Kattenburg

Verkeersonderzoek Weesperstraat en Kattenburgerstraat 13 december in raadscommissie MLD-Verkeer

De gemeenteraad heeft bijna een jaar geleden bij de vaststelling van het Beleidskader Verkeersnetten bij motie gevraagd om in overleg met betrokken (bewoners)organisaties te onderzoeken of de Weesperstraat verkeersluwer en aantrekkelijker gemaakt kan worden. Tegelijkertijd vroeg de gemeenteraad om een onderzoek naar de kruising Prins Hendrikkade - Valkenburgerstraat en in dat verband ook te bezien of de Kattenburgerstraat - nu ‘Plusnet-corridor Auto’ afgewaardeerd kan worden naar een gewone straat.

Op 13 december komen beide onderzoeken als agendapunt 20 aan de orde bij de gemeenteraadscommissie MLD, onderdeel verkeer. Lees hier alle stukken (klik op rood pijltje achter agendapunt 20). De vergadering is om 9:00 uur in de commissiezaal van het stadhuis.

In het rapport over de Weesperstraat zijn varianten onderzocht van verkeersmaatregelen en hun effecten op de omgeving, met een indicatie van de gevolgen voor geluidshinder en luchtkwaliteit.

Er is onder meer gekeken naar een knip ter hoogte van de Nieuwe Keizersgracht en knip bij het Rhijnspoorplein. Interessant is dat een variant met knip ter hoogte Nieuwe Keizersgracht gekombineerd is met knips in de Anne Frankstraat, Entrpotdok, Hoogte Kadijk en Kattenburgergracht.

Helaas levert al dit onderzoek volgens de conclusies in de voordracht van B&W vrijwel niets op:

 • de variant met 2x1 rijstroken op de Weesperstraat leidt niet tot substantieel minder autoverkeer;

 • De onderzochte knipvarianten verminderen het autoverkeer op de Weesperstraat wel substantieel, maar de knipvarianten zorgen voor het uitwijken van het autoverkeer naar de omliggende woonstraten die daar niet geschikt voor zijn. Om dit te voorkomen is ook een knipvariant beschouwd waarbij aanvullende knippen in het omliggende deel van het autonetwerk zijn aangebracht;

 • De knipvarianten zorgen voor een zodanige verschuiving van het autoverkeer dat het functioneren van andere delen van het autonetwerk (verder) onder druk komen te staan. Het autonetwerk is op dit moment niet geschikt voor deze varianten. Het zal opnieuw, in een grotere samenhang, bekeken worden in het kader van de Agenda Autoluw.

Uit het onderzoeksrapport naar het kruispunt Prins Hendrikkade blijkt volgens B&W dat afwaardering van de Valkenburgerstraat en de Kattenburgerstraat door het verlagen van de maximumsnelheid van 50 km/uur naar 30 km/uur nu niet mogelijk is, omdat de intensiteiten voor het autoverkeer op met name de Valkenburgerstraat dan nog steeds te hoog zijn voor een duurzaam veilige 30km/uur-straat.

Gemeentevoorstel locaties ondergrondse afvalcontainers Oostelijke Eilanden

Op 28 november heeft de gemeente tijdens een inloopavond in de Oosterkerk de locaties getoond waar op Kattenburg, Wittenburg, Oostenburg en de Czaar Peterbuurt de ondergrondse vuilcontainers geplaatst gaan worden.

De Oostelijke Eilanden zijn het eerste deel van een groter gebied in stadsdeel Centrum dat overstapt op ondergrondse afvalinzameling. Uiteindelijk worden in het gehele postcodegebied 1018, van de Oostelijke Eilanden tot de Amstel, ondergrondse containers geplaatst. Nadat in een buurt containers zijn geplaatst, komen de vaste ophaaldagen te vervallen en worden er geen losse zakken meer ingezameld.

De gemeente verzamelt op dit moment de reacties op de voorgestelde locaties en zal na verwerking met een aangepast voorstel komen. Dat wordt begin 2019 bestuurlijk vastgesteld. Daarna kunt u formeel bezwaar maken. In het voorjaar van 2019 volgt dan het definitieve besluit van het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Centrum. In de loop van 2019 worden de containers geplaatst.

Op 12 december bespreekt het Eilandenoverleg de locatievoorstellen.

Klik hieronder de kaarten per deelgebied aan met de containerlocaties. Klik om ze te bekijken.

