Hotels en Shortstay

Hotel gemengd met kinderdagverblijf De Kleine Wereld, Plantage Middenlaan

In De Volksrant van 22 mei staat een column van Margriet Oostveen met als titel 'Toeristen in de creche'. In twee wit geschilderde panden rechts van creche De Kleine Wereld aan de Plantage Middenlaan is sinds kort hotel Quentin Zoo gevestigd. Dit hotel heeft ook kamers op de bovenverdiepingen van het door Aldo van Eyck ontworpen pand van De Kleine Wereld. Hotelgasten lopen samen met peuters door de gang en op de trap. Hotelgasten gooien peuken uit het raam die de leidsters uit de binnentuin moeten oprapen..

Vier jaar geleden is hiervoor een Omgevingsvergunning afgegeven, maar niet voor het deel waar het kinderdagverblijf zit. Wethouder Kock heeft nu toegezegd  dat Bouw- en Woningtoezicht er zo snel mogelijk naar gaat kijken.

Lees hier het complete Volkskrantartikel.

Coalitieakkoord 2018-2022 is klaar. Nieuw DB stadsdeel Centrum

Op 24 mei hebben GroenLinks, D66, PvdA en SP hun coalitieakkoord gepresenteerd. Titel: "Een nieuwe lente en een nieuw geluid'.
Interessante punten voor postcodegeied 1018: inzet op jongerenwerk, meer zeggenschap voor bewoners over veiligheid in hun buurt, 33 % sociale huur bij nieuwbouw, wanneer in een buurt (= een van de 22 gebieden in Amsterdam) het percentage sociale huur onder de 45 % daalt, dan is liberalisatie van corporatiewoningen in idie buurt niet mogelijk, netwerken in de buurten versterken doo meer ontmoetingsruimten. Amsterdam wordt autoluw. Beleidsstukken krijgen standaard een participatieparagraaf.

Protest tegen uitbreiding hotel Plantage Muidergracht

Buurtbewoners hebben op vrijdag 17 maart met een korte, door de SP georganiseerde demonstratie geprotesteerd tegen de voorgenomen uitbreiding van het Garden Hotel aan de Plantage Muidergracht 33. In het pand, dat eerder elf huurwoningen in de sociale sector herbergde, heeft zich in 2010 een hotel gevestigd. Na de nodige uitbreidingen biedt dit nu ruimte aan 104 gasten, maar afgelopen najaar heeft de eigenaar een vergunning aangevraagd voor een verbouwing waardoor het aantal bedden kan worden verhoogd naar 118.

Eind vorig jaar heeft buurtbewoner Evert Holtzer, die naast het hotel woont, bezwaar aangetekend tegen de verbouwing. Hij vreest dat de overlast, die op dit moment al fors is, door de toename van het aantal slaapplaatsen nog verder zal toenemen. Ook veel andere buurtbewoners zijn de aanhoudende herrie van vaak flink aangeschoten hotelgasten zat.

Holtzer: “De eerste tijd zaten er vooral gezinnen met kinderen in het hotel. Dat ging prima. Maar al snel werd het een plek voor vriendengroepen die een paar dagen Amsterdam komen doen, vaak Engelsen die komen voor een vrijgezellenfeest. Laatst kwamen er uit een taxi allemaal mensen rollen verkleed als konijn. Nou, dan weet je het wel. Niet alleen dat er ’s nachts veel wordt geschreeuwd en gerookt, maar ze zetten ook het afval buiten wanneer het ze uitkomt en versperren de stoep met winkelkarretjes en lukraak neergekwakte huurfietsen. Een paar jaar geleden was het zelfs zo erg dat de brandweer ongeveer 70 keer voor niets heeft moeten uitrukken omdat het brandalarm was afgegaan.”

Met de eigenaar van het hotel valt niet over de overlast te praten, aldus Holtzer, die nu in afwachting is van de reactie op zijn bezwaarschrift.

