Groen

Brenda Hey stelt zich voor, de nieuwe groene opbouwwerkster voor Centrum-Oost

Ik ben Brenda Heij en sinds afgelopen maart ben ik opbouwwerker Groen bij DOCK.

Het groener maken van de buurt heeft natuurlijk vele voordelen voor mens, dier, plant en klimaat. Mijn rol als opbouwwerker is ondersteunend en activerend, ik gebruik groen als middel om de leefbaarheid in de wijk te vergroten.  

De sociale impact van meer groen in de buurt kan heel groot zijn. Ik probeer mensen te bereiken die ‘iets met groen’ willen, maar niet precies weten hoe te beginnen of wat er mogelijk is. Hierbij heb ik als buurtwerker een verbindende rol. Ook kan ik ondersteuning bieden in het opzetten van diverse groeninitiatieven, zelfbeheer projecten of buurttuintjes. Op het gebied van openbaar groen wordt door de gemeente veel gefaciliteerd en ook gesubsidieerd, maar nog veel mensen zijn hiervan niet op de hoogte. Hierbij wil ik helpen door de drempel te verlagen voor buurtbewoners om met groen te starten. Zo gaan we bijvoorbeeld vanuit de Witte Boei tuingereedschap uitlenen. Daarnaast ben ik naar het voorbeeld uit de Jordaan ook bezig met de ontwikkeling van een Groenploeg op de Oostelijke Eilanden, bestaande uit een team van vrijwilligers die zich inzetten voor tuinklusjes bij mensen die dit niet meer zelf kunnen.

Wil jij ook een (groen) steentje bijdragen aan de buurt? Of heb je vragen? Neem dan contact op met Brenda Heij, opbouwwerker Groen DOCK Amsterdam Centrum-Oost via bheij@dock.nl

11 mei 12:00 - 16:00 u Plantjesmarkt en Lentefeest op het plein op Wittenburg

Let op: gewijzigde begin- en eindtijd!

Op 11 mei 12:00 - 16:00 uur wordt de uitvoering van het Groenplan gevierd met de hele buurt op het plein achter de Oosterkerk. Lentefeest met o.a. plantjesmarkt, sport en spel, ACCU fanfare, Put & Pits muziek..

Lees hier het complete programma.

Presentatie Groenplan Oostelijke Eilanden 11 april in de Oosterkerk

Op 11 april presenteerde projectleider Carlinde Adriaanse in de Oosterkerk het voorlopig resultaat van het Groenplan Oostelijke Eilanden. het bestaat uit een groot aantal grote en kleine bewonersinitiatieven, meestal gericht op zelfbeheer (zie kaart). Een aantal bewoners lichtte hun initiatief toe. Uit de verhalen kwam naar voren dat het opzetten van een groeninitiatief veel onderlinge contacten tussen bewoners oplevert, al was het maar omdat minstens drie huishoudens bereid moeten zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor het beheer van een groeninitiatief.
Inj de Tweede Wittenburgerdwarsstraat hebben bewoners een vergroeningsplan dat ze samen met de jongeren van het jomngerencentrum in het voormalige postkantoor willen uitvoeren.
Het groenplan wordt deels in het voorjaar en deels in het najaar uitgevoerd. De gemeente gaat zelf zomerbollen planten die in de zomer tot bloei komen, o.a. langs de Kattenburgerkade. Deze actie is met een bewonersbrief aangekondigd voor 15 aprl, maar wegens ziekte moest dit worden uitgesteld tot na Pasen.
Op 11 mei 9:00-19:00 u Plantjesmarkt en Lentefeest op het plein achter de Oosterkerk.
23 april 19:00 u Informatieavond voor VVE-bestuurders over vergroening Kopgevels Oostelijke Eilanden. Locatie Instock, Cz. Peterstr. 21
Er kunnen nog steeds groeninitiatieven worden aangemeld bij carlindeAdriaanse@balance.nl 

Stand van zaken Groenplan Oostelijke Eilanden

De afgelopen maanden hebben bewoners van Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg hun groene ideeen ingediend voor buurttuintjes, plantenbakken, watertuinen, vergroenen van nieuwe ondergrondse vuilcontainers, etc. De realisatie zal in twee perioden gebeuren: april/mei en oktober/november. Nieuwe ideeen zijn nog steeds welkom. Mail ze naar CarlindeAdriaanse@balance.nl.

