BO 1018

Programma Netwerkbijeenkomst Buurtorganisatie 1018 dinsdag 2 juli 20:00 u Witte Boei

De Netwerkbijeenkomst is bedoeld als ontspannen afsluiting van een seizoen bewonersactiviteiten.

In minder dan een uur geven 17 actieve (bewoners)groepen en instellingen in presentaties van drie minuten aan wat ze doen, welke plannen ze hebben en wat de resultaten en knelpunten zijn. Deze formule hebben we  in voorgaande jaren met succes toegepast. We zorgen er wel voor dat elk jaar andere groepen aan het woord komen. Zo hebben we dit jaar twee directeuren van basisscholen uit 1018 bereid gevonden over de ontwikkeling van hun school en de relatie met de buurt te vertellen. En er worden twee succesvolle grootschalige initiatieven voor zonnepanelen toegelicht.

 De rest van de avond is bedoeld voor informele contacten tijdens de ZOMERBORREL, die zich bij goed weer ook naar het terras van De Witte Boei kan uitstrekken. Stel dan je vragen over de presentaties of leg contact met de gebiedsmakelaars, de politici, de welzijnswerkers en de actieve buurtbewoners.

 P R O G R A M M A

 19:45 uur       Inloop met koffie en thee. We willen graag precies om 20:00 uur beginnen.

 20:00 u          Welkom door voorzitter Peter Kroon
Daarna presentaties van elk drie minuten:

 1.         Bart Uitdenboogaart over het Eilandenoverleg
 2.         Petra Catz over het Plantage Weesperbuurtoverleg
 3.         Marlou Visser over actie Kattenburgerstraat
 4.         Hans Soetekouw over het Plantage Weesperbuurtfeest
 5.         Lex Grundeman  over initiatiefgroep Oostenburg-Noord
 6.         Gerard van der Wel over Stadsdorp Centrum-Oost
7.         Has Cornelisse over het Plukbos Wittenburg
8.         Janny Lok over SOOP 
9.         Jeanine Langbroek over Zon op Kattenburg
10.       Ingrid de Haan (directeur) en Danielle Michels, BOE-school 
11.       Jeroen Verhulst over werkgroep Spoorplannen Eilandenoverleg 
12.       Mieke Hamelink over Plantage Oase
13.       Onk Maas over Schaduwkade
14.       Denise Fehres over Zon op het Dok 
15.       André Agterof over Design Sprint Marineterrein
16.       Bob Soer over bewonerscommissie CERES-blok
17.       Hanneke Meyer, directeur Boekmanschool

 21:00 uur       ZOMERBORREL tot ca. 22:00 uur

 Ca. 22:00 uur Afsluiting

 In verband met de catering en de maximale zaalcapaciteit stellen we het op prijs als je je aanmeldt via info@buurtorganisatie1018.nl

Nieuwe aanvraag monumentenstatus voor werfterrein Koning Willam Hoogte Kadijk 145B

De oorspronkelijke aanvraag van Buurtorganisatie 1018 voor de monumentenstatus voor o.a. de werkplaats/botenloods en de schuur van de voormalige scheepswerf koning William aan de Hoogte Kadijk 145B is door het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Centrum afgewezen. De Wakkere Kadijkers zijn daartegen in beroep gegaan. Daarbij heeft het stadsdeel een procedurefout gemaakt ten nadele van de Wkkere Kadijkers. Daarom dient Buurtorganisatie 1018 nu samen met hen een nieuwe aanvraag monumentenstatus in. Reden daarvoor is ook dat nieuwe feiten bekend zijn geworden. Architect van de werkplaats was D. Amesz, in dienst bij het gerenommerde architectenburau Cuypers (bekend van het Centraal Startion en het Rijksmuseum).

Jaarverslag 2018 van Buurtorganisatie 1018 is verschenen

Wat is de Stichting Buurtorganisatie 1018 nu eigenlijk? En wat doen ze? De antwoorden daarop komen naar voren uit het jaarverslag 2018 van ‘BO 1018’. De belangstelling voor de website en de nieuwsbrief groeit nog steeds. Bijeenkomsten zoals de Nieuwjaarsreceptie in de Oosterkerk en de netwerkbijeenkomst in De Witte Boei worden goed bezocht. Van de ondersteuningsmogelijkheid bij crowdfunding is door diverse groepen gebruik gemaakt.

