Sint Jacob

Raad van State verwerpt bezwaren omwonenden tegen nieuwbouw Sint Jacob

Het hoger beroep van de omwonenden van het voormalig verpleeghuis Sint Jacob aan de Plantage Middenlaan tegen de voorgenomen nieuwbouw is op 27 februari door de Raad van State op alle onderdelen ongegrond verklaard.

Met deze uitspraak is een einde gekomen aan een lange juridische strijd tegen het ontwerp dat volgens de omwonenden in meerdere opzichten tekort schiet. Hun voornaamste bezwaar betreft het massieve ontwerp dat volgens hen hevig zal detoneren in een omgeving die juist wordt gekenmerkt door lichte en speelse architectuur. Volgens de omwonenden schrijven de gemeentelijke welstandregels een dergelijke speelse vorm van architectuur in de Plantage ook voor, maar de Raad van State liet zich door dit argument niet overtuigen en stelt dat het bouwplan niet in strijd is met redelijke eisen van welstand.

Ook het feit dat de gemeente verschillende afwijkingen van het bestemmingsplan heeft toegestaan vindt de Raad van State niet bezwaarlijk. Volgens de omwonenden is dit standpunt van de gemeente niet deugdelijk onderbouwd, maar de Raad vindt de afwijkingen te gering om op basis daarvan het ontwerp af te wijzen. Tenslotte wijst de Raad ook het bezwaar van omwonenden tegen de parkeergarage met uitgang aan de drukke Plantage Muidergracht van de hand. Volgens haar heeft de gemeente voldoende gemotiveerd waarom de uitgang op deze plek wenselijk en mogelijk is.

Als gevolg van deze uitspraak kan de bouw nu volgens planning doorgaan. De afgelopen maanden is wel al een deel van het huidige gebouw gesloopt, maar met de nieuwbouw moest nog gewacht worden op de uitspraak.

Lees hier de complete uitspraak van de Raad van State.

Buurtbewoners zetten strijd tegen omvang nieuwbouw St. Jacob voort in hoger beroep

De omwonenden van Sint Jacob gaan in hoger beroep om te voorkomen dat de neiuwbouw op de plek van Sint Jacob aan de Plantage Middenlaan te massaal wordt. De bewoners zijn niet tegen nieuwbouw, maar willen wel dat de gemeente het beschermd stadsgezicht serieus neemt. Ze eisen dat de gemeente de nieuwbouw opnieuw toetst, dat er een bouwlaag af gaat en dat er geen grote loggia’s en balkons rondom komen.

Ze vragen de buurtbewoners om hun rechtsgang financieel te steunen.Er is € 3.000 nodig. Daarvoor is een crowdfundingsactie opgezet onder het motto ‘Help de Plantage mooi te blijven’. Donaties kunnen gestort worden op bankrekening NL 65 INGB 0006 5262 71 t.n.v. Stichting Buurtorganisatie 1018 onder vermelding van ‘St. Jacob’.

Lees hier het beroepsschrift.

Omwonenden Sint Jacob door rechter in ongelijk gesteld

De Amsterdamse rechtbank heeft het beroep van bewoners tegen het verlenen van een vergunning voor de bouw van een appartementencomplex op de plaats van voormalig verpleeghuis Sint Jacob ongegrond verklaard. De bewoners kregen op al hun argumenten nul op het rekest.

Kern van hun bezwaar is dat het massieve en strenge ontwerp van architect Pi de Bruin vanwege zijn hoogte en uitstraling zal detoneren in de Plantage. Ook vrezen zij dat de geplande parkeergarage aan de Plantage Muidergracht in die smalle straat voor gevaarlijke situaties zal gaan zorgen.

Lees hier de complete uitspraak (17 blz.).

Nog niet bekend is of de bewoners in  beroep zullen gaan tegen de uitspraak.


16 mei 9:00 uur rechtszaak van bewoners tegen nieuwbouw Sint Jacob

Op 16 mei 9:00 uur behandelt de meervoudige kamer van de Rechtbank Amsterdam het beroep dat door omwonenden is ingesteld tegen de Omgevingsvergunning voor de nieuwbouw op het terrein van Sint Jacob aan de Plantage Middenlaan 52. De zitting vindt plaats in de F. Roeskestraat TOR. G. Het is een openbare zitting. De aanwezigheid van veel buurtbewoners laat de rechters zien dat dit een kwestie si die veel buurtbewoners aan het hart gaat.