1 november 18-21 uur Buurtgesprek Kattenburg en soep in De Witte Boei

Op donderdag 1 november 19-21 uur worden de bewoners van Kattenburg uitgenodigd voor het Kattenburgerbuurtgesprek in buurthuis De Witte Boei. Om 18:00 uur kun je aanschuiven voor een kop soep met brood. Om 19:00 uur begint het gesprek. Geef svp door of je erbij bent, ook in verband met het eten, via i.vroegop@ikvolgje.nl

Het gesprek wordt georganiseerd door Irma Vroegop en Birgit Oelkers. Zij werken in opdracht van de woningcorporaties De Key en Rochdale en de gemeente de komende maanden aan verbetering van de veiligheid en het leefklimaat op Kattenburg. Gespreksonderwerpen op 1 november zijn buurtveiligheid (met politie en straatcoaches), een open podium voor jongeren, start van een whatsapp-groep voor buurtveiligheid. Lees hier de uitnodiging.

Op 3 oktober heeft een eerste buurtgesprek plaatsgevonden. Daar werd duidelijk dat veel kattenburgers zich ‘s avonds niet veilig voelen. in verband met hangplekken van jongeren die voornamelijk van buitend e buurt komen. Lees hier het verslag van 3 oktober.

Er is gevraagd om een overzicht van meldpunten voor jeugdoverlast. Lees hier het overzicht.

7 juni 19:00 uur Buurtschouw Wittenburg / 11 juni 19:00 u Buurtschouw Kattenburg

Stadsdeel Centrum  organiseert samen met woningcorporaties twee schouwen, waarbij buurtbewoners kunnen meelopen en punten van aandacht in de openbare ruimte kunnen aanwijzen en toelichten, ook punten die te maken hebben met veiligheid. De schouw duurt maximaal twee uur.

Tijdens de schouw wordt ook de vorige schouwverslagen doorgenomen en gecheckt of het probleem is verholpen. De zaken die worden genoemd tijdens deze schouw worden genoteerd en opgenomen in het schouwverslag.

Donderdag 7 juni 19:00 u Schouw Wittenburg. Vertrekpunt Buurthuis De Witte Boei.

Maandag 11 juni 19:00 u Schouw Kattenburg. Vertrekpunt Buurthuis De Witte Boei.

U kunt zich voor de schouw aanmelden via k.lauterslager@amsterdam.nl en u kunt zich ook op de mailinglist laten zetten voor volgende schouwen.

Inspraakreactie Eilandenoverleg op Voorlopig Ontwerp Dijksgracht-oost

Op 25 april vond in het INIT-gebouw een inspraakavond plaats over het voorlopig ontwerp van de nieuwe fiets- en wandelroute Dijksgracht Oost, onderlangs de spoordijk tussen Kattenburgerstraat en Oostenburg-Noord.

Het fietspad wordt 4.50 m breed (in rood asfalt) en het voetpad 1.80 m. De toegang bij de Kattenburgerstraat wordt verbreed en er komt een oversteek met een vluchtheuvel naar de Dijksgracht-West. Zodra de Oosterdoksdraaibrug over twee jaar weer open is, wordt dit voor fietsers uit de Czaar Peterbuurt en Oostenburg de kortste weg naar OBA en CS.
Bekijk hier het ontwerp voor het fietspad met een plattegrond, een dwarsdoorsnede, een aanduiding van toegepaste materialen en een detail van de kruising met de Kattenburgerstraat.

Complicaties zijn nog dat het fietspad ook gebruikt gaat worden door de veegautootjes van de Reiniging Centrum en dat rekening wordt gehouden met een nachtstalling voor rondvaartboten.

Mede naar aanleiding van daar gemaakte opmerkingen en bespreking in het Buurtoverleg van 15 mei heeft het Eilandenoverleg een inspraakreactie ingezonden. Het Eilandenoverleg is blij met de nieuwe verbinding en vindt de hoofdlijnen van het ontwerp prima, maar dringt er wel op aan om bromfietsen en snorscooters op deze recreatieve route te verbieden en maakt ernstig bezwaar tegen de geplande nachtstalling voor rondvaartboten aan de Dijksgracht.
Het Eilandenoverleg steunt ook de suggestie die tijdens de inspraakavond naar voren kwam om te onderzoeken of de verbinding van Dijkgracht-west en Dijksgracht-oost ongelijkvloers de Kattenburgerstraat kan kruisen door aanleg van een verdiept fietspad onder de Mariniersbrug door.

Lees hier alle elf gemaakte opmerkingen van het Eilandenoverleg.

