Stadsdeel Centrum

Concept-Gebiedsplan 2020 Centrum-Oost verschenen

Omdat uit evaluaties is gebleken dat de gebiedsplannen van voorgaande jaren te complex zijn, is gekozen voor een nieuwe werkwijze. Er komt vanaf nu een beperkter gebiedsplan met maximaal zes focuspunten. In het gebiedsplan worden niet alle activiteiten opgenomen, het geeft slechts aan wat er komend jaar in het gebied de belangrijkste prioriteiten zijn en wat daaraan gaat gebeuren.

Het wordt aan de stadsdeelcommissie overgelaten of zij bewonersraden willen betrekken bij hun advisering. Bewonersraden kunnen per mail/brief gevraagd worden te reageren op de gebiedsplannen of ze kunnen worden uitgenodigd om in te spreken bij de bespreking van de gebiedsplannen in de vergadering van de stadsdeelcommissie op 19 november.

De zes focusprojecten voor 2020 voor Centrum-Oost zijn:

 1. Aanpak Binnenstad: dit gaat over toerisme en betreft niet postcodegebied 1018.

 2. Autoluw: hier wordt genoemd dat de overlast op de Prins Hendrikkade wordt beperkt en dat voor de Kattenburgerstraat plannen worden uitgewerkt om de leefbaarheid en veiligheid te kunnen blijven garanderen.

 3. Aanpak Oostelijke Eilanden: het stadsdeel zet in op onderlinge verbondenheid en stimuleren van bewonersinitiatieven. Bewoners worden uigenodigd mee te denken over de planvporming. Verder wordt genoemd: definitieve locatie jongerenwerk, reconstructie Kattenburgerkruisstraat en ontwerprichting bepalen voor Wittenburgerplein

 4. Knowledge Mile: bewoners en ondernemers aan de Weesperstraat en Valkenburgerstraat worden gefaciliteerd met geveltuinen en gevelbegroeiing. Er wordt samen gekeken waar bomen geplant kunnen worden en groenstrokenn aangelegd kunnen worden. Ook wordt gezocht naar duurzame oplossingen met groene daken, zonnepanelen, etc.

 5. Ouderenhuisvesting: inzet van een woonconsulent ouderen moet ouderen helpen om een andere woning te vinden. Er wordt gezocht naar mogelijkheden voor trapliften en er wordt ingezet op mogelijkheden voor geclusterd wonen. De mogelijkheden voor uitruil van corporatiebezit worden in beeld gebracht. In het voorjaar komt er een informatiemarkt.

 6. Winkeldiversiteit. Postcodegbeid 1018 wordt hierin niet genoemd. Wel komt er een marktvisie Oostelijk deel Amsterdam en wordt met bewoners gesproken over hoe warenmarkten in hun behoeften kunnen voorzien.

Lees hier het complete concept-Gebiedsplan 2020 Centrum-Oost.


Feest met Willleke Alberti bij opening Eilandenboulevard 29 oktober

Afgelopen dinsdag 29 oktober is de Eilandenboulevard feestelijk geopend met mooie woorden voor iedereen en veel vrolijke muziek van de ACCU-muziekgroep van Jos Zandvliet en het WitteKattenkoor .

Het hoogtepunt was het verrassingsoptreden van Willeke Alberti met haar band in het Scheepvaartmuseum. Zij was gevraagd omdat haar vader zestig jaar geleden zong bij de opening van de Eilandenboulevard.

Plannen Zeeburgerpad op 5 november in stadsdeelcommissie Centrum

Op dinsdag 5 november 20:00 uur behandelt de Stadsdeelcommissie Centrum het Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor het Zeeburgerpad en de zienswijzen van de bewoners en omwonenden van het Zeeburgerpad. Locatie: Grote Commissiezaal, stadhuis.

Op dinsdag 5 november 20:00 uur behandelt de Stadsdeelcommissie Centrum het Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor het Zeeburgerpad en de zienswijzen van de bewoners en omwonenden van het Zeeburgerpad. Locatie: Grote Commissiezaal, stadhuis.

