Samenvatting Buurtenquete Oostelijke Eilanden en Kadijken van het stadsdeel

De Buurtenquête van stadsdeel Centrum is gehouden in april 2016. De enquete is bedoeld als input voor het Gebiedsjaarplan 2017.
Op de Oostelijke Eilanden hebben 299 personen meegedaan en op de Kadijken 114. Lees hier het volledige rapport. Onderstaand een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten.

 • Meest gebruikt vervoermiddel 77% fiets, 9 % lopen, 7% OV, 4 % auto, 1 % bromfiets/scooter.
 • Meest onveilige verkeerssituatie voor fietsers: kruispunten kop Czaar Peterstraat, Zeeburgerstraat, rond Oosterkerk, Kattenburgerplein en kruispunten Prins Hendrikkade. Als oorzaken worden genoemd: te druk, door rood rijden en overlast scooters.
 • Voor de kwaliteit van de openbare ruimte moeten schoonhouden van de straat en handhaven fout aangeboden huisvuil voorrang krijgen.
 • Bijna de helft geeft de voorkeur aan Amsterdammertjes om parkeren op de stoepen tegen te gaan.
 • 36% van de bewoners van de Oostelijke eilanden vindt de balans tussen wonen, werken en vrijetijdsbesteding in orde. Op de Kadijken is dat 55%. Op de Oostelijke Eilanden vindt 47% dat er meer ruimte voor vrijetijdsfuncties zoals horeca, cultuur en winkels mag komen. Op de Kadijken is dat 18%. Het beeld van de Oostelijke Eilanden wijkt sterk af van het Centrum als geheel, want daar wil maar 11 % meer vrijetijdsfuncties. Van de bewoners van de Oostelijke Eilanden en Kadijkenvermijdt 46% bewust drukke plekken in de binnenstad
 • Op de Oostelijke Eilanden ervaart 42% geen drukte, op de Kadijken 24%. Voor het Centrum als geheel is dit 8%.
 • Twee derde is niet van om de komende jaren te verhuizen, 15 % wel, waarvan de helft in de eigen buurt. In de rest van het Centrum zijn overlast van geluid, verkeer of vervuiling de voornaamste verhuisredenen. Op de Oostelijke Eilanden zijn dat de grootte van de woning en de prijs ervan.
 • Op de vraag naar soorten van overlast scoort zwerfvuil het hoogst (36%) op de Oostelijke Eilanden gevolgd door rondhangende jeugd (31%). Op de Kadijken scoort toeristisch verblijf/airbnb het hoogst (36%), gevolgd zoor zwerfvuil (33%) en geluidsoverlast van boten (28%). 19% van de Oostelijke Eilanden en Kadijken ervaart overlast van touringcars. Op de Kadijken noemt 83% als type overlast van toeristisch verblijf vooral geluidsoverlast buiten (praten, schreeuwen, rolkoffers). Op de Oostelijke Eilanden is dit 63%.
 • De overlast van rondhangende jeugd doet zich vooral voor op het plein achter de Oosterkerk, de Kattenburgerkruisstraat, het Oostenburgerpark en rond de Tweede Leeghwaterstraat. Behalve het rondhangen als zodanig bestaat de overlast vooral uit geluidsoverlast, vervuiling, drugsgebruik of dealen, intimidatie en drankgebruik.
 • 43% meldt nooit overlast, 16 % meldt bij de politie (meestal telefonisch) en 15 % spreekt de veroorzaker aan.
 • Bij de vraag waar de gemeente vooral handhavend zou moeten optreden wordt illegaal toeristisch verblijf het meest genoemd (21%), direct gevolgd door verkeerd aangeboden afval (20%) en overlast op het water (14%).
 • Op de vraag welke problemen voorkomen bij de buren wordt eenzaamheid het meest genoemd (Oostelijke Eilanden 25%, Kadijken 26 %), gevolgd door psychische problemen (resp. 22 en 21%). Op de Oostelijke Eilanden wordt ook financiële problematiek en armoede vaak genoemd (23%). Op de Kadijken is dat beduidend minder (12%).
 • Ruim de helft van de bewoners zegt geen behoefte te hebben aan buurtactiviteiten. 26% heeft behoefte aan een ontmoetingsplek en 14% wil samen koffie drinken..
 • 12%  verleent op dit moment mantelzorg. Een kwart zegt daarbij ondersteuning vanuit de gemeente te kunnen gebruiken.
 • Op de vraag wat er nodig is om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, antwoordde 22 % op de Oostelijke Eilanden en 44% op de Kadijken: ouderenwoningen. Verder werden voorzieningen zoal winkels, bank e.d. veel genoemd en professionele hulp aan huis.
 • 36 % op de Oostelijke Eilanden en 47% op de Kadijkendoet op dit moment vrijwilligerswerk.
 • Gevraagd naar maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren noemt 62% de inzet van uitstootvrije bussen en veerponten. 56 % is voor het instellen van milieuzones voor snorscooters, bestelwagens, taxi’s, touringcars en vrachtwagens. 40% noemt straten autoluw maken.
 • Burgerparticipatie: 36 % van de bewoners van de Oostelijke Eilanden en 27 % van de Kadijken vinden dat de gemeente bewoners voldoende betrekt bij haar plannen voor de buurt. 25% resp. 27 % vindt dat niet. 39% resp. 45 % heeft geen mening.
 • Mensen willen het liefst via e-mail en brieven op adres betrokken worden.
 • De helft van de bewoners heeft zelf bijgedragen aan verbetering van de buurt.
 • Aan bewoners van de Oostelijke eilanden en het Oosterdokseiland is gevraagd aan welke activiteiten op het Marineterrein zij behoefte hebben.  Muziek, theater, kunst en cultuur werden het vaakst genoemd (63%). 28 % noemt sport. Uit de open vragen komt naar voren dat men ook graag wateractiviteiten of meer groen zou willen.
 • 36%  van de bewoners van heel deelgebied Oost zegt interesse te hebben in deelname aan werkgroepen of overleggen in de buurt. Ze konden hun e‑mailadressen doorgeven, zodat de gemeente ze kan uitnodigen.