Werkgroep Groen en Milieu

Oproep voor zelfbeheerinitiatieven in kader Groenplan Oostelijke Eilanden

Om in het voorjaar gereed te zijn voor het aanleggen van de nieuwe zelfbeheer(gevel)tuinen en het aanplanten van nieuw groen, is het van groot belang dat Carlinde Adriaanse, projectleider van het gemeentelijke Groenplan, in de komende paar weken uw initiatief ontvangt.

De initiatieven kunnen betrekkieng hebben op geveltuinen, buurttuinen, plantenbakken voor op straat of balkon/galerij of voorstellen voor aanpassing/uitbreiding van gemeentelijke groen. Er is nu eenmaling € 150.000 beschikbaar voor groeninitiatieven binnen het gebied tussen Kattenburgerstraat, Czaar Peterstraat, Eilandenboulevard en spoorlijn.

Met elke (groep) initiatiefnemer(s)maakt Carlinde Adriaanse afspraken om de plannen verder uit te werken, zodat op korte termijn de haalbaarheid ervan getoetst kan worden door de gemeente. Zo mogen bv. kabels en leidingen niet in de weg zitten, moet er voldoende stoep overblijven (1,5 meter) als een geveltuin wordt aangelegd en moet de aanvraag worden ingediend door meer dan één huishouden.  Zo nodig worden de plannen verder uitgewerkt en voorzien van een professionele ontwerptekening, een beplantingsplan, een zelfbeheercontract. Half-stam- fruitbomen zijn ook mogelijk voor uw zelfbeheerinitiatief, andere bomen niet. Lees hier vragen en antwoorden over zelfbeheer.

Aanvraag geveltuin: online formulier invullen klik hier en bericht sturen aan carlindeadriaanse@balance.nl

Aanmeldformulier buurttuin klik hier. Maar eenvoudige tekening op ruitjespapier Klik hier. Stuur op naar carlindeadriaanse@balance.nl

Wensenlijst Eilandenoverleg voor Gebiedsjaarplan 2019 en kleine projecten op korte termijn

In het Eilandenoverleg van 13 juni is een wensenlijst opgesteld voor het Gebiedsjaarplan 2019 Centrum-Oost van stadsdeel Centrum en een lijst met kortetermijnmaatregelen om de leefbaarheid te verbeteren. Enkele punten uit de wensenlijst: glasvezelnet voor de Oostelijke Eilanden, bierfietsverbod, behoud Oosterkerk als cultureel centrum van de buurt, verbetering van de verbinding Marineterrein - Oostelijke Eilanden, minder doorgaand autoverkeer Kattenburgerstraat, geen nachtstalling voor rondvaartboten aan de Dijksgracht-oost, medewerking stadsdeel aan initiatif Werkspoorhal als ontmoetingscentrum, beperking bouwhoogte Zeeburgerpad tot12 meter, behoud drijvende tuin van Arie Taal.

Bewoners Sarphatiblok willen net aangelegd groen Roeterscampus niet laten volbouwen

‘Achterbaks en uitgenast’. Zo kwalificeren de bewoners van het Sarphatiblok de manier waarop ze de bouwplannen van de UvA moesten vernemen. Ze zijn niet te spreken over een mogelijk extra gebouw op Roeterseiland. ‘De gemeente moet de bouwdrift van de UvA afstoppen,’ vindt bewoner Michel Snoeren.

Bovenstaande alinea is de opening van een uitvoerig artikel in de digitale universiteitskrant Folia. Het is de reactie op de bewonersbiref van de UvA waarin de bouw van een onderwijsgebouw op het postzegelpark wordt aangekondigd. Zie ons eerdere bericht van 17 april hierover.

