Maurits Herben overleden. Hij kwam op voor behoud en herstel van de Czaar Peterbuurt

Maurits Herben was vanaf de jaren zeventig tot in de jaren negentig een voorvechter van het behoud en het herstel van de Czaar Peterbuurt. In de jaren zeventig wilden de gemeente en de woningcorporaties de buurt slopen om er nieuwbouw neer te zetten. Ze vonden te huizen te klein en de binnenterreinen veel te benauwd, zodat een nieuw stratenpatroon nodig was en niets behouden kon blijven. Dat beleid leidde tot verdergaande verloedering en verval. Maurits Herben heeft de sloop van een aantal blokken , waaronder Blok N40 waar hij zelf woonde, niet kunnen voorkomen, maar heeft wel een doorslaggevende rol gespeeld in het behoud van de stedenbouwkundige structuur - het stratenpatroon - en daarme het behoud en de latere renovatie van de meeste andere blokken in de Czaar Peterbuurt.

Maurits Herben richtte in 1966 Galerie de Tor op, in een voormalige apotheek in de Czaar Peterstraat. Het beleid van de galerie was er aanvankelijk op gericht betaalbare grafiek en keramiek te exposeren, maar omdat bezoekers niet uit de buurt kwamen werd uiteindelijk besloten om in samenwerking met kunstenaars zoals Constant, Lucebert, Opland en anderen, tentoonstellingen te organiseren rond maatschapplelijke thema's waarmee mensen die niet in eerste instantie in kunst geinteresseerd waren zich konden identificeren., o.a. de verbetering van de Czaar Peterbuurt. In 1977 werd aan Galerie De Tor de Sikkensprijs toegekend. 

Maurits Herben richtte onder de dreiging van de slopersbal de Stichting Behoud en Herstel Czaar Peterbuurt op, een rechtspersoon waarmee hij tal van bezwaarprocedures en rechtszaken voerde, contra-expertises liet maken bij veronderstelde funderingsproblemen en vele raadsadressen aan de gemeenteraad richtte. Hij nam vele jaren deel aan het Eilandenoverleg. Een belangrijk keerpunt was de stedenbouwkundige studie die hij door architect RudiyUytenhaak liet maken, die liet zien dat het behoud van het stratenpatroon van de Czaar Peterbuurt een goed uitgangspunt was voor de vernieuwing. Daarmee ontstonden mogelijkheden voor renovatie van de oude blokken, mede gesteund door de jonge mensen die in steeds grotere getalen in de Czaar Peterbuurt kwamen wonen en de buurt wilden opknappen.

Nadat hij een jaar of twintig geleden naar Wittenburg verhuisde, stopte hij radicaal met zijn activiteiten voor de buurt en richtte zich op spirituele onderwerpen. Maurits is 87 jaar geworden.

Het afscheid van Maurits is op woensdag 8 februari in Langerlust, Provincialeweg 24, 1108 AB in Amsterdam Zuidoost. 11:30 uur Inloop. 12:00 uur start bijeenkomst.De familie stelt het op prijs als je een mooie bloem meeneemt.

Correspondentie-adres: Mirjam Herben, Rontgenstraat 4, 1097 GE Amsterdam