Consultatie varianten Javabrug

Op maandag 23 januari 19:00 uur organiseert de gemeente in Pakhuis De Zwijger, Piet Heinkade 179, een informatiebijeenkomst over de varianten voor de locatiekeuze van de Javabrug. De volgende dag, 24 april, is er om 19:00 uur een zelfde bijeenkomst in de Kromhouthal in Noord. Het gaat daarbij nog niet om een architectonisch ontwerp, maar alleen over de ligging van de fietsbrug en de opritten. In alle varianten wordt de kop Javaleiland doorsneden door een nieuwe gracht, de Djakartagracht, met beweegbare bruggen voor de recreatievaart, met name zeilboten. Er zijn twee hoogtevarianten: één die vanaf de kop Java omhoog gaat en met kronkels omhoog gaat en éeen waarbij de fietspaden aan weerszijden van de Schaeferbrug vanaf het hoogste punt van die brug al beginnen te stijgen en hoog langs het kopblok Java-eiland in een rechte lijn over het IJ gaat. Voor de oost-west ligging zijn er drie varianten: oost, midden en west. 
De variant midden met een gestrekte route lijkt voor de fietsers de meest aantrekkelijke. In alle varianten komen aan weerszijden liften voor voetgangers en daar kan ook een fiets in.
U ziet de zes varianten op www.amsterdam.nl/javabrug. Op deze pagina kunt u vanaf 23 april meepraten. U moet zich aanmelden voor de bijeenkomst van 23 april 19:00 uur in Pakhuis de Zwijger en van 24 april 19:00 uur in de Kromhoutha.l zijn er bijeenkomsten van 19.00 tot 22.00 uur. 

Na de zomer van 2018 beslissen college van B&W en gemeenteraad over de precieze locatie van de brug, de vormgeving en de aanbesteding. Daarna beslist de gemeenteraad definitief over de komst van de brug en stelt zij geld beschikbaar voor de bouw (het zogenaamde uitvoeringsbesluit). Ook moeten de architectonische en stedenbouwkundige uitgangspunten voor de brug worden bepaald. De brug is  naar verwachting in 2025 gereed.

Er wordt ook gestudeerd op de aansluiting op de Kattenburgretsraat, maar dat is bij deze inspraak nog niet aan de orde. Mogelijk komt er een extra onderdoorgang onder het spoor naast het bestaande viaduct.

Bureau Marineterrein organiseert interessante bijeenkomsten voor de buurt

Op de agenda van Bureau Marineterrein staan vier interessante bijeenkomsten voor bewoners uit de omgeving. Bureau Marineterrein gaat in 2018 een serie 'meet-ups' (=bijeenkomsten) organiseren rondom onderwerpen als slimme waterhuishouding, adaptieve woningen, het leren van nieuwe vaardigheden en flexibele sportfaciliteiten. Doel is om samen met experts, omwonenden en andere geïnteresseerden ideeën verder te brengen en uit te testen. iedereen kan daarheen, maar wel aanmelden via info@marineterrein.nl o.v.v. de naam en datum van de bijeenkomst.

Woensdag 17 januari 19:00 - 21:00 uur in de Commandantswoning:
Meet-up: Meer slimme daken voor de stad
Smart Roof 2.0, het blauw-groene onderzoeksdak boven op gebouw 002 op het Marineterrein, is een groot succes. Het dak vangt regenwater op, voedt het hele jaar door de planten en koelt het gebouw. De kennis en de techniek die met dit project is opgebouwd, is ook goed inzetbaar op andere plekken. Uitdaging: kunnen we een tweede blauw-groen dak realiseren op Kattenburg?

Woensdag 31 januari 19:00 - 21:00 uur in de Commandantswoning:
Presentatie Erfgoed op het Marineterrein.
Presentatie voor buurtbewoners, gebruikers en instellingen met aansluitend een vragenronde.
Binnenkort verschijnt een nieuwe Cultuurhistorische verkenning over de laatste decennia van het Marineterrein. Sinds de aanleg van de IJ-tunnel (1958-1962) is een hele reeks gebouwen aan het complex toegevoegd. Hoe kijken we tegen die – relatief nieuwe – bebouwing aan?

