Stichting Oosterkerk

Groot NRC-artikel over buurtfunctie Oosterkerk

In NRC Next van 26 januari is een groot artikel van twee pagina’s verschenen over het verzet van de buurt tegen verkoop van de Oosterkerk aan Stadsherstel, geschreven door Kester Freriks. Hij beschrijft hoe de gemeente in de tachtiger jaren van de Oosterkerk een icoon van de buurt wilde maken door er welzijnsinstellingen in te plaatsen en het beheer te laten doen door de Stichting Oosterkerk, bestaande uit vrijwilligers uit de buurt. De laatste twaalf jaar was het gemeentelijk beleid tegengesteld: de buurtfuncties wreden uitgeplaatst en er moetsen andere functies komen in de Oosterkerk. Daarvoor werd een koper gezocht.De gemeente zag voor de Oosterkerk een rol in de toeristische ontwikkeling van de Eilandenboulevard, midden tussen het Scheepvaartmuseum en de Funenmolen en Brouwerij ‘t IJ. Daar past de inbouw van een Grand Café in de Oosterkerk in.

Buurtbewoners zijn bang dat met de komst van Stadsherstel het laagdrempelig karakter van de Oosterkerk zal verdwijnen. De concerten in de kerken van Stadsherstel zijn duur. In de Oosterkerk zijn ze gratis. Bij Stadsherstel zal de huur van de Oosterkerk te hoog worden voor buurtbijeenkomsten zoals de nieuwjaarsreceptie, afscheidsceremonies, vrijheidsmaaltijden, herdenkingen en andere grote buurtmanifestaties.

Eilandenoverleg en Plantage Weesperbuurtoverleg wijzen op het Collegeprogramma van de nieuwe coalitie. Daarin staat klip en klaar dat de gemeente het eigen vastgoed niet meer wil verkopen, maar een maatschappelijke functie wil geven. Het verkoopplan stamt nog uit het beleid van het vorige College van B&W.

Lees hier het hele NRC-artikel.

Resultaat raadsadres Eilandenoverleg en PWO: verkoop Oosterkerk opgeschort

Op 5 december vergaderde de gemeenteraadscommissie Kunst, Diversiteit en Democratisering (KDD) over het raadsadres van het Eilandenoverleg en PWO waarin verzocht wordt om de Oosterkerk niet te verkopen aan Stadsherstel, maar het pand in gemeentebezit te houden en de het beheer door de Stichting Oosterkerk te laten voortzetten.

Jeroen Verhulst heeft namens de indieners ingesproken en daarbij vooral gewezen op het coalitieakkoord, dat een breuk betekent met het beleid van het vorige college: gemeentelijk vastgoed niet verkopen, maar ten goed laten komen aan maatschappelijke functies en ontmoetingsruimte op buurtniveau. Lees hier zijn tekst.

Diverse raadsleden benadrukten het belang van continuering van het gebruik door de buurt tegen lagen kosten. Dat is bij Stadsherstel niet gegarandeerd.

Wethouder Touria Meliani (GroenLinks) gaf tot besluit aan dat zij de verkoop opschort en dat zij nu eerst een gesprek wil voeren met de Stichting Oosterkerk.

Eilandenoverleg en PWO sturen raadadres: Verkoop de Oosterkerk niet!

De Oosterkerk is met zijn vele gratis toegankelijke concerten en tentoonstellingen een belangrijke, want laagdrempelige, culturele voorziening voor de buurt. De kerk wordt ook gebruikt voor belangrijke buurtbijeenkomsten zoals de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, afscheidsceremonies en vrijheidsmaaltijden en is daarbij een belangrijke factor voor verbinding in de buurt. Er zijn in postcodegebied 1018 geen andere ruimten die groot genoeg zijn en betaalbaar voor dergelijke bijeenkomsten.

Eerst stadsdeel Centrum en daarna de centrale stad zijn al elf jaar bezig om de Oosterkerk te verkopen, zeer tegen de zin van de buurt. De laatste jaren is Stadsherstel in beeld als koper.