De Sarphatiblokbewoners, direct omwonenden van het bewuste terrein, waren verrast, verbaasd en geschokt door de mededeling. Het terrein van de nieuwe bouwlocatie is immers in het laatste kwartaal van 2017 door Arcadis – in opdracht van de UvA – definitief ingericht als groene, stille ontspanningsruimte: een ‘postzegelparkje’ dat één van de rustpunten binnen de bebouwing van de campus is.
Het zou de voltooiing worden van de, reeds tien jaar voortgaande, herontwikkeling van het RoetersEilandComplex.
Tijdens de talloze buurtoverleggen die de UvA heeft georganiseerd is diepgaand met de buurt overlegd en gediscussieerd over o.a. de definitieve invulling van het laatste stukje (bouw)terrein (de voormalige centrale bouwplaats). Er is zelfs door de UvA daarbij aan de direct omwonenden gevraagd welke invulling zij aan het terrein wilden geven. De omwonenden hebben laten weten vooral de openheid van de ruimte en de stilte van zo’n plek  op prijs te stellen. Met dit gegeven heeft UvA vervolgens ontwerpbureau Inside Outside (landschaps-architecten) het ontwerp van het terrein laten inpassen in het totale buitenontwerp voor de campus. De omwonenden waren blij met het gezamenlijk eindresultaat..

Amper een half jaar na voltooiing kondigt de UvA nu aan het terrein alsnog te gaan bebouwen. Dit is voor de Bewonerscommissie Sarhatiblok een onbegaanbare weg. De Commissie heeft met steun van het Plantage WeesperbuurtOverleg (PWO) een brief geschreven aan het CvB UvA waarin gevraagd wordt om een gesprek. De bewoners willen meedenken over een alternatieve oplossing voor het ruimteprobleem. van de UvA. Lees hier de brief.

Wormenhotel in Mahatma Gandhiplantsoen wordt op 21 april geopend

In het verlengde van de Plantage Kerklaan is een wormenhotel geplaatst in het parkje dat door woonbootbewoner Roy is aangelegd. In dit parkje staat sinds kort een bord 'Mahatma Gandhi Plantsoen'. Op zaterdag 21 april om 13:00 uur wordt het wormenhotel geopend. Aan dit initiatief werkten mee: gemeente Amsterdam, Stichting Buurtcompost, Stichting Taste before you Waste, ASEED en broedplaats Dokhuis. Twee kilo wormen gaan hier compost maken van groente- en tuinafval. Het parkje kan wellicht profiteren van de compost.

Behalve deze opening zijn er ook eerste ontwikkelingen voor een 'Community Garden' in de Plantagebuurt. Contactadres: Sophia@TasteBeforeYouWaste.org

Wormenhotels schieten in Amsterdam als paddestoelen uit de grond. Bewoners kunnen bij de gemeente een aanvraag indienen voor een wormenhotel. De gemeente neemt daarna contact op voor de afhandeling. Een adviseur Buurtcomposteren peilt de animo, geeft een workshop ter introductie en begeleidt de buurt de eerste maanden bij beheer, gebruik en eerste ‘oogst’.
De gemeente geeft een wormenbak in bruikleen, met een aantal spelregels voor gebruik. De gemeente monitort en evalueert de voortgang en resultaten van het initiatief. Het streven: is om de wormenhotels als lokaal inzamelpunt van gf-afval op de kaart met afvalpunten van de gemeente te zetten.
Wie meer wil weten over de Amsterdamse aanpak kan contact opnemen met Stef le Fèvre via s.le.fevre@amsterdam.nl of Peter Jan Brouwer via p.j.brouwer@gmail.com. Bekijk de kaart van Amsterdamse buurtcompost-initiatieven.

Impressie thema-avond BO 1018 12 oktober zonnepanelen in 1018

Op 12 oktober jl. vond in de Witte Boei een door Buurtorganisatie1018 georganiseerde bijeenkomst plaats over zonne-energie.
Onder leiding van Hans Bakker van het “Wijksteunpunt Wonen”, zijn de ruim zestig aanwezigen door de verschillende sprekers geïnformeerd over diverse aspecten van zonne-energie.

Eric de Lange van ‘Zon op Nederland’ gaf een korte presentatie over zonne-energie in algemene zin en de mogelijkheid om als bewoners via een  energiecoöperatie zonnepanelen te exploiteren.

Na hem vertelde Herman Bouwmeester over de coöperatie 'Zon op Zeeburg' die twee jaar geleden is opgericht met de bedoeling om voor de bewoners van Entrepotbrug zonnepanelen aan te schaffen. De contracten zijn onlangs getekend zodat de zonnepanelen geplaatst kunnen worden.