In de uitgebreide bijlage wordt bovendien een overzicht geboden wat er in postcodegebied 1018 leeft, waar vijftien actieve (bewoners)groepen op de Oostelijke Eilanden en in de Plantage en Weesperbuurt in 2018 mee bezig zijn geweest.

Lees hier het complete jaarverslag 2018 van Buurtorganisatie 1018.

Beelden Nieuwjaarsreceptie 10 januari in de Oosterkerk

Circa 300 bezoekers kwamen op de traditionele nieuwjaarsreceptie op 10 januari van BO 1018, DOCK, Centram en Stichting Oosterkerk. De Syrische muziekgroep Damasdam trok met hun slagwerk de aandacht bij de ingang van de kerk. De bezoekers werden ontvangen met Gluhwein of chocolademelk. De bar draaide twee uur op volle toeren.

Bill Monsour en Cees Koldijk zongen elk twee liederen. Het laatste lied van Cees Koldijk was het ‘Oostelijke Eilandenlied’. Dat werd begeleid door Henk Verhoef op het kerkorgel en door iedereen meegezongen. Thelma Neleman verzorgde de achtergrondmuziek op de piano.
Vrijwilligers waren vanaf 12:00 uur bezig met de bereiding van vijf vierkante meter schalen met hapjes. Jongeren brachten ze rond.

Nieuwjaarsreceptie donderdag 10 januari 17:00 - 19:00 uur in de Oosterkerk

De jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van Buurtorganisatie 1018, Dock, Centram en Stichting Oosterkerk wordt weer gehouden in de

Oosterkerk, op donderdag 10 januari 2019 van 17:00 tot 19:00 uur.

Alle bewoners van postcodegebied 1018 zijn welkom en ook ambtenaren, politici en medewerkers van instellingen die actief zijn in 1018.
Er is muziek en er zijn lekkere hapjes en drankjes. Het moment om elkaar te ontmoeten, het glas te heffen en elkaar een voorspoedig nieuwjaar toe te wensen. 

Monumentenstatus aangevraagd voor werfterrein Koning William, Hoogte Kadijk 145 B

Buurtorganisatie 1018 heeft in overleg met de Buurtwerkgroep Wakkere Kadijkers de monumentenstatus aangevraagd voor drie onderdelen van Hoogte Kadijk 145 B, de voormalige scheepswerf Koning William. Deze onderdelen hebben op dit moment de status 'Orde 3':

 • Werkplaats / botenloods

 • Schuur tegen de muur Hoogte Kadijk

 • Kantoor

Petra Catz nieuwe voorzitter Buurtorganisatie 1018 en jaarverslag 2017 is klaar

André Agterof is na meer dan drie jaar voorzitter te zijn geweest, uit het bestuur van Buurtorganisatie 1018 getreden. Hij wordt als voorzitter opgevolgd door Petra Catz, bestuurslid sinds 2016. Zij woont vanaf 1982 in de Plantagebuurt en is bestuurslid van de Plantage Weesperbuurtvereniging. 

Inmiddels is het jaarverslag 2017 van de Stichting Buurtorganisatie 1018 klaar. Daarin wordt duidelijk wat BO 1018 doet en er staan cijfers in wat het bereik is van de website en de nieuwsbrieven. Het is te downloaden op onze website. Zie http://www.buurtorganisatie1018.nl/over/ en scroll naar beneden naar 'Jaarverslagen'.

Nieuwjaarsreceptie Oosterkerk druk bezocht

Naar schatting 350 buurtbewoners en genodigden hebben op dinsdag 9 januari de Nieuwjaarsreceptie van Buurtorganisatie 1018, Dock, Centram en Stichting Oosterkerk bezocht.
Ze werden welkom geheten door een Syrische muziekgroep en vervolgens getracteerd op zang en dansnummersvan de jeugd van de Oostelijke Eilanden , afgewisseld met enkele korte nieuwjaarstoespraken vanaf de kansel.
Vrijwilligers met professionele vaardigheden zorgden voor de lekkere hapjes. Die werden rondgedeeld door de jongeren van het speeltuingebouw Wittenburg.

Klik hieronder op 'read more' om de foto's te zien.
 