Dinsdag 13 februari 19:00 - 21:00 uur Commandantswoning:
Meet-up: Sport, spel en beweging
Er wordt veel gesport op het Marineterrein en dat zal ook zo blijven. Op het publieke deel zijn fitnesstoestellen, een hardlooproute en een sprintbaan in gebruik. Het militaire deel – dat  in de zomer van 2018 vrijkomt – heeft een sportzaal, een sintelbaan, een voetbalveld en twee tennisbanen Uitdaging: hoe kunnen we optimaal en flexibel gebruikmaken van deze sportvoorzieningen? En welke kansen liggen er voor innovatie?
Tijdens deze meet-up presenteren Vincent Kompier en Daniel Casas Valle (Urban Dynamics) de resultaten van een onderzoek naar de kansen voor sporten, spelen en bewegen op het Marineterrein. 

Dinsdag 20 februari 19:00 - 21:00 uur in de Commandantswoning
Bijpraten met de buurt
Informele informatiebijeenkomst, speciaal voor mensen die in de buurt van het Marineterrein wonen. Doel is om betrokkenen in de directe omgeving van het Marineterrein als eerste bij te praten over stand van zaken en ontwikkelingen. ‘Bijpraten met de buurt’ vindt in 2018 vier keer plaats. De volgende informatiebijeenkomsten zijn gepland in het voorjaar (na de gemeenteraadsverkiezingen), in de zomer (rondom de overdracht van Defensiegebouwen aan het Rijksvastgoedbedrijf) en in het najaar.
In deze eerste bijeenkomst geeft de gemeente een update over de politieke besluitvorming en een vooruitblik naar 2018. De laatste tien minuten is er gelegenheid voor vragen en antwoorden.

Vergeet niet aan te melden via info@marineterrein.nl o.v.v. de naam en datum van de bijeenkomst.
U kunt op de hoogte blijven van wat er op het Marineterrein gebeurt door u op te geven voor de Nieuwsbrief van het Marineterrein op https://www.marineterrein.nl/nieuwsbrief/ of via Facebook.

Kees Hoekert overleden, grootvader van de Nederwiet

Kees Hoekert noemde zich directeur van de Lowlands Weed Company. Hij propageerde in de jaren zestig en zeventig de wietteelt vanaf zijn woonboot 'De Witte Raaf' in de Kattenburgergracht. Op zijn boot en in de rechtszaal dwong Kees Hoekert het Nederlandse gedoogbeleid van softdrugs af.  Hij plantte zelfs hennep in de plantenbakken van het politiebureau tegenover zijn boot aan de Kattenburgergracht. Hij werkte veel samen met Robert Jasper Grootveld en Julius Vischjager. Op zijn boot is in 1966 de rookbom gemaakt die werd gegooid naar de Gouden Koets bij het huwelijk van Beatrix en Claus.

Hij had een turbulent leven; hij had zes kinderen bij vijf vrouwen, is twee keer getrouwd geweest en heeft met zestien vrouwen op De Witte Raaf gewoond. Opmerkelijk is dat hij uit een streng gereformeerd nest kwam. Hij voltooide het gymnasium, haalde een onderwijzersakte en zelfs een godsdienstakte, was assistent trouwambtenaar en nachtsteward op de Holland-Amerikalijn. Ook woonde hij enige tijd in Parijs om Romanistiek te studeren aan de Sorbonne.

Hij was een bekende verschijning op de Oostelijke Eilanden. Op het laatst met name door zijn drankgebruik, wat hem uiteindelijk de das om deed.
Hij is op 88-jarige leeftijd in een verpleeghuis in Elburg overleden.

Op vrijdag 5 januari wordt om 15:00 uur een herdenkingsbijeenkomst gehouden voor Kees Hoekert in de Oosterkerk, Kleine Wittenburgerstraat 1.

Lees hier het uitgebreide artikel over Kees Hoekert uit de Volkskrant van 2 januari.

Verdriet om Ayman en zijn vrienden

Donderdagnacht 23 november tegen 1 uur werd de 19-jarige Ayman Mouyah doodgeschoten op de Kattenburgerkade; zijn vrienden Yassine en Gianni  raakten zwaar gewond. Er was een vechtpartij aan voorafgegaan, waarna de jongens naar de Kattenburgerkade waren gevlucht. Toen de schutter zijn magazijn had leeggeschoten zou hij volgens een buurtbewoner tegen een van de gewonde jongens hebben geschreeuwd: "De volgende keer gaat-ie  door je hoofd". Ayman was al overleden. Het ging hier om een uit de hand gelopen ruzie over een door de dader gestolen scooter.