Nieuwsgierig? Kom kijken op 11 april 19:00 - 21:30 uur in de Oosterkerk naar de presentatie ‘Groenplan in woord en beeld’. aanmelden kan bij c.azarhoosh@amsterdam.nl onder vermelding van ‘11 april’.

Op 11 mei wordt de uitvoering van het Groenplan gevierd met de hele buurt: Lentefeest met o.a. plantjesmarkt, sport- en spelactiviteiten en meer. Heeft u interesse of een tip, mail naar c.azarhoosh@amsterdam.nl

Verbod bomenkap voor Namenmonument door uitspraak rechtbank

De Amsterdamse rechtbank heeft de gemeente verboden om op 1 maart te beginnen met de kap van 25 bomen langs de Weesperstraat ter hoogte van de Hoftuin. Met die kap zou een onomkeerbare stap zijn gezet op weg naar de geplande bouw van het Holocaust Namenmonument op die plek.

De rechter heeft op 28 februari geoordeeld dat met de kap en met de bouw moet worden gewacht totdat later dit jaar duidelijk wordt of de gemeente het Auschwitz Comité terecht een vergunning voor de bouw heeft gegeven. Verschillende bewonersgroepen uit de Plantage en de Weesperbuurt maken al een tijdlang bezwaar tegen het verlenen van die vergunning. Zij zijn niet tegen de bouw van een Namenmonument, maar vinden de nu gekozen plek om meerdere redenen ongeschikt.

Afgelopen najaar verklaarde de bezwaarschriftencommissie van de gemeente een door de omwonenden aangetekend bezwaar tegen het verlenen van een vergunning voor de bouw van het monument ongegrond. Tegen deze uitspraak hebben de omwonenden beroep aangetekend bij de rechtbank, die de zaak op 28 mei zal behandelen. Dat zal voor het eerst zijn dat een onafhankelijke rechter zich over de zaak uitspreekt. De uitspraak van deze week impliceert dat de gemeente de bomen langs de Weesperstraat tot dat moment met rust moet laten en dat het Auschwitz Comité niet mag beginnen met bouwen..

De gemeente is ook veroordeeld tot betaling van de griffierechten en de door de verzoekers gemaakte proceskosten.

Lees hier de complete uitspraak van de rechtbank.

Holocaust Namenmonument: beroepschrift ingediend

Na de negatieve beschikking op het bezwaarschrift , eind november 2018, hebben de bezwaarmakers uit de buurt besloten in beroep te gaan. Op 5 februari werden de gronden van het beroep bij de rechtbank ingeleverd. De belangrijkste punten waarop wordt gefocust zijn de gebrekkige besluitvormingsprocedure, het feit dat het ontwerp zich niet aan gestelde randvoorwaarden heeft gehouden en dat er nooit enige inspraak is geweest noch enig onderzoek naar draagvlak. Ook gaat het beroepschrift in op elementen als veiligheid en verkeer, en een aparte paragraaf word besteed aan de kapvergunning. En tenslotte wordt gesteld dat er geen behoorlijke belangenafweging heeft plaatsgevonden.

De gemeente heeft aangekondigd op 1 maart te willen gaan beginnen met kappen. Daarom heeft de buurt een voorlopige voorziening moeten aanvragen, een verzoek aan de rechtbank om de gemeente te verbieden met kap en bouw te beginnen voor een rechter inhoudelijk op het beroepschrift heeft beslist. De zitting zal eind februari plaatsvinden.

Alle stukken zijn te vinden op https://www.buurtorganisatie1018.nl/holocaust-namenmomument/ onder documenten.

Oproep voor zelfbeheerinitiatieven in kader Groenplan Oostelijke Eilanden

Om in het voorjaar gereed te zijn voor het aanleggen van de nieuwe zelfbeheer(gevel)tuinen en het aanplanten van nieuw groen, is het van groot belang dat Carlinde Adriaanse, projectleider van het gemeentelijke Groenplan, in de komende paar weken uw initiatief ontvangt.

De initiatieven kunnen betrekkieng hebben op geveltuinen, buurttuinen, plantenbakken voor op straat of balkon/galerij of voorstellen voor aanpassing/uitbreiding van gemeentelijke groen. Er is nu eenmaling € 150.000 beschikbaar voor groeninitiatieven binnen het gebied tussen Kattenburgerstraat, Czaar Peterstraat, Eilandenboulevard en spoorlijn.

