Bewoners Zeeburgerpad Centrum in verzet tegen hoogbouw en eenvormigheid

Door de bewoners gewenste inrichting Zeeburgerpad Centrum

Door de bewoners gewenste inrichting Zeeburgerpad Centrum

Stadsdeel Centrum en de centrale stad willen het Zeeburgerpad Centrum (het deel tussen Funenmolen en het spoorviaduct) tranformeren van werkgebied naar woon-werkgebied. Op 21 juli 2017 zijn de uitgangspunten daarvoor aan de bewoners gepresenteerd. Tot hun schrik is nu sprake van 18 meter hoge bebouwing, terwijl bij eerder overleg een maximum van 12 meter was genoemd. De gemeente gaat geen bestemmingsplan daarvoor opstellen, maar wel een Ruimtelijk Kader.

Naar aanleiding daarvan bereiden de bewoners nu een zienswijze voor om uit te brengen zodra het Ruimtelijk Kader wordt gepubilceerd.

De bewoners willen af van de verloedering,de speculatie op toekomstige bebouwing en de verwaarlozing van panden met de daarbij komende overlast. Ze willen een gevarieerde bebouwing met een beperkte bouwhoogte tot 12 meter, waarbij het kleinschalige en innovatieve karakter van het Zeeburgerpad wordt behouden en versterkt. Ze denken daarbij aan ruimte voor kunstenaars en kleinschalige ambachtelijke bedrijven, woon-werkruimte voor ZZP-ers en betaalbare woningen.
Om de druk op de openbare ruimte niet te vergroten zullen auto's en fietsen inpandig geparkeerd moeten worden.
De initiatiefnemers wordt gevraagd om met de bewoners in overleg te gaan, zodat zij hun wensen en bedenkingen kenbaar kunnen maken.
Bij de herinrichting past toepassing van duurzame energie zoals zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, windenergie

De bewoners verwachten ook maatregelen tegen de geluidshinder van het spoor, die nu al boven de norm ligt. Ook ligplaatsen zijn geluidgevoelige bestemmingen. Met de plannen van ProRail zal de hinder alleen maar toenemen.

In de huidige plannen is geen visie op de kant van het Zeeburgerpad waar de woonboten liggen. De bewoners willen mogelijkheden voor woonboten van twee verdiepeingen, zoals te zien is op het Zeeburgerpad-oost. De groene inrichting van de kade moet daarbij behouden blijven.

Bovenstaande was de stand van zaken in november 2017.

In september 2018 heeft de gemeente het Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor Zeeburgerpad Centrum ter visie gelegd. Daarop hebben de gezamenlijke bewoners een zienswijze d.d. 15 oktober 2018 ingediend. Lees hier de zienswijze.