De bewoners maken bezwaar tegen hoger bouwen dan 12 meter; zij willen geen muur van gebouwen die het zonlicht wegneemt en willen de hoogte van de bebouwing laten aflopen in de richting van de molen. Zij vragen onderzoek naar het spoorlawaai in verband met de geplande toename van het aantal treinen. De groene kade langs de woonboten moet behouden blijven. Ze dringen aan op energieneutraal bouwen en hergebruik van afvalwater. Lees hier hun zienswijze.

De eigenaar/erfpachter van meerdere percelen is van mening dat met de beoogde randvoorwaarden niet het volledige potentieel van het Zeeburgerpad benut zal worden. Hij verzoekt daarom een hogere bouwhoogte toe te staan dan nu in het SPvE is opgenomen en afstand te nemen van andere beperkingen (zoals gebouwbreedte, plinthoogte, eisen m.b.t. buitenruimtes, woningprogrammering).

Het stadsdeel geeft in reactie aan dat de zienswijzen geen aanleiding zijn om het plan te veranderen. Lees hier onder agendapunt 5 alle stukken

De eigenaar/erfpachter van meerdere percelen is van mening dat met de beoogde randvoorwaarden niet het volledige potentieel van het Zeeburgerpad benut zal worden. Hij verzoekt daarom een hogere bouwhoogte toe te staan dan nu in het SPvE is opgenomen en afstand te nemen van andere beperkingen (zoals gebouwbreedte, plinthoogte, eisen m.b.t. buitenruimtes, woningprogrammering).

Het stadsdeel geeft in reactie aan dat de zienswijzen geen aanleiding zijn om het plan te veranderen. Lees hier onder agendapunt 5 alle stukken

Bewoners Kattenburgerstraat komen in actie tegen verkeerstoename in Agenda Autoluw

De bewoners van Kattenburg zijn ernstig verontwaardigd over het gemeentelijke plan om nog meer verkeer door de Kattenbugerstraat te laten rijden door gedeeltelijke afsluiting van de Oostertoegang en verplicht rechtsafslaan vanaf de Geldersekade.

Zij roepen de bewoners van Kattenburg op om dinsdag 15 oktober 20:00 uur naar de Boekmanzaal in het Stadhuis te komen om in te spreken of de inspraak van anderen te ondersteunen in de Stadsdeelcommissievergadering. De Stadsdeelcommissie is door de centrale stad om advies gevraagd over de voorstellen in de Agenda Autoluw.

Lees hier het pamflet dat op Kattenburg is/wordt verspreid.

Eilandenoverleg dient zienswijze in over herinrichtingsplan Kattenburgerkruisstraat

Het Eilandenoverleg heeft in zijn vergadering van 10 september 2019 besloten om door middel van een zienswijze de bezwaren tegen het Voorlopig Ontwerp Kattenburgerkruisstraat van een groep bewoners van Kattenburg te ondersteunen.

Het Eilandenoverleg is het niet eens met het plaatsen van vijf parkeerplaatsen aan de noordzijde van de tegelwand in de Kattenburgerkruisstraat. De stoepruimte langs de noordkant langs de tegelwand zou even groot moeten blijven (ongeveer 140 m2) als nu. Hiervoor zouden dan vijf parkeerplaatsen moeten worden opgegeven. Deze ruimte moet voor buurtbewoners te gebruiken zijn om bestaande buurtactiviteiten te behouden zoals ‘liftkoffies’ en deze verder uit te breiden met andere activiteiten zoals genoemd in de zienswijze van de gezamenlijke bewoners.
Tevens willen de bewoners op die locatie experimenteren met een (mobiele) kiosk die koffie/krantje/croissantje e.d. aanbiedt, bij voorkeur in combinatie met een pakjesafhaal-service.
De opslagruimte van de parkeergarage (van de gemeente) zou daarbij gebruikt kunnen worden voor het stallen van spullen die nodig zijn voor deze activiteiten, zoals gereedschap voor groenonderhoud, tafel, picknickbanken, etc. Op dit moment wordt die mogelijkheid onderzocht en is aangegeven door de buurtmakelaar dat dit een reële optie kan zijn.