Met elke (groep) initiatiefnemer(s)maakt Carlinde Adriaanse afspraken om de plannen verder uit te werken, zodat op korte termijn de haalbaarheid ervan getoetst kan worden door de gemeente. Zo mogen bv. kabels en leidingen niet in de weg zitten, moet er voldoende stoep overblijven (1,5 meter) als een geveltuin wordt aangelegd en moet de aanvraag worden ingediend door meer dan één huishouden.  Zo nodig worden de plannen verder uitgewerkt en voorzien van een professionele ontwerptekening, een beplantingsplan, een zelfbeheercontract. Half-stam- fruitbomen zijn ook mogelijk voor uw zelfbeheerinitiatief, andere bomen niet. Lees hier vragen en antwoorden over zelfbeheer.

Aanvraag geveltuin: online formulier invullen klik hier en bericht sturen aan carlindeadriaanse@balance.nl

Aanmeldformulier buurttuin klik hier. Maar eenvoudige tekening op ruitjespapier Klik hier. Stuur op naar carlindeadriaanse@balance.nl

Stem voor plan watertuinen in de Nieuwe Keizersgracht

De kade van de Nieuwe Keizersgracht tussen Amstel en Weesperstraat aan de Hermitagezijde heeft een aanlegverbod. Alleen in het middenstuk is er een laad- en losplaats voor boten. Aan weerszijden van deze laad- en losplaats is ruimte voor drijvende tuinen over een totale lengte van ongeveer 100 meter.

De aanblik van de kade wordt met de drijvende tuinen weer groen. Voor de komst van de Hermitage was er een grasveldje en enkele bosschages.
Watertuinen zullen overtreding van het aanlegverbod tegengaan. Drijvende tuinen dragen bovendien bij aan verbetering van de luchtkwaliteit. Lees hier meer over het plan.

Dit plan is door buurtbewoner Dirk Jan Veldman ingebracht bij stadsdeel Centrum via ‘De Stem van Centrum’. Via een website kunnen bewoners een stem uitbrengen op ingediende bewonersinitiatieven. Bij voldoende positieve stemmen (meer dan 100) wordt het plan in de stadsdeelcommissie besproken. Er zijn al 50 positieve stemmen uitgebracht. U kunt het plan steunen door hier te klikken en het duimpje omhoog onder het plan ‘Watertuinen’ aan te klikken.

Wensenlijst Eilandenoverleg voor Gebiedsjaarplan 2019 en kleine projecten op korte termijn

In het Eilandenoverleg van 13 juni is een wensenlijst opgesteld voor het Gebiedsjaarplan 2019 Centrum-Oost van stadsdeel Centrum en een lijst met kortetermijnmaatregelen om de leefbaarheid te verbeteren. Enkele punten uit de wensenlijst: glasvezelnet voor de Oostelijke Eilanden, bierfietsverbod, behoud Oosterkerk als cultureel centrum van de buurt, verbetering van de verbinding Marineterrein - Oostelijke Eilanden, minder doorgaand autoverkeer Kattenburgerstraat, geen nachtstalling voor rondvaartboten aan de Dijksgracht-oost, medewerking stadsdeel aan initiatif Werkspoorhal als ontmoetingscentrum, beperking bouwhoogte Zeeburgerpad tot12 meter, behoud drijvende tuin van Arie Taal.

Confrontatie voor- en tegenstanders Namenmonument in hoorzitting

Op 15 mei vond de hoorzitting plaats van de bezwaarcommissie over de brzwaren tegen de locatie van het Holocaust Namenmonument aan de Weesperstraat. Een tiental organisaties en particulieren vochten daarbij de omgevingsvergunning voor het monument op deze plek aan en het Auschwitz Comité en de gemeente verdedigden het besluit. Behalve over de grootte van het monument, de 25 te kappen bomen en de zichtlijnen ging het ook over de procedure. Het nieuwe ontwerp van architect Libeskind is nooit in de raadscommissie of de gemeenteraad besproken en bewoners kregen te horen dat het besluit al genomen was. 

De bezwaarcommissie heeft nog geen uitspraak gedaan. De bezwaarmakers zijn van plan om naar de rechter te gaan als de bezwaren worden afgewezen.

Lees hier het artikel in Het Parool van 16 mei over de hoorzitting.