Werkgroep VOC-kade krijgt gelijk over terras van Roest

Op 4 december heeft de gemeente het bezwaar dat de werkgroep VOC-kade had gemaakt tegen de terrasvergunning van Roest gegrond verklaard. Het komt er op neer dat Roest alleen een terras mag exploiteren op dat gedeelte van de straat waarop zicht is vanuit het café. Die eis geldt ook voor andere terrassen, alleen werd daaopr voor Roest tot nu toe een uitzondering gemaakt in de vorm van een zogenaamd maatwerkterras. De verplichting om personeel in te zetten op het terras in de oude situatie is nu komen te vervallen.

Omwonenden zijn blij met deze uitspraak, een kleiner terras geeft gewoon minder overlast dan een groot terras en strand. Ook het feit dat langs het water van de Wittenburgervaart geen terras meer is, voorkomt dat het geluid makkelijk over het water naar de overkant galmt.

Vlucht naar voren?
Ondertussen loopt er nog een beroep bij de rechtbank van omwonenden tegen de tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan uit 2016. Deze afwijking van het bestemmingsplan moest het de gemeente mogelijk maken om het grote terras en strand toch te vergunnen aan Roest ondanks de strijdigheid daarvan met het bestemmingsplan. Ook tegen dat besluit had de werkgroep bezwaar gemaakt en geen gelijk gekregen bij de bezwaarschriften omissie van de gemeente. De werkgroep is in beroep gegaan omdat de gemeente geen enkele motivatie gaf waarom dat grote terras nodig was. Ook werd de afweging van de belangen van omwonenden tegenover de belangen van het café niet duidelijk gemaakt. Het lijkt er op alsof de gemeente nu een vlucht naar voren maakt met dit besluit. 

Lees hier het complete besluit op bezwaar..

Nota van beantwoording inspraak nieuw bestuurlijk stelsel

Naar aanleiding van 34 inspraakreacties op het gemeentelijk voorstel voor een nieuw bestuurlijk stelsel heeft de gemeente een Nota van Beantwoording opgesteld van 45 pagina's. Daarnaast hebben zich 40 burgers gemeld die zich verkiesbaar willen stellen voor de nieuwe stadsdeelcommissies. 

Buurtorganisatie 1018 heeft een uitvoerige inspraakreactie ingediend. Die heeft op drie punten tot een voorzichtig positieve reactie van de gemeente geleid:

 • Het voorstel om een of meer bewonersloketten per stadsdeel/wijk in te stellen om de burger de weg te wijzen in de ambtelijke en politieke organisatie wordt positief ontvangen en zal worden ingebracht in het traject 'versterking van participatieve democratie', warvan het plan van aanpak met inbreng van bewoners dit najaar aan de raad wordt aangeboden (blz. 17).
 • De Buurtorganisatie heeft haar zorg uitgesproken dat de stadsdeelcommissies erttoe leiden dat ambtenaren en dagelijkse besturen minder tijd een eenergie besteden aan overleg met bestaande georganiseerde groepen in buurten en wijken. Reactie van de gemeente (blz. 35)  ":In de huidige verordening op de bestuurscommissies is bepaald dat de bestuurscommissies ook adviescommissies kunnen instellen. Gedachte is dat de taken en bevoegdheden van de nieuwe bestuurscommissies gelijk blijven en dat zij dus ook adviescommissies kunnen instellen, maar dit is ten onrechte niet expliciet in de nieuwe verordening opgenomen. Naar aanleiding van de inspraakreacties wordt dit alsnog gedaan en daarbij is aangegeven dat het aan de dagelijks besturen is om te bepalen wat de verhouding tot de verschillende adviescommissies, maar ook de overige georganiseerde groepen binnen het stadsdeel is."
 • De Buurtorganisatie dringt aan op meer financiele middelen om bestaande overlegstructuren van bewoners te ondersteunen. Reactie van de gemeente (blz. 36): Het verbeteren van faciliteiten gaat over beschikbaarheid van middelen. Met het mogelijk maken van buurtbudget conform beantwoording motie van de leden Roosma en Guldemond inzake de rekenkamerbrief over de begrotingscyclus bestuurscommissies wordt meer flexibele ruimte geboden voor stadsdelen om middelen in te kunnen zetten voor actualiteiten die zich gedurende het jaar voordoen."

Lees hier de complete Nota van Beantwoording.

