkomst procedure naamgeving Stadionplein en procedure locatie Namenmonument

Een bewoner van de Weesperstraat las in de NRC van 8 september een artikel over de procedurefouten rond de naamgeving van het Stadionplein. Het viel hem op dat de procedurefouten een opvallende gelijkenis hebben met die rond de locatie van het Namenmonument. Met verandering van slechts enkele woorden zou het artikel geschikt zijn voor het geval de gemeenteraad toch zou besluiten om een andere locatie te zoeken.

Opvallende overeenkomsten tussen de naamswijziging van het Stadionplein en de locatiekeuze van het Namenmonument zijn: 1. te enthousiaste ambtenaren, 2. te weinig stilgestaan bij zorgvuldigheid procedure, 3. foute en onhandige formuleringen, 4. een groeiende weerstand en 5. een ondertekende petitie. Ook in dit dossier was het "Van der Laan die het wilde". 

De vergellijking is gepubliceerd als ingezonden brief in de NRC van 6 oktober 2018. Lees hier het hele artikel..

Gemeenteraad stemt in met bouw Namenmonument in de Weesperstraat

Alle fracties in de gemeenteraad zijn blij met de komst van een Holocaust Namenmonument in de Weesperstraat. Zij stemmen ook in met de gemeentelijke bijdrage van drie miljoen euro. Dat bleek donderdagmiddag tijdens een bespreking in de commissie Algemene Zaken. Onder de indruk van de emotionele bijdragen van enkele voorstanders tijdens de inspraakronde hadden de nieuw gekozen raadsleden geen oor voor de meer juridische argumenten van de tegenstanders, veelal omwonenden.

Boze brief bewoners over update Namenmonument 5 juli in raadscommissie AZ

Op 5 juli spreekt de commissie Algemene Zaken over het Namenmonument. Het College van B&W heeft de Raad en ‘update’ gestuurd over het Namenmonument waarin het College betoogt dat de term 'randvoorwaarden'gelezen moet worden als 'aandachtspunten'en dat daarop niet getoetst hoeft te worden. Bezwaarmakende organisaties hebben hierover een brief aan het College gestuurd, cc aan de Raad, het DB Centrum en de bezwaarcommissie.

Gemeente Amsterdam gaat € 3 miljoen bijdragen aan Namenmonument

Op 16 mei, de dag dat de hoorzitting plaats vond van de bezwarencommissie over de bezwaren tegen de Omgevingsvergunning voor het Namenmonument aan de Weesperstraat, besloot het College van B&W om drie miljoen Euro bij te dragen aan de kosten van het monument. ook gaat de gemeente € 200.000 per jaar betalen voor beheer en beveiliging.

Dit meldt Het Parool op zijn website op 16 mei 2018. Lees hier het hele bericht.

Confrontatie voor- en tegenstanders Namenmonument in hoorzitting

Op 15 mei vond de hoorzitting plaats van de bezwaarcommissie over de brzwaren tegen de locatie van het Holocaust Namenmonument aan de Weesperstraat. Een tiental organisaties en particulieren vochten daarbij de omgevingsvergunning voor het monument op deze plek aan en het Auschwitz Comité en de gemeente verdedigden het besluit. Behalve over de grootte van het monument, de 25 te kappen bomen en de zichtlijnen ging het ook over de procedure. Het nieuwe ontwerp van architect Libeskind is nooit in de raadscommissie of de gemeenteraad besproken en bewoners kregen te horen dat het besluit al genomen was. 

De bezwaarcommissie heeft nog geen uitspraak gedaan. De bezwaarmakers zijn van plan om naar de rechter te gaan als de bezwaren worden afgewezen.

Lees hier het artikel in Het Parool van 16 mei over de hoorzitting.

Zie voor drie pleitnota's van bezwaarmakers het dossier Namenmonument onder 'Documenten'.

