Kadijken

Wakkere Kadijkers: maak bezwaar tegen weigering monumentenstatus Koning William vóór 19 december

Standaarbezwaarschrift op https://wakkerekadijkers.weebly.com/

Tot 19 december kunnen bezwaarschiften worden ingediend

Tegen het besluit van het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum om Hoogte Kadijk 145 B niet aan te wijzen als gemeentemonument kunnen tot 19 december bezwaren worden ingediend. 19 december is de fatale termijn. Wanneer de werf Hoogte Kadijk 145 B de status van gemeentemonument krijgt wordt het voor de HUB studio's veel moeilijker om de megalomane hoogbouw te realiseren. 

Het standaardbezwaarschrift bevat een belangrijk element voor de herziening van het besluit, namelijk dat de conlusie van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit niet of onvoldoende gemotiveerd is. Het indienen van zoveel mogelijk bezwaarschriften kan deze stelling met nog meer kracht ondersteunen. Uiteraard kunt u ook nog zelf enkele argumenten in het bezwaarschrift opnemen.

Op maandagavond 17 december om 19:30 uur gaan de Wakkere Kadijkers de bezwaarschriften inleveren bij de portier van het stadhuis. U kunt het bezwaarschrift ook zenden naar het adres in het standaarbezwaarschrift of opsturen naar Marcel Bergen, Hoogte Kadijk 176 1018 BW Amsterdam. In de brievenbus deponeren mag ook.  De Wakkere Kadijkers zorgen er dan voor dat uw bezwaarschrift tijdig wordt ingediend.

Aanvraag monumentenstatus Werfterrein Koning William Hoogte Kadijk afgewezen

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum heeft het advies overgenomen van de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van 25 september 2018 om het werfterrein van Koning William aan de Hoogte Kadijk niet aan te wijzen als gemeentelijk monument, omdat de opstallen een zeer geringe architectuurhistorische waarde hebben en de werf niet voldoet aan de selectiecriteria voor aanwijzing tot monument. Wel heeft de werf volgens de commissie in cultuurhistorisch opzicht zeldzaamheidswaarde en is stedenbouwkundig van belang. De commissie concludeert dat de hoge cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden van de werf als onderdeel van het beschermde stadsgezicht uitgangspunt kunnen zijn bij de toekomstige ontwikkeling van het complex.

De monumentenstatus is aangevraagd door de Wakkere Kadijkers via Buurtorganisatie 1018. De Wakkere Kadijekrs vrezen nu dat de uitgangspunten van de projectontwikkelaars vooral commercieel zullen zijn.

Tegen het besluit kunnen tot 19 december bezwaarschriften worden ingediend.

De Wakkere Kadijkers roepen de Kadijkenbewoners op om bezwaar te maken tegen het genomen besluit. U kunt de brief van de bestuurscommissie en de toelichting downloaden op https://wakkerekadijkers.weebly.com

Wanneer u bezwaar wilt maken en daarbij hulp nodig heeft, kunt u contact met de Wakkere Kadijkers opnemen.

Eilandenoverleg reageert op Verkeersbesluit 'Snorfiets naar de rijbaan'

Het Eilandenoverleg reageert in een zienswijze van 23 september 2018 op het ontwerp-verkeersbesluit ‘Snorfiets naar de rijbaan’. Met ingang van 2019 wil de gemeente de meeste fietspaden binnen de ring A10 afsluiten voor snorfietsers. Die moeten dan naar de rijbaan met een helm op. Op bovenstaande kaart is te zien wat dit voor de Oostelijke Eilanden betekent. Op de rode fietspaden mogen geen snorfietsers meer komen. Op de groene fietspaden mogen snorfietsen nog wel rijden.

Het Eilandenoverleg vindt dat de fietspaden langs de Kattenburgerstraat, de Kattenburgergracht en de Oostenburgergracht vrijgemaakt moeten worden van snorfietsen, want de rijweg is hier breed genoeg.