Marinus Knulst vertelde het verhaal van zijn VVE op IJburg, een combinatie van huur- en koopwoningen waar al zonnepanelen zijn geplaatst voor de gezamenlijke elektriciteitsbehoefte en men nu bezig is om zonnepanelen aan te schaffen voor individuele bewoners.

Deze drie verhalen riepen al zoveel reacties op dat de voorzitter de geplande pauze maar schrapte.

Eerst kwamen nog de vertegenwoordigers van de drie grootste woningcorporaties in postcodegebied 1018 aan het woord om hun beleid ten aanzien van zonne-energie uit\een te zetten en als laatste vertelde Jeanine Langbroek hoe het stond met de plannen om op Kattenburg zonnepanelen te plaatsen. Kort geleden zijn hierover voor de bewoners van Kattenburg twee voorlichtingsbijeenkomsten gehouden.

En toen was het woord aan de zaal. Vele kwesties werden aan de orde gesteld, zoals hoe werkt de postcoderoos, de rol van de VVE, groot onderhoud aan de daken en zonnepanelen en zonnepanelen in combinatie met alternatieve dakbedekking.

 Dertig buurtbewoners hebben zich aangemeld voor een vervolgbijeenkomst.

Wie niet op de thema-avond aanwezig was en toch betrokken wil worden bij vervolgbijeenkomsten, kan dit kenbaar maken via info@buurtorganisatie1018.nl

Buurtorganisatie 1018 heeft op haar website een dossier geopend met alle informatie over zonnepanelen en de voortgang van initiatieven in 1018. Ga hiervoor naar http://www.buurtorganisatie1018.nl/zonnepanelen-in-1018/

Rechtbank verklaart beroep inzake kapvergunning iep voor Oosterkerk ongegrond

Stadsdeel Centrum heeft in het najaar van 2015 een kapvergunning verleend voor een grote iep die voor de Oosterkerk staat. De  boom zou op grond van een rapport van de Bomenwacht onveilig zijn vanwege een kleine holte in de stamvoet. Hiertegen zijn vanuit de buurt 57 bezwaarschriften ingediend. De Werkgroep Groen en Milieu heeft toen geld ingezameld voor een contra-expertise door een eigen boomdeskundige, Veronica van Amerongen. De bewoners plaatsten hun bezwaren ook in een algemenere kader: de normen en methodes die het stadsdeel hanteert bij beslissingen om bomen te kappen zijn onvoldoende gefundeerd. Ze drongen aan op  heroverweging daarvan. 
De bezwaren werden op 3 december 2015 door het stadsdeel ongegrond verklaard. 
Vervolgens is een aantal bewoners hiertegen in beropep gegaan bij de rechtbank. Om de kosten daarvan te betalen is met succes opnieuw een crowdfundingsactie gehouden in de buurt.

Op 22 april vond de zitting plaats bij de Rechtbank Amsterdam. De buurtbewoners werden gesteund door een deskundige van de Bomenstichting die de bezwaren tegen de door de gemeente gehanteerde methode bevestigde.

Op 6 juni heeft de rechtbank uiitspraak gedaan: het beroep wordt ongegrond verklaard. De rechtbank wil zich niet uitspreken welke methode het meest geschiklt is om de toestand van de boom te beoordelen. De rechtbank vindt dat het stadsdeel voldoende heeft aangetoond dat het hier niet gaat om een kerngezonde boom en dat er op de duur sprake kan zijn van veiligheidsrisico's. Lees hier de volledige uitspraak.

Paul Vierhout overleden

Afgelopen maandag 6 juni is ontdekt dat Paul Vierhout is overleden. Hij lag rustig in zijn bed.