Kwalijk was de manier waarop Het Parool probeerde het drama in de liquidatiegolf te plaatsen. "Volgens ingewijden gaat het om 'bekenden van de politie', maar niet over mannen die vooralsnog  als zware criminelen bekend staan." Aldus deze krant. En : "Hij kende ook een aantal jonge mannen die in het verleden verwikkeld raakten in de Amsterdamse onderwereldvete, als dader of als slachtoffer. De naam Mouyah werd tot op heden rondom die vete niet genoemd." In een apart kader getiteld "De onderwereld op de Oostelijke Eilanden in Amsterdam":  kwamen weer alle namen langs van op de Oostelijke  Eilanden opgegroeide jongens die daar wèl  bij betrokken waren.
Er was geen enkele connectie met de "onderwereld", dus waarom werd dan de nagedachtenis van Ayman zo besmeurd? Ayman was een aardige en populaire jongen in de buurt, die als student maatschappelijke dienstverlening zojuist aan zijn stage bij Dock was begonnen. Hij haalde zijn vrienden van het plein af en bracht ze naar het jongerencentrum. Zijn dood is een groot verlies voor de hele buurt.

Wim Pelt

Buurtsucces: gemeenteraad stopt behandeling Principenota Marineterrein

Op 31 oktober vergaderde de gemeenteraadscommissie Ruimtelijke Ordening over het Marineterrein. Dankzij de steun van coalitiepartij SP kreeg de Principenota van B&W over de invulling van het Marineterrein geen meerderheid. De behanedling van zowel de Principenota als het initiatiefvoorstel van GroenLinksraadslid Jorrit Nuijens wordt aangehouden tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Verschillende partijen hebben gesproken over de reacties uit de buurt. Dus de e-mails van buurtbewoners hebben hun uitwerking gehad.

In een brief bedankt het Buurtplatform Kattenburg/Marineterrein de gemeenteraadsleden voor hun inzet en kritische vragen. Onduidelijk is nog wat op dit moment de status is van de Projectnota, want deze is niet ingetrokken door de wethouder. Jorrit Nuijens heeft aangekondigd in deze geest ook een motie in te gaan dienen, waarin de punten 1) pas op de plaats, 2) nieuw projectplan gehoord de opmerkingen van de Raad, 3) na de gemeenteraadsverkiezingen, worden opgevoerd.  Deze motie zou kunnen rekenen op een meerderheid van de Raad.

Lees onze eerdere nieuwsberichten over de Principenota onderaan onder 'Nieuws' op webpagina  http://www.buurtorganisatie1018.nl/kattenburg-marineterrein-1/

Buurt laat van zich horen bij avond over Marinetterrein 4 oktober in Pakhuis De Zwijger

Op 4 oktober vond in Pakhuis de Zwijger een afrondende avond plaats over de Principenota Marineterrein.van B&W. Daar waren circa 200 geinteresseerden op afgekomen, waaronder ook een flink aantal van het Buurtplatform Kattenburg-Marineterrein. Er zijn honderden reacties binnengekomen op de Principenota, maar die kwamen die avond nauwelijk aan de orde. Er waren drie presentaties zonder enige mogelijkheid voor vragen en discussie.
Stedenbouwkundige Veronika Meijer van de gemeente Amsterdam vertelde dat er geen eindbeeld is, maar dat het terrein adaptief wordt ontwikkeld. Toch bevatte haar verhaal een aantal heel concrete, nog niet eerder genoemde elementen:

 • Een gemiddelde bouwhoogte van 30 meter, met enkele hogere uitschieters. Lagere bebouwing richting Kattenburgerstraat.
 • De kade van de Dijksgracht blijft niet openbaar, want wordt tot de rand van het water bebouwd met panden van 20 m breed.Geen gesloten wand.
 • Watertrap in de binnenhaven

Suzanne in 't Veld van het Rijksvastgoedbedrijf zette uiteen waarom Innovatie als hoofdthema was gekozen voor de ontwikkeling. Innovatie trekt talent aan en dat is weer aantrekkelijk voor bedrijven. En dat is goed voor de stad en voor Nederland. Er wordt gemikt op kleine startende of doorontwikkelende bedrijven, beslist geen hoofdkantoren. Trefwoorden: 'sustainable desing' en 'digital innovation'.

Patrick Spaans van 'Grond en ontwikkeling'van de gemeente gaf aan dat het wonen nadrukkelijker geintegreerd zal worden dan op de Zuid-as, anders ontstaat geen levendig milieu en dat is slecht voor de innovatie. Horeca hoort er ook bij, maar kleinschalig. Het nieuwe beleidsuitgangspunt van de gemeente van 40 % sociale huur, 40 % middenhuur en 20 % vrije sector kan hier ook toegepast worden, maar is op dit moment niet de eerste zorg. het proces moet flexibel blijven.  De doelgroep is divers, maar in elk geval horen daar de talenten bij die er komen te werken.

