Inspraak wijziging bestuurlijk stelsel 5 juli t/m 5 september

Op 18 februari heeft de gemeenteraad een Hoofdlijnenbesluit genomen over de wijziging van het bestuurlijk stelsel ingaande na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018: 

  • Ieder stadsdeel krijgt straks een klein dagelijks bestuur (DB), dat bestaat uit drie personen. Zij worden 'aan de hand van de gevormde coalitie’ benoemd door het college van B&W. Zij hebben geen eigen bevoegdheden, maar krijgen gemandateerde bevoegdheid namens het college. Dit zijn dus geen politici, maar ambtenaren met een politieke kleur. 
  • Adviescommissies: In ieder stadsdeel wordt het DB geadviseerd door een adviescommissie. De stad is verdeeld in 22 gebieden en in ieder gebied worden vier bewoners gekozen om de belangen van hun eigen gebied te behartigen. Het Centrum telt twee gebieden. Postcodegebied 1018 kan samen met de zuidelijke grachtengordel en de Nieuwmarktbuurt vier vertegenwoordigers kiezen. Dit kunnen leden van politieke partijen zijn of mensen die zich individueel verkiesbaar stellen. De adviescommissies kunnen gevraagd en ongevraagd adviseren en signalen doorgeven uit hun gebied. Het DB is niet verplicht om de adviezen over te nemen..

Het College van B&W heeft op 4 juli het besluit genomen om een uitwerking met nadere keuzes voor inspraak vrij te geven, samen met een Verordening op het lokaal bestuur. Lees alle documenten op https://bekendmakingen.amsterdam.nl/bekendmakingen/stadsdeel-centrum/2017/week-27/inspraak-inrichting-0/ 

Om de participatieve democratie te versterken en het instrumentarium uit te breiden en te vernieuwen wordt in 2017 € 0,35 miljoen en vanaf 2018 € 0,7 miljoen structureel ingezet. Deze middelen worden betrokken bij het plan van aanpak plan waarbij de inzet is gericht op meer ruimte voor experimenten en ruimte voor de burger. Hiermee wordt  uitvoering gegeven aan de motie (nr. 1572) van de raadsleden mevrouw Ten Bruggencate en mevrouw Ruigrok, waarin wordt gevraagd om een toolbox voor democratische participatie.

Buurtorganisatie 1018 heeft met een artikel in Het Parool van 12 juni en een uitgebreide notitie al een voorschot genomen op deze inspraak en voorstellen ontwikkeld voor versterking van de participatieve democratie. De Buurtorganisatie ziet niets in de tandeloze adviescommissies die in de plaats moeten komen van de Bestuurscommissies. De Buurtorganisatie pleit ervoor dat de gemeente de bestaande bewonersgroepen in buurten en wijken serieus neemt en ze in een vroeg stadium betrekt bij grote projecten en bestemmingsplannen. Laat ze gevraagd en ongevraagd adviseren. Gebruik de besparing door het afschaffen van de Bestuurscommissies om bewonersinitiatieven te ondersteunen en de communicatie tussen bestuur en burgers te verbeteren.

De inspraakperiode loopt vanaf 5 juli tot 6 september. De adviezen die hieruit naar voren komen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming.

Inspraakreacties kunnen verstuurd worden via e-mail: bestuurlijkstelsel@amsterdam.nl of per post naar Bestuurlijk Stelsel 2018, Amstel 1, 1011 PN, Amsterdam.