Raad van State: Short-Stay in De Wittenberg toch toegestaan

De Raad van State heeft op 15 februari 2017 uitspraak gedaan in hoger beroep over de woningonttrekkingsvergunning voor voormalig verpleeghuis De Wittenberg. De Raad van State vernietigt het eerdere oordeel van de Rechtbank en oordeelt dat een woningonttrekkingsvergunning door stadsdeel Centrum niet vereist had mogen worden omdat het gebruik als verpleeghuis niet als woning aangemerkt kan worden. Een woning is een ruimte die bewoond wordt door één huishouden en dat is in een verpleeghuis volgens de Raad van State niet het geval. Derhalve kan de Diaconie doorgaan om het gebouw in te richten met 115 short-stay appartementen.

Voor de buurtbewoners die zich ingespannen hebben om hier ouderenwoningen in plaats van short stay te krijgen, is dit een zware slag. Wel is het zo dat de gemeente inmiddels besloten heeft om in het hele centrum (met uitzondering van delen van de Oostelijke Eilanden) geen nieuwe hotesls en shortstay meer toe te staan.

Slagerij Jonker wordt Hotel De Jonker

De al jarenlang leegstaande slagerij Jonker aan de Plantage Middenlaan 40 wordt op dit moment verbouwd tot Hotel De Jonker. Het hotel krijgt 15 kamers.

Het hotel wordt ontwikkeld door Arjen van den Hof van Vondel Hotels. In Het Parool van 23 november staat op blz. 16 een artikel over deze ontwikkelaar. Hij vindt het een uitdaging om van oude gebouwe waar je eigenlijk niets meer mee kunt doen een hotel te maken. Hij is gestart met een hotel in de Vondelstraat en heeft nu elf hotels, onder andere ook in De Hallen. 

Het pand van slagerij Jonker was eigenlijk te klein voor een hotel, maar als appartementenhotel met in elke kamer een keukenblok lukt het wel. 

Arjen van den Hof zegt veel belang te hechten aan overleg met omwonenden: "Ik luister naar elke klacht, zeker over overlast."

Raad van State houdt zich op de vlakte in zaak Wittenberg

De Lutherse Diaconie, eigenaar van voormalig verpleeghuis De Wittenberg, heeft bij de Raad van State nul op het rekest gekregen. De diaconie had bij het Haagse rechtscollege bezwaar aangetekend tegen de weigering van de gemeente Amsterdam om in het gebouw short stay toe te staan. Veel consequenties heeft de uitspraak echter niet, want de bouwwerkzaamheden mogen gewoon doorgaan.

De zitting bij de Raad van State op 13 oktober was de zoveelste episode in een langdurige strijd tussen enerzijds de Diaconie en anderzijds de gemeente en buurtbewoners over de toekomst van De Wittenberg. De Diaconie wil het pand verbouwen tot 116 appartementen bestemd voor short stay. Volgens de gemeente is er voor dat doel in Amsterdam echter al ruim voldoende accommodatie. Zij weigert daarom de vergunning tot woningonttrekking af te geven die voor de plannen van de Diaconie nodig is.

Dit voorjaar maakte de Diaconie bij de Amsterdamse rechtbank bezwaar tegen deze weigering. Toen de rechtbank de gemeente in juni in het gelijk stelde, koos de Diaconie voor een dubbele route. Enerzijds ging men in hoger beroep, een bodemprocedure, waarvan de uitkomst pas op zijn vroegst komend voorjaar wordt verwacht. Tegelijkertijd vroeg de Diaconie aan de Raad van State om in de tussentijd te mogen handelen alsof de vergunning tot woningonttrekking wel is verleend.

In zijn op 21 oktober gepubliceerde uitspraak wijst de Raad van State dit verzoek af met als argument dat de zaak niet spoedeisend is. Zowel de gemeente Amsterdam als de bewoners hebben namelijk laten weten dat de verbouwing tot appartementen wat hen betreft kan doorgaan, zolang de bestemming van die appartementen maar niet vast ligt. Eerder had de diaconie al laten weten dat de appartementen bij een verbod op short stay zullen worden bestemd voor permanente bewoning.

Definitief uitsluitsel over de toekomstige bestemming van De Wittenberg krijgen de strijdende partijen dus pas bij de uitspraak in hoger beroep.

