PWO

Gemeente ondertekent Maatschappelijk Akkoord Ma.ak020

Tijdens de manifestatie over de Verenigde Straten van Amsterdam op 9 november in het Hyperion Lyceum heeft wethouder Rutger Groot Wassink het Maatschappelijk Akkoord Ma.ak020 ondertekend dat ontwikkeld is door een groot aanal actieve burgers van Amsterdam.

Het akkoord is bedoeld om de zeggenschap te verschuiven naar een zo lokaal mogelijk niveau, van de vertegenwoordigende democratie naar een meer directe democratie waarin burgers meer ruimte krijgen voor eigenaarschap en vormgeving van hun leefomgeving. Enkele punten uit het akkoord:

 • Er wordt tot 10% ruimte in de begroting gecreëerd voor maatschappelijk aanbesteden. Voor de komende twee jaar is dit uit de vrij besteedbare ruimte; voor de termijn erna jaarlijks oplopend van 1% tot 10% van de gehele begroting;

 • 10% van de gemeentebegroting wordt participatief begroot, zowel op stedelijk als op buurtniveau;

 • Gekoppeld aan bovenstaande: 2% van de vrij besteedbare begroting wordt vrijgemaakt voor de invoering van de nieuwe werkwijze die voortkomt uit het Maatschappelijk akkoord;

 • Buurtbegroten wordt ingevoerd met buurtbudgetten oplopend tot een half miljoen euro per buurtcombinatie (er zijn 99 buurtcombinaties);

 • Er komt verruiming van de inzet van social return inclusief meebepalen van de inzet ervan door de doelgroep;

 • Er wordt een maatschappelijk initiatievenfonds opgericht met bijdragen van verschillende partners.

Het akkoord is vanaf 1 januari 2020 van kracht en loopt tot tenminste 2025.

Lees hier het volledige akkoord en hier de krant die daarover is gemaakt. Zie ook www.ma.ak020.nl.

Concept-Gebiedsplan 2020 Centrum-Oost verschenen

Omdat uit evaluaties is gebleken dat de gebiedsplannen van voorgaande jaren te complex zijn, is gekozen voor een nieuwe werkwijze. Er komt vanaf nu een beperkter gebiedsplan met maximaal zes focuspunten. In het gebiedsplan worden niet alle activiteiten opgenomen, het geeft slechts aan wat er komend jaar in het gebied de belangrijkste prioriteiten zijn en wat daaraan gaat gebeuren.

Het wordt aan de stadsdeelcommissie overgelaten of zij bewonersraden willen betrekken bij hun advisering. Bewonersraden kunnen per mail/brief gevraagd worden te reageren op de gebiedsplannen of ze kunnen worden uitgenodigd om in te spreken bij de bespreking van de gebiedsplannen in de vergadering van de stadsdeelcommissie op 19 november.

De zes focusprojecten voor 2020 voor Centrum-Oost zijn:

 1. Aanpak Binnenstad: dit gaat over toerisme en betreft niet postcodegebied 1018.

 2. Autoluw: hier wordt genoemd dat de overlast op de Prins Hendrikkade wordt beperkt en dat voor de Kattenburgerstraat plannen worden uitgewerkt om de leefbaarheid en veiligheid te kunnen blijven garanderen.

 3. Aanpak Oostelijke Eilanden: het stadsdeel zet in op onderlinge verbondenheid en stimuleren van bewonersinitiatieven. Bewoners worden uigenodigd mee te denken over de planvporming. Verder wordt genoemd: definitieve locatie jongerenwerk, reconstructie Kattenburgerkruisstraat en ontwerprichting bepalen voor Wittenburgerplein

 4. Knowledge Mile: bewoners en ondernemers aan de Weesperstraat en Valkenburgerstraat worden gefaciliteerd met geveltuinen en gevelbegroeiing. Er wordt samen gekeken waar bomen geplant kunnen worden en groenstrokenn aangelegd kunnen worden. Ook wordt gezocht naar duurzame oplossingen met groene daken, zonnepanelen, etc.

 5. Ouderenhuisvesting: inzet van een woonconsulent ouderen moet ouderen helpen om een andere woning te vinden. Er wordt gezocht naar mogelijkheden voor trapliften en er wordt ingezet op mogelijkheden voor geclusterd wonen. De mogelijkheden voor uitruil van corporatiebezit worden in beeld gebracht. In het voorjaar komt er een informatiemarkt.