Het Eilandenoverleg is van mening dat het door de gemeente fysiek faciliteren van de activiteiten zoals hierboven beschreven zwaarder weegt dan behoud van de vijf parkeerplaatsen. Het is bovendien een logisch vervolg op wat afgelopen anderhalf jaar is geïnvesteerd  en samen opgebouwd ter bevordering van de leefbaarheid en veiligheid op de Oostelijke Eilanden. Het Eilandenoverleg verwacht van de gemeente juist dat die het eigen initiatief van bewoners  honoreert.

Lees hier de zienswijze.

T/m 1 oktober kunnen nog zienswijzen worden ingediend per e-mail naar vernieuwen.kattenburgerkruisstraat@amsterdam.nl . Bekijk het voorlopig ontwerp (PDF, 6,6 MB) en de tekening (PDF, 5,2 MB)

Stem vóór 7 oktober op de plannen voor uw buurt in Centrum Begroot

Als bewoner van stadsdeel Centrum heeft u op 9 september een brief van het stadsdeel ontvangen met een persoonlijke stemcode om te stemmen op één of meer van de 53 plannen die door bewoners zijn ingeidend in het kader van Centrum Begroot. U kunt t/m 6 oktober aangeven hoe u het beschikbare subsidiebedrag van € 200.000 wilt verdelen over uw favoriete plannen.

Van de 53 plannen zijn er negen die betrekking hebben op postcodegebied 1018. Klik erop voor meer informatie::

Laat uw stem niet verloren gaan. Lees meer op www.centrumbegroot.amsterdam.nl

Haal een gratis bezem van stadsdeel Centrum om uw straatje schoon te vegen

Stadsdeel Centrum heeft het initiatief van Michel van Wijk uit de Plantagebuurt, ingediend via ‘De Stem van Centrum’, beloond om bezems beschikbaar te stellen aan bewoners en ondernemers om af en toe hun straat te vegen. Het stadsdeel heeft er duizend gekocht..

De actie ging van start op ‘Keep It Clean Day’ 20 september. De eerste reacties zijn positief en het blijkt ook de onderlinge cohesie te verbeteren.

Afhaalpunten in de Plantage-Weesperbuurt: UvA Roeterseiland (receptie gebouw A), Gemeentekantoor Stadstimmertuin 4 en Carré (achteringang).

Afhaalpunten op de Oostelijke Eilanden: Buurthuis De Witte Boei en Oracle-Gebouw (Nieuwe Vaart 5).

Zo lang de voorraad strekt en maximaal 1 bezem per persoon.

Petersburgjournaal #12, september 2019

Waar gebeurt wat?
-Op 29 oktober 15:00 - 17:30 uur wordt de vernieuwde Eilandenboulevard feestelijk geopend. Dit najaar wordt begonnen met het talud.
- 8 oktober 18:30 u Bijpraten met de buurt op het Marineterrein.
- Dit najaar wordt het speeltuingebouw Wittenburg verbouwd.
- In de lente van 2020 wordt de Oosterspeeltuin aangelegd.
- Ontwikkelaar Cornerstone start dit najaar met debouw van twee koppanden op de hoeken van de Nieuwe Oostenburgerstraat tegenover het Touwbaanpark
- Dit najaar stuurt de gemeente een bewonersbrief aan de bewoners over de voortgang van de plannen met de Kattenburgerstraat.
- De aanleg van fietspad Dijksgracht-oost is vertraagd en start pas in het voorjaar van 2020.

 • Tot en met 1 oktober kunnen bewoners reageren op de plannen voor de Kattebnburgerkruisstraat: nieuw bomen, meer groen, een ‘wadi’ voor regenwateropvang.

 • Wat komt er op kavel 2 op Oostenburg?

 • Henk Brandt op de bres voor insecten in het Funenpark

 • In 2020 meer duidelijkheid over gevolgen fietsroute naar Zeeburgereiland voor de Czaar Peterstraat.