Achtergrondinformatie
Sinds anderhalf jaar is een groep buurtbewoners nauw betrokken bij de nieuwbouw op het terrein van voormalig verpleeghuis Sint Jacob. Hierin hebben ze altijd duidelijk gemaakt dat zij niet tegen zijn. Ze zijn voor een nieuw gebouw, maar ze willen een ontwerp dat past binnen het historische karakter van de buurt. En ze willen dat de gemeente zich aan haar eigen regels houdt en het ontwerp daaraan toetst. Ook
vragen ze de gemeente kritischer te zijn bij het toestaan van afwijkingen op het bestemmingsplan. Daarnaast gaat de gemeente uit van aannames die vervolgens de basis zijn voor onderzoeken en inrichtingsvraagstukken, waarop niemand garantie kan geven. Een voorbeeld hiervan is het uitvoeren van een verkeersonderzoek naar de extra verkeerstromen waarbij gerekend wordt met seniorenbewoning terwijl de gemeente geen garantie kan geven dat er senioren komen te wonen.
Er zijn procedurefouten gemaakt: geen beeldkwaliteitsplan, geen apart besluit voor de grote bestemmingsplanafwijking van een ondergrondse parkeergarage, de bewoners optrommelen voor inspraak terwijl er niet naar geluisterd wordt.
Alles bij elkaar opgeteld heeft het er toe geleid dat de bewoners naar de rechter gestapt zijn. 
De juridische voorbereiding hebben de bewoners kunnen financieren met een crowdfundingsactie waaraan veel buurtbewoners hebben bijgedragen.

Het volledige beroepschrift is in te zien in het dossier ‘Nieuwbouw Sint Jacob’ op de website van Buurtorganisatie 1018 onder 'Documenten'.

Verslag Informatiebijeenkomst Koopmans over St. Jacob 20 januari 2018

De bouwcombinatie Koopmans-Mobilis-Nico de Bont (naam: "De Nieuwe Plantage") start vanaf 22 januari met de bouwactiviteiten voor 325 appartementen voor ouderen, te beginnen met de sloop vasn het bestaanmde gebouw. De omgevingsvergunning is in december 2017 verleend. 

Op 20 januari organiseerden de bouwers een informatiebijeenkomst voor omwonenden over wat sloop, bouw en renovatie voor de omgeving betekenen. De bijeenkomst had een inloopkararkter waarbij individuele vragen beantwoord konden worden. Een video-animatie van sloop en nieuwbouw is te zien op https://www.youtube.com/watch?v=VPU3zdbIX1c .

In het verslag is aan de hand van vraag en antwoord te lezen wat voor overlast de komende3,5 jaar te verwachten valt. De werktijden zijn van 7:00 tot 19:00 uur. Het voetpad aan de Plantage Middenlaan kan tijdens de bouw niet gebruikt worden en het fietspad wordt naar de rijbaan verlegd.

Er werd gevraagd of buurtbewoners voorrang kunne krijgen bij de toewijzing. De toewijzingsregels zijn nog niet bekend. Alle woningen worden vrije sectorhuurwoningen. Iedereen kan zijn interesse kenbaar maken op www.hureninsintjacob.nl .

Er komen geen winkels. De bedrijfsruimten zijn bedoeld voor maatschappelijke en ondersteunende functies, zoals fysiotherapie. Ze bevinden zich op de begane grond in het
monument, dus niet aan de straat.

Locatiemanager is Mariëlle Blankestijn van Westerlaak. Op werkdagen kunt u telefonisch contact met haar opnemen via 053 4600600 of per e-mail een afspraak maken via denieuweplantage@koopmans.nl. U kunt ook op de hoogte blijven via Facebookpagina
De Nieuwe Plantage. Volg deze pagina en u ontvangt automatisch updates.

Lees hier het volledige verslag over de bijeenkomst op 20 januari.

Wethouder wil geen verder uitstel nieuwbouw Sint Jacob

Wethouder Van der Burg van Ruimtelijke Ordening houdt vast aan de ongewijzigde uitvoering van het nieuwbouwplan voor de Nieuwe Plantage, het appartementencomplex dat in de plaats moet komen van verpleeghuis Sint Jacob aan de Plantage Middenlaan. Dat heeft hij een vertegenwoordiging van bewoners eind november laten weten.