 6. Winkeldiversiteit. Postcodegbeid 1018 wordt hierin niet genoemd. Wel komt er een marktvisie Oostelijk deel Amsterdam en wordt met bewoners gesproken over hoe warenmarkten in hun behoeften kunnen voorzien.

Lees hier het complete concept-Gebiedsplan 2020 Centrum-Oost.


Omleiding fietsverkeer Weesperstraat wegens bouw Namenmonument leidt tot klachten

Op 31 oktober organiseerde de gemeente een informatieavond over de omleidng voor fietsers en voetgangers tijdens de bouw van het Holocaust Namenmonument aan de Weesperstraat. Fietspad en trottoir voor het bouwterrein worden afgesloten. Twee jaar lang wordt al het fietsverkeer op de Weesperstraat van west naar oost omgeleid over Nieuwe Herengracht oneven zijde, Amstel en Nieuwe Keizersgracht even zijde. Voetgangers moeten twee keer de Weesperstraat oversteken.

Bewoners zijn bang dat dit tot gevaarlijke situaties gaat leiden.:

 • De Nieuwe Herengracht en Nieuwe Keizersgracht. Dit zijn beiden smalle grachten, waar als er een auto staat fietsers al uitwijken naar het zeer smalle trottoir. Op deze grachten staan dagelijks vrachtwagens langere tijd te lossen voor bijvoorbeeld de hotels of bedrijven zoals een wijnimporteur.

 • Op de hoek van de Amstel en de Nieuwe Herengracht en op de hoek van de Amstel en de Nieuwe Keizersgracht kruisen fietsers twee keer doorgaande fietsers over de Amstel.
  De Amstel oneven zijde is een belangrijke fietsroute voor Amsterdam.

 • Het flatgebouw op de Weesperstraat. Fietsers die niet willen omfietsen zullen hier tegen het verkeer in gaan fietsen.

 • Voetgangers zullen in dde verleiding komen om over de rijbaan te lopen.

Als alternatief hebben bewoners voorgesteld om één rijbaan voor het autoverkeer vrij te maken voor fietsers en voietgangers.

Organisatie Plantage Weesperbuurtfeest 28 juni 2020 zoekt versterking

Het is een mooie zomer-zondagavond, 28 juni 2020, en u maakt in de milde avondzon nog een ommetje in de Plantage. Er klinken intrigerende geluiden vanaf het Artisplein. Zo’n twintig buurtbewoners zitten om de tafel. Ze zijn een beetje uitgelaten met hun zelf meegebrachte drank en lauwe pizza’s. Wie zijn dit? Wat wordt hier gevierd?
 Het zijn de organisatoren, de mensen van de Plantage Weesperbuurtvereniging en de Vrienden van de Plantage, met alle helpers en assistenten. Zij kijken met een mengsel van opluchting en tevredenheid op de dag terug: de succesvolle editie 2020 van het jaarlijkse buurtfeest in het Wertheimpark. Deze mensen leverden samen weer een prestatie van formaat en zijn daarvoor beloond met een indrukwekkend aantal bezoekers.  

Aan die tafel op het Artisplein zijn nu nog plaatsen vrij. Oftewel: wij zoeken versterking. Wie zou deze ploeg vrijwilligers willen aanvullen? Zou u willen overwegen een bijdrage aan de organisatie van dit buurtfestijn te leveren? Neem dan contact op met Hans Soetekouw (hans.soetekouw@xs4all.nl). Hij kan u verder informeren over de veelsoortige werkzaamheden die ons wachten en het tijdsbeslag dat daarmee gemoeid is.

Pilot Weesperstraat autoluw en Kattenburgerstraat drukker in Agenda Autoluw

De gemeente Amsterdam heeft op 2 oktober de langverwachte concept-Agenda Autoluw gepubliceerd.

Maatregel 12 is een pilot van een of meer aaneengesloten weken voor een knip in de Weesperstraat voor autoverkeer om doorgaand autoverkeer door de stad tegen te gaan. Maar eerst komt er een nieuw kentekenonderzoek en wordt overleg gevoerd met bewoners en ondernemers.