Buurt maakt bezwaar tegen omgevingsvergunning Namenmonument en kap 25 bomen

De Plantage Weesperbuurtvereniging, de Bewonersvereniging Studentenflat Weesperstraat, de Stichting de Groene Plantage, de Stichting tussen Amstel en Artis en een aantal omwonenden maken bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor het Namenmonument en tegen de kapvergunning voor 25 bomen. Op 7 februari 2018 hebben zij hun bezwaar ingediend en op 14 maart zijn daarvoor de gronden aangevoerd met een groot aantal bijlagen. 

De bezwaarmakers verklaren nadrukkelijk niet tegen het Namenmonument te zijn, maar wel tegen deze plek. Zij voelen zich overvallen door de wijze van besluitvorming en door de vormgeving van het gedenkteken voor deze locatie. Er is geen enkele vorm van inspraak geweest, terwijl het vergunde ontwerp door zijn omvang en vormgeving enorme impact heeft op de omgeving en de facto schaarse openbare ruimte onttrekt. Juist bij een gedenkteken, dat zoveel mensen aangaat en dat zoveel emotie oproept, is een mooie locatie en zorgvuldigheid van de besluitvorming volgens hen van eminent belang. Een zorgvuldige beoordeling van de ruimtelijke inpasbaarheid heeft echter niet plaats gevonden en de gemeenteraad heeft de locatiekeuze gemaakt zonder kennis van het ontwerp en zonder kennis te hebben genomen van de resultaten van de inspraak van de burgers. Nadat de contouren van het ontwerp beetje voor beetje duidelijk werden, is Iedere poging vanuit de buurt om deze problematiek bespreekbaar te maken genegeerd en zonder reactie gebleven. Meer dan 1500 personen en instellingen maken bezwaar tegen de opoffering van deze groenstrook. Lees alle documenten hier in het dossier over het Namenmonument op deze website, onder 'Documenten'.

In ons bericht van 30 november 2017 berichtten wij over de kunstenaars die voorstellen om het Namenmonument te situeren in een ruimte onder het Mr. Visserplein.  Zij presenteren hun voorstel op dinsdag 27 maart 20:00 uur in het Pintohuis, St. Antoniesbreestraat 69. Hun voorstel; komt in het kort op het volgende neer:
Onder het Mr.Visserplein ligt een groot ondergronds gebied van ±1500-2000 vierkante meter. De twee koperkleurige daken die dit gebied afschermen worden verwijderd. Aan weerskanten van de trambaan die het Mr.Visserplein doorkruist worden twee 'wanden van water’ geplaatst die ± 8-10 meter boven het maaiveld uitsteken en waartussen de tram rijdt. Deze wanden lopen door tot op de bodem van het lager gelegen niveau en verbinden de bovengrondse en ondergrondse ruimte met elkaar. Op het lager gelegen niveau is plaatst voor de stenen met de namen van de Holocaustslachtoffers waardoor een waardige en rustige herdenking mogelijk is.

Kunstenaars : plaats het Holocaust Namenmonument onder het Mr. Visserplein

De Volkskrant van 29 november meldt dat de kunstenaars Marien Schouten en Roos Theeuws, tevens buurtbewoners, de beoogde locatie van het Holocaust Namenmonument aan de Weesperstraat ongeschikt vinden en het zonde vinden dat daarvoor 36 bomen gekapt moeten worden. Ze presenteren een alternatieve locatie iets verderop, in een ruimte onder het Mr. Visserplein waar ooit een autotunnel liep en die nu grotendeels leegstaat.. Het plein moet deels worden geopend zodat er beneden heel veel icht komt. En middenop het plein komen twee glazen wanden van twaalf meter hoog, waarlangs water stroomt. Tussen de glazen platen rijdt de tram.

Jacques Grishaver, voorzitter van het Auschwitz Comité heeft als volgt gereageerd: "Dit voorstel komt gewoon te laat. Ik heb de ontwerpers een vriendelijk briefje gestuurd."

Lees hier de column van Auke Kok in de NRC van 2 december over hetzelfde onderwerp.