De bewoners hadden er bij de wethouder voor gepleit om het plan in twee opzichten aan te passen. Zij willen niet dat de in- en uitgang van de nieuw te bouwen parkeergarage aan de smalle en drukke Plantage Muidergracht komt te liggen. Bovendien vinden zij het massieve ontwerp dat architect Pi de Bruijn voor de gevel heeft gemaakt, niet passen bij de fantasierijke architectuur die de Plantage kenmerkt.

Op basis van twee recente ontwikkelingen hadden de bewoners gehoopt gehoor te vinden voor hun pleidooi. Begin november gaf de Bestuurscommissie Centrum een negatief advies over een uitgang van de parkeergarage aan de Plantage Muidergracht. In het gesprek met de bewoners maakte Van der Burg echter duidelijk dit advies te zullen negeren. Wat hem betreft hoeft niet altijd de best denkbare oplossing te worden gekozen, zolang die maar verdedigbaar is. De wethouder verweet de leden van het Algemeen Bestuur van het stadsdeel slap te hebben gehandeld. In plaats van de bewoners valse hoop te geven, hadden zij hen beter meteen de bittere pil kunnen presenteren.

Hoop hadden de bewoners ook geput uit een door hen aangevraagde second opinion over het uiterlijk van het gebouw. De Commissie Welstand en Monumenten van de gemeente had eerder een positief oordeel over het ontwerp uitgesproken, maar een commissie van externe deskundigen veegde recent de vloer aan met dit oordeel. Volgens hen voldoet het ontwerp niet aan redelijke eisen van welstand. Maar ook dit duidelijke oordeel was niet aan de wethouder besteed. 

Op 13 december staat het nieuwbouwplan op de agenda van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening met de brief van de wethouder. Als die instemt met het voornemen van de wethouder, dan rest bewoners rest alleen nog een gang naar de rechter met mogelijk een bezwaar tegen het feit dat de gemeente heeft nagelaten een beeldkwaliteitsplan voor het gebied te maken. 

Commissie van deskundigen: Nieuwbouw Sint Jacob past niet in de Plantage

Het ontwerp voor het appartementencomplex dat op de plaats moet komen van het voormalig verpleeghuis Sint Jacob aan de Plantage Middenlaan voldoet niet aan redelijke eisen van welstand. Dat harde oordeel velde de Commissie voor Second Opinions van adviesbureau Mooi Noord-Holland in een deze week uitgebracht rapport. De deskundigen op het gebied van omgevingskwaliteit waren ingeschakeld door buurtorganisatie De Groene Plantage, die geen genoegen nam met het eerder uitgesproken positieve oordeel over het ontwerp van de gemeentelijke Commissie voor Welstand en Monumenten.

Volgens de commissie van Mooi Noord-Holland, die bestond uit een architectuurhistorica, een stedenbouwkundig adviseur en twee architecten, houdt het ontwerp geen rekening met de omgeving waarvoor het bedoeld is. De nieuwbouw is rondom vrijwel gelijk in hoogte en architectonische uitwerking en vrijwel zonder geleding, aldus het rapport. Daardoor wordt de hiërarchie van het bouwblok ontkend. Het verschil tussen de aangrenzende straten, met een duidelijke voorzijde aan de Plantage Middenlaan, wordt zo teniet gedaan.

Al even kritisch zijn de deskundigen over de voorgevel die naar hun  mening onvoldoende gearticuleerd is. De uitstekende delen van de gevel steken slechts dertig centimeter naar voren, terwijl het kozijnritme over de totale gevel vrijwel gelijk blijft en de verticale geleding onvoldoende onderscheid maakt in plint, opbouw en kroonlijst. Al met al is de compositie daardoor niet passend in het stadsbeeld ter plaatse, waar andere gebouwen een veel zachtere overgang hebben van publiek naar privé, overgangen die karakteristiek zijn voor de Plantage-buurt.

Wel enthousiast is de commissie over het feit dat het monumentale middendeel van de oudbouw die niet wordt gesloopt, straks vanaf de straat zichtbaar zal zijn door de grote poort in de noordgevel van de nieuwbouw. Maar dat enthousiasme laat onverlet dat de deskundigen het nieuwbouw-ontwerp in zijn totaliteit niet passend vinden in de stedenbouwkundige structuur van de Plantage. 