Maatregel 15 is gericht op verbetering van de fietsroute van Geldersekade naar het toekomstihge Pontplein aan de De Ruyterkade. De Kattenburgerstraat zal 30 % drukker worden doordat eenrichtingverkeer wordt ingevoerd op de Oostertoegang in noordelijke richting. Autoverkeer vanaf de Geldersekade wordt gewiongen rechtsaf de Prins Hendrikkade op te gaan. Dit betekent dat het doorgaand autoverkeer van de De Ruitertunnel richting IJtunnel via de Piet Heinkade en de Kattenburgerstraat zal moeten rijden.. Citaat van blz. 47: “Op de Kattenburgerstraat nemen we maatregelen om de effecten van het extra verkeer op de lchtkwaliteit en het geluid te beperken. We gaan de straat zo inrichten dat deze minder uitnodigt tot te hard rijden. We denken daarbij aan het substantieel opschuiven van de rijbaan weg van de gevels richting het Marineterrein en het verlagen en versmallen van de rijbaan. Bij deze herinrichting zetten we in op het versterken van het groene karakter van de straat. Ook kiezen we voor verbetering van de fiets- en voetpaden, onder andere door het aanleggen van een tweerichtingenfietspad aan de zuidzijde, aansluitend op het eerder genoemde toekomstige tweerichtingenfietspad langs de Prins Hendrikkade. Hiermee ontstaat een hoogwaardige fietsverbinding helemaal van de Kattenburgerstraat tot voorbij het Centraal Station.”

Het college heeft de stadsdelen gevraagd om de conceptversie van de Agenda Amsterdam Autoluw te voorzien van advies. Die adviezen worden vervolgens door het college besproken. De definitieve agenda wordt eind dit jaar gepresenteerd. Behandeling in de gemeenteraad vindt naar verwachting begin 2020 plaats.

Lees hier de complete Agenda Autoluw. Klik hier voor meer info documenten over de agenda Autoluw .

Plantage Muidergracht 14: plan opvang 140 ongedocumenteerden

De gemeente Amsterdam wil in het pand Plantage Muidergracht 14 een 24-uursopvang vestigen voor maximaal 140 vreemdelingen zonder geldige papieren. Het gaat om migranten die via een ander land Europa zijn binnengekomen en daarna zijn doorgereisd naar Nederland en volgens het Dublin-akkoord in het land van binnenkomst een asielprocedure hadden moeten volgen. Uitzetting lukt vaak niet. Tot nu toe is voor deze ongedocumenteerden alleen nachtopvang (de bed-, bad- en broodregeling) beschikbaar. De gemeente wil hen nu uit humane overwegingen tijdelijk een stabiele omgeving bieden. Per persoon kunnen zij voor maximaal een half jaar in de opvang terecht. In totaal zal het pand gedurende drie jaar voor dit doel gebruikt worden. In andere delen van de stad komen vergelijkbare opvanglocaties voor nog eens 360 mensen.

Op maandag 23 september heeft de buurt de gelegenheid gehad om in te spreken. Wethouder Groot Wassink deelde mee dat de groep zal bestaan uit ongetrouwde mannen en vrouwen in een verhouding van ongeveer 70 – 30, en dat er 24 uur lang toezicht in en rond het pand aanwezig zal zijn.
Uit de soms zeer emotionele en af en toe ronduit vijandige reacties vanuit de stampvolle zaal bleek dat met name het grote aantal jonge mannen dat in het pand zal worden ondergebracht veel aanwezigen zorgen baart. Veel bewoners zeiden op zich geen probleem te hebben met de opvang van migranten maar wel met de grootschaligheid ervan.in de buurt: “Het is vaak juist kleinschaligheid en een goede man-vrouw verhouding die bepaalt of opvang een succes wordt. Wij willen dat u daar goed naar kijkt.” Groot Wassink gaf toe dat ook hij liever een kleiner aantal migranten in de Plantage Muidergracht had ondergebracht, maar dat hij te weinig andere geschikte locaties heeft kunnen vinden.
Een definitief besluit moet nog worden genomen en toegezegd is dat daarbij de draagkracht van de buurt een belangrijke rol zal spelen. Op dinsdag 1 oktober 20:00 u bespreekt de stadsdeelcommissie Centrum het voorstel van B&W in een openbare vergadering in de Boekmanzaal op het stadhuis.. (https://centrum.notubiz.nl/vergadering/563917/Stadsdeelcommissie%2001-10-2019)

Stem vóór 7 oktober op de plannen voor uw buurt in Centrum Begroot

Als bewoner van stadsdeel Centrum heeft u op 9 september een brief van het stadsdeel ontvangen met een persoonlijke stemcode om te stemmen op één of meer van de 53 plannen die door bewoners zijn ingeidend in het kader van Centrum Begroot. U kunt t/m 6 oktober aangeven hoe u het beschikbare subsidiebedrag van € 200.000 wilt verdelen over uw favoriete plannen.