Zie voor drie pleitnota's van bezwaarmakers het dossier Namenmonument onder 'Documenten'.

Ontwikkelingen rond het Touwbaanpark op Oostenburg-zuid

Het Touwbaanpark is aan de kant van het Wienerterrein klaar en ook het fietspad ligt er mooi bij. Stadsdeel Centrum heeft twee bewonersbrieven verspreid over ontwikkelingen rond het Touwbaanpark. In de biref van 17 oktober worden voorbereidende werkzaamheden aangekondigd voor de ruimte aan de andere kant van het fietspad. De gemeente start met het bouwrijp maken voor de koppanden die tegen de panden van Oud-Oostenburg gebouwd worden. Hier komen tien vrije sectorwoningen, zoals vastgelegd in het bestemmingsplan. Vanuit de buurt was hiertegen destijds veel verzet, maar dat heeft niet mogen baten. Jarenlang was dit stukje aan de Nieuwe Oostenburgerstraat  bekend als het “Groene Balkon. Hier werd genoten van een filmpje, een hapje en het groen, dat door de buurt met liefde werd verzorgd. Het zelfbeheer van deze ruimte is inmiddels beëindigd.
In het kader van het bowurijp maken zullen de twee grote elzen naast de bandenboot worden gekapt en moet het terrein vrij zijn van objecten. Begin 2018 start de bouw.

De tweede Bewonersbrief is van 9 november. Daarin wordt een wijziging van de uitrit van de parkeergarage van het Wienerterrein aangekondigd. Nu wordt daarvoor het fietspad gebruikt en dat is niet de bedoeling. Daarom wordt naast de inrit ook de uitrit over de Oostenburgerdwarsstraat geleid. Daarvoor wordt het plantvak verkleind en het fietsenrek verplaatstt. Er wordt een spiegel aangebracht om het zicht voor de uitrijdende auto's te verbeteren. Ook het inrijden wordt vergemakkelijkt omdat de bocht vanuit de Oostenburgerdwarsstraat nu breder wordt. 
De werkzaamheden worden in de week van 20-24 november uitgevoerd. Een week later worden de stalen randen en zitelementen aan de plantvakken geplaatst.

Download hier alle documenten over het Touwbaanpark.

Slecht nieuws over bomen Czaar Peterstraat

Mede op voorstel van het Eilandenoverleg Heeft Prohold-boomdeskundige Van Proojen het rapport 'Second opinion bomen Czaar Peterstraat' uitgebracht (juli 2017). Dit rapport is op 3 oktober ter kennisname gezonden aan de Bestuurscommissie van stadsdeel Centrum.  De second opnion was gevraagd naar aanleiding van het rapport 'Boomtechnisch onderzoek 100 bomen Czaar Peterstraat' van de Bomenwacht uit 2016.

Het slechte nieuws is dat de bomen in slechte staat verkeren en voor het grootste deel niet meer te redden zijn. Negen bomen zijn zo slecht dat ze op zeer korte termijn gekapt moeten worden.
De bomen hebben zwaar te lijden gehad van de verhoging van de grondwaterstand met 60-80 cm sinds eind 2003. Dit heeft geleid tot sterfte van wortels en heeft kansen geboden aan de reuzenzwam en de dikrandtonderzwam, die beide de wortels aantasten.. Ook is veel schade toegebracht door graafwerkzaamheden.

Aanbevolen wordt om driekwart van de bomen in de Czaar Peterstraat - het zuidwestelijke deel - in zijn geheel te vervangen. Alleen dan is het mogelijk om de groeiplaatscondities duurzaam te verbeteren, bijvoorbeeld door het inrichten van een doorlopende groeisleuf met bomenzand onder het trottoir.
Het noordoostelijke kwart - vanaf de Tweede Leeghwaterstraat tot het spoor - kan voorlopig gehandhaafd worden, maar moet wel bewaakt worden middels jaarlijkse controle.

Lees hier het complete rapport van Prohold en hier het eerdere rapport uit 2016 van de Bomenwacht.

Contra-expertise bomenonderzoek Czaar Peterstraat

Vorig jaar heeft de Bomenwacht in opdracht van stadsdeel Centrum onderzoek gedaan naar de staat van de honderd bomen in de Czaar Peterstraat. Volgens dit onmderzoek moesten 7 bomen binnen zes maanden gekapt worden, 35 waren in slechte staat, 51 matig en slechts 11 van voldoende kwaliteit.