Het fietspad langs de Sarphatistraat van de Hoogte Kadijk naar het Alexanderplein is slechts 1.70 m breed en erg druk. Hier worden snorfietsen ten onrechte wel toegestaan. Die kunnen beter over de Mauritskade geleid worden.

Snorfietsen worden verboden op de Pelikaanbrug en de onderdoorgang onder het Entrepotdok, maar niet op de Nijlpaardenbrug. Dit is erg onlogisch. Snorfietsen zouden wel onder het Entrepotdok moeten kunnen rijden en dan via Tussen Kadijken, Hoogte Kadijk en Buiten Kadijken en de Pelikaanbrug naar Wittenburg. Over de Overhaalsgang mogen ze niet rijden.

Het Eilandenoverleg maakt bezwaar tegen afsluiting van het fietspad langs Kattenburgerkade en Marinierskade voor snorscooters. Hiet liggen veel bergingen van de woningen, onder meer voor de Ravenwerf. Hoe moeten die anders bereikbaar blijven om de eigen snorscooter te stallen?

Lees meer over deze en andere bezwaren in de complete zienswijze.

Monumentenstatus aangevraagd voor werfterrein Koning William, Hoogte Kadijk 145 B

Buurtorganisatie 1018 heeft in overleg met de Buurtwerkgroep Wakkere Kadijkers de monumentenstatus aangevraagd voor drie onderdelen van Hoogte Kadijk 145 B, de voormalige scheepswerf Koning William. Deze onderdelen hebben op dit moment de status 'Orde 3':

  • Werkplaats / botenloods

  • Schuur tegen de muur Hoogte Kadijk

  • Kantoor

Terrasvergunning restaurant Entrepot geweigerd

De gemeente heeft de aangevraagde terrasvergunning voor restaurant Entrepotdok (Entrepotdok 7) geweigerd. Lees hier het besluit. De gemeente noemt in de argumentatie ook dat het hier gaat om een zeer rustig deel van het Centrum dat gekenschetst kan worden als een woongebied. Dat is precies wat de omwonenden in hun bezwaar hadden aangegegeven. Zie ons eerdere bericht van 22 maart.

Er lopen nog bezwaren tegen de late openingstijden van 1 uur door de week en 3 uur in het weekend. De bewoners bepleiten 23:00 uur als sluitingstijd. Bij een latere sluitingstijd veroorzaken vertrekkende gasten vooral in de zomer veel geluidsoverlast.

Buurtbezwaren tegen terrasvergunning restaurant Entrepot

Zo'n vijftig omwonenden aan weerszijden van het water van het Entrepotdok hebben een zienswijze naar de gemeente gestuurd over de aanvraag voor een terrasvergunning van het nieuwe restaurant 'Entrepot' in een van de lage pakhuizen naast de poort van het Entrepotdok.Het stille woonkarakter van de straat maakt dat de invloed van een terras van 20 stoelen dat gebruikt kan worden van 07.00 tot 03.00 uur voor de omwonenden  onacceptabel is. Zij vrezen dat hun nachtrust door continu stemgeluid verstoord zal worden. Lees hier de zienswijze.

Eerder al, op 3 december 2017, is een bezwaar ingediend tegen de exploitatievergunning van het restaurant. Het bezwaar betreft de caféfunctie en openstelling na 23:00 uur. De vergunning zou zich moeten beperken tot de restaurantfunctie. Lees hier het bezwaarschrift van 3 december 2017. Op 29 maart 11:00 uur vindt hierover een openbare hoorzitting plaats in de Stopera, Plaza BG, zaal 01.