Van de 53 plannen zijn er negen die betrekking hebben op postcodegebied 1018. Klik erop voor meer informatie::

Laat uw stem niet verloren gaan. Lees meer op www.centrumbegroot.amsterdam.nl

Hoger beroep tegen ongegrond verklaren bezwaren inzake Namenmonument

De rechtbank in Amsterdam heeft in juli het beroep inzake het Holocaust Namenmonument ongegrond verklaard. Het beroep was ingediend door de Plantage-Weesperbuurtvereniging (PWBV) samen met de Stichting de Groene Plantage en een aantal individuele buurtbewoners. Zij gaan nu in hoger beroep bij de Raad van State, niet alleen vanwege de uitkomst van de rechtszaak, maar met name ook vanwege de motivering.

De PWBV focust in het hoger beroep in het bijzonder op de afwezigheid van een behoorlijke belangenafweging. Het belang van DIT monument op DEZE plek is nooit geëxpliciteerd. Dat is vooral zorgelijk omdat het ontwerp niet voldoet aan de randvoorwaarden die de gemeente aan het begin van het traject zelf speciaal voor deze plek heeft vastgesteld om een goede inpassing in de omgeving te garanderen.
Van belang is dat er een rondschrijven is van het Auschwitz Comité aan de eigen achterban, vlak na vaststellen van de locatie, waarin zij stellen heus heel goed te weten wat de randvoorwaarden zijn, en dat zij zich daar heus wel aan zullen houden. Zij realiseerden zich het belang van de randvoorwaarden dus terdege, maar kwamen desalniettemin met een ontwerp dat in strijd was met deze voorwaarden. De PWBV voert in het hoger beroep gemotiveerd aan waarom de randvoorwaarden wel als toetsingskader gezien moeten worden.  Ook is een belangrijk punt van het hoger beroep dat er sprake is van strijd met het vertrouwensbeginsel: de gemeente moet zich houden aan toezeggingen die uitdrukkelijk aan de buurtbewoners zijn gedaan, zoals die inzake inspraak en onderzoek naar draagvlak.

Lees hier het hogerberoepschrift en hier de bijlagen.

Uitkomsten mini-enquete afvalinzameling Plantage Weesperbuurt

In ons bericht van 21 juni maakten wij melding van de mini-enquete over afvalinzameling die BAC (BewonersAmsterdamCentrum) in de Plantage en Weesperbuurt ging houden over afvalinzameling en recycling van afvalstromen.

Inmiddels is de rapportage van deze enquete beschikbaar. Ut de meer dan zeventig reacties komt naar voren dat er behoefte bestaat aan terugkeer van de chemokar of - in hedendaagse termen - een lokaal recyclepunt. Er blijkt ook uit dat er veel meer voorlichting nodig is over waar batterijen, lampen, kleine elektrische apparaten e.d. kunnen worden ingeleverd. Met Stadswerken zal worden nagegaan welke concrete vervolgstappen en acties kunnen worden gedaan: samen voor een schone buurt

Lees hier het complete enqueteverslag.

Bezwaren tegen uitbreiding Bridge Hotel (naast Carré)

