Plantage Weesperbuurtoverleg dient bezwaren in tegen short-stay vergunningen De Wittenberg

Het Plantage Weesperbuurtoverleg (PWO) heeft op 23 september een zienswijze ingediend met bezwaren tegen de Aanvraag voor een woningonttrekkingsvergunning voor De Wittenberg d.d. 2-9-2015. Het gaat hier om het onttrekken van een woonfunctie ten behoeve van 116 'short-stay' appartementen voor het voormalige verpleeghuis De Wittenberg, gelegen op de hoek Nieuwe Kerkstraat 159/ Nieuwe Keizersgracht. Eigenaar is de Evangelisch Lutherse Diaconie. Het quotum van 450 short-stay appartementen voor het Centrum is allang overschreden. Op basis van  een evaluatie van de gemeente kiest het College van B&W ervoor om geen vergunningen meer af te geven voor short-stay. Bovendien is daarbij de voorwaarde gesteld dat dit quotum, niet ten koste mag gaan van het woon- en leefklimaat. In de directe omgeving komen er al 100 short-stay appartementen in gebouw Metropool. Een optimale balans van functies in de binnenstad wordt op deze manier verstoord. Het PWO roept op om het gebouw te behouden voor ouderenhuisvesting. Lees hier de zienswijze.

Tegelijkertijd heeft het PWO samen met de Plantage Weesperbuurtvereniging een zienswijze ingediend met bezwaren tegen de omgevingsvergunning voor de verbouw van De Wittenberg omdat het in strijd is met de doelstellingen zoals geformuleerd in het bestemmingsplan Oostelijke Binnenstad van 4 juli 2012. Het bestemmingsplan is gericht op behoud van bestaande functies, maar hier is sprake van omzetting naar een bedrijfsfunctie. De aanvraag is bovendien onvolledig omdat een aantal noodzakelijke bijlagen en ook de sloopvergunning ontbreekt. Lees hier de zienswijze.