Nu de lente nadert en het restaurant enkele positieve recensies in de pers heeft gekregen, verwachten de omwonenden dat de drukte verder zal toenemen. En helaas daarmee ook de overlast, vooral in de late uren. Omdat deze overlast vooral veroorzaakt wordt door de late sluitingstijden en de exploitatie van het restaurant als café, juist in die late uren, hebben ze nu een handhavingsverzoek opgesteld. Dit verzoek richt zich op het beëindigen van de caféfunctie en dus het handhaven van de restaurant functie. Lees hier het handhavingsverzoek.

Woningbouwplan op werfterrein Koning William, Kadijken

Scheepswerf William (Hoogte Kadijk 145B) houdt ermee op. Ontwikkelaar Hubstudios gaat op het werfterrein een woongebouw op poten neerzetten van vijf verdiepingen. Bootservice Amsterdam realiseert een jachthaven voor kleine bootjes in het water van de Nieuwe Vaart met een werkplaats onder het woongebouw.

Op 12 februari kregen omwonenden de gelegenheid om de plannen te bekijken in het werfgebouw.
Hubstudios, een particuliere ontwikkelaar, gaat 80 sociale huurwoningen ontwikkelen voor starters. Daarvan zijn de meeste heel klein: 26 m2. De huur zal ca. € 650 bedragen. Huursubsidie is mogelijk vanaf 23 jaar. Ze worden aangeboden met een vijfjaarscontract.
Op de vijfde verdieping komen 10 ouderenwoningen die iets groter zijn, maar nog steeds erg klein: 40 m2. Die worden gerealiseerd in de middenhuur, ca. € 850. Ze hebben geen buitenruimte. Alle woningen zijn per lift bereikbaar.
Klik hier voor de plattegronden van het nieuwe werfgebouw
Belangstellenden voor de woningen kunnen zich zes maanden voor oplevering inschrijven.

Bootservice Amsterdam gaat geen boten verhuren, maar uitsluitend vaste ligplaatsen. Verder doen ze alleen onderhoud van de boten en ombouw naar elektrische aandrijving. Eigenaren die gaan varen kunnen hun auto op het terrein parkeren.
Er komt ook fietsparkeerruimte voor 80 fietsen op het terrein.
Bij de ingang komt een voorhuis met dienstwoningen. het ontwerp daavan is nog niet klaar. Er komt geen horeca.

Naar verwachting zullen de plannen medio mei ter visie worden gelegd, waarna belanghebbenden zes weken de gelegenheid hebben om zienswijzen in te dienen.

Op de Kadijken is de bewonersgroep 'Wakkere Kadijkers' actief geworden, die zich met de plannen gaat bezighouden.

Kade Entrepotdok ingestort; woonschip zwaar beschadigd

In de nacht van 11 december werden de bewoners van woonschip Geertruida aan het Entrepotdok ter hoogte van de Entrepotdoksluis ruw opgeschrikt door een harde knal. De boot lag scheef en ze dachten dat ze gingen zinken.

De kade en de helft van het wegdek zijn geheel ingestort; het is een enorme ravage. De oorzaak is waarchijnlijk een lek in de waterleiding ('sinkhole').
De weg is nu niet meer toegankelijk voor autoverkeer. De gemeente gaat een tijdelijke damwand aanleggen om de kade te repareren.

De woonboot is intussen weggesleept. Er is schade aan het zwaard, het hek en de trap. De aansluitingen voor gas, elektriciteit en water zijn er niet meer.

Bewonersinitiatief verbreding voetpaden Hoogte Kadijk 71-95

Een groep bewoners van de Hoogte Kadijk heeft het initiatief genomen om de stoep ter hoogte van 71 t/m 95 (tussen Buiten Kadijken en Overhaalsgang) te verbreden ten koste van zeven parkeerplaatsen. In de parkeerstrook daartegenover worden twee nieuwe bomen geplant ten koste van een parkeerplaats.

Beide voetpaden zijn smal waardoor er soms geen doorkomen aan is. Die situatie was voor een groep bewoners aanleiding het stadsdeel te verzoeken de voetpaden voor hun woningen aan te passen. Op verzoek van het stadsdeel hebben de initiatiefnemers hun medebewoners gevraagd wat zij daar van vinden. Hierop hebben 39 bewoners gereageerd; 37 reacties waren positief en twee negatief.