Enkele jaren geleden is uit een enquête van het stadsdeel duidelijk geworden dat een overgrote meerderheid van de bewoners van de Czaar Peterbuurt de bomen in de Czaar Peterstraat wil behouden. Het Eilandenoverleg heeft daarom in januari dit jaar een brief aan de Bestuurscommissie Centrum geschreven met het verzoek om een ander onderzoeksbureau - het Eilandenoverleg stelde Prohold voor - opnieuw naar de bomen te laten kijken en dat bureau advies te vragen wat er gedaan kan worden om de bomen te behouden. 

Lange tijd was onduidelijk hoe het vervolgonderzoek eruit ging zien, maar uiteindelijk is het verzoek van het Eilandenoverleg door het stadsdeel gehonoreerd. Prohold heeft nu opdracht gekregen voor een nieuw bomenonderzoek. Bij alle bomen wordt een bodem- en bewortelingsonderzoek uitgevoerd om de oorzaak van de slechte conditie en groei te achterhalen.

Voor de 7 bomen die volgens de Bomenwacht gekapt zouden moeten worden, is de kapvergunning opgeschort, in afwachting van de uitkomsten van het nieuwe onderzoek.

Verslag informatiebijeenkomst 'Verkenning Plantage Middenlaan' 12 december

Op maandag 12 december vond in Desmet studio´s aan de Plantage Middenlaan een informatiebijeenkomst plaats over de ‘Verkenning Plantage Middenlaan’. Aanleiding was de nieuwe start van de planvorming na de bezwaren van de buurt tegen de verlegging van de Artis-tramhalte. Op deze bijeenkomst waren ca. 50 buurtbewoners aanwezig. Het doel van de bijeenkomst was de buurt te informeren over de verkenning en vooral te luisteren naar de ideeën en wensen van de buurt.

Lees hier het sfeerverslag dat de gemeente daarvan heeft gemaakt.

De wensen en ideeen van de buurt die naar voren zijn gekomen zijn hier in beeld gebracht.

En lees hier het tijdschema van de vervolgprocedure.

Deze en meer documenten zijn terug te vinden op webpagina www.amsterdam.nl/projecten/plantagemiddenlaan/

Uitwerking ontwerp Eilandenboulevard levert nieuwe problemen op

Op 8 november was er een technische sessie voor de Bestuurscommissie over de uitwerking van het ontwerp voor de Eilandenboulevard. Daarbij kwamen wijzigingen naar vorten ten opzichte van het ontwerp waartoe in december 2015 besloten is:

 • Het voetpad langs de huizen wordt uitgevoerd in roodbruine klinkers in plaats van tegels
 • De ruimte voor de Oosterkerk wordt tussen kerk en oever geheel in klinkers uitgevoerd
 • Roodbruine klinkers in plaats van parkverhadring op het Czaar Peterplein
 • Er komen geen plateaus bij de kruisingen behalve bij de Oosterkerk, ze komen wel bij de twee duikers
 • Zes bomen, waarvan twee monumentaal, hebben een levensverwachting van minder dan vijf jaar en worden daarom gekapt in het kader van de herprofilering
 • De twee bomen voor de Oosterkerk die wegens ziekte gekapt zijn, worden niet op die plek vervangen maar elders langs de Eilandenboulevard
 • Tien bomen, waarvan vijf monumentaal, hebben een levensverwachting van minder dan tien jaar en zouden eigenlijk gekapt moeten worden. Die probeert men door wortelbescherming langer te behouden
 • Er komen ondergronds afvalcontainers in sets van vier: voor glas, papier, plastic en restafval. De locaties zijn nog niet precies bekend
 • Er komen fietsnietjes tussen de bomen (even veel als nu) en verder fietsvakken
 • De halfverharding op het Kattenburgerplein blijft gehandhaafd, maar er  komt wel een trottoir langs de randen met een afscheiding met plantenbakken zodat niet dwars over het plein gefietst kan worden. Op het plein komt de viskraam die nu voor de Oosterkerk staat.
 • De Bestuurscommissie heeft in december 2015 bij motie gekozen voor halfverharding van het voet-/fietspad langs de oever. Nu blijkt dat leemverharding slecht is voor de bomen, zodat alleen halfverharding met grind zoals bij  het Kattenburgerplein mogelijk is. Het beheer daarvan is duur. De  keuze ligt nu voor tussen halfverharding of klinkers. Bij halfverharding is het niet mogelijk om het deel waar gefietst kan worden apart te markeren.