 • 5 en 6 oktober Weekend van de Wetenschap op het Marineterrein

 • Harm Freimuth over het kunstwerk op het Kattenburgerplein: zeeman met zeilboot. Dit is niet goed ingepast.

Klik hier om het complete nummer te lezen.

10 september 19:00 Schouw Eilandenboulevard door stadsdeelcommissie Centrum

welkom en kunnen dan hun ervaringen doorgeven. Vermoedeijk zal dit minder dan een uur duren. Direct daarna, om 20:00 uur, vergadert het Eilandenoverleg in De Witte Boei en spreekt daar met de gebiedmakelaar ook over de Eilandenboulevard.

Moon Rijven heeft mede vanuit het Eilandenoverleg al een paar gevaarpunten benoemd in een e-mailcorrespondentie met de gebiedsmakelaar:

 • De oversteek bij de Oosterkerk van/naar de Pelikaanbrug is voor fietsers moeilijk en gevaarlijk nu er geen stoplichten meer zijn. Nadat je de twee rijbanen bent overgestoken wat al niet makkelijk is, moet je plotsklaps remmen omdat zowel van links als van rechts fietsers komen aangereden, meestal heel snel over het nieuwe gladde fietspad. Je moet in totaal drie keer op- en afstappen.

 • De snelheid van de auto’s is bij de oversteek hoog, want drempels ontbreken. De snelheid van 30 km/u wordt ruimschoots overschreden.

 • Komende vanaf AH Wittenburg heb je geen zicht op de rijweg omdat het bushoje met reclame het zicht ontneemt.

Lees hier de complete emailcorrespondentie.

In ‘Centrum Begroot’ is door een bewoner het plan ‘Eilandenboulevard autoluw’ ingediend: maak van de Eilandenboulevard echt een verblijfsgebied zoals de bedoeling was bij de herprofilering; maak er een 30 km-zone van, met op regelmatige afstanden deugdelijke drempels, bijvoorbeeld in de vorm van een flink verhoogd plateau met daarop een voetgangersoversteekplaats.
Dit idee is door het stadsdeel als ‘onhaalbaar’ afgewezen en niet toegelaten tot de stemronde die op 9 september begint.

Groenplan Oostelijke Eilanden is afgerond en wacht gedeeltelijk op uitvoering

In juli 2019 heeft Carlinde Adriaanse haar werkzaamheden aan het Groenplan beeindigd. Er kwamen meer dan 25 aanvragen binnen. Inmiddels is een aantal initiatieven uitgevoerd, onder meer de watertuinen in de Kattenburgervaart, de plantenbakken aan het Waaigat, bij de Oosterkerk, in de Admiraliteitstraat en aan de Kattenburgerkruisstraat. Ook werd er een gereedschapskist bij de Witte Boei geplaatst waar alle groene doeners gereedschappen kunnen lenen via Brenda Heij van Dock.

Voor het najaar van 2019 staan onder meer gepland een buurttuin en een groene gevel aan de Bootstraat bij het jongerencentrum, een buurttuin + groene gevel aan de Kattenburgervaart/Kattenburgerkruisstraat, diverse (uitbreidingen van) geveltuinen op alle drie de eilanden en de vergroening van de Kattenburgerstraat.

Klik hier voor de kaart met alle nieuwe groenitiatieven die sinds de start van het Groenplan project in oktober 2018 tot de afronding in juli 2019 zijn opgehaald. Omdat de letters nogal klein zijn kunt u hier klikken voor een lijst met alle projecten die op de kaart staan.

Carlinde Adriaanse draagt het project over aan gebiedsmakelaar Danny Konings en groene opbouwwerkster Brenda Heij van Dock (email: bheij@dock.nl). Gebiedsbeheerder Jeroen van Kemenade begeleidt de uitvoering en zorgt voor ondertekening van de zelfbeheerovereenkomsten.