Het stadsdeel heeft nu een bewonersbrief d.d. 21 november verspreid over dit voorstel met daarbij een tekening van de bestaande en de nieuwe situatie (Klik hier voor de tekening).

Het opheffen van de acht parkeerplaatsen is mogelijk omdat de gemeente 285 parkeerplaatsen heeft gehuurd in Markenhoven. De vergunninghouders op dit stuk van de Hoogte Kadijk zijn
hierover in het verleden op de hoogte gebracht en kunnen zonder extra kosten in de garage
Markenhoven parkeren. Nadere informatie is verkrijgbaar bij parkeerplan@amsterdam.nl .
Het blijft gewoon mogelijk om ergens anders in de buurt te parkeren..
Over het voorstel de voetpaden aan te passen kan t/m 17 december gereageerd worden met een e-mail aan w.van.ierssel@amsterdam.nl
De reacties worden betrokken bij de uitvoering van het voorstel. Het is mogelijk dat het voorstel daardoor wordt aangepast.

Expositie 1018 'Gezichten van 1018' is gestart en duurt t/m 15 oktober

Vandaag, zaterdag 30 september is de opening van de expositie van 'Het Gezicht van 1018', het fotoproject van Maria Heijdendael. Om 16:00 uur start de openbare wandel- en fietstocht bij Bar Czaar, Czaar Peterstraat 281. Achter ramen van honderden huizen, winkels en kantoren zijn de portretten te zien tot en met zondag 15 oktober. De route volgt o.a. de Czaar Peterstraat en Funen, Wittenburgergracht, Marineterrein, Hoogte Kadijk en Entrepotdok, Weesperstraat, Roetersstraat en de Sarphatistraat.

De tocht eindigt om 17:30 uur bij Bar Czaar (Cz. Peterstr. 281) om 17:30 uur, alwaar gezellig nakletsen.

Lees meer over de expositie in ons eerdere bericht en vind alle foto's op www.hetgezichtvan1018.nl (zoeken op voornaam mogelijk).

Groen licht VVE's Entrepotdok voor zonnepanelen op dak

De twee VVE’s die samen de ruim 500 woningen en 70 bedrijfsruimten van het Entrepotdok beheren stellen hun 440 meter lange dak beschikbaar voor zonnepanelen. Ze hebben een ‘verduurzamingscommissie’ gevormddie de vorming van een energiecoöperatie op gang moet brengen en een organisatie gaat kiezen die de aanleg, de organisatie en het onderhoud van de zonnepanelen op zich gaat nemen. Daarna informeren ze de bewoners en peilen de belangstelling.

In zo’n coöperatie kopen bewoners zelf zonnepanelen en wordt de energieopbrengst van die zonnepanelen afgetrokken van hun energierekening. Extra elektriciteitsdraden zijn daarvoor niet nodig. In 4-8 jaar kan de bewoner zijn investering terugverdienen. Alles wat hij na het 8e jaar verdient is pure winst. De panelen kunnen wel 25 jaar meegaan.

Lees meer over de financiële en organisatorische aspecten van zo’n energiecoöperatie in het dossier zonnepanelen op deze website. Zie http://www.buurtorganisatie1018.nl/zonnepanelen-in-1018/

Statushouders in gebouw Keuringsdienst van Waren, Hoogte Kadijk 401

Op 2 maart vond een informatieavond plaats in Het Kromhout over het gemeentelijke plan voor tijdelijke huisvesting vgfan statushouders in gebouw Hoogte Kadijk 401, de voormalige Keuringsdienst van Waren. De gemeente zoekt een ontwikkelaar die het gebouw voor een periode van maximaal tien jaar gaat verbouwen tot 120 onzelfstandige woonruimten, d.w.z. met gedeelde voorzieningen zoals keuken en sanitair. Het worden kamers van circa 10 m2. De helft van deze kamers is bestemd voor statushouders en de andere helft voor Amsterdamse starters op de woningmarkt. Deze laatste groep kan waar nodig de statushouders de weg wijzen of anderszins helpen. Er komt ook een gemeenschappelijke ruimte.De gemeente en Vluchtelingenwerk gaan het project begeleiden..