Zie voor de inbreng van Buurtorganisatie ons bericht over de bewonersavond over het nieuwe bestuurlijk stelsel die Buurtorganisatie 1018 op maandag 27 november 20:15 u organiseert in de Witte Boei. Lees hier dat bericht.

27 november 20:15 u Thema-avond Buurtorganisatie 1018 over wijziging bestuurlijk stelsel

Op maandag 27 november 20:15 uur organiseert Buurtorganisatie 1018 in buurthuis De Witte Boei (Kleine Wittenbuegerstraat 2011) een thema-avond over de wijziging van het bestuurlijks stelsel na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Daar wordt uitgelegd wat het nieuwe stelsel met gekozen adviesraden per stadsdeel inhoudt. Ook wordt de procedure oom mee te doen met de kandidaatstelling voor de verkiezingen toegelicht.

Na de pauze wordt besproken wat er nog gedaan kan worden om de komende jaren de positie van bewoners in de gemeentelijke besluitvorming te versterken.

Alle buurtbewoners zijn welkom.  
Aanmelden wordt op prijs gesteld via: info@buurtorganisatie1018.nl

Na de afronding rond 22:15 uur is er gelegenheid om met elkaar nog wat te drinken.

Lees meer over de stelselwijzigiging in onderstaande documenten (aanklikken om te openen)::

Inspraak wijziging bestuurlijk stelsel 5 juli t/m 5 september

Op 18 februari heeft de gemeenteraad een Hoofdlijnenbesluit genomen over de wijziging van het bestuurlijk stelsel ingaande na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018: 

 • Ieder stadsdeel krijgt straks een klein dagelijks bestuur (DB), dat bestaat uit drie personen. Zij worden 'aan de hand van de gevormde coalitie’ benoemd door het college van B&W. Zij hebben geen eigen bevoegdheden, maar krijgen gemandateerde bevoegdheid namens het college. Dit zijn dus geen politici, maar ambtenaren met een politieke kleur. 
 • Adviescommissies: In ieder stadsdeel wordt het DB geadviseerd door een adviescommissie. De stad is verdeeld in 22 gebieden en in ieder gebied worden vier bewoners gekozen om de belangen van hun eigen gebied te behartigen. Het Centrum telt twee gebieden. Postcodegebied 1018 kan samen met de zuidelijke grachtengordel en de Nieuwmarktbuurt vier vertegenwoordigers kiezen. Dit kunnen leden van politieke partijen zijn of mensen die zich individueel verkiesbaar stellen. De adviescommissies kunnen gevraagd en ongevraagd adviseren en signalen doorgeven uit hun gebied. Het DB is niet verplicht om de adviezen over te nemen..

Het College van B&W heeft op 4 juli het besluit genomen om een uitwerking met nadere keuzes voor inspraak vrij te geven, samen met een Verordening op het lokaal bestuur. Lees alle documenten op https://bekendmakingen.amsterdam.nl/bekendmakingen/stadsdeel-centrum/2017/week-27/inspraak-inrichting-0/ 

Om de participatieve democratie te versterken en het instrumentarium uit te breiden en te vernieuwen wordt in 2017 € 0,35 miljoen en vanaf 2018 € 0,7 miljoen structureel ingezet. Deze middelen worden betrokken bij het plan van aanpak plan waarbij de inzet is gericht op meer ruimte voor experimenten en ruimte voor de burger. Hiermee wordt  uitvoering gegeven aan de motie (nr. 1572) van de raadsleden mevrouw Ten Bruggencate en mevrouw Ruigrok, waarin wordt gevraagd om een toolbox voor democratische participatie.

Buurtorganisatie 1018 heeft met een artikel in Het Parool van 12 juni en een uitgebreide notitie al een voorschot genomen op deze inspraak en voorstellen ontwikkeld voor versterking van de participatieve democratie. De Buurtorganisatie ziet niets in de tandeloze adviescommissies die in de plaats moeten komen van de Bestuurscommissies. De Buurtorganisatie pleit ervoor dat de gemeente de bestaande bewonersgroepen in buurten en wijken serieus neemt en ze in een vroeg stadium betrekt bij grote projecten en bestemmingsplannen. Laat ze gevraagd en ongevraagd adviseren. Gebruik de besparing door het afschaffen van de Bestuurscommissies om bewonersinitiatieven te ondersteunen en de communicatie tussen bestuur en burgers te verbeteren.