Paul Vierhout was een actieve bewoner van de Oostelijke Eilanden die veel voor de buurt heeft gedaan. Hij was actief lid van het Eilandenoverleg, de Werkgroep Groen en Milieu Oostelijke Binnenstad, de Bewonerscommissie Wittenburg van Eigen Haard en de huurderskoepel van Eigen Haard HBO-Argus. Ook was hij actief in de PvdA en betrokken bij de Huurderskaravaan, Stop de Uitverkoop, de Roze Senioren van het COC en de 50+groep van het UWV.. Hij maakte en onderhield websites voor de Z-krant, huiskamerproject Oasis, de bewonerscommissie en Stop de Uitverkoop en onderhield de Facebookpagina van de Werkgroep Groen en Milieu.  

De crematieplechtigheid van Paul Vierhout vindt plaats 

zaterdag 11 juni om 12.00 uur
Crematorium & DELA uitvaartcentrum Maaslanden,
Abt van Engelenlaan 1,
5253 VN Nieuwkuijk.
Daar kunnen bloemen etc naartoe worden gestuurd.

Strijd om boom voor Oosterkerk

Het stadsdeel wil een kapvergunning verlenen voor een grote iep die voor de Oosterkerk staat. De  boom zou op grond van een rapport van de Bomenwacht onveilig zijn vanwege een kleine holte in de stamvoet. Hiertegen zijn vanuit de buurt 57 bezwaarschriften ingediend. De Werkgroep Groen en Milieu heeft geld ingezameld voor een contra-expertise door een eigen boomdeskundige. 

Op 6 november 2015 was de hoorzitting over de bezwaren, waarbij ook  boomdeskundige Veronica van Amerongen van de Werkgroep Groen en Milieu aanwezig was. Zij zei:
“De in 1993 opgestelde VTA methode van Mattheck  is niet geschikt voor deze boom met een holte. In 1993 is de VTA methode opgesteld. Deze wordt door Amsterdam overal toegepast. Het is een methode ‘van dik hout zaagt men planken’. Bovendien is in 2013 na de februaristorm stilzwijgend voor alle bomen een ongefundeerde veiligheidsmarge van 40% toegevoegd.
In 1995 is echter ook de SIA methode ontwikkeld door Wessoly. Als men deze op de Oosterkerkboom toepast, blijkt hij niet breukgevaarlijk, kan hij blijven staan met een jaarlijkse inspectie en indien nodig met het terugsnoeien van de kroon. Deze methode is wetenschappelijk onderbouwd, zorgvuldiger en boomvriendelijker dan de VTA methode".

De ambtenaar van de afdeling Groen had geen gefundeerde tegenargumenten.

De bewoners plaatsten hun bezwaren ook in een algemenere kader: de normen en methodes die het stadsdeel hanteert bij beslissingen om bomen te kappen zijn onvoldoende gefundeerd. Ze drongen aan op  heroverweging daarvan.

 Uiterlijk 8 december 2015 neemt het stadsdeel de beslissing op bezwaar. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend, worden hierover bericht.

Geveltuin aanvragen kan tot 2 maart

Stadsdeel Centrum helpt bij het aanleggen van een geveltuin: tegels eruit en goede grond erin. Voor plantjes en onderhoud moet u zelf zorgen. Stadsdeel Centrum kan ook helpen bij de aanleg van een zelfbeheertuin en een bijdrage leveren aan de onderhoudskosten. Aanvragen kan tot 2 maart via http://www.centrum.amsterdam.nl/wonen-en/groen-dieren-0/groen/geveltuinen/

Wilt u uw geveltuin niet meer? Of is de bewoner die de tuin onderhield vertrokken? Meld dat dan bij het Meldpunt Openbare Ruimte, 020 256 3555.

Decembernummer Buurtkrant 1018

Het decembernummer van Buurtkrant 1018 is verschenen, met daarin onder meer:

Klik op de afbeelding voor het complete nummer

Klik op de afbeelding voor het complete nummer

  • Tentoonstelling 'Naar de boeren!' over hongerevacués in het Verzetsmuseum
  • Architect G.B. Salm, vormgever van de Plantage
  • De Czaar Peterstraat bruist weer!
  • In de SOOP is altijd wat te doen
  • Wat doet Burennetwerk?
  • Repair Café in de Witte Boei
  • Regels voor vakantieverhuur, short Stay en Bed & Breakfast
  • Karel Warmenhoven, het gezicht van 1018