Direct na het verschijnen van de second opinion heeft woordvoerder Marjolein Swart van buurtorganisatie De Groene Plantage wethouder Eric van der Burg van de gemeente Amsterdam om een gesprek gevraagd. “Liever dan ons alvast beraden op verdere stappen, waarbij wij de gemankeerde besluitvorming aanhangig zullen maken, zouden wij in dialoog willen treden met de ontwikkelaar en de Gemeente om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken voor de ontstane situatie, waarbij wij een voor alle partijen bevredigende uitkomst zeker mogelijk achten. Wij menen dat dit proces een dergelijke benadering verdient en hopen dat u dit inzicht met ons zult delen.”

Bestuurscommissie over Sint Jacob: geen uitrit parkeergarage naar Plantage Muidergracht

Door de smalle Plantage Muidergracht fietsen zoveel scholieren en studenten dat een uitrit van een parkeergarage met ruim tweehonderd auto’s te veel risico’s oplevert voor de verkeersveiligheid. Dat is de mening van een ruime meerderheid in de Bestuurscommissie Centrum over het nieuwbouwplan Sint Jacob. Het appartementencomplex met 325 seniorenwoningen dat op de plaats moet komen van het voormalige verpleeghuis Sint Jacob aan de Plantage Middenlaan kan volgens de raadsleden beter een in- en uitgang krijgen aan de Plantage Lepellaan.

Het negatieve advies over het voorliggende nieuwbouwplan leverde de Bestuurscommissie  dinsdagavond 7 november luid applaus op van de grote groep bewoners op de publieke tribune. Het dagelijks bestuur was echter duidelijk minder blij met deze nieuwe spaak in het wiel van het toch al zo moeizaam vorderende nieuwbouwproject, dat eerder onder meer werd vertraagd door de aanwezigheid van een kolonie beschermde vleermuizen.

De teleurstelling van de bestuursleden was des te groter, omdat een op verzoek van de commissie uitgevoerd verkeersonderzoek had uitgewezen dat de Plantage Muidergracht de beste optie is voor de in- en uitrit van de nieuwe parkeergarage. Daarmee werd de conclusie van een eerder uitgevoerd verkeersonderzoek bevestigd, maar vier van de vijf fracties in de Bestuurscommissie veegden de vloer aan met dit nieuwe rapport. Zij vonden met name dat bij het beoordelen van alternatieve plekken voor een in- en uitrit te veel was uitgegaan van de huidige verkeerssituatie op de Plantage Middenlaan, terwijl inmiddels verschillende plannen circuleren om die laan her in te richten.

Ook bij het inschatten van het verkeersaanbod in de Plantage Muidergracht gaat het rapport volgens de commissie wel erg sterk uit van de huidige situatie. “Wij hadden graag scenario’s uitgewerkt gezien die rekening houden met de sterke groei van studenten en scholieren in de buurt”, zei Monique Ruimschotel (PvdA), “maar dat is niet gebeurd. Er wordt door dit rapport kortom weinig nieuw inzicht geboden.”

De commissieleden vonden daarnaast dat het rapport de risico’s in de Plantage Muidergracht wel erg bagatelliseert door de nadruk te leggen op de voorzichtigheid waarmee de veelal oudere automobilisten de garage zullen verlaten. “Dat kan wel zo zijn”, zei Mark van der Veer (D66), “maar wie Amsterdam kent weet dat de snelheden van fietsende studenten en scholieren hier niet echt laag liggen. Die langzame bejaarde automobilist zal zich dus straks door dezelfde smalle straat moeten bewegen als de snelle, vaak roekeloze maar kwetsbare scholier of student op de fiets. Daarover lezen we niets in dit rapport.”

Bestuurslid Jeanine van Pinxteren deed nog een wanhopige poging om de commissie op andere gedachten te brengen door te waarschuwen voor de gevolgen van een negatief advies. “Als u deze in- en uitgang afwijst, betekent dat dat de hele procedure over moet. Dat zal veel extra vertraging opleveren terwijl in het stadhuis een ongeduldige wethouder Van den Burg zit, die zegt: Komt er nog wat van. Ook de projectontwikkelaar maakt zich trouwens ongerust.” Maar de fracties van D66, VVD, PvdA en SP hielden voet bij stuk en bleven bij hun negatieve advies over het nu voorliggende plan, tenzij de ontwikkelaar instemt met een in- en uitrit aan de Plantage Lepellaan.

Het dagelijks bestuur van het stadsdeel zal dit advies nu overbrengen aan de wethouder, die moet beslissen over de verdere voortgang van het project.

