28 februari Definitief Ontwerp Eilandenboulevard in Bestuurscommissie Centrum

Definitief Ontwerp Kattenburgerplein. Rood=klinkers. Geel=parkverharding. Aan weerskanten van de Eilandenboulevard parkeerplaatsen in klinkerverharding. Tweerichtingfietspad in plaats van ventweg.

Definitief Ontwerp Kattenburgerplein. Rood=klinkers. Geel=parkverharding. Aan weerskanten van de Eilandenboulevard parkeerplaatsen in klinkerverharding. Tweerichtingfietspad in plaats van ventweg.

Op 21 december 2016 vond in de Commandantszaal op het Marineterrein een informatieavond over de uitwerking van het plan voor de Eilandenboulevard. Lees hier het verslag en bekijk hier de presentatie die daar door stadsdeel Centrum getoond is. Daarna hebben de ambtenaren de plannen verder uitgewerkt en nu zijn ze klaar voor de laatste bestuurlijke behandeling.

Op dinsdagavond 28 februari 20:00  uur bespreekt de Bestuurscommissie Centrum het Definitief Ontwerp voor de Eilandenboulevard (in Kr. 0.239 Rooszaal Stadhuis) en twee weken later, op 14 maart vindt de besluitvorming plaats.. De voordracht, alle tekeningen en stukken zijn hier te lezen in het dossier Herprofilering Eilandenboulevard op deze website (onder het kopje 'Documenten') en ook op de website van de Bestuurscommissie onder agendapunt 5. Aanvragen van 3 minuten inspreektijd in deze vergadering kan tot maandag 27 februari 16:00 uur bij de afdeling bestuursondersteuning per e-mail via  bestuursondersteuning.sdc@amsterdam.nl of via: 020-256.4366

De start uitvoering staat gepland medio april 2018 en zal in maart 2020 gereed zijn. Dat is 15 jaar na de eerste voorbereidingen voor de herprofilering. Voor de start uitvoering zaler nog een brede informatiebijeenkomst(en) plaatsvinden voor bewoners en ondernemers over de
bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie tijdens de uitvoering.

Het Eilandenoverleg vraagt aanpassing op twee onderdelen:

 1. Het stadsdeel stelt voor om twee bomen voor de Oosterkerk die wegens ziekte zijn gekapt niet te herplanten. Dit is in tegenspraak met het aangenomen amendement van de deelraad bij het Masterplan dat de bomenstructiuur langs de Eilandenboulevard gehandhaafd blijft. Het Eilandenoverleg vraagt om ze wel te herplanten.
 2. Bij de vaststelling van het ontwerp in de Bestuurscommissie in december 2015 is na veel discussie besloten om fietsen toe te staan aan de waterzijde (fietsen te gast, geen scooters). Daarbij hoorde een tekening van een 1 meter breed fietspad. Bij toepassing van halfverharding is er echter geen afscheiding tussen fiets en wandelgedeelte mogelijk. Bovendien gaat dit samen met het versmallen van het voetpad met 1,5 meter tussen de bomen tegen het talud aan. Het Eilandenoverleg pleit voor rode baksteen als materiaal, want dan is versmalling van het voetpad niet nodig en kan het deel waar gefietst kan worden, gemarkeed worden. Klinkers zijn ook beter begaanbaar dan parkverharding voor rolsoelen, rollators en kinderwagens.

Wat wordt er nog meer besloten?

 • De viskraam gaat naar het Kattenburgerplein en de bloemenstal naar het Czaar Peterplein.
 • De Verkeerslichten bij de Oosterkerk gaan weg, maar op verzoek van het Eilandenoverleg en de Clientenbond wordt de nieuwe verkeersdsituatie tezijnertijd geevalueerd en kunnen eventueel alsnog voetgangerslichten geplaatst worden.
 • Er verdwijnen 15 parkeerplaatsen. Compensatie zal gezocht worden in de Kattenburggarages.
 • Het blijft een 50 km-weg. Er komen 50 km-drempels bij de duikers en de Oostenburgervoorstraat.
 • Geveltuinen tot 60 cm diep worden toegestaan (nu 30 cm)
 • Het Kattenburgerplein wordt met groenbakken (aan de wegzijde) en een haag (huizenzijde) aangekleed.
 • De inrichting van talud en water blijven nu buiten beschouwing, daarvoor komt een apart vervolgtraject.
 • Er komen ondergrondse afvalcontainers.Op de tekening zijn er twee te zien voor restafval. Loopafstand is volgens de toelichting maximaal 120 meter.
 • Tegelijk met het wegontwerp wordt een concept terrassenplan behandeld, dat na instemming van de Bestuurscommissie gedurende 6 weken ter inzage gelegd zal worden.
Eilandenboulevard voor de Oosterkerk. Geen stoplichten meer.

Eilandenboulevard voor de Oosterkerk. Geen stoplichten meer.

Eilandenboulevard kruising Oostenburgervoorstraat en kruising Czaar Peterstraat

Eilandenboulevard kruising Oostenburgervoorstraat en kruising Czaar Peterstraat