Het budget dat voor het Groenplan beschikbaar was, is nu op. Nieuwe initiatieven kunnen nog wel worden aangemeld maar de uitvoering ervan zal niet meer kunnen plaatsvinden via het Groenplan-project. U kunt uiteraard wel gebruik maken van de reguliere subsidies van de gemeente via de volgende link:
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/zelfbeheer/

Inspraakreactie voor plan herinrichting Kattenburgerkruisstraat mogelijk t/m 1 oktober

In de eerste helft van 2019 hebben Stadsdeel en bewoners met elkaar overlegd over herinrichting van de Kattenburgerkruisstraat. De doodlopende straat op het Kattenburgereiland wordt vooral gebruikt om de auto te parkeren. Ook is er sprake van veel grauw en grijs beton, achterstallig onderhoud en gebrek aan groen.

Er is nu een voorlopig ontwerp opgesteld dat tussen 21 augustus en 2 oktober ter inzage ligt. In deze periode hebben bewoners de tijd om hierop te reageren. Dat kan per mail: vernieuwen.kattenburgerkruisstraat@amsterdam.nl of op afspraak bij het Stadsloket Centrum.

Bekijk het voorlopig ontwerp (PDF, 6,6 MB) en de tekening (PDF, 5,2 MB)

Een groep bewoners is ontevreden over het voorlopig ontwerp omdat zij graag aan de noordoostzijde ten koste van vijf parkeerplaatsen meer ruimte zouden willen hebben voor activiteiten van bewoners en levendigheid door bijvoorbeeld een kiosk. Dit met het oog op sociale cohesie en vergroting van de levendigheid. Lees hier hun brief aan de projecleider. In het Eilandenoverleg van 10 september willen ze hierover spreken met gebiedsmakelaar Danny Konings.

Na de inspraakperiode wordt met medeneming van de uitkomsten van de inspraak het voorlopig ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De planning is om in de tweede helft van 2020 met de werkzaamheden te starten.

Plan 'Volkstoneel 1018' is óók geselecteerd voor volgende ronde van Centrum Begroot

In ons bericht van 14 juli over ‘Centrum Begroot’ noemden wij acht plannen uit postcodegebied 1018 die geselecteerd zijn voor de stemronde die van start gaat op 9 september. Daarin ontbrak het plan ‘Volkstoneel 1018’ dat als plan 146 op 15 mei is ingediend.

‘Volkstoneel 1018’ wil dé plek worden waar buurtbewoners uit postcodegebied 1018 elkaar op een andere manier kunnen leren kennen. Samen plezier maken staat voorop.

In een jaar tijd werkt een club buurtbewoners (oude en nieuwe Amsterdammers) toe naar de uitvoering van een humoristisch theaterstuk dat zal worden opgevoerd in postcodegebied 1018. De club wordt begeleid door een professionele regisseur. Het stuk zal gaan over de ‘Import Amsterdammer’. Centraal staat het thema ‘thuis’. Volgens filosoof Daniël Schreiber was ‘thuis’ vroeger de plek waar je vandaan kwam: de plaats waar je geboren was, het gezin waartoe je behoorde, de buurt waar je wortels lagen.
Hoe belangrijk zijn je roots als je op een heel andere plek gaat wonen? Hoe maakt de import Amsterdammer zich thuis in Amsterdam? En, wat vind de echte Amsterdammer daar van? In onze samenleving is het vormen van een gemeenschappelijke identiteit vaak het doel. Met Volkstoneel 1018 willen we juist de ruimte geven aan de deelnemers voor zijn of haar anders-zijn. Want dat is toch ook waar Amsterdam voor staat? Een vrijzinnige stad?

Bij Volkstoneel 1018 is iedereen welkom, of je nu wel of geen toneelervaring hebt. Je wordt begeleid door een professionele regisseur. Dit toneelstuk zal het eerste stuk zijn van Volkstoneel 1018. Bij gebleken succes komt er een vervolg.