Nieuw onderzoek naar parkeergarage en verkeer Sint Jacob

De gemeente Amsterdam gaat een nieuw onderzoek uitvoeren naar de verkeerssituatie in de straten rond het voormalige verpleeghuis Sint Jacob. Dat is te danken aan het vasthoudende protest van bewoners tegen een in- en uitgang aan de Plantage Muidergracht van de parkeergarage van het nieuw te bouwen appartementencomplex De Nieuwe Plantage. De besluitvorming in de Bestuurscommissie Centrum over het toekennen van een vergunning voor de bouw, die voor dinsdag 17 oktober was gepland, is tot nader order uitgesteld.

Reden voor het bewonersprotest, dat werd ondersteund door 162 bij de bestuurscommissie Centrum ingediende bezwaarschriften (zienswijzen), is de vrees van de bewoners dat een uitrit aan de Plantage Muidergracht onverantwoorde risico’s met zich mee zal brengen voor het grote aantal spelende kinderen en fietsende scholieren en studenten in die straat. Een eerder door de gemeente uitgevoerd verkeerskundig onderzoek had uitgewezen dat het met die risico’s wel meevalt, maar de bewoners zijn buitengewoon ontevreden over de kwaliteit van dat onderzoek (Lees hier het onderzoeksrapport).

De afgelopen weken hebben zij bij de verschillende politieke partijen in de Bestuurscommissie Centrum zoveel steun voor hun standpunt weten te verwerven, dat het stadsbestuur nu heeft besloten om de besluitvorming op te schorten. Eerst moet een nieuw en completer onderzoek meer inzicht geven in de invloed van de parkeergarage op de verkeersstromen in de wijde omgeving van De Nieuwe Plantage. Een definitief besluit zal daarna niet, zoals gepland, in de bestuurscommissie Centrum vallen, maar op een nader te bepalen datum in de gemeenteraad.

De bewoners hebben inmiddels ook besloten om drie onafhankelijke experts uit te nodigen voor een second opinion over het ontwerp van architect Pi de Bruijn, dat volgens de bewoners zo kolossaal en massief is dat het zal detoneren met de lichte en luchtige baksteenarchitectuur die grote delen van de Plantagebuurt kenmerkt. Bovendien overschrijdt het ontwerp op verschillende punten de grenzen van het voor dat gebied geldende bestemmingsplan.

De commissie Welstand en Monumenten van de gemeente had het ontwerp in een eerder stadium met de nodige aarzeling goedgekeurd, maar de bewoners trekken de door de commissie gebruikte toetsingskaders in twijfel. Zij hebben drie onafhankelijke experts uitgenodigd om het ontwerp opnieuw te beoordelen in aanwezigheid van de architect en van de voorzitter van de welstandscommissie. Om de benodigde 1500 euro voor deze second opinion bij elkaar te krijgen, zijn de bewoners een crowdfundingactie gestart. Op het moment van schrijven van dit artikel stond de teller al op 1200 euro.

Behandeling nieuwbouwplan Sint Jacob in Bestuurscommissie uitgesteld naar 5 en 12 september

Eerder hebben wij op onze website en in onze Nieuwsbrief gemeld dat de Bestuurscommissie Centrum de plannen voor de nieuwbouw Sint Jacob op 11 en 18 juli zou behandelen. Het stadsdeel heeft echter per brief d.d. 6 juli aan de indieners van de meer dan 200 zienswijzen laten weten meer tijd nodig te hebben voor de beantwoording van de zienswijzen. 

Op 5 september vindt er voorafgaand aan de vergadering een presentatie plaats in het Algemeen Bestuur waarbij de leden geinformeerd worden over de actuele stand van zaken. Er liggen op dat moment nog geen stukken die besproken worden. Dit is wel het geval in de daaropvolgende vergadering van 12 september. Dan vindt de inhoudelijke behandeling van de
zienswijzen plaats, waarbrj de fracties hun mening geven.

 lnspreken bij de vergadering van 12 september is mogelijk aan het begin van de vergadering.
lnsprekers hebben maximaal drie minuten spreektijd. Als er meer dan tien sprekers zijn, wordt dat maximaal twee minuten. Mensen die hierover meer informatie willen, of die zich aan willen melden als inspreker kunnen zich per e-mail richten tot de afdeling bestuursondersteuning: bestuursondersteuning.sdc@amsterdam.nl of via: o20-256 4366. Aanmelden om in te spreken
kan tot uiterlijk de maandag voor de vergadering tot 16:00 uur.

