Gemeenteraad kiest voor meer sociale huur op Oostenburg-Noord

Op 14 juli heeft de gemeenteraad een amendement van SP, GroenLinks en Partij van de Arbeid aangenomen bij de vaststelling van het bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg  om het aandeel sociale huurwoningen uit te breiden van 14 naar 20% van het bruto woonvloeroppervlak. Het totaal aantal te bouwen woningen op Oostenburg-Noord bedraagt circa 1200. Omdat sociale huurwoningen doorgaans gemiddeld kleiner zijn dan vrije sectorwoningen, zal het percentage sociale huur van het aantal woningen waarschijnlijk hoger zijn dan 20%. Dit is een belangrijk succes voor de Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord van het Eilandenoverleg.

Bij de behandeling in de raadscommissievergadering Ruimtelijke Ordening van 6 juli was al gebleken dat een dergelijke motie kansrijk was (zie ons nieuwsbericht van 7 juli). Dankzij de steun van de Partij van de Dieren en de Partij van de Ouderen ontstond een meerderheid van 24 tegenover de 21 stemmen van VVD en D66. Vervolgens stemden D66 en VVD tegen de vaststelling van het bestemmingsplan, maar dat kon met dezelfde meerderheid worden aangenomen.

Bij de behandeling van het adviers van het stadsdeel op 5 april was er in de bestuurscommissie geen meerderheid voor een hoger percentage sociale huur en werd gekozen voor ophoging van het percentage middeldure huur van 6 naar 16 %. Het belangrijkste argument  voor de gemeenteraad om hiervan af te wijken was toetsing aan het stedelijk woonbeleid, waarin een streefpercentage van 35% voor elk van de 22 woningmarktgebieden in Amsterdam is afgesproken met de corporaties. Oostenburg ligt in woningmarktgebnied Centrum-Oost, waar dat poercentage nu niet wordt gehaald.
Het amendement bevatte geen uitspraak over de middeldure huur. Met een ruime meerderheid nam de gemeenteraad tenslotte een motie aan om het aandeel middeldure huurwoningen op peil te houden.

Met ingang van 16 juli kunnen belanghebbenden gedurende zes weken beroep instellen tegen het aldus vastgestelde bestemmingsplan bij de Raad van State.. Lees hier de kennisgeving daarover.