Het College van B&W zal eind maart een besluit nemen, waarna eind van dit jaar de opdracht kan worden verleend. Eind 2018 zullen de woningen klaar zijn.

Er waren zo'n 200 aanwezigen, die meest positief waren. Omwonenden zagen graag een opknapbeurt van de gevel. Er is gesproken over gemeenschasppelijk gebruik van de buitenruimte voor bijvoorbeeld een moestuin.

Ontmoeting met nazaat van brouwer De Gekroonde Valk

Buurtbewoonster Heleen Verschuren zond ons het volgende verhaal:

Op 2 januari raakte mijn vriend op straat in gesprek met wat mensen die stonden te kijken bij het beeld van de Gekroonde Valk op de Hoogte Kadijk. Eén van die mensen was de achter-achterkleinzoon van Willem Hovy, die de brouwerijleidde vanaf 1858. Hij werd bekend om zijn sociale beleid. Deze nazaat Dirk Hovy had wel vage verhalen gehoord, maar wist er niet zoveel van. Mijn vriend zei: komen jullie maar naar binnen, daar is iemand die er meer van weet. Ik kon hem het één en ander vertellen over de opkomst en teloorgang van de brouwerij, hoe dat beeld in 1993 opnieuw op die pilaar terecht gekomen was en hoe leuk ik het vond dat hij nu in een ‘Sibbelwoning’ op de bank zat. In die woningen hebben ook werknemers van de bierbrouwerij gewoond, waarvan ik er één nog gekend heb. Deze ‘ome Karel’ Ellerman had nog de kar met paarden bestuurd, waarmee de biervaten naar de café’s werden gebracht. De Huurdersvereniging heet dan ook ‘De gekroonde Valk. En het bedrijf dat nu op nr. 71 zit en Stout&Co heet, is vernoemd naar een speciaal bier van de brouwerij dat Stout heette. Sinds enige jaren is dit  bier opnieuw op de markt gebracht onder de oude naam Van Vollenhoven’s Stout. Het is op meerdere plekken in Amsterdam te verkrijgen.

Dirk Hovy is in 1981 in Duitsland geboren en houdt zich bezig met natural languageprocessing. In een mail bracht hij, ook voor mij, tot uitdrukking waarom deze ontmoeting zo bijzonder was:  “It’s been a fantastic start to the year for me to get this window into the family history, and to see how it relates to other people!”

Tot zo ver Heleen Verschuren. Toevallig staat er in Het Parool van 9 januari een ingezonden brief over Oostpoort, waarin een lezer meldt dat er naast Baut nog een bijzondere nieuwe vestiging in Oostpoort is gekomen: brouwerij De Gekroonde Valk met daarbij proeflokaal Poeslat & Kater in het originele voormalige ammoniakgebouw, later dierenasyl. De brouwers van de Hoogte Kadijk slaan hun vleugels uit. Om de investering te bekostigen geven ze participaties uit, die behalve rente ook bier opleveren. Lees hier meer.

Oracle nieuwe gebruiker dIVV-gebouw Nieuwe Vaart

Het voormalige kantoor van de gemeentelijke dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer (dIVV) aan het begin van de Nieuwe Vaart krijgt een nieuwe gebruiker. De verbouw is in volle gang. Eigenaar APF kocht het afgelopen december voor 13,5 miljoen euro. Softwarebedrijf Oracle trekt er 1 juni 2017 in met 450 personeelsleden en start er zijn begin dit jaar aangekondigde verkoopkantoor voor clouddiensten. Oracle is nu nog gevestigd in de Up-toren naast de passagiersterminal.

