Evaluatie Fietsstraat Sarphatistraat

De omvorming van de Sarphatistraat tot fietsstraat is een succes. Dat constateert de gemeente in een eind vorig jaar verschenen evaluatierapport.

In juni 2016 startte tussen Alexanderplein en Weesperplein een ‘pilot’, waarbij fietsers op de rood geasfalteerde rijbaan voorrang kregen op auto’s. De maximumsnelheid ging naar 30 km/u en er werden borden met ‘auto te gast’ geplaatst. Doel was om van de Sarphatistraat een veilige en comfortabele route voor fietsers en openbaar vervoer te maken.

Deze doelstelling is gehaald, zo blijkt uit de evaluatie. Uit metingen blijkt dat het aantal fietsers in de straat na de herinrichting is toegenomen van ruim 17.000 tot ruim 21.000 per dag. Het merendeel van hen vindt de nieuwe inrichting comfortabel (94%) en voelt zich er veilig (82%). Ook een meerderheid van buurtbewoners en ondernemers is positief.

Kritiek is er op het feit dat taxi’s op de trambaan (waar 50 km/h is toegestaan) te hard rijden. Ook vindt 22 procent van de fietsers dat automobilisten hun rijgedrag nog te weinig aanpassen aan de nieuwe situatie.  Alles bij elkaar kan de pilot echter als succesvol worden beschouwd, constateert de gemeente. Uiteindelijk doel is om de volledige binnenring (Marnixstraat-Weteringschans-Sarphatistraat) te transformeren tot OV- en fietscorridor’..
Als mogelijke aanvullende maatregelen in de Sarphatistraat worden nog wel genoemd

  • duidelijker bebording en aanduidingen op het wegdek,
  • onderzoek naar verbeteren voetgangersoversteek
  • vervolgonderzoek naar ‘beleving’ rijsnelheid taxi’s.

De Fietsersbond adviseert als stakeholder dit aan te vullen met:

  • Verdere beperking – 2% is marginaal - van het autoverkeer door circulatiemaatregelen.
  • Het 30 km/u regime uitbreiden naar tram en taxi’s. De nu nog te hard rijdende taxi’s bij de kruisingen afremmen door bijvoorbeeld het aanbrengen van noppen op de trambaan. En op termijn de trambaan versmallen en de vrijkomende ruimte toevoegen aan de fietsstraat.
  • Het veiliger maken van linksafslaande fietsbewegingen van en naar de Roetersstraat.

Inspraak heeft bij de opzet van deze pilot niet plaatsgevonden. Het Plantage Weesperbuurtoverleg heeft daar destijds bij de gemeenteraad tegen geprotesteerd. Wethouder Litjens schrijft nu in zijn brief d.d. 23 december aan de gemeenteraadscommissie Verkeer dat participatie bij volgende tracédelen wel zal plaatsvinden.

In het eerste kwartaal van 2017 komt Litjens bij de raadscommissie terug met aanbevelingen rondom de Sarphatistraat over de definitieve materialisatie en aanvullende maatregelen om zo de pilot helemaal af te ronden. Er komt dan ook een vooruitblik naar de aanpak van de rest van de Binnenring.

Lees hier het evaluatierapport van de gemeente, hier de brief van wethouder Litjens en hier de reactie van de Fietsersbond.