Werkgelegenheid

Buurt laat van zich horen bij avond over Marinetterrein 4 oktober in Pakhuis De Zwijger

Op 4 oktober vond in Pakhuis de Zwijger een afrondende avond plaats over de Principenota Marineterrein.van B&W. Daar waren circa 200 geinteresseerden op afgekomen, waaronder ook een flink aantal van het Buurtplatform Kattenburg-Marineterrein. Er zijn honderden reacties binnengekomen op de Principenota, maar die kwamen die avond nauwelijk aan de orde. Er waren drie presentaties zonder enige mogelijkheid voor vragen en discussie.
Stedenbouwkundige Veronika Meijer van de gemeente Amsterdam vertelde dat er geen eindbeeld is, maar dat het terrein adaptief wordt ontwikkeld. Toch bevatte haar verhaal een aantal heel concrete, nog niet eerder genoemde elementen:

  • Een gemiddelde bouwhoogte van 30 meter, met enkele hogere uitschieters. Lagere bebouwing richting Kattenburgerstraat.
  • De kade van de Dijksgracht blijft niet openbaar, want wordt tot de rand van het water bebouwd met panden van 20 m breed.Geen gesloten wand.
  • Watertrap in de binnenhaven

Suzanne in 't Veld van het Rijksvastgoedbedrijf zette uiteen waarom Innovatie als hoofdthema was gekozen voor de ontwikkeling. Innovatie trekt talent aan en dat is weer aantrekkelijk voor bedrijven. En dat is goed voor de stad en voor Nederland. Er wordt gemikt op kleine startende of doorontwikkelende bedrijven, beslist geen hoofdkantoren. Trefwoorden: 'sustainable desing' en 'digital innovation'.

Patrick Spaans van 'Grond en ontwikkeling'van de gemeente gaf aan dat het wonen nadrukkelijker geintegreerd zal worden dan op de Zuid-as, anders ontstaat geen levendig milieu en dat is slecht voor de innovatie. Horeca hoort er ook bij, maar kleinschalig. Het nieuwe beleidsuitgangspunt van de gemeente van 40 % sociale huur, 40 % middenhuur en 20 % vrije sector kan hier ook toegepast worden, maar is op dit moment niet de eerste zorg. het proces moet flexibel blijven.  De doelgroep is divers, maar in elk geval horen daar de talenten bij die er komen te werken.

Om te voorkomen dat het Marineterrein met de rug naar de Oostelijke Eilanden komt te staan wordt een Gebiedsuitwerking Oostelijke Binnenstad gemaakt, om te zorgen voor inpassing in het hogere schaalniveau. Daar hoort ook de Prins Hendrikkade bij en de brug over het IJ.
Na het Principebesluit volgt het Projectbesluit en daarna het Investeringsbesluit. Een bestemmingsplan komt er voorlopig niet. 
Op 18 oktober komt de Principenota in de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening.
Bekijk hier een videoverslag van de inleidingen en interviews. 

Vervolgens werd aan kleinere tafels over een aantal themas's met het publike gediscussieerd. Enkele opvallende punten die daaruit naar voren kwamen:

  • Doordat er geen bestemmingsplan wordt gemaakt is onduidelijk hoe de participatie en inspraak van burgers vorm moet krijgen. Er zal duidelijk aangegeven moeten worden op welke momenten dat kan plaatsvinden.
  • Er leven veel zorgen over het verkeer in de Kattenburgerstraat en de barrierewerking die daarvan uitgaat.
  • Aan een gesprekstafel bleek dat het niet de bedoeling van de ontwikkelaars is om de bestaande sportvelden te handhaven. Wel zou er evntueel een sportveld op een dak aangelegd kunnen worden.
  • Planoloog Eric Buursema kon zich wel vinden in de suggestie om bij de ontwikkeling niet te beginnen met het volbouwen van het groen, maar eerst het bestaande groen goed te gebruiken en pas in een later stadium te overwegen wat er verder mee gedaan wordt.

Het Buurtplatform Kattenburg-Marineterrein liet in de tafelgesprekken flink van zich horen en verzamelde aan het eind veel geinteresseerden aan een eigen tafel.

B&W nemen principebesluit toekomst Marineterrein als internationale toplocatie. Inspraak volgt.

Op 18 juli heeft het College van B&W een principebesluit genomen over de toekomst van het Marineterrein op Kattenburg. Het moet een internationale toplocatie worden voor innovatie en kennisuitwisseling.op het gebied van onderwijs, wetenschapo en bedrijfsleven. Daarnaast komen er ook woningen, sportfaciliteiten en culturele en maatschappelijke voorzieningen. . Gezocht wordt naar vormen van woningbouw die een relatie hebben met de innovaties of innovators, bijvoorbeeld door de toepassing van nieuwe vindingen of door wonen en werken te combineren. 