Samenvatting Buurtenquete Oostelijke Eilanden en Kadijken van het stadsdeel

De Buurtenquête van stadsdeel Centrum is gehouden in april 2016. Op de Oostelijke Eilanden hebben 299 personen meegedaan en op de Kadijken 114. Lees hier het volledige rapport. Onderstaand een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten.

  • Meest gebruikt vervoermiddel 77% fiets, 9 % lopen, 7% OV, 4 % auto, 1 % bromfiets/scooter.
  • Meest onveilige verkeerssituatie voor fietsers: kruispunten kop Czaar Peterstraat, Zeeburgerstraat, rond Oosterkerk, Kattenburgerplein en kruispunten Prins Hendrikkade. Als oorzaken worden genoemd: te druk, door rood rijden en overlast scooters.
  • Voor de kwaliteit van de openbare ruimte moeten schoonhouden van de straat en handhaven fout aangeboden huisvuil voorrang krijgen.
  • Bijna de helft geeft de voorkeur aan Amsterdammertjes om parkeren op de stoepen tegen te gaan.
  • 36% van de bewoners van de Oostelijke eilanden vindt de balans tussen wonen, werken en vrijetijdsbesteding in orde. Op de Kadijken is dat 55%. Op de Oostelijke Eilanden vindt 47% dat er meer ruimte voor vrijetijdsfuncties zoals horeca, cultuur en winkels mag komen. Op de Kadijken is dat 18%. Het beeld van de Oostelijke Eilanden wijkt sterk af van het Centrum als geheel, want daar wil maar 11 % meer vrijetijdsfuncties. Van de bewoners van de Oostelijke Eilanden en Kadijkenvermijdt 46% bewust drukke plekken in de binnenstad
  • Op de Oostelijke Eilanden ervaart 42% geen drukte, op de Kadijken 24%. Voor het Centrum als geheel is dit 8%.

Elke dinsdag 11:30-12:30 u Buurtspreekuur Oostelijke Eilanden en Kadijken in De Witte Boei

Het Eilandenoverleg start op 16 februari 2016 met een nieuw wekelijks buurtspreekuur, elke dinsdag van 11:30 tot 12:30 uur in buurthuis De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201, voorafgaand aan de buurtsoep van 12:30-13:30 uur. Het spreekuur vindt plaats in samenwerking met de politie (wijkagent) en IJsterk.
Het spreekuur staat open voor alle bewoners en gebruikers van de Oostelijke Eilanden, de Czaar Peterbuurt, het Funen, het OranjeNassaukazerne-terrein en de Kadijken.

Het nieuwe spreekuur is bedoeld voor iedereen die vragen, problemen, klachten of ideeën heeft over zijn woon- en leefomgeving en wat er verder in de buurt speelt. Het kan gaan over overlast, bijvoorbeeld van horeca of evenementen, over onveiligheid of over sociale problemen of welzijnsvoorzieningen. Het kan ook gaan over plannen en projecten van het stadsdeel of de gemeente of over wat ze juist niet doen, maar wel zouden moeten doen.

Het Eilandenoverleg hoopt met dit spreekuur nog beter te kunnen aansluiten op wat er in de buurt leeft en wil samen met politie en IJsterk bewoners direct helpen om een oplossing voor hun problemen te vinden.
Wie niet kan komen op het buurtspreekuur kan zijn vraag voorleggen via e-mailadres eilandenspreekuur@buurtorganisatie1018.nl of vragen om telefonisch contact via De Witte Boei, tel. 020-6223879. Na het eerstvolgende buurtspreekuur ontvangt u dan een reactie.

Riool oorzaak vocht- en wateroverlast Kadijken

De afgelopen week reden er op de Kadijken voortdurend meerdere rioolontstoppingsbedrijven  met grote tankauto's en andere voertuigen rond en gingen vele putten open. Waarom wordt er zo hard gewerkt? 

