Concept Gebiedsplan 2016 Centrum-Oost: commentaar en inspraak mogelijk

Het concept-Gebiedsplan 2016 voor deelgebied Oost van stadsdeel Centrum bevat de prioriteiten voor transformaties zoals van het Marineterrein,  het Zeeburgerpad, het Roeterseiland en de Dijksgracht, de prioriteiten bij de aanpak van de openbare ruimte met o.a. herprofilering Eilandenboulevard en Weesperplein en omgeving, het beleid inzake hotels en short-stay en het sociaal en welzijnsbeleid. Lees hier het Gebiedsplan.

Bij het opstellen van het gebiedsplan is gebruik gemaakt van de inbreng vanuit de buurtgesprekken en de buurtenquête. Er is ook een paragraaf opgenomen over bewonerswensen die niet gehonoreerd zijn en de reden daarvoor. 
U kunt t/m 11 oktober per e-mail reageren naar r.bodrij@amsterdam.nl als u vindt dat onderwerpen vergeten zijn  of op een andere manier aandacht verdienen.
Op 3 november is de eerste bespreking in de het Algemeen Bestuur (AB) van de Bestuurscommissie. U kunt u  t/m 2 november 16:00 per e-mail aanmelden bij bestuursondersteuning.SDC@amsterdam.nl om daar in te spreken. Op 17 november bespreekt het AB moties en amendementen en op 1 december neemt het AB besluiten over de gebiedsplannen.