Uiterlijk op 1juli 2018 verlaat Defensie het terrein. De Principenota gaat ervan uit dat de helft van het terrein onbebouwd blijft en de andere helft bebouwd wordt. Van die helftkrijgt 60-70% een werkfunctie. De openbare kades aan het Oosterdok, een intiem plein aan de binnenhaven, kleinere openbare ruimtes elders op het terrein en de groene Voorwerf zijn voor iedereen toegankelijk. Gekozen wordt voor fietsers en voetgangers op het terrein en geen auto’s. Een extra fiets- en voetgangersbrug naar NEMO zal de sfeer en de verbinding met de binnenstad versterken.

Het principebesluit is de start van een maatschappelijke informatie- en reactieronde.  Meer informatie is te vinden op www.marineterrein.nl/planvorming. Lees hier de volledige Principenota en het Principebesluit.  Informatiebijeenkomsten zijn gepland van eind augustus tot eind september 2017.
Op 8, 9 en 10 september 2017 organiseert het Projectbureau Marineterrein Ontdekdagen en kan iedereen  komen kijken wat er nu gebeurt op het terrein en reageren op de plannen voor de toekomst. U kunt ook schriftelijk reageren via het reactieformulier. De uitkomsten worden verwerkt in zowel de nota van uitgangspunten (de gezamenlijke afspraken tussen Rijk en gemeente) als de vervolgnota in het kader van de ruimtelijke plan- en besluitvorming van de gemeente Amsterdam (de projectnota).

De nota van uitgangspunten wordt rond oktober 2017 verwacht. De gemeenteraad neemt, naar verwachting, in februari 2018 een besluit over de projectnota. Daarna starten gesprekken met belangstellenden voor de huur van de gebouwen die per 1 september 2018 vrijkomen na het vertrek van Defensie.

Oracle nieuwe gebruiker dIVV-gebouw Nieuwe Vaart

Het voormalige kantoor van de gemeentelijke dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer (dIVV) aan het begin van de Nieuwe Vaart krijgt een nieuwe gebruiker. De verbouw is in volle gang. Eigenaar APF kocht het afgelopen december voor 13,5 miljoen euro. Softwarebedrijf Oracle trekt er 1 juni 2017 in met 450 personeelsleden en start er zijn begin dit jaar aangekondigde verkoopkantoor voor clouddiensten. Oracle is nu nog gevestigd in de Up-toren naast de passagiersterminal.

Bestemming gezocht voor gebouw 027E Marineterrein

Op het ogenblik wordt een van de gebouwen op het terrein, Gebouw 027E, gerenoveerd tot een representatief gebouw met drie verdiepingen van elk 500 m².

Voor dit gebouw zoekt Bureau Marineterrein Amsterdam toonaangevende gebruikers die op onverwachte en inspirerende wijze invulling kunnen geven aan nieuwe manieren van werken, denken en doen. 

Nieuwe huurders op het Marineterrein

In de monumentale panden van de Voorwerf van het Marineterrein huizen nu startersbedrijfjes zoals Academy Pictures .Maar ook Bureau Monumentenzorg van de gemeente.  In de commandeurswoning is ieder weekend t/m 28 juni de fototentoonstelling H2O Humans te bezichtigen over de mens en het water. Over een paar maanden opent pension Homeland. Lees hier het artikel over de herontwikkeling van het Marineterrein uit De Volkskrant van 2 juni.

StartupAmsterdam op Marineterrein krijgt € 5,27 miljoen

Marineterrein

Marineterrein

De gemeente Amsterdam stelt € 5,27 miljoen beschikbaar voor Startup Amsterdam. Dat heeft de gemeenteraad op 11 februari 2015 besloten. StartupAmsterdam is gekoppeld aan het StartupDelta-initiatief van het Ministerie van Economische Zaken. Neelie Kroes heeft daarbij de leiding. Het kantoor wordt gevestigd op het Marineterrein vanwege de potentie van dit terrein voor starters. Om het startup ecosysteem sterker te maken wordt ingezet op vijf pijlers, voorwaarden voor startups om te kunnen groeien. Daartoe behoort ook 'een omgeving met een startup mindset'.  Wie weet wat dat nog voor Kattenburg gaat betekenen.

Marine-terrein wordt start-uplocatie

Neelie Kroes gaat zich met tien medewerkers vestigen op het Marineterrein op Kattenburg om van daaruit vestiging van buitenlandse start-ups te promoten. Haar nieuwe platform StartupDelta moet een voedingsbodem bieden voor snelle groei van startende ondernemers. Zie bijgaand Parool-artikel van 8 december.