Overloopplantsoen: Bewoners fel tegen komst Monument van Joodse Erkentelijkheid

De omwonenden van het Overloopplantsoen hebben een delegatie van stadsdeel Centrum duidelijk gemaakt dat zij de verhuizing van het Monument van Joodse Erkentelijkheid (MJE) van de Weesperstraat naar het plantsoen voor hun deur niet zonder meer zullen accepteren. De bewoners gaven hun mening op dinsdag 14 november tijdens een informatieavond in de Hoftuin.

Dat het monument moet verhuizen is het gevolg van het voornemen van de gemeente Amsterdam en het Auschwitz Comité om op de huidige locatie, de groenstrook langs de Weesperstraat, het Holocaust Namenmonument te laten verrijzen. in de zoektocht naar een nieuwe plek voor het MJE heeft het stadsdeel de afgelopen tijd vier mogelijke locaties op hun geschiktheid onderzocht. In overleg met de nabestaanden van de maker van het MJE, beeldhouwer Jobs Wertheim, viel de keuze uiteindelijk op het Overloopplantsoen, omdat zij dit een mooie, rustige plek voor het monument vinden.

Tijdens de informatieavond werd al snel duidelijk dat de bewoners absoluut niet gediend zijn van de komst van dit nogal omstreden monument. Niet alleen vrezen zij voor een aantasting van de groene oase die het Overloopplantsoen in de buurt vormt, ook zijn zij bang dat het monument een ongewenste aantrekkingskracht zal uitoefenen op de zwervers en junks die de afgelopen tijd door gerichte maatregelen juist met succes uit het plantsoen zijn verdreven.

Een ander argument van verschillende bewoners was het feit dat het forse monument is ontworpen voor een plein of een andere publieke ruimte (het stond aanvankelijk op het Weesperplein) en dat het door zijn omvang inbreuk zal maken op de beslotenheid van de intieme woonbuurt rondom het plantsoen. Een vader maakte bovendien duidelijk dat hij noch zijn gezin er behoefte aan hebben om dagelijks pal voor hun deur op een zo indringende manier te worden geconfronteerd met de gruwelen van de oorlog.

De drie aanwezige ambtenaren, die kennelijk niet hadden gerekend op zoveel weerstand, hadden zichtbaar moeite om zich in de aanvankelijk nogal agressieve sfeer staande te houden. Op tal van vragen, zoals bijvoorbeeld de vraag naar de formele rechten van de nabestaanden van Wertheim, moesten zij het antwoord schuldig blijven. Ook op de vraag waarom niet was gekozen voor terugplaatsing op het Weesperplein, waar het monument in 1968 moest wijken voor de aanleg van de metro, kwam geen helder antwoord.

De avond eindigde met de toezegging van de ambtelijke delegatie dat zij alle opmerkingen van de bewoners mee terug zouden nemen naar het bestuur van het stadsdeel. Ook zegden zij toe opnieuw in gesprek te zullen gaan met de nabestaanden van Wertheim om te bezien of terugkeer naar het Weesperplein, precies vijftig jaar na de verwijdering van die plek, bij nader inzien wellicht toch de beste optie is voor het monument.

Comité 'Niet hier' in geweer tegen komst Namenmonument

Het comité ‘Niet Hier’ legt zich niet neer bij de oprichting van een Holocaust Namenmonument langs de Weesperstraat ter hoogte van de Hoftuin. Dat heeft Eric Matser, initiatiefnemer van het comité, half september verklaard in een vergadering van het Plantage Weesperbuurt Overleg (PWO). Zijn bezwaar geldt niet het monument als zodanig, maar de plek langs de Weesperstraat, die hij om meerdere redenen volstrekt ongeschikt noemt.

De groenstrook langs de Weesperstraat werd vorig jaar door de Amsterdamse gemeenteraad aangewezen als meest geschikte plek voor het in opdracht van het Auschwitz Comité te plaatsen ‘monument ter nagedachtenis van de Nederlandse slachtoffers van de Holocaust’. Dit gebeurde na felle protesten vanuit de buurt tegen plaatsing van het monument in het Wertheimpark, de eerste voorkeur van het Auschwitz Comité.