Op woensdag 21 december zal een informatie-avond in de buurt gehouden worden over het ontwerp en op 28 februari vindt besluitvorming plaats in de Bestuurscommissie.

Het Eilandenoverleg had een brief naar de Bestuurscommissie gestuurd om te protesteren dat de bomen voor de Oosterkerk niet herplant worden. Dit is in strijd met het amendement dat in februari 2014 bij de vaststelling van het Masterplan is aangenomen dat de bomenstructuur beschermd wordt en geen bomen voor de Oosterkerk om esthetische redenen worden gekapt. Een aantal partijen was het daarmee eens, maar D66 wilde zich nog hierover beraden. Ook over de halfverharding werd nog geen besluit genomen. Dat komt dus pas na de informatieavond..

Uitkomst onderzoek gemeente naar parkeergarage omgeving Artis

In het kader van de Uitvoeringsagenda Mobiliteit heeft de gemeente onderzoek gedaan in negen zoekgebieden naar de haalbaarheid van realisering van een parkeergarage. Een van de zoekgebieden is 'Omgeving Artis'. In dat kader zijn twee locaties onderozcht: het huidige parkeerterrein van Artis en een garage onder de Plantage Muidergracht/Nieuwe Prinsengracht.  Omdat Artis op dit moment  geen prioriteit geeft aan een ondergrondse garage op haar terrein, is alleen de tweede variant uitgewerkt. Het gaat dan om een drielaagse parkeergarage voor 150 auto's onder de kruising Nieuwe Prinsengracht/Plantage Muidergracht. De in- en uitgang zouden dan komen in de groene driehoek in de Roetersstraat tegenover het Dr.Sarphatihuis. De parkeergagarage wordt mechanisch, waardoor minder ruimte nodig is. Volgens de snelst mogelijke planning zou de garage over vijf jaar gered kunnen zijn. De garage is bedoeld om 150 parkeerplaatsen op straat te kunnen opheffen in de Plantage Kerklaan en Plantage Middeenlaan, zodat daar meer ruimte komt voor fietsers en voetgangers.

In de B&W-voordracht van 7 juni wordt het vervolg afhankelijk gesteld van een procedure van Artis tegen vermindering van subsidie: "Afwachten  i.v.m. een afhankelijkheid met een parallel juridisch proces over subsidies;. - Een verdere verkenning snel - en met relatief weinig hinder - kan leiden tot resultaat in de openbare ruimte; - De strategie is wachten en mogelijk verder verkennen na lopende procedure Artis."

Lees hier een factsheet over deze mogelijke parkeergarage. Het zeer omvangrijke rapport over alle aspecten van alle zoeklocaties is hier te vinden onder agendapunt 8b.

Rechtbank verklaart beroep inzake kapvergunning iep voor Oosterkerk ongegrond

Stadsdeel Centrum heeft in het najaar van 2015 een kapvergunning verleend voor een grote iep die voor de Oosterkerk staat. De  boom zou op grond van een rapport van de Bomenwacht onveilig zijn vanwege een kleine holte in de stamvoet. Hiertegen zijn vanuit de buurt 57 bezwaarschriften ingediend. De Werkgroep Groen en Milieu heeft toen geld ingezameld voor een contra-expertise door een eigen boomdeskundige, Veronica van Amerongen. De bewoners plaatsten hun bezwaren ook in een algemenere kader: de normen en methodes die het stadsdeel hanteert bij beslissingen om bomen te kappen zijn onvoldoende gefundeerd. Ze drongen aan op  heroverweging daarvan. 
De bezwaren werden op 3 december 2015 door het stadsdeel ongegrond verklaard. 
Vervolgens is een aantal bewoners hiertegen in beropep gegaan bij de rechtbank. Om de kosten daarvan te betalen is met succes opnieuw een crowdfundingsactie gehouden in de buurt.

Op 22 april vond de zitting plaats bij de Rechtbank Amsterdam. De buurtbewoners werden gesteund door een deskundige van de Bomenstichting die de bezwaren tegen de door de gemeente gehanteerde methode bevestigde.