Plantage Weesperbuurt wil af van sluipverkeer

Terugdringen van het autoverkeer door het handhaven van goed openbaar vervoer en het herinrichten en vergroenen van doorgaande straten; een sterke nadruk op de woonfunctie door het tegengaan van short stay; en last but not least geen of uitsluitend elektrische HopOnHopOff (HoHo) bussen. Dit zijn de voornaamste speerpunten van het Plantage Weesperoverleg (PWO) voor het Gebiedsplan 2017 van stadsdeel Centrum.

In een filosofisch getint document met als titel ‘Van Bouwstenen tot Bouwplan’ legt het PWO vooral veel nadruk op de kwetsbaarheid van de Plantage Weesperbuurt. Door de nabijheid van het toeristische stadscentrum en de aanwezigheid van tal van attracties, zoals Artis en een aantal musea, ontvangt de buurt steeds meer toeristen. Op zich is dat geen probleem, maar de overlast moet wel binnen de perken blijven, vindt het PWO. Vooral de HoHobus is voor veel bewoners een bron van ergernis. Eigenlijk zou die vervuilende bus helemaal uit de buurt moeten verdwijnen, maar als dat onhaalbaar is, zou het stadsdeel in ieder geval op korte termijn moeten streven naar een elektrisch alternatief.

In ‘Van Bouwstenen tot Bouwplan’ speelt het verkeer sowieso een centrale rol. Naast het toenemend aantal bussen zorgen ook de grote hoeveelheden vaak slordig geparkeerde fietsen van studenten voor overlast in de Plantage Weesperbuurt. Het PWO pleit daarom voor het handhaven of uitbreiden van goed openbaar vervoer in de buurt om zo de overlast terug te dringen.
Die overlast wordt ook steeds meer veroorzaakt door sluipverkeer. Om dat te ontmoedigen pleit het document voor de herinrichting en vergroening van nu nog ‘doorgaande’ straten zoals de Anne Frankstraat, de Plantage Parklaan, de Plantage Middenlaan, de Plantage Kerklaan en de Roetersstraat. Het karakter van de Plantage als groene woonbuurt moet koste wat kost gehandhaafd blijven.

Een bedreiging van de woonfunctie vormt het snel groeiende aantal short stay- en hotelvoorzieningen in de buurt. Gelukkig erkent de gemeente dat zelf ook, constateert het PWO. ‘Terecht heeft de gemeente bij de besluitvorming rond De Wittenberg aangevoerd, dat het quotum short-stay in Centrum-Oost wel bereikt is.’ Dat beleid moet voortgezet worden en liefst ook voor hotels gaan gelden, aldus het advies aan het stadsdeel, dat besluit met de waarschuwing om in de Plantage Weesperbuurt niet, zoals de Griekse domoor Epimetheus ooit deed, de Doos van Pandora te openen. ‘Dan zou er na alle ontsnapte ellende een zielig hoopje ‘buurt’ achter kunnen blijven.’

Lees hier het hele document 'Van Bouwstenen tot Bouwplan'

Diaconie in beroep bij Raad van State tegen uitspraak Wittenberg

Op 22 juli 2016 heeft de rechtbank het beroep afgewezen van de Lutherse Diaconie tegen de weigering door de gemeente van een woningontytrekkingsvergunning voor voormalig verpleeghuis De Wittenberg afgewezen. De Diaconie, eigenaar van het gebouw, wil hier Short Stayappartementen in laten bouwen. De uitspraak kan betekenen dat er geen Short Stay in het gebouw komt, maar woningen.

In een bewonersbrief d.d. 27 juli van aannemer Hillen en Roosen staat dat de Diaconie in hoger beroep gaat bij de Raad van State. Een uitspraak wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2017.

Intussen gaan de Diaconie en de aannemer gewoon door met de sloop- en bouwwerkzaamheden. Ze nodigen de buurtbewoners uit om op 14 september vanaf 15:00 uur met een hapje en een drankje het einde van de grote sloop- en asbestsaneringswerkzaamheden te vieren. Het entreehuisje is als modelappartement bouwkundig opgeleverd aan SACO, de Short-Stay-exploitant en zal op 14 september te bezichigen zijn.