Om te voorkomen dat het Marineterrein met de rug naar de Oostelijke Eilanden komt te staan wordt een Gebiedsuitwerking Oostelijke Binnenstad gemaakt, om te zorgen voor inpassing in het hogere schaalniveau. Daar hoort ook de Prins Hendrikkade bij en de brug over het IJ.
Na het Principebesluit volgt het Projectbesluit en daarna het Investeringsbesluit. Een bestemmingsplan komt er voorlopig niet. 
Op 18 oktober komt de Principenota in de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening.
Bekijk hier een videoverslag van de inleidingen en interviews. 

Vervolgens werd aan kleinere tafels over een aantal themas's met het publike gediscussieerd. Enkele opvallende punten die daaruit naar voren kwamen:

 • Doordat er geen bestemmingsplan wordt gemaakt is onduidelijk hoe de participatie en inspraak van burgers vorm moet krijgen. Er zal duidelijk aangegeven moeten worden op welke momenten dat kan plaatsvinden.
 • Er leven veel zorgen over het verkeer in de Kattenburgerstraat en de barrierewerking die daarvan uitgaat.
 • Aan een gesprekstafel bleek dat het niet de bedoeling van de ontwikkelaars is om de bestaande sportvelden te handhaven. Wel zou er evntueel een sportveld op een dak aangelegd kunnen worden.
 • Planoloog Eric Buursema kon zich wel vinden in de suggestie om bij de ontwikkeling niet te beginnen met het volbouwen van het groen, maar eerst het bestaande groen goed te gebruiken en pas in een later stadium te overwegen wat er verder mee gedaan wordt.

Het Buurtplatform Kattenburg-Marineterrein liet in de tafelgesprekken flink van zich horen en verzamelde aan het eind veel geinteresseerden aan een eigen tafel.

Buurtplatform Kattenburg-Marineterrein: Marineterrein moet innovatiever

Sinds september 2014 komen de leden van het Buurtplatform Kattenburg / Marineterrein (15 buurtbewoners) regelmatig bijeen om te praten over de inpassing van het Marineterrein in het weefsel van de Oostelijke Eilanden en de invulling van het Marineterrein. Van tijd tot tijd wordt er in het Eilandenoverleg gesproken over de voortgang.

Het Buurtplatform maakt gebruik van de inspraak in september om duidelijk te maken dat de uitgangspunten van het Buurtplatform onvoldoende terug te vinden zijn in de Principenota Marineterrein, die het College van B&W in samenwerking met het projectburau Marineterrein heeft opgesteld. 

Het Buurtplatform ziet zijn uitgangspunten wel terug in het initiatiefvoorstel van gemeenteraadslid Jorrit Nuyens van GroenLinks

Het Buurtplatform vraagt om:

 • Stadspark: ruim baan voor een groot stadspark als een oase van rust, water, groen, oude en nieuwe bomen. Geen: opgeknipte stukjes groen tussen de bebouwing. Ruimte voor sport, spel en culturele activiteiten voor iedereen.
 • Duurzaam: Duurzaamheid niet langer als één van de velethema’s die op het marineterrein onderzocht wordt door de creatieve industrie, maar nu meteen toepassen. Het is nu de tijd om onze stadswijk vanuit de basis duurzaam te ontwikkelen.
 • Marineterrein = Kattenburg: De inrichting van het Marineterrein kan niet los gezien worden van de inrichting van de rest van Kattenburg (de woningen). Dat levert wederzijds profijt op. Geen eiland op een eiland, de muur overwonnen.    

Cooperatie voor zonnepanelen op Kattenburg is opgericht

In 2016 zijn er verschillende informatie avonden geweest over zonnepanelen op Kattenburg. Afgelopen voorjaar heeft de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren (VvE) Groot Kattenburg met grote meerderheid ermee ingestemd het dak ter beschikking te stellen zodat bewoners (kopers en huurders) met behulp van onder meer de Postcoderoosregeling in zonnepanelen kunnen gaan investeren die op de daken van de galerijflats op Kattenburg komen.

 Er zijn al 48 inschrijvingen van bewoners die bij de voorintekening hebben aangegeven interesse te hebben in een aantal zonnepanelen, voor in totaal ruim 200 panelen.

Onlangs is coöperatie Zon Op Kattenburg (ZOK) opgericht.