Op 6 juni heeft de rechtbank uiitspraak gedaan: het beroep wordt ongegrond verklaard. De rechtbank wil zich niet uitspreken welke methode het meest geschiklt is om de toestand van de boom te beoordelen. De rechtbank vindt dat het stadsdeel voldoende heeft aangetoond dat het hier niet gaat om een kerngezonde boom en dat er op de duur sprake kan zijn van veiligheidsrisico's. Lees hier de volledige uitspraak.

Holocaust Namenmonument komt in de Weesperstraat

Het Holocaust Namenmonument is weer volop in het nieuws. Het wordt steeds duidelijker dat het verzet van de buurt tegen plaatsing in het Wertheimpark van de slingerende muur van ruim vierhonderd meter beton succes heeft gehad. De Volkskrant meldt in een paginagroot artikel op 21 april uit welingelichte kring te hebben vernomen dat Burgemeester Van der Laan aan het College van B&W en de gemeenteraad gaat voorstellen om het Holocaust Namenmonument te plaatsen in het plantsoentje tussen de Weesperstraat en de Hermitage, waar nu het monument van Dankbaarheid staat, dat in 1950 is gemaakt als teken van erkentelijkheid aan Amsterdammers die Joden tijdens de oorlog hebben geholpen. 

De initiatiefnemer van het Namenmonument, Jacques Grishaver van het Auschwitzcomité, vindt de locatie aan de Weesperstraat een aanvaardbaar alternatief. Het Parool meldt in zijn artikel van 21 april zelfs dat het Auschwitz Comité deze plek zelf heeft voorgesteld. Architect Libeskind is bereid om zijn ontwerp aan de locatie aan te passen. De Lutherse Diaconie die ernaast gevestigd is, heeft geen bezwaar tegen plaatsing op deze plek.

Een heet hangijzer is nog wel wat er nu gaat gebeuren met het Dankbaarheidsmonument. Het Auschwitzcomité suggereert om het te verplaatsen naar het Weesperplein, voor de Diamantbeurs. Daar heeft het oorspronkelijk gestaan, todat het wegens de metroaanleg 'tijdelijk' verplaatst is naar de huidige plaats.

Rapport Universiteit Wageningen verschenen: Een (be)leefbare stad. Openbare ruimte in eigen beheer - De Eilandenboulevard

Woonbootbewoners aan de Eilandenboulevard hebben in 2014 aan de Wetenschapswinkel van de Universiteit Wageningen gevraagd om advies over de mogelijkheden voor inrichting van de oever en en de organisatie van zelfbeheer door bewoners.

Op 17 maart vond in De Witte Boei de presentatie plaats van het onderzoeksrapport van de Universiteit Wageningen met de titel "Een (be)leefbare stad. Openbare ruimte in eigen beheer - de Eilandenboulevard".  Initiatiefnemer André Agterof overhandigde het eerste exemplaar aan Gebiedscoordinator Roeland Lagendijk van stadsdeel Centrum. 

De onderzoekers stellen vast dat het groene talud langs de Nieuwe Vaart een zeldzaam verschijnsel is in Amsterdam en dat het door (woonboot)bewoners en voorbijgangers wordt gewaardeerd. De beleving van deze oever als openbare ruimte is niet vanzelfsprekend, maar kan versterkt worden door vormgevingsaspecten en informatievoorziening. Zelfbeheer als bewonersactiviteit kan van grote waarde zijn voor meer betrokkenheid van bewoners bij hun buurt. De vraag is of een formule voor zelfbeheer, teruggebracht tot overeenkomsten tussen individuele woonbootbewoners en gemeente voldoende basisi is voor het vergroten van het zelforganiserende vermogen van de buurt. Een ander aandachtspunt is hoe een ecologische inrichting gewaarborgd kan worden bij individuele afspraken per boot. 

het rapport bevat veel foto's van de oever van de Nieuwe Vaart. Lees hier het hele rapport. 

Voetbalvereniging Torpedo Kattenburg in oprichting (Marineterrein)

Marineterrein.blogspot.nl maakt melding dat twee professionals in de nieuwe media - Lucien Burm en Martijn Wuite -  op dit moment bezig zijn een nieuwe voetbalvereniging op het Marineterrein op te zetten. De naam: Torpedo Kattenburg. Slogan: Midden in de stad bevindt zich een mooie middenstip, die vraagt om een aftrap!
Meld je hier aan: www.torpedokattenburg.com