Omwonenden hebben bij stadsdeel Centrum een handhavingsverzoek ingediend, maar het stadsdeel zegt pas te kunnen ingrijpen op het moment dat het Short Staybedrijf van start gaat.

Rechter blokkeert Short Stay in De Wittenberg

De Rechtbank Amsterdam heeft bevestigd dat de gemeente Amsterdam terecht een vergunning voor woningonttrekking ten behoeve van Short Stay in voormalig verpleeghuis De Witttenberg heeft geweigerd. Het beroep dat de Evangelisch-Lutherse Diaconie, de eigenaar van het gebouw,  had aangespannen bij de Rechtbank Amsaterdam is afgewezen. Dit is een belangrijk succes voor bewoners(groepen) uit de Plantage en Weesperbuurt die pleiten voor ouderenhuisvesting in het pand in plaats van Short Stay. Ook willen de bewoners een halt toeroepen aan nog meer Short Stay en hotels in de Plantage  en Weesperbuurt.

Voor de rechtbank telt met name dat de Diaconie had kunnen weten dat het  gemeentelijk beleid  geen Short Stay meer toestaat in dit gebied. 

Lees hier de uitspraak van de rechbank.van 22 juli 2016. Binnen zes weken is nog hoger beroep mogelijk bij de Raad van State.

Hotel Zoku open in gebouw Metropool Weesperstraat

Op 1 juni is hotel Zoku in het gerenoveerde Metropoolgebouw aan de Weesperstraat geopend. Zoku is Japans voor familie, stam of clan en wordt hier gebruikt om de subcultuur 'global nomads zoku' aan te duiden: jonge mensen die voor werk en plezier van stad naar stad reizen en hun dagen grotendeels van huis doorbrengen. De kille sfeer van een hotel maakt hier plaats voor lofts van 24-30 m2 waarin niet het bed, maar de tafel centraal staat en waar ook een bureau en een keukenvoorziening is ingebouwd. Er zijn 133 kamers. Ze kosten € 160 per nacht, maar wie langer dan tien dagen blijft, krijgt 20 % korting. Bij langer dan een maand 40% korting, dus ca. € 3000 per maand. 

Interessant voor de buurt is dat de hele zesde verdieping en het dak publiek toegankelijk zijn. Daar vind je een lobby, zithoek met open haard, bibliotheek, keuken, game room en flexwerkplekken. Het dak biedt een waterpartij, moestuin, loungeterras en een grandioos uitzicht.

Geen sociale huurwoningen in nieuwbouw Sint Jacob / tussenstand Wittenberg

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum legt in een brief d.d. 7 december 2015 uit aan de Bestuurscommissie waarom er geen sociale huurwoningen komen in de nieuwbouw die in de plaats komt van verpleeghuis Sint Jacob aan de Plantage Middenlaan. 

Voor en tijdens de tender heeft de gemeente bij herhaling contact gezocht met Amstelring met als hoofddoel in gesprek te gaan over het woonprogramma zodat ook sociale huurwoningen in de nieuwbouw zouden worden gerealiseerd. Amstelring heeft dat destijds steeds afgehouden. Na de aankoop door Syntrus Achmea is in een eerste gesprek met Koopmans door de architect gesuggereerd dat ongeveer een derde van de woningen bestemd een huurprijs van ongeveer € 650 per maand zou krijgen. Deze informatie bleek later onjuist te zijn. Ook bleek Syntrus Achmea niet op de hoogte te zijn van de nadrukkelijke wens van de gemeente om sociale huurwoningen in het complex op te nemen.

Daarna is nog wel op allerlei manieren geprobeerd om de ontwikkelaar over te halen om alsnog sociale huurwoningen op te nemen, maar bij gebrek aan juridische dwangmiddelen had dit geen succes. 

In dezelfde brief gaat het DB in op de vergunningverlening voor de Wittenberg. De omgevingsvergunning kan niet geweigerd worden, maar wel de vergunning voor woningonttrekking ten behoeve van short-stay. Of dat terecht is, wordt onderdeel van een rechtszaak tussen de eigenaar, de Diakonie, en de gemeente.

