Van Gendthallen

Donderdag 11 juli 17:30 u: Kom meepraten over bewonersinitiatieven buurtontmoeting op Oostenburg-Noord

Kom meepraten op donderdag 11 september 17:30 uur in De Witte Boei over bewonersinitaitieven om oude en nieuwe bewoners met elkaar in contact te brengen.

De komst van 3000 nieuwe bewoners op Oostenburg is aanleiding voor een initiatiefgroep van Oostenburg-bewoners om te werken aan de sociale samenhang met de omliggende buurten.

De initiatiefgroep gaat nu de Stichting ‘Kom over de Brug’ oprichten om hun inzet te realiseren. Vanuit deze stichting worden het buurtontmoetingscentrum, de evenementen in de Werkspoorhal en een jongerenwerkbedrijf opgezet. Woningcorporatie Stadgenoot heeft al medewerking toegezegd. Gesprekken met andere ontwikkelaars en instellingen zijn gaande.

Kom meepraten op donderdag 11 september 17:30 uur in De Witte Boei of neem contact op via stelplaats@gmail.com

Eigenaren Bugaboo ruziënd uit elkaar. Bedrijf met Van Gendthallen wordt verkocht

Enkele jaren geleden heeft wandelwagenfabikant Bugaboo de Van Gendthallen gekocht. Ze hadden een plan klaar voor de verbouwing waar gemeente en buurt enthousiast over waren. Maar door onderlinge ruzie van de eigenaren kwam dit alsmaar niet tot uitvoering. Dit was de gemeente een doorn in het oog, want er moest hoog nodig onderhoud en herstelwerk worden gedaan.

Vandaag, 15 juni,  bericht De Volkskrant op haar website dat de eigenaren ook na rechtszaken niet tot een onderling akkoord konden komen, zodat er niets anders opzit dan het hele bedrijf te verkopen. Dat moet circa 200 miljoen euro opleveren. Het bedrijf boekt nog steeds uitstekende resultaten.

Daarmee is de toekomst van de Van Gendthallen opnieuw onzeker geworden.

Lees hier het complete Volkskrantbericht.

Bewonersactie tegen horeca-overlast Roest

Op dit moment zijn omwonenden bezig om de overlast van Roest via een andere weg aan te pakken, nadat een gesprek van omwonden met de uitbaters van Roest in juni niet heeft geleid tot een compromis. Omdat ook is gebleken dat het indienen van meldingen via de horeca-overlasttelefoon geen soelaas biedt, heeft de werkgroep besloten een handhavingsverzoek in te dienen bij het stadsdeel. Daarin wordt gevraagd om een einde te maken aan het illegaal gebruik van de terreinen rond het café voor evenementen. Hetzelfde wordt gevraagd voor de evenementen in de loods van de Van Gendthal. Volgens het bestemmingsplan zijn evenementen daar niet toegestaan.

Het stadsdeel geeft toe dat Roest veel meer ruimte gebruikt dan toegestaan, dat er objecten zonder vergunning staan op de terrassen en dat evenementen in de van Gendthallen niet toegestaan zijn. Het eerste gaat het stadsdeel nu aanpakken, maar de evenementen binnen en buiten wil het stadsdeel gedogen. Tegen dat laatste heeft de werkgroep nu officieel bezwaar gemaakt. Vanaf het begin hebben omwonenden bezwaar gemaakt tegen de overlast van stank en geluid maar na vijf jaar wordt nu duidelijk dat dit nooit op deze manier had gemogen. Terwijl het stadsdeel in het begin via een uitgereikt document met voorschriften aan de werkgroep liet weten dat aan alle voorschriften werd voldaan.

Omdat deze procedures veel tijd in beslag nemen en de gemeente dus deze zomer nog zou kunnen doorgaan met het afgeven van vergunningen voor overlast gevende evenementen overweegt de werkgroep een voorlopige voorziening bij de rechtbank te vragen om, zolang de procedure van het bezwaar loopt, geen vergunningen af te geven.

Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord dient zienswijze in bij ontwerpbestemmingsplan Stadswerf Oostenburg

De Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord heeft een uitgebreide zienswijze met 13 punten opgesteld over het ontwerpbestemmingsplan voor het voormalige Storkterrein . Lees hier de zienswijze.

Concept-zienswijze Buurtwerkgroep bestemmingsplan Storkterrein

Concept-zienswijze Buurtwerkgroep bestemmingsplan Storkterrein

Lees hier de concept-zienswijze van de Buurtwerkgroep Oostenburg Noord bij het bestemmingsplan voor het Storkterrein Oostenburg en bezoek de informatieavondf op woensdag 22 april vanaf 19:00 uur in de Van Gendthallen

Bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg t/m 14 mei ter visie voor indienen zienswijzen

Vanaf 3 april t/m 14 mei ligt het Ontwerp-bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg (voormalig Stork-terrein) ter inzage op het Stadhuis. Het kan digitaal worden ingezien via www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Ontwerp-bestemmingsplan Oostenburg-Noord (met hoge torens) klaar voor tervisielegging

Plankaart ontwerpbestemmingsplan Stadswerf Oostenburg december 2014

Plankaart ontwerpbestemmingsplan Stadswerf Oostenburg december 2014

Op 6 januari 2015 beslist de Bestuurscommissie van Amsterdam-Centrum of het Ontwerp-bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg ter visie gelegd kan worden. Alle stukken, tijdstip en plaats van behandeling zijn te vinden op de website van stadsdeel Centrum

Omdat de nieuwe planversie pas vlak voor Kerstmis bekend is gemaakt, heeft de Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord van het Eilandenoverleg nog geen gelegenheid gehad om het omvangrijke plan - alleen al de Toelichting telt 136 bladzijden - te bestuderen en erover te vergaderen. De Buurtwerkgroep heeft wel een korte, voorlopige reactie gestuurd naar de Bestuurscommissie om de leden te informeren wat er met enkele hoofdpunten uit de inspraakreactie van de Buurtwerkgroep van april 2014 gedaan is in deze nieuwe versie.

De buurtwerkgroep is geschrokken van de toename van het aantal hoge gebouwen ten opzichte van de vorige planversie, die de Buurtwerkgroep toen al te hoog vond. Er zijn nu zes torens voorzien langs de spoorbaan en de Wittenburgervaart van 42-51 meter hoog (14-17 lagen),  terwijl ook de overige bebouwing voor een groot deel 26 meter hoog (ca. 8 lagen) mag worden. Lees hier de complete voorlopige reactie van de Buurtwerkgroep.

Zie voor meer informatie het dossier Oostenburg-Noord op deze website.