Het Coalitieakkoord van het nieuwe College van B&W slaat echter een andere koers in: gemeentelijke vastgoed niet verkopen en ruimte bieden aan ‘zachte krachten’, waarbij maatschappelijke publieke doelstellingen leidend zullen zijn.

Eilandenoverleg en PWO vragen de gemeenteraad om dit te concretiseren door de Oosterkerk niet te verkopen en de Stichting Oosterkerk in staat te stellen om het beheer en de huidige programmering voort te zetten, inclusief gebruik voor buurtfuncties.

Lees hier het complete raadsadres.

Christian Revival Church (CRC) weg uit Oosterkerk wegens homo-discriminatie

De SP-fractie van de gemeenteraad heeft het College van B&W op 22 november vragen gesteld over het gebruik van de Oosterkerk door de Christian Revival Church (CRC).

De Christian Revival Church geeft op zijn eigen website te kennen dat homo's niet welkom zijn. De SP vroeg daarom het stadsbestuur, eigenaar van de Oosterkerk, welke stappen het tegen het kerkgenootschap gaat ondernemen. Dat meldde de website van Het Parool op 22 november.

Op 23 november heeft het bestuur van de Stichting Oosterkerk een verklaring naar buiten gebracht waarin  het aangeeft: "De CRC had sinds 1 juni 2017 een gebruiksovereenkomst met Stichting Oosterkerk. Bij het aangaan van de overeenkomst is door ons gesteld dat de Oosterkerk geen plaats kan zijn voor exclusiviteit, fundamentalisme, extremisme of activisme. Zouden wij destijds geweten hebben dat de CRC homovijandig is, dan zouden wij ze niet in de Oosterkerk hebben ontvangen.
Het bestuur heeft na onderzoek en gesprekken met betrokkenen de overeenkomst met de CRC beëindigd. Per 24 november is de CRC de toegang tot de Oosterkerk ontzegd."

Overigens waren er ook klachten uit de buurt over geluidsoverlast: de CRCdiensten waren tot achter op Wittenburg te horen.

Stichting Oosterkerk kan concerten voorlopig voortzetten

De Stichting Oosterkerk kan voorlopig doorgaan met haar culturele programma in de Oosterkerk. In december stuurde het Eilandenoverleg een adres naar de bestuurscommissie van stadsdeel Centrum om bezwaar te maken tegen de voorbarige stop van de culturele activiteiten van de Stichting Oosterkerk per 1 februari in verband met de op handen zijnde verkoop van de Oosterkerk. Hoe voorbarig dat was bleek een paar weken later, toen de onderhandelingen over de verkoop mislukten. De verkoop is daarmee niet van de baan, maar dit levert tenminste een half jaar respijt op en waarschijnlijk langer. Stichting Oosterkerk en Eilandenoverleg blijven ijveren voor voortzetting ook na eventuele verkoop. Lees hier de beantwoording van het raadsadres van het Eilandenoverleg.

dinsdag 3 maart 20:00 u Jong talent - zang en orgel

zondag 15 maart 12:00 u Koffieconcert - Duo Quartier Latin 

Zie voor het verdere programma de website van de Oosterkerk: www.oosterkerk-amsterdam.nl/ 

Eilandenoverleg maakt bezwaar tegen voorbarige stop culturele activiteiten Stichting Oosterkerk

De Stichting Oosterkerk heeft van stadsdeel Centrum te horen gekregen dat ze per 1 februari 2015 haar activiteiten in de Oosterkerk moet beeindigen. Het stadsdeel is in onderhandeling met Stadsherstel NV om het eigendom van de Oosterkerk over te dragen. Er is echter nog niets beslist en de ervaring leert dat het altijd langer duurt dan verwacht om tot een beslissing te komen. Ook kan het daarna nog maanden duren voordat verbouwingen en nieuwe activiteiten kunnen beginnen. Het Eilandenoverleg dringt er daarom via een adres aan de Bestuurscommissie van stadsdeel Centrum op aan om de Stichting Oosterkerk voorlopig nog minstens een half jaar in de gelegenheid te stellen om culturele activiteiten te programmeren. Lees hier het adres aan de Bestuurscommissie.