Stadsdeel Centrum weigert onttrekkingsvergunning De Wittenberg voor Short Stay

De Evangelisch-Lutherse Diaconie wil in het voormalige verpleeghuis De Wittenberg op de hoek Nieuwe Kerkstraat/ Nieuwe Keizergracht een short-stay-voorziening maken en had daarom op 13 augustus bij stadsdeel Centrum een vergunning aangevraagd om het te mogen onttrekken als woonruimte.
Het Plantage Weesperbuurtoverleg had in zijn zienswijze van 10 september ernstige bezwaren ingebracht bij het stadsdeel omdat er al zeer veel short stay en hotels in de directe omgeving zijn en omdat er behoefte is aan ouderenhuisvesting. Bewoner F. Hardonk diende een gedegen juridische onderbouwde zienswijze in met een pleidooi voor een woonbestemming.
Op 20 oktober heeft stadsdeel Centrum aan de Evangelisch Lutherse Diaconie laten weten dat de onttrekkingsvergunning wordt geweigerd omdat een niet-woonvoorziening groter dan 500 m2 niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan, omdat er al voldoende short stay in Amsterdam is en omdat woonruimte zeer schaars is.
De zeer uitvoerige motivatie van het stadsdeel is op zoveel argumenten gebaseerd – historisch, juridisch en bestuurlijk - dat de door de Diaconie voorgenomen juridische procedure daarover behandeld zal worden door een meervoudige kamer van de rechtbank. 

Plantage Weesperbuurtoverleg dient bezwaren in tegen short-stay vergunningen De Wittenberg

Het Plantage Weesperbuurtoverleg (PWO) heeft op 23 september een zienswijze ingediend met bezwaren tegen de Aanvraag voor een woningonttrekkingsvergunning voor De Wittenberg d.d. 2-9-2015. Het gaat hier om het onttrekken van een woonfunctie ten behoeve van 116 'short-stay' appartementen voor het voormalige verpleeghuis De Wittenberg, gelegen op de hoek Nieuwe Kerkstraat 159/ Nieuwe Keizersgracht. Eigenaar is de Evangelisch Lutherse Diaconie. Het quotum van 450 short-stay appartementen voor het Centrum is allang overschreden. Het PWO roept op om het gebouw te behouden voor ouderenhuisvesting. Lees hier de zienswijze

Tegelijkertijd heeft het PWO samen met de Plantage Weesperbuurtvereniging een zienswijze ingediend met bezwaren tegen de omgevingsvergunning voor de verbouw van De Wittenberg omdat hier  sprake is van omzetting naar een bedrijfsfunctie. En dat is in strijd met het bestemmingsplan Oostelijke Binnenstad. De aanvraag is bovendien onvolledig omdat een aantal noodzakelijke bijlagen en ook de sloopvergunning ontbreekt. Lees hier de zienswijze.

Pension Homeland: nieuw op het Marineterrein

In de voormalige officiersmess  op de Voorwerf van het Marineterrein is reen nieuw café-terras annex restaurant  geopend: pension Homeland. Het ligt schitterend aan het groen en aan het water. Behalve een restaurant, een groot terras aan het water en n een restaurant is er ook een poolkamer, een televisiekamer en een vergaderruimte/feestzaal. Tot 10 september is dit geopend van 11:00 - 23:00 uur. Met ingang van 10 september kunnen er ook 31 hotelkamers geboekt worden (prijzen € 120 - 240). Zie www.pensionhomeland.com

Overlast airco nieuw appartementenhotel Oostenburg

Bewoners aan de aan de Admiraliteitstraat ondervinden regelmatig herrie van de airco installatie van het nieuwe YAYS Concierged Boutique Apartments aan de Oostenburgergracht 73.

Aan de achterkant van het gebouw op het parkeerterrein aan de Admiraliteitstraat is een airco-apparaat in werking dat een zeer zware zoemend geluid een toon en dat gaat overal door heen.