Bewoners van de Onbekendegracht en de Nieuwe Prinsengracht maken bezwaar tegen een aan het Bridge Hotel verleende bouwvergunning. Het hotel aan de Amstel naast Carré wil aan de achterkant nieuwbouw plegen en zo het aantal kamers fors uitbreiden. Ook krijgt het hotel een openbaar restaurant en een sauna. De bewoners verwijten de gemeente de hand te hebben gelicht met de eisen die in Amsterdam aan hotelontwikkeling worden gesteld. Zij verwachten geluidsoverlast vanwege de Franse balkons tegenover hun huizen en maken bezwaar tegen de hoogte van de nieuwbouw die hun avondzon zal wegnemen. Ook vrezen zij voor overlast door meer taxi’s in de nacht en een grotere druk op de parkeerplaatsen in de buurt. Een aanvraag van de hoteleigenaar om ook een aantal bestaande appartementen aan de Amstel en de Nieuwe Prinsengracht om te mogen zetten naar hotelkamers is nog in de maak. Om de gemeente gunstig te stemmen heeft hij toegezegd om de Barbacan, een erkend overlasthotel op de Plantage Muidergracht, te sluiten en op die plek appartementen in het middensegment te realiseren. Aan zulke appartementen bestaat in Amsterdam veel behoefte.

Teken de petitie tegen de verhuurderheffing. Huurders betalen nu 4-5 maanden huur per jaar aan de schatkist

De verhuurderhegffing si een belasting die de woningcorporaties aan het rijk moeten betalen voor elke sociale huurwoning. In 2020 in totaal 1,8 miljard Euro. Die heffing wordt opgebracht door de huurders van sociale huurwoningen en komt neer op 4-5 maanden huur per jaar.

Het kabinet is nu van plan € 100 miljoen per jaar te investeren in nieuwbouw van sociale huur. Maar dat is een schijntje vergeleken met de naar € 2 miljard oplopende verhuurderheffing.

Laurens Ivens, wethouder Wonen van de gemeente Amsterdam, is nu een petitie gestart waariin het rijk gevraagd wordt om te stoppen met de verhuurderheffing. Om deze petitie te steunen, ga naar

www.petities.com/wooncrisis

Tekst van de petitie:

Nederland kent een wooncrisis. Voor steeds meer mensen is geen betaalbare woning te vinden. In plaats van te investeren in woningbouw, belast het Rijk verhuurders van betaalbare woningen voor 2 miljard euro per jaar. Deze rekening komt te liggen bij de huurders en woningzoekenden. Schaf de verhuurderheffing af!

 • Bouw meer woningen

 • Houd woningen betaalbaar

 • Investeer in de kwaliteit en duurzaamheid van woningen

Pak de wooncrisis aan: stop de verhuurderheffing! 

Denk er aan ook je e-mailadres in te voeren en dan per mail je ondertekening te bevestigen. Deze bevestigingsmail komt mogelijk in je spam terecht. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Haal een gratis bezem van stadsdeel Centrum om uw straatje schoon te vegen

Stadsdeel Centrum heeft het initiatief van Michel van Wijk uit de Plantagebuurt, ingediend via ‘De Stem van Centrum’, beloond om bezems beschikbaar te stellen aan bewoners en ondernemers om af en toe hun straat te vegen. Het stadsdeel heeft er duizend gekocht..

De actie ging van start op ‘Keep It Clean Day’ 20 september. De eerste reacties zijn positief en het blijkt ook de onderlinge cohesie te verbeteren.

Afhaalpunten in de Plantage-Weesperbuurt: UvA Roeterseiland (receptie gebouw A), Gemeentekantoor Stadstimmertuin 4 en Carré (achteringang).

Afhaalpunten op de Oostelijke Eilanden: Buurthuis De Witte Boei en Oracle-Gebouw (Nieuwe Vaart 5).

Zo lang de voorraad strekt en maximaal 1 bezem per persoon.

Aankondiging boek 'Bedenkt eer gij herdenkt', een bundel kritieken op ontwerp en plek Namenmonument

Vanaf 3 oktober is het boek ‘Bedenkt eer gij herdenkt’ verkrijgbaar. De bundel is samengesteld door Petra Catz, Abram de Swaan en Herman Vuijsje. De eerder aangekondigde presentatie in ARCAM is inmiddels volgeboekt.

De discussie over het geplande Holocaust Namenmonument in Amsterdam kwam voornamelijk in het nieuws door de juridische strijd die werd gevoerd. De inhoud van de argumenten kwam weinig aan bod en de achterliggende ideeën over waar herdenken eigenlijk over gaat nog minder.