Buurtpreventie Kattenburg van start

Op Kattenburg heeft Michel Odjo van het Buurtcomité Oostelijke Eilanden samen met andere buren de Whatsapp Buurtpreventiegroep Kattenburg opgericht, waar binnen twee weken meer dan 30 mensen lid van zijn geworden.

Op 16 juli gaan de buurtbewoners van Kattenburg samen met gebiedsmakelaar Danny Konings en Mieke ten Wolde van Rochdale de buurtpreventiebordjes officieel feestelijk onthullen. De onthulling zal plaatsvinden op de Kippebrug vanaf 13 uur en duurt tot 15 uur. Dit gaat om de veiligheid op de Eilanden, dus komt allen

Wensenlijst Eilandenoverleg voor Gebiedsplan 2020 Centrum-Oost

Het Eilandenoverleg probeert elk jaar invoed uit te oefenen op het Gebiedsplan van stadsdeel Centrum, dat de basis vormt voor de gemeentebegroting van het volgend jaar.

Het Eilandenoverleg heeft op 19 juni een concept-wensenlijst besproken. Naar aanleiding van dit overleg is de lijst aangepast. De lijst wordt nu verzonden naar het stadsdeel.

Lees hier de aangepaste wensenlijst van het Eilandenoverleg.

Acht plannen uit postcodegebied 1018 gaan door naar de stemronde van Centrum Begroot

Dit bericht is een update van ons bericht van 17 mei.
Stadsdeel Centrum stelt € 200.000 beschikbaar voor bewonersplannen die de meeste steun van de bevolking krijgen. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van Stadsdeel Centrum konden via https://centrumbegroot.amsterdam.nl/  t/m 15 mei een plan indienen. Als het plan 50 likes of meer krijgt, wordt getoetst of het financieel haalbaar en uitvoerbaar is.

Van de 144 plannen ingediende plannen (klik hier), zijn er door stadsdeel Centrum nu 53 geselecteerd voor de stemronde die van start gaat op 9 september. Van de zeventien plannen uit postcodegebied 1018 ziojn er acht geselecteerd:

Vijf plannen hadden wel meer dan vijftig likes, maar zijn afgevallen omdat ze volgens het stadsdeel niet haalbaar zijn:

De overige plannen haalden de limiet van 50 likes niet.

Onderteken de petitie tegen late openingstijden nieuwe horeca VOC-kade

De werkgroep VOC-kade van het Eilandenoverleg maakt al jaren bezwaar tegen de geluidsoverlast van Roest en evenementen aan de VOC-kade. Vooral aan de overkant, op Wittenburg, is de overlast groot.

In de nieuwbouw op Oostenburg komt nieuwe horeca. Om de overlast daarvan te beperken heeft de werkgroep VOC-kade een petitie opgesteld waarin aan stadsdeel Centrum gevraagd wordt om in de terrasvergunningen op te nemen dat de terrassen niet langer dan tot 23:00 uur open mogen zijn. Dat is het zogenaamde ‘Jordaanregime’. Oostenburg-Noord wordt nog dichter bebouwd dan de Jordaan, dus er is alle reden om dat regime ook hier toe te passen. Lees hier de petitie.

De werkgroepleden komen langs om de petitite te laten tekenen. Je kunt ook een steunbetuiging sturen naar vockade1018@gmail.com

Adviezen stadsdeel Centrum over afvalinzameling

Laat de vuilniswagen in Amsterdam-Centrum niet twee maar drie keer per week huisvuil ophalen; subsidieer stevige afvalzakken die bestand zijn tegen meeuwen en ongedierte; leg tuintjes aan rondom ondergrondse containers om te voorkomen dat daar afval gedumpt wordt. Dat zijn de meest opvallende van in totaal negentien adviezen die de stadsdeelcommissie Centrum in juni aan het stadsdeelbestuur uitbracht.

In een begeleidende notitie wijst de commissie op de vele klachten van bewoners over de aantasting van de leefbaarheid in hun buurt door zwerfvuil en uitpuilende afvalbakken en -containers. De commissie stelt met nadruk grote waardering te hebben voor de hard werkende medewerkers van de reinigingsdienst, maar wijt de problemen vooral aan de versnippering en het gebrek aan coördinatie bij de verantwoordelijke gemeentelijke diensten.