Voordat de coöperatie verder kan, moet er een Gebruiksovereenkomst worden afgesloten tussen de coöperatie en de VvE. Heel binnenkort zal het haalbaarheidsonderzoek van start gaan, waar onder meer wordt beoordeeld of de constructie van het dak geschikt is, of het dak de komende 10 jaar redelijk onderhoudsvrij is en hoe de leidingen gaan lopen om de opgewekte zonne-energie te kunnen leveren aan het energiebedrijf. De insteek van de postcoderoosregeling is namelijk dat de eigenaren van de panelen de stroom leveren aan de energieleverancier en in ruil daarvoor een belastingkorting krijgen.  Tevens zal een juridische kwestie (artikel 39) rondom de gebruikersovereenkomst uitgezocht worden.

Als de bevindingen van het haalbaarheidsonderzoek positief zijn, kan de uitvoering echt van start gaan.. Zodra de gebruiksovereenkomst ondertekend is, gaat Zon op Kattenburg aan de slag om zoveel mogelijk Kattenburgers enthousiast te maken voor de daadwerkelijke aanschaf van een of meer zonnepanelen. Zie voor meer informatie www.zonopkattenburg.nl en voor algemene informatie over onnepanelen  http://www.buurtorganisatie1018.nl/zonnepanelen-in-1018/

Contact met coöperatie Zon Op Kattenburg: via e-mail: zonopkattenburg@hotmail.com

Initiatiefvoorstel GroenLinks voor duurzame ontwikkeling Marineterrein met stadspark en sociale huur

Op 11 juli 2017, nog voordat B&W met hun principebesluit voor het Marineterrein kwamen, heeft gemeenteraadslid Jorrit Nuijens van GroenLinks een initiatiefvoorstel uitgebracht met als titel 'Nieuw Kattenburg. Het Marineterrein als Creatieve Oase en Lofzang op de Gemengde Stad'.. GroenLinks pleit voor een sturende overheid die tegengas geeft aan de markstontwikkeling. De gemeente moet zich sterk maken voor de functies die in de binnenstad het meest onder druk staan: groene verblijfsruimte, niet-commerciële creatieve en maatschappelijke ruimte en betaalbare woonruimte. Het is niet aannemelijk dat de gemeente in het Centrum, of zelfs binnen de Ring, ooit nog de kans zal hebben om op enige schaal groene of creatieve ruimte en betaalbare woonruimte toe te voegen.

GroenLinks komt met zeventien voorstellen  een greep daaruit:

 • Garandeer een groen autovrij stadspark en leg een bebouwingspercentage van maximaal 50 % nu al vast.
 • Het Marineterrein moet een huiskamer worden voor de stad en voor de buurt.
 • Dit vergt investeringen en een actieplan om de toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers op zo kort mogelijke termijn te verbeteren. 
 • De Kattenburgerstraat moet 'aangeheeld' worden.
 • Kies voor een volledig klimaatneutraal terrein met een lokale energievoorziening. Maak van het Marineterreiin een 'duurzaam voorbeeldproject'.
 • Kies voior zo weinig mogelijk kantoren en zoveel mogelijk maatschappelijke en creatieve functies.
 • Stel alle sportfuncties open voor buurtbewoners en initiatieven zodra het terrein open is, en investeer in de bekendheid van de sportfunctie van het Marineterrein onder Amsterdammers.
 • Laat woonsegment geen sluitstuk van de grondexploitatie zijn: investeer in de gemengde stad en kies vroeg voor merendeels sociale huur, aangevuld met middenhuur tot 1,5 modaal.
 • Schep in de bestaande gebouwen ruimte voor broedplaatsen en atelierwoningen.
 • Reserveer in de vrijkomende gebnouwen ruimte voor onderwijs- en zorgvoorzieningen en doe een buurt- en stadsinventarisatie om te zien aan welke voorzieningen behoefte is.
 • Maak met de woningcorporatie een verbeterplan voor de Kattenburgerstraat en omgeving en onderzoek dubbelgrbruik van de parkeergarage.
 • Kies voor een participatietraject voor stad én buurt.

Lees hier het volledige initiatiefvoorstel.

B&W nemen principebesluit toekomst Marineterrein als internationale toplocatie. Inspraak volgt.