Zoku: nieuw hotelconcept Gebouw Metropool Weesperstraat

In Het Parool van zaterdag 16 mei is een uitvoerig artikel verschenen over het langverblijvershotel Zoku, dat zich dit najaar met 133 kamers gaat vestigen in het verbouwde Metropoolcomplex aan de Weesperstraat, het gebouw  dat de Nieuwe Kerkstraat overspant.  Het bijzondere is dat niet het bed dominant is in de hotelkamer, maar de keukentafel. Daaraan kun je eten (er is ook kookgelegenheid), werken en bezoek ontvangen.  Op het dak komen een daktuin met verse kruiden, een kas en social space. Op het dak is ook de receptie. Het concept is ontwikkeld door Hans Meyer, die eerder voor CitizenM werkte. Mede-oprichter is Marc Jongerius. Zij willen dit concept ook in andere steden gaan toepassen. Het geld komt van drie families die anoniem willen blijven en de Rabobank. Zie hier het volledige Paroolartikel. Zie ook www.metropoolvan morgen.nl

Gemeente in conflict met diaconie over shortstay Wittenberg

De acties van het Plantage-Weesperbuurtoverleg en anderen tegen de verbouwplannen van voormalig verpleeghuis de Wittenberg hebben succes gehad. In de gemeenteraadsvergadering van 4 februari is duidelijk geworden dat de gemeente niet instemt met shortstay in  de Wittenberg. De diaconie overweegt nu een rechtszaak. Zie onderstaand bericht in Het Parool van 5 februari 2015.

Ontwerp-bestemmingsplan Oostenburg-Noord (met hoge torens) klaar voor tervisielegging

Plankaart ontwerpbestemmingsplan Stadswerf Oostenburg december 2014

Plankaart ontwerpbestemmingsplan Stadswerf Oostenburg december 2014

Op 6 januari 2015 beslist de Bestuurscommissie van Amsterdam-Centrum of het Ontwerp-bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg ter visie gelegd kan worden. Alle stukken, tijdstip en plaats van behandeling zijn te vinden op de website van stadsdeel Centrum

Omdat de nieuwe planversie pas vlak voor Kerstmis bekend is gemaakt, heeft de Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord van het Eilandenoverleg nog geen gelegenheid gehad om het omvangrijke plan - alleen al de Toelichting telt 136 bladzijden - te bestuderen en erover te vergaderen. De Buurtwerkgroep heeft wel een korte, voorlopige reactie gestuurd naar de Bestuurscommissie om de leden te informeren wat er met enkele hoofdpunten uit de inspraakreactie van de Buurtwerkgroep van april 2014 gedaan is in deze nieuwe versie.

De buurtwerkgroep is geschrokken van de toename van het aantal hoge gebouwen ten opzichte van de vorige planversie, die de Buurtwerkgroep toen al te hoog vond. Er zijn nu zes torens voorzien langs de spoorbaan en de Wittenburgervaart van 42-51 meter hoog (14-17 lagen),  terwijl ook de overige bebouwing voor een groot deel 26 meter hoog (ca. 8 lagen) mag worden. Lees hier de complete voorlopige reactie van de Buurtwerkgroep.

Zie voor meer informatie het dossier Oostenburg-Noord op deze website.

Parool-artikel over Langhouthallen Storkterrein Oostenburg

Op 22 december stond in het Parool een artikel over de Langhouthallen op het Storkterrein op Oostenburg. Het gebouw staat ook bekend als Theaterfabriek. Buurtbewoner Titus Dekker heeft ontdekt dat de hallen in 1931-1933 gebouwd zijn en een typisch voorbeeld zijn van de Nieuwe Zakelijkheid. Ze waren onherkenbaar in een modern jasje gestoken van metalen platen en daarom door de gemeente als naoorlogs ingeschat. Intussen heeft de Commissie Welstand en Monumenten geconcludeerd dat deze hallen monumentwaardig zijn, zowel vanwege de bouwperiode als vanwege de bijzondere staalconstructie met lichtdoorlaten plofdak, waardoor bij een explosie de muren blijven staan.

Een probleem is wel dat de eigenaar, woningcorporatie Stadgenoot, de woningen had willen slopen om er 150 nieuwbouwwoningen te bouwen. Het alternatief is nu om er een hotel in te vestigen. Volgens de gemeentelijke hotelloods is dat vanuit de hotelwereld grote belangstelling voor.

Lees hier het complete artikel.