In verband met al het vocht in de gerenoveerde Sibbelwoningen heeft een technische man van de Key een jaar lang de waterstand onderzocht, overloopputten gemeten en afvoeren riolen gevolgd, in .samenwerking m de gemeente. Zijn conclusie was dat er een verstopping moest zijn. Bij veel regen loopt het water terug onze buurt in en komt naar boven waar het maar kan via putten. Dit verklaart ook het onderlopen van de bergingen in het Entrepotdok. Er is toen helemaal doorgemeten en inderdaad bleek het riool zo vernauwd ter hoogte van de zinkbuis onder het Entrepotdok naast de Nijlpaardbrug, dat water 'oppot' en terugstroomt. De riolen moeten nu helemaal gereinigd worden en waar mogelijk worden grotere afvoeren aangelegd in verband met de steeds heftiger regenval in korte periodes. Omdat bij ons in de buurt de nood zo hoog is, is met de reiniging, het doorspoelen etc. al een aanvang genomen.

Zie hier één van de aanleidingen voor het gemeentelijk besluit om het riool/ de waterafvoer stadsbreed aan te pakken. Tot 2022 wordt een half miljard Euro uitgetrokken voor het onderhouden, verbeteren en deels vernieuwen van het 4100 km lange rioolnetwerk. Daar hoort ook de aanpak van structurele wateroverlast bij. Om deze maatregelen te kunnen betalen, stijgt het tarief voor de rioolheffing de komende jaren.

Bewonersoverleg Entrepotdok 18 oktober: kritiek op De Alliantie

25-7 Entrepotdok.png

Behalve over de wateroverlast in de boxen aan de Laagte Kadijk, kwam er kritiek op het onderhoud door De Alliantie. Teveel klachten worden doorgeschoven naar de VVE en na 26 jaar zijn sanitair en keukens aan vervanging toe. Het verhuurbeleid zou erop gericht moeten zijn dat ouderen en mensen met een medische indicatie zonder forse huurstijging naar een benedenwoning kunnen verhuizen. Bij woningruil bestaan daarvoor wettelijke dwangmiddelen via een zgn. in-de-plaatsstelling. De Alliantie wil in het Entrepotdok 212 van de 415 woningen bij nieuwe verhuring overhevelen naar de vrije sector (huren € 1200-1300). Alleen de tweekamerwoningen blijven in de sociale verhuur. 
Voor de zittende huurders houdt de Alliantie alleen voor huurders met eeninkomen van maximaal € 34.000 de sociale huurgrens aan als limiet voor de huurstijging. Alle anderen stijgen door tot de maximaal redelijke huurprijs op basis van woningwaarderingspunten en komen daarmee veelal in de vrije sector. Lees hier een uitgebreide samenvatting.

Wateroverlast Entrepotdok en huurbeleid

Wanneer het flink regent lopen de bergingen van de Entrepotdokwoningen aan de Laagte Kadijk onder water. De Alliantie en Waternet ruziën over de schuldvraag, maar ondertussen gebeurt er niet meer dan dat men komt dweilen. Ook de Sibbelhuisjes van De Key blijken wateroverlast te hebben. 

Van hoog naar laag.

Als bewoners om medische redenen een benedenwoning nodig hebben moeten ze binnen het complex kunnen verhuizen, zonder te worden geconfronteerd met een gigantische huurverhoging.

Het huurbeleid.

Huurders dreigen door de bovengrens van de sociale huur te schieten, o.a. vanwege monumententoeslag. Wat vinden we hiervan en wat kunnen we er tegen doen?

Deze punten zijn voor de Bewonerscommissie Entrepotdok aanleiding om een bewonersoverleg te houden op zaterdag 18 oktober 14:00 uur in café 25Seven, Entrepotdok 64.