Op 18 juli heeft het College van B&W een principebesluit genomen over de toekomst van het Marineterrein op Kattenburg. Het moet een internationale toplocatie worden voor innovatie en kennisuitwisseling.op het gebied van onderwijs, wetenschapo en bedrijfsleven. Daarnaast komen er ook woningen, sportfaciliteiten en culturele en maatschappelijke voorzieningen. . Gezocht wordt naar vormen van woningbouw die een relatie hebben met de innovaties of innovators, bijvoorbeeld door de toepassing van nieuwe vindingen of door wonen en werken te combineren. 

Uiterlijk op 1juli 2018 verlaat Defensie het terrein. De Principenota gaat ervan uit dat de helft van het terrein onbebouwd blijft en de andere helft bebouwd wordt. Van die helftkrijgt 60-70% een werkfunctie. De openbare kades aan het Oosterdok, een intiem plein aan de binnenhaven, kleinere openbare ruimtes elders op het terrein en de groene Voorwerf zijn voor iedereen toegankelijk. Gekozen wordt voor fietsers en voetgangers op het terrein en geen auto’s. Een extra fiets- en voetgangersbrug naar NEMO zal de sfeer en de verbinding met de binnenstad versterken.

Het principebesluit is de start van een maatschappelijke informatie- en reactieronde.  Meer informatie is te vinden op www.marineterrein.nl/planvorming. Lees hier de volledige Principenota en het Principebesluit.  Informatiebijeenkomsten zijn gepland van eind augustus tot eind september 2017.
Op 8, 9 en 10 september 2017 organiseert het Projectbureau Marineterrein Ontdekdagen en kan iedereen  komen kijken wat er nu gebeurt op het terrein en reageren op de plannen voor de toekomst. U kunt ook schriftelijk reageren via het reactieformulier. De uitkomsten worden verwerkt in zowel de nota van uitgangspunten (de gezamenlijke afspraken tussen Rijk en gemeente) als de vervolgnota in het kader van de ruimtelijke plan- en besluitvorming van de gemeente Amsterdam (de projectnota).

De nota van uitgangspunten wordt rond oktober 2017 verwacht. De gemeenteraad neemt, naar verwachting, in februari 2018 een besluit over de projectnota. Daarna starten gesprekken met belangstellenden voor de huur van de gebouwen die per 1 september 2018 vrijkomen na het vertrek van Defensie.

Brandweer IJtunnel tijdelijk naar Marineterrein

[Bericht ontleend aan http://marineterrein.blogspot.nl/

Vanaf maandag 3 juli wordt de brandweerkazerne IJ-tunnel tijdelijk op het Marineterrein gehuisvest. Het huidige kazernegebouw wordt vervolgens grondig verbouwd en de planning is dat men in januari 2018 weer terug zal keren naar gebouw IJtunnel..
Door de tijdelijke aanwezigheid van de spuitgasten op het (militaire deel van) het terrein zullen de bewoners van Kattenburg enige maanden overlast gaan ondervinden van sirenes en geluid van het materieel.

Eilandenoverleg dringt aan op geluidsschermen langs het spoor in zienswijze voornemen MER

In het kader van het Programma Hoogfrequent Spoor Amsterdam-Centraal zal het trerinverkeer langs Kattenburg, Wittenburg, Oostenburg, Czaar Peterbuurt en Funen met 40 % toenemen en gaan de treinen harder rijden. Op het emplacement Dijksgracht moet een fly-over het mogelijkm maken om treinen kruisingsvrij van Utrecht naar Noord-Holland te laten rijden. Langs de Dijksgracht komt een wachtspoor voor goederentreinen. Voor dergelijke grote veranderingen is een Milieueffectrapportage nodig en op het voornemen daartoe konden t/m 2 november zienswijzen worden ingediend.

Het Eilandenoverleg dringt in zijn zienswijze aan op plaatsing van geluidsschermen langs het hele traject. Langs alle spoortrajecten in Oost staan ze, maar hier niet. En er komt nog veel woningbouw bij langs het spoor, op Oostenburg en het Marineterrein. 
Als de schermen er komen, moeten ze wel begroeid worden, zodat de bewoners niet tegen graffiti aan hoeven te kijken.

De wet Geluidhinder werkt alleen met het (vooruit)berekende geluid op basis van intensiteiten. Met het oorverdovende, snerpende geluid in de bocht achter de Czaar Peterbuurt wordt dan geen rekening gehouden.  Het Eilandenoverleg vindt dat deze ernstige vorm van geluidshinder niet veronachtzaamd mag worden in een Milieueffectrapoportage. Dit is ook een hoofdpunt in een bezwaarschrift van bewoners van Het Funen.

Lees hier de complete zienswijze.