Stadsdeelbestuurder Mos noemde de notitie in een eerste reactie ‘een heel duidelijk signaal over de problematiek’. Hij zegde toe zo snel mogelijk uitsluitsel te zullen geven over de mogelijkheid om de adviezen uit te voeren.

Lees hier alle adviezen.

Geen watertuinen Schaduwkade

Geen watertuinen Schaduwkade

Er komen geen watertuinen in de Nieuwe Keizersgracht bij de Hermitage. Op 27 september 2018 berichtten wij over het bewonersinitiatief hiervoor. Lees hier het bericht Het voorstel van buurtbewoner Dirk Jan Veldman om de buurt te vergroenen en om zo de Schaduwkade te vrijwaren van aanleggende plezierboten oogstte vorig najaar op Stem van Centrum veel instemming en ook de stadsdeelcommissie was enthousiast.

Na intern beraad heeft Waternet nu echter zijn veto uitgesproken over het voorste. Reden is dat de zijgrachten van de Amstel richting IJ cruciaal zijn voor een snelle afvoer van overtollig water uit het achterland. Om die reden mag in die grachten, buiten de al aanwezige woonboten, geen enkel object worden geplaatst.

Bestuurder Micha Mos van stadsdeel Centrum deelde op 18 juni in een commissievergadering mee dat hij gaat overleggen met het Evenementenbureau van de gemeente om de overlast op de drie drukste dagen, Koningsdag, 5 mei en de Canal Parade te beperken door afvalcontainers en plasvoorzieningen op de Schaduwkade te plaatsen.

Geef je mening in online enquete stadsdeel Centrum

Evenals voorgaande jaren houdt stadsdeel Centrum een enquete onder bewoners en ondernemers over zaken als veiligheid, overlast, doorloopruimte bij terrassen en hoe u uw buurt ervaart. De resultaten worden onder meer gebruikt bij het opstellen van het Gebiedsplan 2020.

De Buurtplatforms staan kritisch tegenover een enquete als middel om input voor gebiedsplannen te krijgen. Veel zaken die voor bewoners belangrijk zijn worden niet gevraagd of de vragen bevatten onvoldoende antwoordmogelijkheden. Zij dringen aan op tijdig en serieus overleg met actieve bewonersgroepen, waarbij in dialoog input kan worden gegeven. Het Eilandenoverleg is al begonnen bewonerswensen te verzamelen. Zie ons eerdere bericht hierover,

De enquête eindigt met een tekstveld waarin je je opmerkingen en echte wensen kwijt kunt. Maak er gebruik van. De enquête is in te vullen tot en met donderdag 20 juni 2019.

Direct naar de online buurtenquête van stadsdeel Centrum

Indienen plannen Centrum Begroot gesloten. Stemmen kan nog t/m 22 mei

Dit bericht is een update van ons bericht van 12 mei. Indienen van plannen kan niet meer, maar er zijn sinds 12 mei wel plannen uit 1018 bijgekomen. Er kan nog gestemd worden, t/m 22 mei.
Stadsdeel Centrum stelt € 200.000 beschikbaar voor bewonersplannen die de meeste steun van de bevolking krijgen. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van Stadsdeel Centrum kunnen via https://centrumbegroot.amsterdam.nl/  een plan indienen, nog t/m 15 mei. Als het plan 50 likes of meer krijgt, wordt getoetst of het financieel haalbaar en uitvoerbaar is. Vervolgens kiest de stadsdeelcommissie op 9 juli de beste inzendingen. Die mogen meedoen met de stemronde door bewoners in september.

Er zijn tot nu toe 144 plannen ingediend (klik hier), waarvan zeventien over postcodegebied 1018 gaan. Tien daarvan hebben nu al voldoende (50 of meer) likes:

Zeven andere plannen hebben nog extra stemmen nodig:

U kunt nog stemmen t/m 22 mei.