In een inmiddels door ruim zestig buurtbewoners ondertekende petitie somt Matser een aantal argumenten tegen de nu gekozen plek op. Hij noemt de drukke Weesperstraat ongeschikt voor een stille gedenkplaats, stelt dat de noodzaak om ter plekke op één na alle bomen te kappen in strijd is met de geplande vergroening van de Weesperstraat en constateert dat de buurt ten onrechte niet bij de besluitvorming is betrokken. Een belangrijk argument is wat hem betreft ook het feit dat UNESCO de Amsterdamse grachtengordel in 2010 op de werelderfgoedlijst heeft geplaatst. Een reusachtig monument zoals nu gepland zal in die historische omgeving naar zijn mening te veel detoneren.

Tijdens de PWO-vergadering kondigde Matser aan dat zijn comité in eerste instantie gebruik zal maken van de mogelijkheid om bij de gemeente Amsterdam bezwaar aan te tekenen tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor de oprichting van het monument langs de Weesperstraat. In zo’n vergunning wordt geregeld aan welke voorwaarden op het gebied van onder meer milieu, veiligheid, ruimtelijke ordening en bouwtechnische aspecten een te bouwen object moet voldoen. Inmiddels heeft de gemeente op 28 september een kennisgeving van de aanvraag gepubliceerd. Lees hier.

Mocht dat bezwaar niet worden gehonoreerd, dan zei Matser niet te zullen aarzelen om naar de rechter te stappen met het verzoek om de oprichting van het Namenmonument te verbieden op basis van de gebrekkige manier waarop de inspraakprocedure door de gemeente is georganiseerd. Ook heeft hij het Parijse hoofdkwartier van UNESCO inmiddels ingelicht over de op handen zijnde aantasting van het cultureel erfgoed in de oostelijke binnenstad van Amsterdam.

Productie 102.000 stenen voor Namenmonument begonnen

Baksteenfabrikant Rodruza uit Nijmegen is begonnen met de productie van de 102.000 bakstenen voor het Namenmonument dat aan de Weesperstraat zal verrijzen. 

De productie neemt enkele weken in beslag, van klei tot volledig afgewerkte baksteen. Vervolgens zullen de stenen elk individueel worden gegraveerd. Op dit moment wordt door ECN in Petten onderzocht welke methode daarvoor het meest geschikt is. Naar verwachting kan in de tweede helft van dit jaar gestart worden met het graveren van de stenen. Op iedere baksteen komt de naam van een van de meer dan 102.000 in de Holocaust vermoorde Nederlandse Joden, Roma en Sinti. Bij de naam wordt ook de geboortedatum en de leeftijd bij overlijden gegrafeerd.

Met de bouw op locatie zal - volgens de nu geldende planning - begin 2018 begonnen worden.

1018 Magazine, februarinummer

Artikelen in het februarinummer van 1018 Magazine:

 • Team Oost: Interview met Gerben Kossen
 • Eilandenboulevard: meer ruimte voor fietsers en voetgangers
 • Sluiting jongerencentrum De Clutch: drama of nieuwe kansen?
 • Stadsdorp Centrum-Oost: Hans Soetekouw stelt zich voor
 • Werk in de Wijk Tim en Jaap op de Hoogte Kadijk
 • de Dokwerker, symbool van verzet
 • Poolen aan de Nieuwe Achtergracht
 • Leeuw van Moerkerken schrijft eerste roman
 • Jong in 1018: groep 8c van de BOE aan het woord
 • Werkgroep wil discussie over Namenmonument
 • Buurtoverleg vervangt Buurtspreekuur Oostyelijke Eilanden
 • Soep voor soep. Solidariteitsactie voor vluchtelingen door Woongroep De Lepel
 • SOOP: expositie fototgraag Igno Cuypers
 • Het gezicht van 1018: Gerrit Blaauw, Plantagebuurt