De inspraakperiode loopt vanaf 5 juli tot 6 september. De adviezen die hieruit naar voren komen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming.

Inspraakreacties kunnen verstuurd worden via e-mail: bestuurlijkstelsel@amsterdam.nl of per post naar Bestuurlijk Stelsel 2018, Amstel 1, 1011 PN, Amsterdam.

Buurtorganisatie 1018 komt met voorstellen i.v.m. wijziging bestuurlijk stelsel

In het Parool van 12 juni reageert Buurtorganisatie 1018 op de wijgingsvoorstellen voor het bestuurlijk stelsel. De Buurtorganisatie ziet niets in de tandeloze adviescommissies die in de plaats moeten komen van de Bestuurscommissies. De Buurtorganisatie pleit ervoor dat de gemeente de bestaande bewonersgroepen in buurten en wijken serieus neemt en ze in een vroeg stadium betrekt bij grote projecten en bestemmingsplannen. Laat ze gevraagd en ongevraagd adviseren. Gebruik de besparing door het afschaffen van de Bestuurscommissies om bewonersinitiatieven te ondersteunen en de communicatie tussen bestuur en burgers te verbeteren.

Het Parool-artikel is een beknopte samenvatting van een uitvoeriger notitie van Buurtorganisatie 1018 'Amsterdam: bewonersparticipatie in de nieuwe bestuursstructuur' (juni 2017). Hierin worden vier voorstellen uitgewerkt:

 • Bouw aan vertrouwen tussen bestuur en burgers
 • Centrale rol voor buurtcentra en buurtorganisaties. Versterk bestaande fora en overlegstructuren in wijken en buurten
 • Open een 'bewonersloket', waar ambtenaren zo onafhankelijk mogelijk bewoners die met vragen komen de weg wijzen en ondersteunen 
 • Vroegtijdige informatieplicht  over bouwprojecten, gebieds- en bestemmingsplannen.

Buurtorganisatie 1018 roept de politieke partijen op om deze ideeen op te nemen in hun verkiezingsprogramma en om financiele ruimte te garanderen op buurtniveau om participatie te faciliteren.

Lees hier de complete notitie.

Groen licht VVE's Entrepotdok voor zonnepanelen op dak

De twee VVE’s die samen de ruim 500 woningen en 70 bedrijfsruimten van het Entrepotdok beheren stellen hun 440 meter lange dak beschikbaar voor zonnepanelen. Ze hebben een ‘verduurzamingscommissie’ gevormddie de vorming van een energiecoöperatie op gang moet brengen en een organisatie gaat kiezen die de aanleg, de organisatie en het onderhoud van de zonnepanelen op zich gaat nemen. Daarna informeren ze de bewoners en peilen de belangstelling.

In zo’n coöperatie kopen bewoners zelf zonnepanelen en wordt de energieopbrengst van die zonnepanelen afgetrokken van hun energierekening. Extra elektriciteitsdraden zijn daarvoor niet nodig. In 4-8 jaar kan de bewoner zijn investering terugverdienen. Alles wat hij na het 8e jaar verdient is pure winst. De panelen kunnen wel 25 jaar meegaan.

Lees meer over de financiële en organisatorische aspecten van zo’n energiecoöperatie in het dossier zonnepanelen op deze website. Zie http://www.buurtorganisatie1018.nl/zonnepanelen-in-1018/

Herinnering: Nieuwjaarsreceptie woensdag 11 januari 17:00 m- 19:00 uur in de Oosterkerk

Alle buurtbewoners zijn welkom bij de feestelijke Nieuwjaarsreceptie op woensdag 11 januari 17:00 - 19:00 uur in de Oosterkerk. 
Buurtorganisatie 1018, Dock, Centram en Stichting Oosterkerk bieden deze receptie aan. Kom gezellig naar de Oosterkerk en geniet van een leuke ontmoeting, een hapje en een drankje en levende muziek.

Impressie thema-avond BO 1018 12 oktober zonnepanelen in 1018

Op 12 oktober jl. vond in de Witte Boei een door Buurtorganisatie1018 georganiseerde bijeenkomst plaats over zonne-energie.
Onder leiding van Hans Bakker van het “Wijksteunpunt Wonen”, zijn de ruim zestig aanwezigen door de verschillende sprekers geïnformeerd over diverse aspecten van zonne-energie.

