Langhouthallen

Donderdag 11 juli 17:30 u: Kom meepraten over bewonersinitiatieven buurtontmoeting op Oostenburg-Noord

Kom meepraten op donderdag 11 september 17:30 uur in De Witte Boei over bewonersinitaitieven om oude en nieuwe bewoners met elkaar in contact te brengen.

De komst van 3000 nieuwe bewoners op Oostenburg is aanleiding voor een initiatiefgroep van Oostenburg-bewoners om te werken aan de sociale samenhang met de omliggende buurten.

De initiatiefgroep gaat nu de Stichting ‘Kom over de Brug’ oprichten om hun inzet te realiseren. Vanuit deze stichting worden het buurtontmoetingscentrum, de evenementen in de Werkspoorhal en een jongerenwerkbedrijf opgezet. Woningcorporatie Stadgenoot heeft al medewerking toegezegd. Gesprekken met andere ontwikkelaars en instellingen zijn gaande.

Kom meepraten op donderdag 11 september 17:30 uur in De Witte Boei of neem contact op via stelplaats@gmail.com

2 oktober 20:00 u Buurtbijeenkomst stand van zaken ontmoetingscentrum Werkspoorhal

Het buurtinitiatief om een buurtontmoetingscentrum te maken in de Werkspoorhal op Oostenburg-Noord is na onderhandelingen met Stadgenoot en projectontwikkelaar VORM in een volgende, concretere  fase gekomen. De initiatiefgroep nodigt alle buurtbewoners uit om de plannen samen met hen uit te werken en daarvoor bijeen te komen op
dinsdag 2 oktober 20:00 uur in De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201.
Lees hier de uitnodigingsbrief van de initiatiefgroep.

Buurtinitiatief Werkspoorhal op Oostenburg in NRC en Parool

In de NRC van 12 juni en Het Parool van 14 juni is onderstaand artikle van de initiatiefnemens van het Buurtplan voor de Werkspoorhal opgenomen:

Werkspoorhal, motor voor ontmoeting

NRC, 12 juni 2018

Het moet en kan beter gaan op de Oostelijke Eilanden in Amsterdam. Het doodschieten van twee jonge buurtgenoten heeft de buurt diep geraakt. De Gemeente en de buurt pakken groot uit om het tij te keren. De werkgroep  'Buurt op de Kaart' heeft een hele lijst met initiatieven. Op die lijst staat ook het initiatief  ‘de Werkspoorhal’. Een groep enthousiaste buurtbewoners heeft zich daarop gestort. Ze willen van de hal een uitnodigend ontmoetingscentrum voor de buurt maken. Zo’n centrum is hard nodig.

Ontwerp-uitwerkingsplan VOC-kade voor Oostenburg-Noord ter visie

Vanaf 19 januari ligt het ontwerp-uitwerkingsplan voor deelgebied VOC-kade van het bestemmingsplan Oostenburg-Noord ('Stadswerf Oostenburg') gedurende zes weken (dus t/m 1 maart) ter visie, tegelijk met het ontheffingsverzoek tot vaststelling van hogere waarden Wet Geluidhinder.

Deelplan VOC-kade omvat de nog te bouwen blokken tussen Roest, het hotel, de Wittenburgervaart en de Oostenburgermiddenstraat. Roest en het hotel vallen erbuiten. De Werkspoorhal is wel in dit deelplan opgenomen als te behouden monument. Er zijn drie torens toegestaan, een van 46 meter hoog aan de Bontiusplaats, een van 46 meter achter het hotel aan de Oostenburgermiddenstraat en een van 39 meter naast de Werkspoorhal aan de VOC-kade. De overige gebouwen aan de VOC-kade worden maximaal 26 meter hoog (8 verdiepingen) maar moeten per kavel minstens twee verdiepingen in hoogte varieren ten opzichte van het naastgelegen kavel.

Vanwege het spoorweglawaai en geluid vanuit INIT is een ontheffing nodig voor de zware geluidsbelasting aan de gevel. Om te voldoen aan de norm voor geluid binnen de woning is dan extra geluidsisolatie nodig, bijvoorbeeld extra dik glas en suskasten voor de ventilatie.

Alle documenten samen omvatten bijna 900 pagina's, voornamelijk bijlagen bij de toelichting in de vorm van onderzoeksrapporten. Zie hiervoor het dossier 'Planvorming Oostenburg-Noord', scroll naar beneden onder 'Documenten'.

Besluit Werkspoorhallen op Oostenburg: één van de twee blijft behouden

Na ruim een jaar studie en overleg is een compromis bereikt over de monumentenstatus van de Langhouthallen (nu Werkspoorhallen genoemd, niet te verwarren met de Van Gendthallen): de zuidwestelijke hal, tevens de oudste (1929), blijft behouden en de de andere hal wordt gesloopt.

De Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord was aanvankelijk voor sloop van beide hallen, mede uit angst dat het geluidsoverlastgevende gebruik zou worden voortgezet. Zij heeft zich in het najaar van 2014 door buurtgenoot Titus Dekker laten overtuigen van de monumentale waarde die onder de bekleding van metalen golfplaten schuil gaat en schreef op 14 oktober een brief aan het stadsdeel ter ondersteuning van de aanvraag van de monumentenstatus, onder  de voorwaarde dat toekenning niet zou mogen leiden tot hoger bouwen aan de rest van de VOC-kade.

Stadgenoot had grote bezwaren tegen deze late aanvraag van de monumentenstatus, want dat betekende minder woningen en daarmee een verlies van € 12 miljoen. Er volgde een lange periode van onderzoek en overleg. Het onderzoek werd in opdracht van beide partijen uitgevoerd door de TU Delft en dat resulteerde in een fraai rapport, interessant vanwege het historisch verhaal en de vele illustraties. Het rapport bevat verschillende scenario's voor behoud tussen alles slopen en alles behouden, waaronder ook het scenario om één hal te laten staan, bij voorkeur de oudste.  

Op 15 december 2015 heeft de Bestuurscommissie overlegd over het voorstel en daar was een ruime meerderheid vóór, zodat het formele besluit op 5 januari 2016 waarschijnlijk een formaliteit zal zijn. Lees hier alle stukken die de Bestuurscommissie kreeg voorgelegd (klik pijl naast agendapunt 4). Zie ook het dossier Oostenburg-Noord

Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord dient zienswijze in bij ontwerpbestemmingsplan Stadswerf Oostenburg

De Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord heeft een uitgebreide zienswijze met 13 punten opgesteld over het ontwerpbestemmingsplan voor het voormalige Storkterrein . Lees hier de zienswijze.

Concept-zienswijze Buurtwerkgroep bestemmingsplan Storkterrein

Concept-zienswijze Buurtwerkgroep bestemmingsplan Storkterrein

Lees hier de concept-zienswijze van de Buurtwerkgroep Oostenburg Noord bij het bestemmingsplan voor het Storkterrein Oostenburg en bezoek de informatieavondf op woensdag 22 april vanaf 19:00 uur in de Van Gendthallen

Bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg t/m 14 mei ter visie voor indienen zienswijzen

Vanaf 3 april t/m 14 mei ligt het Ontwerp-bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg (voormalig Stork-terrein) ter inzage op het Stadhuis. Het kan digitaal worden ingezien via www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Parool-artikel over Langhouthallen Storkterrein Oostenburg

Op 22 december stond in het Parool een artikel over de Langhouthallen op het Storkterrein op Oostenburg. Het gebouw staat ook bekend als Theaterfabriek. Buurtbewoner Titus Dekker heeft ontdekt dat de hallen in 1931-1933 gebouwd zijn en een typisch voorbeeld zijn van de Nieuwe Zakelijkheid. Ze waren onherkenbaar in een modern jasje gestoken van metalen platen en daarom door de gemeente als naoorlogs ingeschat. Intussen heeft de Commissie Welstand en Monumenten geconcludeerd dat deze hallen monumentwaardig zijn, zowel vanwege de bouwperiode als vanwege de bijzondere staalconstructie met lichtdoorlaten plofdak, waardoor bij een explosie de muren blijven staan.

Een probleem is wel dat de eigenaar, woningcorporatie Stadgenoot, de woningen had willen slopen om er 150 nieuwbouwwoningen te bouwen. Het alternatief is nu om er een hotel in te vestigen. Volgens de gemeentelijke hotelloods is dat vanuit de hotelwereld grote belangstelling voor.

Lees hier het complete artikel.

Eilandenoverleg akkoord met monumentenstatus Langhouthallen

Langhouthallen Oostenburg.jpg

De Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord en het Eilandenoverleg hebben op 8 oktober een hoorzitting georganiseerd om voor- en tegenstanders van de monumentenstatus te horen. Daarna is besloten om een brief aan het stadsdeelbestuur te sturen om steun te betuigen voor de monumentenstatus, onder de voorwaarden dat elders niet extra hoog gebouwd wordt, dat de totale hotelcapaciteit beperkt wordt en dat geen vertraging optreedt in de planvorming. Er is interesse van een Amerikaanse hotelketen om zich in de hallen te  vestigen, met behoud van het monumentale karakter.

Cuypersgenootschap vraagt monumentenstatus aan voor Langhouthallen op Oostenburg

Woningcorporatie Stadgenoot, eigenaar en ontwikkelaar van het voormalige Storkterrein op Oostenburg, wil de industriehal waarin de Theaterfabriek gevestigd was slopen en vervangen door een appartementencomplex. Volgens het Cuypersgenootschap zit achter de blikken omhulling van het gebouw een monumentale gevel en is ook de constructie het behouden waard. Een Amerikaanse hotelketen zou belangstelling hebben om een hotel in te bouwen in de hallen. Volgens Stadgenoot is rendabele exploitatie niet mogelijk en heeft geen enkele investeerder aantoonbare belangstelling getoond.