In deze bundel formuleren zestien mensen waarom ze niet gelukkig zijn met het ontwerp op de gekozen plek in de stad. Onder hen kunstenaars, architecten, wetenschappers, mensen vanuit de joodse gemeenschap en buurtbewoners. De kritiek betreft ook de manier waarop het plan voor het monument tot stand is gekomen. Wie betrek je in het bedenken van een zinvol monument en hoe ziet het herdenken van de Holocaust en allen die zijn omgekomen er in de toekomst uit?
De vragen, argumenten en overwegingen in deze bundel blijven actueel zolang er reden is om te herdenken.

De bundel kost € 12,50 en kan rechtstreeks besteld worden door een email te sturen naar info@campcatz.nl. Vermeld het aantal exemplaren dat je wilt, plus naam en adres. Je ontvangt dan een mail met het bankrekening-nummer. Na betaling komt de bestelling direct naar je toe.

Lees hier meer over de 16 auteurs.

Creatieve Hotspot Capital C in Diamantbeursgebouw Weesperplein volop in bedrijf

Capital C Amsterdam belooft de niuwe creatieve hotspot van Amsterdam te worden. Het is gevestigd aan het Weesperplein in het centrum, waar voorheen de Diamantbeurs zat.

Het rijksmonument is in 2015 gekocht door Zadelhoff en Sijthoff Media. De redacties van titels als Adformatie en Kidsweek zijn inmiddels ingetrokken in het pand.

De bedoeling is dat alle domeinen van de creatieve industrie in Capital C Amsterdam bij elkaar komen. Denk aan advertising, design, media, digital, fotografie en kunst. Naast creatieve agentschappen is er ook werkruimte voor freelancers en start-ups, zo weet Marketing Tribune. Het pand moet creatievelingen 'inspiratie bieden'. 

In de dome, de karakteristieke glazen koepel op het dak van 9,5 meter hoog, kunnen evenementen gehouden worden. Er is een rooftop restaurant.

Wie denkt: 'kan ik er als particulier ook heen?' Jazeker. Je kunt namelijk eten én dansen in het grand café Stan&CO op de begane grond, dat ook buiten kantoortijden geopend is. Zie www.stan-co.nl/amsterdam

Ook aan kunstliefhebbers is gedacht: in het gebouw zijn namelijk een twintigtal kunstprojecten te bewonderen. Elke ruimte die toegankelijk is voor publiek is door kunstenaars ingericht.

Meer info, ook over evenementen: www.capitalc.nl

Autovrije zondag op de Weesperstraat/Wibautas gaat niet door

Na langdurig lobbywerk van Fietsersbond en buurtgroepen was de gemeente in april uiteindelijk bereid om mee te werken aan de organisatie van een autovrije zondag op de as Wibautstraat - Weesperstraat - Valkenburgerstraat. Er zou dan gespeeld, geskate en gesport kunnen worden. Daarna was het wachten op een datum: 22 september (Europese autovrije zondag) kon niet: te druk vanwege DamtotDamloop, 1 september: te snel. Dan maar 29 september.

Eind augustus kwam helaas het nieuws dat politie en hulpdiensten tegen deze route zijn. Onder de vorige burgemeester zou zijn afgesproken dat die altijd vrij moet blijven voor auto's. De hulpdiensten (ook brandweer en ambulancedienst) hadden natuurlijk in het voorjaar als eerste geraadpleegd moeten worden, maar dat is helaas vergeten.

Het is nu weer wachten, op de formele reden voor afwijzing, op het prikken van een nieuwe route, en een nieuwe datum. Dat wordt volgend voorjaar, want de raderen draaien traag op de Stopera.

Herinrichting Amstel oostzijde is klaar. Schouw donderdag 29 augustus 16:00 u

In de zomer is het laatste stukje Amstel afgerond. Van februari tot juli werkte de gemeente aan het herinrichten van de straat en kade tussen de Nieuwe Keizersgracht en de Nieuwe Prinsengracht. 
De nieuwe situatie heeft nu:

 • meer ruimte voor voetgangers en fietsers

 • een wandelstrook langs het water

 • geen parkeerplaatsen meer langs het water

 • op twee locaties ondergrondse afvalcontainers

 • klassieke straatlantaarns

De gemeente nodigt bewoners uit om mee te lopen met een schouw over de Amstel a.s. donderdag 29 september 16:00 uur. Als er dingen mis gegaan zijn, dan kunt u dat dan aangeven..