Eric de Lange van ‘Zon op Nederland’ gaf een korte presentatie over zonne-energie in algemene zin en de mogelijkheid om als bewoners via een  energiecoöperatie zonnepanelen te exploiteren.

Na hem vertelde Herman Bouwmeester over de coöperatie 'Zon op Zeeburg' die twee jaar geleden is opgericht met de bedoeling om voor de bewoners van Entrepotbrug zonnepanelen aan te schaffen. De contracten zijn onlangs getekend zodat de zonnepanelen geplaatst kunnen worden.

Marinus Knulst vertelde het verhaal van zijn VVE op IJburg, een combinatie van huur- en koopwoningen waar al zonnepanelen zijn geplaatst voor de gezamenlijke elektriciteitsbehoefte en men nu bezig is om zonnepanelen aan te schaffen voor individuele bewoners.

Deze drie verhalen riepen al zoveel reacties op dat de voorzitter de geplande pauze maar schrapte.

Eerst kwamen nog de vertegenwoordigers van de drie grootste woningcorporaties in postcodegebied 1018 aan het woord om hun beleid ten aanzien van zonne-energie uit\een te zetten en als laatste vertelde Jeanine Langbroek hoe het stond met de plannen om op Kattenburg zonnepanelen te plaatsen. Kort geleden zijn hierover voor de bewoners van Kattenburg twee voorlichtingsbijeenkomsten gehouden.

En toen was het woord aan de zaal. Vele kwesties werden aan de orde gesteld, zoals hoe werkt de postcoderoos, de rol van de VVE, groot onderhoud aan de daken en zonnepanelen en zonnepanelen in combinatie met alternatieve dakbedekking.

 Dertig buurtbewoners hebben zich aangemeld voor een vervolgbijeenkomst.

Wie niet op de thema-avond aanwezig was en toch betrokken wil worden bij vervolgbijeenkomsten, kan dit kenbaar maken via info@buurtorganisatie1018.nl

Buurtorganisatie 1018 heeft op haar website een dossier geopend met alle informatie over zonnepanelen en de voortgang van initiatieven in 1018. Ga hiervoor naar http://www.buurtorganisatie1018.nl/zonnepanelen-in-1018/

Woensdag 12 oktober 20:00 u Thema-avond zonnepanelen in De Witte Boei

Zonnepanelen worden steeds beter en goedkoper, maar als je een luchtfoto van de daken van de Oostelijke Binnenstad bekijkt, dan zie je veel lege daken die niet worden benut. Daar wil Buurtorganisatie 1018 graag verandering in brengen. Het kan, ook op uw dak of een ander dak in uw buurt. Het is goedkoper en makkelijker dan u denkt. Daarover gaat de thema-avond van Buurtorganisatie 108 op woensdag 12 oktober 20:00 u in De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201.

 • Deskundigen leggen uit welke opties er zijn voor zowel huurders als VVE’s.
 • Bewonersgroepen die al begonnen zijn, vertellen over hun ervaringen.
 • Organisaties die dergelijke groepen ondersteunen geven adviezen hoe je zoiets organiseert.
 • De woningcorporaties zijn uitgenodigd om te vertellen hoe ze kunnen meewerken.

De avond wordt afgesloten met een borrel om informeel verder te kunnen praten met de deskundigen en met elkaar.

Geïnteresseerden kunnen zich melden via het emailadres
info@buurtorganisatie1018.nl

 

Buurtorganisatie 1018 zoekt bestuurslid en redacteuren

Het bestuur van de Stichting Buurtorganisatie 1018 zoekt uitbreiding met een

Bestuurslid

met hart voor bewonersparticipatie.
Vanwege de samenstelling van het bestuur zoeken wij iemand uit de Plantage Weesperbuurt, bij voorkeur een vrouw.

 Voor onze website zoeken wij

Redacteuren

 Die korte berichten en agenda-items willen schrijven voor onze nieuws- en agendapagina’s en daarvoor aan nieuwsgaring willen doen.

Wij werken samen met 1018 Magazine, zodat redacteuren ook voor de buurtkrant stukken van langere adem kunnen schrijven, in overleg met de redactie.

Nadere informatie en aanmelding bij info@buurtorganisatie1018.nl. Wij nemen dan contact op.