115 zienswijzen nieuwbouwplan Sint Jacob

Tot 20 april lag het nieuwbouwplan 'De Nieuwe Plantage' ter visie dat in plaats komt van verpleeghuis Sint Jacob . Er zijn 115 zienswijzen ingediend, niet gelijkluidend, maar verschillend van elkaar. Veel bezwaren gaan over de massalitiet van het gebouw en de te verwachten verkeersoverlast van de parkeergarage met uitgang aan de achterzijde. 

Lees hier de zienswijze van het Plantage Weesperbuurt Overleg (PWO).

Pas na het einde van de tervisielegging bracht projectontwikkelaar Koopmans Bouwgroep het verslag naar buiten van de informatiebijeenkomst op 30 maart. Lees hier het verslag.

In Het Parool van 22 april verscheen een groot artikel naar aanleiding van de 115 bezwaarschriften. Lees dat hier. Opmerkelijk is dat ook Artis-directeur Balian zich afvraagt of zo'n kolos wel in de Plantagebuurt past en toegeeft dat het eigen parkeerterrein van Artis niet aan de achterkant gepland had moen worden. 

Oproep indienen zienswijzen op nieuwbouw Sint Jacob (t/m 20 april)

Omwonenden van Sint Jacob aan de Plantage Middenlaan zijn verontrust over het kolossale nieuwbouwcomplex dat in de plaats komt van het verpleeghuis. Het wordt meer dan 22 meter hoog. Het huidige gebouw is 16 meter hoog. Loggia's en balkons steken uit over de grens van de bestemming. Er komt een parkeergarage voor 222 auto's, erg veel voor 325 ouderenwoningen. Er is dus kans dat ze commercieel geexploiteerd gaan worden, wat extra bezoekersverkeer kan opleveren. In- en uitgang van de parkeergarage komen aan de achterkant aan de Plantage Muidergracht, middenin een rustige woonbuurt. Dit brengt overlast en verkeersonveilighied met zich mee. Het uitgevoerde verkeersonderzoek houdt geen rekening met de toekomstige vestiging van het Cartesius 2 Lyceum met 700 leerlingen aan de Plantage Muidergracht.

De omwonenden doen een beroep op hun mede-buurtbewoners om uiterlijk 20 april een zienswijze in te dienen bij stadsdeel Centrum op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning Plantage Middenlaan 52 Amsterdam, BWT 1974935. U kunt die gewoon in uw eigen woorden opstellen, maar wel belangrijk is dat een handtekening vereist is. Adresseren aan
Stadsdeel Centrum, Algemeen bestuur van de Bestuurscommissie, Afd Juridische Zaken
Postbus 202 1000 AE Amsterdam (of bezorgen op het stadhuis, of per e-mail aan M.Artmanni@amsterdam.nl ). Stuur een kopie aan marjolijnswart@hotmail.com 

Zie voor meer informatie over het plan ons eerdere nieuwsbericht met verwijzing naar alle plandocumenten.

Bewonersbrief ontwikkelaar nieuwbouw St. Jacob, Informatiebijeenkomst 30 maart 18:00 u

Projectontwikkelaar Koopman ontwikkelt 325 vrijesector huurappartementen voor senioren in de nieuwbouw ter plaatse van Sint Jacob, Plantage Midenlaan 52. De ontwikkelaar heeft een bewonersbrief d.d. 16 maart 2017 uitgebracht met een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst op donderdag 30 maart 18:00 - 20:00 uur in het monument op het binnenterrein van Sint Jacob, bereikbaar via de hoofdingang op Plantage Middenlaan 52.
De ontwikkelaar zal daar de ruimtelijke onderbouwing van de afwijkingen van het bestemmingsplan toelichten en ook het verkeersonderzoek dat ten grondslag ligt aan de plaatsing van de in- en uitritten van de parkeergagrage aan de Plantage Muidergracht. Zie hiervoor ons eerdere nieuwsbericht.

Om in de nieuwbouwappartementen te kunnen wonen, hoeft u niet ingeschreven te zijn als woningzokenden. Wel moet er voldoende inkomen zijn: 3,5 maal de maandhuur is daarbij de richtlijn. Iedereen die zich zich op www.hureninsintjacob.nl inschrijft voor de nieuwsbrief, wordt automatisch op de hoogte gehouden en hoort wanneer de verhuur van start gaat.

Lees hier de complete bewonersbrief.