Meer info: https://www.amsterdam.nl/projecten/amstel-oostzijde/

Meld je aan voor Keep it Clean Day 20 september

Vrijdag 20 september 2019 is het Keep it Clean Day. In het hele land worden leuke acties georganiseerd om samen de buurt of straat schoon te maken. Ook in Amsterdam kan je meedoen.

Zwerfafval is voor veel mensen een doorn in het oog. Om de omgeving schoon te houden, moeten we elkaar soms een handje helpen. Het samen opruimen van zwerfafval is een leuke manier om de buurt schoon te krijgen. En het versterkt de saamhorigheid.

De gemeente roept iedereen die het leuk vindt op om vrijdag 20 september samen aan de slag te gaan. Als iedereen een uurtje zwerfvuil prikt is je buurt zo weer schoon. Je mag ook zelf een opruimactiviteit bedenken  De gemeente faciliteert de schoonmaakacties met materialen, zoals handschoenen, ringen of vuilgrijpers. Nederland Schoon levert de andere materialen, als vuilniszakken en hesjes.

Je kunt meedoen met een bestaande actie of zelf een activiteit organiseren. Wat je gaat doen, kan je invullen op het aanmeldformulier. Stuur dit op voor 13 september.

Aanmeldformulier Keep it Clean Day

11 augustus 15:00 uur rondleiding voor buurtgenoten in het Luthermuseum in De Wittenberg

Op zondag 11 augustus om 15:00 uur is er speciaal voor buurtgenoten een rondleiding door Geert van Wesemael in het nieuwe Luthermuseum aan de Nieuwe Keizersgracht 570 (v/h De Wittenberg) . 

Het gebouw zelf – met de regentenkamers, de gang en de kerkzaal – is het belangrijkste collectiestuk. De erfgoed-collectie bestaat verder uit schilderijen van onder meer Breenbergh en Ruysdael, zilver en authentieke meubelstukken.

Je krijgt korting op de entreeprijs: €5,- in plaats van €7,-

Aanmelden: stuur een mail naar info@luthermuseum.nl

Acht plannen uit postcodegebied 1018 gaan door naar de stemronde van Centrum Begroot

Dit bericht is een update van ons bericht van 17 mei.
Stadsdeel Centrum stelt € 200.000 beschikbaar voor bewonersplannen die de meeste steun van de bevolking krijgen. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van Stadsdeel Centrum konden via https://centrumbegroot.amsterdam.nl/  t/m 15 mei een plan indienen. Als het plan 50 likes of meer krijgt, wordt getoetst of het financieel haalbaar en uitvoerbaar is.

Van de 144 plannen ingediende plannen (klik hier), zijn er door stadsdeel Centrum nu 53 geselecteerd voor de stemronde die van start gaat op 9 september. Van de zeventien plannen uit postcodegebied 1018 ziojn er acht geselecteerd:

Vijf plannen hadden wel meer dan vijftig likes, maar zijn afgevallen omdat ze volgens het stadsdeel niet haalbaar zijn:

De overige plannen haalden de limiet van 50 likes niet.

Rechtbank Amsterdam wijst bezwaren tegen locatie Namenmonument af

Op 9 juli deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in de bodemprocedure over de bezwaren van buurtbewoners tegen de bouw van het Namenmonument aan de Weesperstraat. Zij vinden het monument veel te groot voor deze plek en willen voorkomen dat 24 bomen ervoor gekapt worden. En er heeft geen inspraak plaatsgevonden over deze locatie.

De rechter veegde al die argumenten één voor één van tafel. De gemeente was helemaal niet verplicht om inspraak te organiseren en toch had het college van burgemeester en wethouder goed geluisterd naar de voor- en tegenstanders van het monument. Bovendien is er een groot politiek draagvlak: de gemeenteraad heeft tot twee keer toe unaniem ingestemd met de bouw.

De tegenstanders zijn teleurgesteld over deze uitspraak. Ze vinden dat de rechter wel erg gemakkelijk over de bezwaren tegen het gebrek aan inspraak heenstapt. Zij wilenl nu eerst de uitspraak bestuderen en dan een beslissing nemen over hoger beroep. Dat moet binnen zes weken worden aangetekend.

Lees hier de volledige uitspraak.

De gemeente verwacht in oktovber te kunnen beginnen met de bouw van het monument. Daarna gaat het nog minstens twee jaar duren voordat het monument klaar is.